Ang Mensahe Na Nanggaling Kay St. Francis de Sales

Share

Enero 29,2018

 

L., Pangioon Diyos- noong 5:41 ng hapon, Lunes, Enero 29,2018 sa bahay,ako at si K. nagtanong kami sa Diyos  upang tumanggap ng mensahe kay St. Francis de Sales ;  bihira akong pumunta sa misa na dala ang kanyang pangalan subalit hindi ko alam ang kanyang kasaysayan. Hindi ko pansin ang kasaysayan ng mga santo na aking kilala sa pangalan; mayroon mga santo na aking kilala katulad ni St. Thresa na aking dinadasalan  si San.Pedro,San Pablo ang Apostoles  at San Juan at iba pang mga santo na nabanggit ni St, Mark sa kangyang sinulat. Ang mga santo  na nahuli sa panahon, O Diyos- nakikita ko na wala akong alam, subalit may kahilingan sa kapatid na babae at lalaki at naranasan at naunawaan ang payo  na nanggaling sa santo sa kanilang grupo ;  kilala nila ang santo na siyang pintakasi ng santo sa grupo. Ngayon, K. gusto niya na magtanong sa Diyos upang tumanggap ng salita kay St. Francis de Sales ;  sa mga nakaraan araw, ang simbahan pinaalalahanan tayo ukol sa pista ni St. Francis de Sales subalit ngayon, mayroon akong pagkakataon na marinig ang kanyang kasaysayan. Tuwing nagtatanong kaming tumanggap ng mensahe sa Diyos, nagtatanong kami  na payagan niya kaming makinig sa mga kasaysayan ng mga santo at pagkatapos nagtatanong kami sa Banal na Espiritu na lumapit sa amin.  Kung ang Diyos nagbigay ng permiso, pagkatapos ang Diyos papaygan niya ako na tumanggap ng mensahe sa mga santo katulad ng kuwento na ibinigay ng Banal na Espiritu sa akin.Sa lahat ng bagay,tinatanggap ko dahil  wala akong alam ;  ang alam ko magtanong at kung pumayag ang Diyos, gagawin ko ;  kung hindi wala akong natatandaan na alam o binasa o naunawaan ang buong kasaysayan. Sa isang sandali, naniniwala ako na kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos ay maiintidihan natin sa Banal na Espiritu at gagabayan niya ako. Ngayon sa  Diyos ang hinihiling lamang ni K. sa akin na humingi ng permiso para tumanggap ng mensahe kay St. Francis de Sales ;  siya ang tao na laging  nagbabasa ng kasaysayan ng mga santo at humingi ng mesahe kung papayagan ng Diyos.Sa ngayon, kung papayag ang Diyos, pakiusap sana ang Banal na Espiritu ay dumating upang tumanggap  ng mensahe kay St. Francis de Sales.

Panginoon Diyos, ukol sa salita na nanggaling kay K. ukol sa kasaysayan ni St. francis de Sales hindi ko matandaan lahat ; ang alam ko nanggaling siya sa mariwasang pamilya at ang ang kanyang mga magulang ay mabait na tao. Siya ay mayroon pinag-aralan ; noong bata pa siya mayroon siyang etika ; mayroon siyang puso na mahal ang Diyos ay mayroon siyang pambihirang katangian noong bata pa siya. Noong sampu siya ,nagumpisal siya at naranasan niya ang Diyos ay mapagmahal. Ang kanyang pamilya ay kilala at maharlika, kaya mayroon siyang pinag-aralan at nanatili siya sa pamilya. Dito siya nagsimula na mag-aral sa kolehiyo at ang ang kanyang kaunlaran ay kaiba ; matalino na tao na nanggaling sa paghasa ng pamilya noong bata siya masunurin siya, nakikinig at may etika ;  gusto ng magulang niya na matamo ang magaling na  paksa. Kung  ano ang kanyang nakamtan gusto niya pagtibayin ito  katulad din ang kanilang pamilya na maharlika subalit ang kanyang puso gusto niyang  ilaan sa hindi kabantugan , dahil siya ay mapagtiis,  mababang loob at mapakumbaba at ang kanyang magulang pinayagan siya sa kanyang  kagustuhan na maging pari.

