Ang Regalo ng Inang Maria na Kanyang Inialay sa mga Tao

Share

Enero 1,2018 –Ang Pista ng Inang Maria, ang Banal na Ina ng Diyos

Ang mensahe ay  nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu kay L. noong ginagawa niya ang Kowtows.

L.: O Panginoon Diyos- noong 1:44 ng hapon, Enero 1,2018. Noong unang araw ng bagong taon, pumunta kami upang pasalamatan ang Diyos sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob sa buong daigdig lalo na sa aming pamilya, sa simbahan ng St. Laurnence, Santa Teresa, ST. Justin at ST. Thomas ang mga simbahan madalas namin binibisita.Salamat sa Diyos. Sa ngayon hindi ko alam kung ano ang aking hihilingin ; Gusto ko lamang sabihin : Panginoon Diyos, sana ang Banal na Awa ng Diyos ay ipagkaloob sa mga tao, lalo na sa mga tao sa Houston,Texas, lalo na ang mga lugar na hindi nila kilala ang Diyos , ang mga lugar na hiwalay sa kanya.  Ngayon, wala akong maitanong maliban manatili rito ukol sa Kowtows na lagi kung itinataas sa Diyos, at sinasabi sa Diyos Ama; Salamat sa Ama. Ang Ama ay binigyan kami ng bastante grasya noong unang araw ng bagong taon at itnataas namin sa kanya magpasya ukol mundo, sa bawat tao, bawat pamilya , mga parokya na nakarihistro  kasama ang aming pamilya, mga lugar na amin pinupuntahan upang mahalin at magdasal sa Ama, matuto silang katakutan at sumunod sa Diyos. Ngayon , itinataas namin ang unang Kowtow sa Diyos Ama.

O Diyos Ama, hindi ko alam ang aking sasabihin ; ang alam ko araw-araw nakikita ko na ang aking kalagayan ay mahina, makasalanan at masama. Walang bagay na mahalaga, ang alam ko mayroon pang araw na mahal tayo ng Diyos Ama, ang hindi masukat na Banal na Awa, mababang loob, makasalanan,hindi perpekto mga tao na umaasa  ,masaya at payapa.  Ako ay nahahabag sa maraming kapatid na babae at lalaki na gusto ako ;  sinasabi namin na magbalik sila sa Diyos, inaakit namin siya at tingnan niya kami. Ama,  pakiusap  gawin mo kaming banal at hubugin mo kami, baguhin mo ang buong daigdig na maging masaya na kasama ka, maunawaan ang kahulugan ng Banal na Awa, maunawaan ng biyaya at grasya na iyong ipinagkakaloob sa bawat solo na tao at ang ipinagkakaloob sa mga bata.

Ama, minsan kumikilos kami na hindi sinasadya, bukod sa maraming tao na katuladnatin- nananatili ang araw na magulo, mga araw ng pagtataksil at mga araw na nakahiwalay sa Ama. Ngayon, aming Ama ang alam namin  akitin ka dahil naniniwala kami na magagawa mo ang lahat ng bagay ; sana  maaakit ang mga kaluluwa na makilala at magbalik sa iyong Banal na Awa, dahil sa pag-ibig mo lamang kami  magkakaroon ng kanlungan, masusuportahan, habang buhay na masaya sa iyo. Ang Ama ay  pambihairang tao, ang Diyos na ating sinasamba, pinagkakatiwalaan, ipingbubunyi, sinasamba , na ating  sinasabi ang ating pasasalamat at humihingi ng kapatawaran ; wala makapagbibigay sa atin ng kaligayahan, kapayapaan, at ng pagkakaisa.  Itinataas namin ang unang araw ng Bagong Taon ;  sa mga natitirang araw ng ating buhay at ang bawat isang tao sa mundo, hinihiling namin kay Ama na magpasya, sa kanyang Kataas taasan, sa kanyang kapangyarihan, pagibig, at Banal na Awa. Iyan ang inaakit at itinataas sa Ama noong unang araw ng bagong taon  lalo na ang mga kapatid na babae at lalaki sa grupo, lalo na iyong kanyang napili ng tahimik, ang ating pamilya, mga kapatid, mga mahal sa buhay at marami pang bagay na nangyayari subalit nagtitiwala sa pagibig ng Ama. Wala tayong kapighatian, hindi naghahaka-haka ng mga bagay basta itinataas natin ang pasasalamat sa Diyos. Ama, pakiusap tanggapin ninyo .  Ama, tulugan mo kaming tumanda  sa aming paniniwala habang panahon, magtiwala at maging pag-aari mo kami- hanggang sa huling sandali ng bawat tao , bawat miyembro ng pamilya, mga kapatid na babae at lalaki sa aming grupo at lahat ang kanilang pamilya.Asahan natin ang pag-unlad sa daan ng paniniwala, kumikilos at  nabubuhay  upang purihin at pagbunyi ang Ama. Amen.