O Panginoon- sa daan  ng bawat tao na sumusunod sa Diyos, hindi madalas subalit mukhang may panggising kesyo maliit o malaki, sa bawat puso, ang tawag ng Diyos ay inilaan kay St. Francis de Sales o ibang santo. Bawat papel, klase ay tawag ng Diyos, at ang sagot ay may espesyal na bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa tao upang makilala ang pagibig ng Diyos sa kanila.  Ang Diyos pumipili at nagtanim ng binhi ng pagibig, upang sumagot tayo sa tawag ng Diyos katulad ni St. Francis de Sales ; lalo na ngayon, ang paraan ng paghahambing sa ibang santo ay walang kapareho ; ang bawat tao ay may talaan at ang kasaysayan sumusunod sa Panginoon Hesus Kristo. Sa ngayon narinig ko sa kasaysayan, napuna ko na hindi awtomatiko na masupil kung ano ang kalikasan (nature). Magmula noong bata hanggang sa pagtanda, ang kanyang buhay ay bihasa at may pinag-aralan, natuto sa pag-aaral, nakamtan ang malawak na kaalaman at maraming tagumpay sa kanyang daan ; noong naging pari siya,siya ang taong dalubhasa matuto.  Sa buhay, bawat isa ay nahaharap sa pagsubok lalo na ang buhay pari, kailangan nilang sumunod ;  kung pupunta sila  isang lugar kesyo mabuti o masama kailangan nilang manatili sa lugar  na iyon maski ayaw nila, kailangan tanggapin nila dahil  sa kanilang papel bilang pari.Tungkol sa papel na pari sa simbahan, ang pagsunod ang unang birtud ;  ito ang storya ng kanyang buhay kesyo siya ay pari o Obispo. Sa  nagdaang panahon ang pangkaraniwan tao o ang iba ay nakaharap ang pari o Obispo pinakikitaan sila ng paggalang at mayroon din sitwasyon na sila ay binabastos  ng tao lalo na ang mga may katayuan ; maraming bagay ang nangyari, nangyayari at mangyayari hanggang sa henerasyon ngayon.

O Panginoon- napili niya ang pari ; napili niya ang tao na kasama niya na ordaine, sila ay pinahiran ng langis  ng banal na kamay upang magsilbi sa buhay na maghayag ng Mabuting Balita, sa pamamagitan ng seremonya. Ang Banal na Misa o ang sakramento sa pamamagitan ng pari ay pinayagan ; ang mga tao kailangan magpakita sila ng paggalang subalit ang Diyos narinig ko sa kasaysayan ng maraming beses ay nahaharap sa mga agresibo mga tao, mayroon mga nakakagalit na salita at maraming problema. Siya ay mainit ang ulo na tao ;  alam niya na mahina ang kanyang pasensiya subalit pagdating sa Panginoon Hesus Kristo nakikinig o nag- mamatyag siya. Napaglabanan niya ang init ng ulo  at ang tagumpay ay naging kasabihan ngayon na karapat-dapat;  hindi ito sa kanya kundi sa sagot ni Hesus at sa pagtuturo ng Banal na Espiritu. Maski mayroon siyang nakaharap na  pag-aaway ng mga tao  na lumapit sa kanya na mayroon maraming  paksa ukol sa hindi tamang paliwanag na nagalit sila, nagmumura at kumilos na sira,bastos at  nagagalit ; si St. Francis de Sales nanatili na tahimik maski ang nasa paligid na tao at mga kapatid na lalaki nagalit at mga ibang kilos ng mga tao.

Mayroon oras na si St. Francis ay nahaharap sa sitwasyon at nanatiling tahimik ; pagkatapos ang mga kapatid na  lalaki hindi makapaniwala kung papaano siyang nanatili na tahimik sa mga eksena ; ito ang mga sagot na gusto kung sabihin na magandang halimbawa sa atin ngayon at sa mga tao na alam kung ano ang mahalaga sa buhay.  Tunay, hindi mahirap ;  kailangan lamang umasa tayo sa  mga  bagay na nakakatulong sa buhay, maging banal na tao, maging alagad ng Panginoon Hesus kristo, may pagkapareho  upang mayroon  tayong sandali sa mga dapat gawin, magtanong sa Diyos na  gawin tayong banal sa pamamagitan ng mga gawa, upang masupil ang namana sa buhay sa papel nating napili at ipinagkaloob sa atin. Sa katangian ni St. Francis de Sales lahat nakakaalam na mainit ang kanyang ulo  subalit ang mga kapatid nakita ang karaniwan tao na matapang kay St. Francis subalit hindi siya nagsalita. Ang panauhin ay napahiya sa kanyang pagkatapang noong umalis, nanatili siyang kalmante, hindi nasaktan at nanatiling magalang na may mahinahon salita; noong umalis ang bisita ang mga kapatid na lalaki ay napamangha. Ano ang dahilan upang ang santo ay  magkaroon ng espiritu ? Kapansin- pansin na pagbabago ;  St. Francis de Sales sagot : Galit di ako, lahat tayo mayroon dugo ni Adam subalit pinilit kung matutuhan maging banal,ang halimbawa mababang loob at mapakumbaba Hesus.Bukod pa riyan sabi niya dahil nagkalmante upang  tanggapin ang sasabihin ng kalaban, kinailangan niya ang banal na tulong na nanggaling sa Banal na Espiritu : Francis isinara niya ng mahigpit ang takip upang huwag mabuksan at huwag magsalita, Ang patak ng honey makakahuli na maraming langaw ; ang bariles ng suka walang mahuhuli maski isa.

Ito ay matalinong salita at sensitibo kung isasalin ang paraan kung papaano haharap sa sitwayon. Kapag maraming pinag-aawayan ang bawat tao, kapag may labanan at alitan ;  maski mali ang bintang at ang mga salita pabalik- balik ang katapusan ay masama, lalo na ang mga taong may katayuan dahil ang iba mas magbibigay ng pansin sa kanila. Ito ang paraan na itinuro ng Banal na Espiritu  sa kanya, ang mabuting paraan upang ang mga tao ay maging banal, maharlika ang nagniningning na halimbawa upang ang kalaban at ang iba ay maging saksi at hangaan at makilala na ang Diyos ay nasa mga pari, mga banal na tao, mga relihiyosong tao ; mga taong may katungkulan magsalita at nabubuhay na malalim at malapad sa espesyal na paraan- higit pa sa karaniwan tao. Inuulit ko si St. Francis ay nalipat sa lugar na lubos na mahirap, walang mga mga gamit subalit nasupil at nagtagumpay siya sa lahat ;  nasiyahan siya sa mga lugar ; nakita niya ang Diyos sa mga ayos at tinanggap niya.Inuulit ko, ang buhay na hindi natin minimithi sa karaniwan na araw maski sa tungkulin, hinaharap niya ang tao kasama ang walang pakialam sa mundo ;  may mga  bagay na kumilos silang  liberal, kulang sa paggalang dahil sa tungkulin, dahil doon sa kumakatawan sa Diyos lalo na ang mga pari.

Tiyak, may mga oras na hindi pareho sa ngayon o  katulad ng nangyayari  sa mundo na ating tinitirhan; datapawt, ang mga pari ay iginagalang sa espesyal na paraan kumpare sa  mga karaniwan tao, subalit ngayon naririnig natin ang kanilang buhay ay may pangyayari katulad ni St. Francis de Sales. Isang umaga, si St. Francis sa kuwarto mayroon karaniwan tao na nagsisigaw at nagmumura  dahil nasaktan ang loob , St. Francis hindi siya nagsalita at naghintay na kumalmante ang tao. Noong natapos na ang taong  iyon patuloy pa rin mag-insulto, mag-sisigaw at ubod ng yabang subalit si St. Francis hindi siya kumilos, pagkatapos ang taong iyon nanghina at napagod at sumuko. Iyan ang matalino na kilos kapag nakarap tayo sa gulo, na hindi madaling gawin kung walang gabay ng Banal na Espiritu sa matalino at maliwanag na paraan. Marami mga tao ang akala at nakapagtataka ; bakit is St. Francis hindi kumikibo? Ang katapusan, umalis sila. Ang sagot ni St. Francis , sabi niya : Gumawa ako ng kasunduan sa aking dila hanggang ang kaluluwa ay magulo, ang aking dila ay hindi magsasalita maski isang salita. Ito ang ikalawang labanan ng mga salita naisulat sa  kasaysayan na ngayon ako at si K.,nabasa at narinig sa pamamagitan ng parehong istorya.Gusto rin niyang malaman natin na 20 taon ang nakalipas sa kanyang buhay  upang magbago  ukol sa kanyang mainit na ulo, maging mahinahon, at mababang loob ; sa katapusan 20 taon mainit ang ulo subalit ukol sa mabilis magalit ang kasaysayan hindi  binigyan ng pansin ang paksa ukol sa kanyang mga galit at init ng ulo.  Sinabi lamang nila ang buhay ng santo na ang titulo “ Ang  Maginoo Santo”, ang mababang loob at masayang santo na laging ginagamit ang birtud ng pagibig na mahinahon mag-asikaso at makitungo sa tao.. Sa kauna-unahang oras sa aking buhay, ito ang storya nabasa at napakinggan ukol kay St. Francis de Sales at ngayon alam ko  naririnig at natutuhan sa pamamagitan ng kasaysayan,upang malaman ang kanyang ginawa sa buhay.