Itinataas namin ang Ikalawang kowtow o Pagyukod  kay Hesus, ang ikalawang katauhan ng Diyos- sinasamba namin ang Diyos, pinupuri at pinagbubunyi siya dahil dumating siya sa mundo. Ang Pista na ating ipinagdiriwang ay parte ng Octave ( ikawalo) ;  tayo ay itinataas  sa groto ng Bethlehem, itinataas patungo sa pista ng Pasko upang maunawaan ang umpisa ng Pasyon. Ang Diyos mahal ang mga tao, kaya sumang-ayon siyang dumating sa mundo, sa baho ng kasalanan at hindi mabilang na paghihirap at sakit subalit siya nanatilit nagpasensiya upang maghintay  at mapatawad tayo. Ngayon,Panginoon pakiusap tulungan  mo kaming tumanda o magkaisip. Kailangan tingnan natin ang nakaraan at mga lumipas na taon ng ating buhay, upang makilala ang Diyos na nag-aalala, nagmamahal at binibigyan tayo ng pagkakataon na magbalik na may tunay na nagsisising puso, mayroon sugat na puso at hinihiling sa Diyos ang paggaling, at makilala ang Diyos na siyang pinanggalingan ng ginhawa  para sa mga masasama, sa mga mahihina at mga mababang loob na katulad natin .

Ang Diyos lamang ang nagmamahal at nagpapatawad ; pakiusap, tulungan mo kaming magbalik sa tama, magbalik sa  iyo at doktrina na ipinagkaloob na pamamagitan ng pagliligtas mamuhay tayo sa protekta may mga utos, na kasama na ipinagkaloob sa atin.  Sabihin natin ang karaniwan salita at ang bawat isa sa mundo magsasalita ng papuri sa Diyos, pagbubunyi, magdasal sa Diyos at humingi ng paumanhin sa Diyos. Panginoon Diyos, pakiusap tulungan mo kaming ipanganak muli lalo na sa taon na ito ng Pasko na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin.  Itinataas natin ang pasasalamat at ang bagong taon sa Diyos hilingin sa Diyos na magbago tayo. Sana mabuhay muli, at magtagumpay na nagbubunyi at habang panahon na kasama natin siya, upang matalo natin ang kasamaan, magbalik sa kabanalan, magwagi laban sa kamatayan- at manatili sa pag-ibg ng Diyos , sa kanyang Banal na Awa at pagliligtas, para maniwala at magbagong buhay para maging karapat-dapat na tao ,nagbabago at perpekto. Amen.

Iniaalay ang ikatlong Kowtow sa Banal  na Espiritu- salamat sa kanya ; siya ang pagibig, ilaw,ang sigla at katotohanan ; ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng kadakilaan at kahanga-hanga, kung mayroon paniwala upang magningas sa pag-ibig ng Banal na Espiritu , kung may paniniwala lamang para magkaroon tayo lakas na lumakad sa gitna ng mundo, at sa paniniwala lamang natin masusupil ang  masakit na pagsubok ng buhay. Sana ang Banal na Espitiru madalas nasa atin at tinuturuan at pinuprotektahan tayo para tunay na mamuhay,tunay umibig, at magpatawad. Lahat ng bagay ay nanggaling sa katotohanan, sa ginagawang kabanalan,upang purihin ang Diyos dahil siya lamang ang makapagbabalik sa lugar na pag-aari namin, ang lugar na kanyang tinakpan, protektahan at  ipagtanggol para sa mga tao upang maunawaan  ang kahulugan ng buhay ,kahulugan ng pagi-big, kahulugan ng mga grasya na kanyang ipinagkaloob at maunawaan ang halaga ng buhay.  Habang nagtitiis tayo sa  araw at sa ulan, pakiusap tulungan mo kaming umabante, sa ngalan ng Diyos, sa pagbubunyi at sa pagsamba sa Diyos, dahil siya lamang atn totoo, banal at perpekto ang Pinakamataas na Tao ;  siya lamang ang tumutulong na masupil ang paghihirap espiritwal at pisiko na sakit, magbalik sa Diyos na masagana sa Banal na Awa na nagpapatawad, nagmamahal sa bawat makasalanan.

Nakikiusap sa kanya,sa kanya,at nagtatanong kami  na pamahalaan niya ang mundo, baguhin ang mukha ng mundo upang ang bawat isa magmahalan sa isat-isa, magkaisa at magbalik na nagpapatirapa at sumasamba, maging pag-aari siya ng Panginoon Diyos-pamahalaan tayo,ang  ating pamilya, at pamahalaan ang buong mundo, sa atin, wala na kaming araw sa sakuna, wala ng araw nag paghihirap,wala ng oras ng pagseselos at galit,  at wala ng araw na hindi pinamahalaan subalit pag-aari  tayo ng Panginoon Diyos. Nagtitiwala kami at inaakit namin siya- na lumapit sa mundo lalo na sa Bagong Taon ;  nakikita namin ang maraming problema na nanggaling sa kasalanan subalit hindi natin puwedeng baligtarin, at iurong. Sana ang Diyos ay maawa at tumulong ; sana tanggapin niya ang ating pagtitirapa, tanggapin ang kumpisal at tanggapin sa atin ang nagsisising puso. Sana ang bawat isa makiisa sa atin upang tumawag sa ngalan ng Diyos dahil sa pamamagitan lamang sa kapangyarihan ng Diyos upang maunawaan ang kilos, at ang kapangyarihan magkaloob ng kapayapaan, saya at pagkakaisa at  dalhin tayo sa pagbabago at perpeksiyon. Amen.

Itinataas namin ang Pang-Apat na Kowtow ang Katawan at Dugo ng Panginoon Hesus Kristo- salamat sa kanya, ang kanya , at sa kanya, ang ating kaluluwa ay pinakain ng katawan at Dugo ni Kristo upang lumago tayo sa kanya,mabuhay sa kanya, sa mga karaniwan araw subalit ang Diyos lumalakad sa atin upang masupil ang paghihirap, mga pagsubok na may sakuna, mga bagay na tayo ay pinagbibintangan.Tayo ay may kamalian, imperpekto, kahinaan at maraming bagay sa gitna ng daigdig ;  ang mabuti at masama ay magkaugnayan at hindi mabilang minsan at laging hinahabol, hinahamak,sinasaktan subalit gusto natin matutuhan na katulad ni Eukaristic Hesus dahil ang Diyos ay pinabayaan sa  pamamagitan ng hindi mabilang na nakaraan daang taon at siya ay pinabayaan kahit saan , sa ibabaw ng tubernakulo ng buong mundo.

Ngayon, O Panginoon Diyos-  ang Diyos na Pinakamataas na Panginoon na dapat natin purihin  at ipagbunyi .Ang kanyang itinuro at ipinagkaloob sa karaniwan  mga tao na katulad natin, mapurol na tao, tayo ay nakaranas  at hayaan natin ang marunong  ; siyempre,dapat malaman nila, makita at maniwala  at alam nila ang kanilang buhay  dahil ang Diyos ang gusto niya ay  tapat na puso, karaniwan puso, tahimik at mapakumbaba na puso ; kailangan matuto tayo sa buhay na masaya, kasama siya at nasa kanya  tayo . O Diyos, pakiusap , tulungan mo kami, ang mga kapatid na babae at lalaki at maraming mga tao na malaman ito, para sa atin upang makilala ang langit sa Eukaristiya ,ang langit na ipinakita sa atin ng Diyos, upang gabayan tayo, aliwin at ibigin at magkaisa ang lahat upang malaman na nasa harap natin siya iginagalang, sinasamba,pinasasalamatan. Ang Diyos ay nanatili  itinuturo sa atin ang daan na masakit sa buhay ; salamat sa kanya, para sa kanya , naunawaan namin ang kahulugan ng espiritu, ang kahulugan ng kaluluwa (1), ang kahulugan ng pagibig at kabutihan , ang kahulugan kabanalan na ibinigay ng Diyos sa espesyal na paraan sa pamamagitan  ng misteryo ng Banal na Sakramento. Hindi  ko alam ang sasabihin ko pa bukod sa mahina ang aking pakiramdam sana marami ang makaunawa upang magsilbi sila sa Diyos, sumamba, ipagbunyi at pasalamatan at magbalik sila sa kanya. Amen.