Maraming kahanga-hanga mga gawain na mahalagang malaman, subalit ang alam natin ito ay isinulat sa simbahan at lahat ng ito ay nakasulat sa kasaysayan ng bawat santo  upang tanggapin na ang bawat santo ay mayroon sariling katauhan. Ang Diyos mismo ang pumili sa kanila ;  natanggap nila ang biyaya,nagsanay sa grasya at nakilala ang biyaya kaya ang buhay nila ay makislap na halimbawa para sa atin na matutuhan.May halimbawa na atin nakita at natutuhan. Ang pagbabago ay hindi madaling gawin kung walang Diyos at walang grasya at kung hindi tayo sumunod at makinig at may pusong ayaw matutong magpakumbaba.  Ang Diyos ay mababa ang loob at mapakumbaba;  mahal niya si Hesus,pinili niya si Hesus at pinili niya ang tao na mayroon siyang natutuhan halimbawa,maski hindi lahat subalit maski kaunti ang susi ng kanyang buhay naging santo siya. Pinaalala ng simbahan na mababa ang loob at masayang santo si St. Francis de Sales. Sa buong buhay niya hanggang huling sandali lagi siyang umaasa sa batas ng pagibig at sa pagkamahinahon niya nakilala niya ang iba, sa paglalakbay  sa buhay noong pari siya upang tulungan ang mga karaniwan tao ;  ang kanyang buhay ay mayroon iskedyul na mahaba. Sa bawat araw hinahanap niya ana pagibig ng Diyos .Ang sabi niya ang kanyang buhay ay mahalin ang Diyos- kung mayroon Diyos ay ang pinakamasayang bagay, kung mayroon Diyos ay tumutupad at pinili niya si Hesus sa kanyang sarili.

Ngayon, ang simbahan ay mayroon santo ; sa bawat edad mayroon santo ; ang kanilang halimbawa makislap at mabango, sa gawa at kilos at determinado na  labanan ang mga bagay na namana sa buhay na masamang ugali. Sa katapusan, ang napupuna sa buhay ay madaig sila at maging saksi ng Diyos, saksi ng mga banal na guro,saksi sa buhay na imbis na galit kung kumilos naging mababa ang loob at masayang santo ; lubos na mapagpasensiya, maginoong santo,matalino, madaling matuto at mahilig makibahagi ;  ito ang malaking halimbawa para sa atin  marinig at matutuhan kay St. Francis de Sales. Ngayon, mayroon tayong pagkakataon na lumapit at magpaturo sa kanya ; pakiusap hayaan ninyong tumanggap ng salita na pingakakaloob  ng Diyos sa panahon na ito. Ang Diyos hindi tatanggi kung ano ang ating gusto at pangarap ; para tumanggap tayo ng salita ng santo, masaya sa panahon,masaya sa pakiramdam kung mayroon pagkakataon na marinig, maunawaan, maranasan ang katotohanan na ipinagkaloob ng Diyos upang maging saksi sa papel sa edad – sa banal na kaharian narito- sa gitna ng mundo ng mga tao, udyok ng buhay na may pananampalataya at makinabang sa buhay na may papel, na siyang papel ng mga tao, lalo na ang mga pari,patuloy silang maunawaan na hindi sa kasaysayan sa libro kundi ang Diyos nagbubuhos ng bastante biyaya sa masayang paraan sa bawat edad. Halina at unawain at makilala ang tunay na masayang  biyaya na ipinagkaloob sa santo upang ibahagi sa henerasyon ng mga tao lalo sa angkan ng panahong iyon, lahat ng klase at papel.