Iniaalay ang Pang-Limang Kowtow o Pagyukod sa Limang Banal na Tanda ni Hesus Kristo (2) aming Diyos—ang Limang tanda ay ang pruweba ng gawain ng pagliligtas, paghihirap sa darating na araw sa mundo hanggang sa pagpunta ng Diyos sa pasyon at ang ipinagbunyi ng kanyang pagwawagi sa pamamagitan ng kanyang kamatayan na iniwan sa atin . Ang Diyos mahal tayo at ginampanan niya ang lahat para sa atin ; tinubos niya tayo at hinayaan niya tayong mamuhay na may doktrina, kasama ang pagibig, ang grasya at lahat ng pag-aari niya na lubos at dakilang pagtitiis  na kanyang binayaran sa halaga ng Dugo. Ngayon, hindi tayo dapat mawalan ng pagkakataon ; Panginoon  Diyos, pakiusap, tulungan mo kaming buksan ang aming mga mata, ang aming puso at tingnan ang Krus at ang Limang Banal  na Tanda at magtirapa, upang makilala ang lalim at paghinga ng Panginoon Hesus Kristo sa Pagliligtas—dahil sa pagibig, dahil sa pagpapatawad, mabuhay na nagtitiis ng dahil sa kanya, bumalik tayo,magkaisip tayo upang makilala ang paghihirap ng Diyos,tulungan tayong magbagong buhay,tulunga tayong alisin ang mga kasalanan na ating namana sa buhay ng tao at upang matuto sa pasensiya ng Diyos, pagkatahimik dahil ang sabi niya “kung sino ang gustong sumunod sa akin, dalhin ninyo ang inyong Krus at sumunod kayo sa akin”. Kahit sino na gustong na maging tapat inaalis ang lahat ng bagay upang magbalik sila sa Diyos na mayaman sa Banal na Awa, ang Diyos na binuhat ang Krus para sa buhay ng mga tao at kamatayan.

Sinasamba natin ang Diyos ; pinupuri, pinagbubunyi at iginagalang. Ialay natin ang unang araw ng Bagong Taon sa Diyos ; tingnan natin ang Krus, huwag tayong matakot at buhatin ninyo ang inyong  Krus at sumunod kayo sa  Guro dahil kung may guro mayroon estudyante ;  lahat ay may araw na magkaharap sa gitna ang buhay upang makilala ang tagumpay  ng Krus na nagbigay ng kasiyahan sa Panginoon Hesus kristo ating Diyos –upang ipagbunyi siya, igalang dahil sa kanyang tagumpay bilang  Pinakamataas na Tao. Gusto namin sumunod sa kanya ; kailangan masupil ang Krus para maging pag-aari tayo  Diyos . Amen.

Iniaalay namin ang Anim na Kowtow. O Diyos Ama—sinasamba kita, pinupuri, pinagbubunyi, at iginagalang, dahil pinili mo kami . Ngayon, ang simbahan pinaalalahanan tayo ng Pista ng Ina ng Diyos, ang Inay ng mga tao dahil ang Ama pinili si Inay ; siya ay malambot, tahimik, at mapakumbabang Babae, ang taong nagbibigay ng kasiyahan sa Banal  na kalooban, ang perpekto pareho sa spirit at sa katawan -ang malinis, ang Pinakamalinis na Puso. Ngayon, masaya tayo bilang anak ni Inay, at ipinaalala sa atin ang dakilang pangyayari noong si Inay ay nagluwal ng sanggol sa ikalawang Katauhan ng Diyos. Ang Inay, na siyang nagdala ng incarnate word sa mundo at siya ang Ina na gabay natin sa daan patungo sa pagliligtas na ginampanan ng Ikalawang Persona ng Diyos  at si Inay ay lumakad kasama siya at tumulong sa atin  sa pagkakataon ngayon. Ang dapat natin gawin ,ialay at malaman : mayroon tayong Ina, nananatili sa atin at hindi siya magbibigay ng dahilan upang iwanan ang Diyos, mawala ang pagkakataon na makilala siya, mawala ang pananampalataya, ang paniniwala sa Pagliligtas ng Panginoon Hesus.

O Inang Maria, ang oras ay dumating ; ang tao ay wala ng lakas upang tanggihan ang kahilingan ng buhay,may talino at malinis na panunukso  bihasa sa panahon,pinapayagan ang tao na may kalayaan na mamuno, pumasok tayo sa araw na patungo sa kamatayan, ang araw na walang kaayusan sa buhay ng pamilya, sa lipunan at kahit saan. Nag-umpisa tayo na pinayagan natin ang ating sarili matukso ng dahil sa sobrang kalayaan ; nararanasan namin ang hirap sa mga araw sa aming pamilya, sa lipunan, marami hindi nagmamahal, hindi tumutulong at hindi sumusunod sa doktrina ; pumapasok tayo sa araw na makasarili, ang mundo ay naging magulo, at hindi mabilang ang sakuna at kapahamakan na nangyari sa buhay sa gitna ng mundo. O Inay, nagtitiwala kami dahil nanatili ka sa amin at kasama ka ; ang iyong boses naririnig at ang suporta narito, kaya ngayon manatili kaming tahimik sa pagututuro mo, tahimik na magdasal kahit saan, magsanay ng tahimik kahit saan, ang dasal  umaalingawngaw patungo sa langit. Si Inay talagang tutulungan tayo at mamagitan  sa Diyos upang iligtas ang mga tao sa mundo,mga nakikinig, mga taong gustong magbalik, gustong magbago at mga taong humihingi ng tawad at nagsisisi, mga taong marunong magdasal at mga  taong lumalapit sa Pinakamalinis na Puso ni Inay.

Ngayon,sigurado nakikiusap tayo kay Inay para sa mga kapatid natin lalaki na nakulong, sa mga kapatid na babae na nahuli sa pagkaganid ;  pagseselos, inggit;  sa mga kahirapan at kasamaan na bumagsak sa atin. Inay, pakiusap tulungan mo ang mga kapatid na babae at lalaki na magising dahil sa aliw ng mundo ay  matulin at dumaraan at dinadala tayo sa kamatayan. Kailangan lumapit tayo sa Diyos na may tapat  na puso at  ang buhay na may yabang at kagilas -gilas ay tanggalin sa ating sarili at mabuhay ng tahimik, mabuhay na karaniwan, buhay na mapakumbaba upang maitaas tayo ng Diyos na may pagibig, buhay na totoo at makilala ang tulong ng langit sa pamamagitan ni Maria, mga anghel at santo. Lalo na kung nasa atin ang Banal na Espiritu na sinasabihan tayo kung ano ang dapat gawin,  dapat ipagbunyi ang Diyos, igalang,purihin, ,magalak na siya ang mahalaga sa tao sa mundo at sa ibang bagay na hindi kailangan.  Pakiusap, tulungan mo kami na may kaluluwa, puso na protektado ng Inang Maria, na siyang halimbawa, nagningning na halimbawa ng perpekto virtud, para makabalik tayo sa Diyos at lumapit sa kanya at makatagpo siya.

Gusto namin itaas ang araw na ito, lalo na ang unang araw ng bagong taon kay Inay,hiniling namin na protektahan ang mundo,bigyan niya ng kanlungan at ipagtanggol tayo, sana mamagitan siya sa Diyos para sa amin upang huwag kaming bumagsak sa bitag ng demonyo na namumuno sa atin,manatili tayo pag-aari niya habang panahon sabi sa kanyang mensahe ; magdispensa at magsisi, magbagong buhay, magdasal ng rosary at pumasok sa puso ni Inay ; talaga, magtatagumpay  ngayon laban sa masama at magiging mababa tayong tao upang si Inay ituturo sa atin ang papunta sa Diyos, upang ipagtanggol tayo sa korte ng Diyos, at dalhin tayo sa tagumpay sa labanan ng birtud sa panahon na ito. Kailangan magbalik tayo sa kabanalan upang tumanggap ng itinuro ni Inay, sa kilos at sa gawa sa pagbalik, ang Diyos ay may awa at mamagitan  upang ilayo tayo sa masama na darating, upang protektahan at ipaglaban at magpakita ng awa. Sa pamamagitan ni Inay tiyak na tatanggap tayo ng awa sa Diyos sa espesyal na paraan upang iligtas ang mundo at maraming tao maunawaan at magbalik,marami ang naniniwala at natuto na matakot sa Diyos. Amen

Kami ay nagpapasalamat sa Diyos ;  Kami ay nagpapasalamat kay Inay,dahil sa Anim na Kowtows na binigay niya sa atin. Ngayon, buong galang namin natatandaan ang Banal na Pamilya- Salamat kay San Jose : Pakiusap,ipagpatuloy na mamagitan sa miyembro ng aming pamilya, sa puno ng pamilya at sa mga binatang lalaki at babae na matuto ng integridad matuwid at kalinisan. Tinatanong ko ang Archangels na protektahan at lagyan ng tabing tayo lalo na sa taon na ito, maraming paghihirap na mangyayari sa atin dahil ang buhay may alitan at may babala na may paghihirap ( tribulation)  na darating. Sana ang mga anghel protektahan tayo upang hindi tayo bumagsak sa bitag ; ipagtanggol at lagyan ng tabing sa tamang oras sa matalino at tuso bitag ng demonyo. Kami ay naniniwala sa kapangyarihan ng mga Archangels. Ipagtatanggol tayo at protektado ang mundo upang maraming tao makikilala at magbabalik matuto na magpatirapa, ihandog, at hilingin sa langit na suportahan, tulungan at mamagitan para sa atin. Kami ay nagpapasalamat sa Guardian Anghel dahil kasama natin sila lagi sinusuportahan tayo ; pakiusap huwag mo kaming pababayaan bumagsak kahit anong katayuan, pakiusap tulungan mo kaming mabuhay sa katotohanan at nagsasanay sa buhay na mabuti ang ginagawa ;  pakiusap protektahan at lagyan ng tabing tayo upang maiwasan ang disgrasya, sakuna. Sa katapusan, tatanggap tayo ng tulong na espesyal, na nanggaling sa Diyos sa pagsisikap at tapat dahil kapag tayo ay tapat at  masikap maliligtas tayo sa katapusan ng kasaysayan.

Kami nagtatanong sa mga santo—nakaranas na sila, tinitingnan nila  at ipinagdarasal tayo ; sana gustuhin natin na matuto sa kanilang karanasan sa buhay upang ipaliwanag ang tama o mali, ang pagkakaiba ng mabuti at masama,  lagi tayong sumusunod sa kanilang halimbawa,magtiis,maging masikap sa pananampalataya, sa pagpapatotoo sa kilos sa buhay upang ipagbunyi ang Diyos,sa maliit na bagay na ginagawa sa mahalaga  natin ginagawa. Tayo ay kailangan mag-ingat sa pananalita, sa mga kilos , sa ating isip upang maging pag-aari tayo ng Diyos habang panahon sa pamamagitan ng halimbawa ng mga santo- huwag matakot sa kamatayan, sa mga pananakot basta mamuhay kayo sa katotohanan. Ang Diyos ay makapangyarihan, siya ang pagibig, ang langit ang nagpoprotekta at ang mga anghel sa langit ang sumusuporta ; pakiusap, taandaan natin at mamagitan sa Diyos lalo na ngayon bagong taon. Talagang kailangan natin ang tulong dahil sa tulong ng mga santo, mga dasal sigurado makakatanggap tayo ng mamagitan sa atin ; sa suporta ng langit, hindi tayo matatakot sa kalaban , sa kamatayan at matakot sa pagtataksil.  Kung ano ang nangyari sa katotohanan at sa matuwid ay magbabalik sa Diyos,masisiyahan ang Diyos at tatanggapin niya ; pakiusap, tulungan mo kaming matuto sa halimbawa sa bawat araw maging banal, magbago at maging karapat-dapat na mahalin tayo ng Diyos ; sana sa isang araw, magbalik tayo kasama ang santo, mga anghel,magkakasama na ipagbunyi at igalang ang ating Diyos habang buhay. Amen.

L., itinataas ko ang lahat ng salita ; O Diyos, pakiusap maawa ka—tanggapin ninyo ang Anim kowtow o Pagyukod alang -alang sa mga kapatid na babae at lalaki lalo na ngayon gabi ng pagpupulong kasama ang aming pamilya, lahat ng tao at lahat ng  parokya na aming nabisita. Marami sa amin mga kapatid na babae at lalaki binuksan ang mata at puso  upang makipag-ugnayan sa amin na may parehong espiritu, upang itaas sa Diyos ang umaalingawngaw na boses sana marinig ng Diyos, at makiisa sa papuri, pagbubunyi at paggalang dahil ang oras ay darating hindi na tayo puwedeng manatili na tahimik, kundi maging testigo sa kataas-taasang  Diyos na nagtitirapa tayo sa kanya, ang taong ating sinasamba, kailangan tumistigo ang kaluluwa at katawan sa kanya upang maawa at tulungan tayo.Tayo ay humihingi ng biyaya sa Diyos at pangalagaan tayo,katulad ng Unang Pagbasa para sa bawat isa sa St. Laurence,Santa Teresa, St, Thomasa More, St. Justin at sa simbahan ng Christ the King. Sana ang lahat ng simbahan sa Houton, Texas tumanggap ng dakilang regalo ng 6 Kowtows na ibinigay ng Inang Maria upang magpatuloy tayong maging malapit sa Diyos sa paniniwala, sa gawa at alisin ang karaniwan, at makitid   na kuro-kuro na naging dahilan ng ating takot.

Halina kayo sa Eukaristic Hesus ;  lumapit kayo sa Diyos at itaas ang lahat ng bagay ;  ang kaluluwa, katawn at puso,upang magpatirapa at sumuko alang- alang sa kapatid na babae at lalaki kahit saan – mga taong umiiwas, hindi naniniwala, mga taong ayaw magbalik  sa Diyos. O Diyos ng bagong taon at Diyos habang buhay ng tao, pakiusap baguhin ninyo ang Bagong Taon, tulungan mo kaming maging matapang sa testimonyo. Sa ngalan ng Banal na pangalan ng Panginoon Hesus Kristo, aming Diyos, L., M.N., M.L., natapos  2:09 ng hapon, Enero 1,2018 sa simbahan ng St. Laurence, inialay namin ang 6 na Kowtows ang regalo ni Inay sa mga tao, ang ragalo na pinayagan ng Diyos para sa atin sa unang araw ng bagong taon. Sana ang lahat ng kapatid na babae at lalaki sa buong mundo makatanggap ng biyaya upang magbalik sila sa Diyos, makilala ang Diyos at matuto na matakot sa Diyos. Amen

 

Ang hindi kilalang mensahero,L, ay amerikana na immigrant sa Vietnam. L. ay madasalin sa buhay at laging umaatend ng misa at lagi siyang nasa adoration sa Banal na Sakramento ng Diyos. Tumatanggap siya ng mensahe sa pamamagitan ng” interior Locution”  at nakukuhanan niya ng mga milagro sa kanyang cell phone. Kapag si Hesus ay nagbigay ng mensahe kay L.  ito ay ukol pagmamahal ng Ama at para sa anak.Pumunta  kaya sa homepage namin( www.nrtte. Org )

 

  1. Paul nakilala ang espiritu at kaluluwa.
  2.  Ang 5 Banal na Tanda ay nag-iisang paglalahad ; ang bawat Hesus, ang 5 Banal na Sugat ay ang ang” tanda” ukol sa misteryo ng paniniwala.  Ang Unang Tanda ay ang Diyos Ama; ang Ikalawang Tanda ay ang Diyos Anak ; Ang Ikatlo na Tanda ay  ang Diyos Espiritu ; ang Pang-Apat  na Tanda ay Katawan at Dugo ni Hesus ; ang Pang-Lima na  Tanda ay ang Banal na Ina (dapat lamang dahil siya ang Co-redemtrix ; ang dotrina sa simbahan  ay ang tanda ng Diyos, si Inay ay Co-redenptrix ,pambihira ang papel ni Inay, malaki ang kanyang papel sa ilalim ng pagtubos na nagtagumpay sa kalbaryo).

 

Bagong Pagsisiwalat sa Pamamagitan Ng Eukaristiya


Mangyari lamang na ibahagi ang mensaheng ito at website na may mga alam mo sa pamamagitan ng e-mail, social media, pag-print ang mga mensahe at salita ng bibig.

www.nrtte.org