Salamat sa Diyos, papuri sa Diyos at pagbubunyi sa Diyos ang ating Panginoon.  Sa aking pagtatapos  sa salita ang Banal na Espiritu pinapayagan ako na magsalita at magsalaysay, sa kanyang permiso, sa kanyang paliwanag. Datapwat,ito ang  katibayan para sa atin upang itaas ang pasasalamat sa Diyos, na may paggalang na puso sa santo na may makislap na halimbawa ; nagtatanong tayo na tumanggap  ng kanyang salita sa isang sandali. Bago matapos ang mensahe, natapos ko ang salita sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa akin upang sabihin, ipaliwanag, isalaysay; at ngayon,pinatunayan sa ibidensiya na ang Banal na Espiritu pinagkaloob at tinulungan ako sa aking papel sa misyon, upang gawin ang dapat gawin, sa paliwanag,sa kanyang dikta at sa kanyang gabay.Natapos ko ang mensahe 6:05 ng hapon Lumes, Enero 29,2018 sa bahay aking isinalaysay si St. Francis de Sales ; Ito ang una na nagtanong ako na tumanggap ng salita at paliwanag na nanggaling sa Banal na Espiritu. Ako at si K. natapos at naghintay ; nagdasal kami ng angelus pagkatapos tumanggap kami ng mensahe kay St. Francis de Sales.

L. and K., natapos sa Banal na Pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Salamat sa Diyos, Salamat sa Banal na Espiritu. Salamat sa Banal na Ina, natapos lahat 6:06 ng hapon Lunes, Enero 29,2018. Amen.

 

L.:  Panginoon Diyos, noong 6:09 ng hapon, Enero 29, 2018 sa bahay. Salamat sa Diyos ako at si K. hiniling namin makatanggap ng mensahe kay  St. Francis de Sales . Sa sandaling ito, ang Banal na Espiritu napaliwanagan ako na sabihin ang salita ng Diyos sa inspirasyon ng Diyos at inudyukan din ako upang ilahad ang dapat sabihin sa kagustuhan niya na malaman ko kung ano ang dapat gawin sa buhay.   Sa mga araw ang Diyos ipinagkaloob kasama ang mga kapatid na babae at lalaki na tumanggap ng mensahe sa mga santo, ngayon, tuwing may Banal na Misa, kagustuhan nila at ninanais. O Panginoon Diyos , pakiusap, maawa at hayaan mo kaming makatagpo ang mga santo, upang turuan kami at makasama sila ;  tinutulungan kami na makilala, sa permiso ng Diyos, na makaharap sa langit, na hindi naman malayo ; kung papayagan niya, ang salita ng santo nabuhay na muli. Paglipas ng kanilang kamatayan, kahit gaano katagal o bago lamang patuloy silang nagsasalita upang tulungan tayo sa buhay. Kami  nakilala namin sa buhay na ang kanilang buhay at nagniningning na halimbawa sa mga angkan at sa mga susunod na henerasyon, ang mga tao sa mundo na anak ng Diyos, mga Kristiyano na  naunawaan hindi lamang ang  nakasulat sa kasayasayan sa libro- kailan sa grasya ng Diyos, at patuloy tayong may pagkakataon na tumanggap, makaharap at turuan sa  malalim  at masayang paraan. Katulad ng ipinagkaloob ng Diyos ngayon upang lumaki ang paniniwala; ayon sa kanya walang bagay ang hindi mangyayri kung papayagan niya ang pambihira at kahanga-kahanga  paraan. Payapa, maniwla tayo na Diyos lamang ang makakagawa kung gugustuhin niya dahil ang gawa ay hindi nanggaling sa Tao.

Alam ko kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ngayon. Diyos. Pakiusap,hayaan mo ako at si K. upang tumanggap ng mensahe mula kay St. frncis de Sales, upang patuloy na matuto ng higit pa sa mula sa kasaysayan na may karaniwan bagay ngunit kung saan ay nagniningning na halimbawa upang magturo sa amin. Sa buhay, ang mga taong lumalakad ay naglalahad at lalakad  ng hakbang upang  gayahin ang Diyos, ang mga hakbang upang matuto, maunawaan ang kababaang loob, katahimikan at magsikap  na kilalanin kung ano ang nasa buhay na may mga  di perpekto, na may mga  galit. Mayroong maraming mga bagay na likas sa buhay upang baguhin, ngunit pagkakaroon ng Diyos, sa kanya, pagkatapos mapaglabanan ang lahat ; kung nagtitiwala tayo sa kanya at pinahihintulutan ang Banal na Espiritu  na malapit na gagabay sa pagsunod natin, tiyak makakamtan natin, tulad ng pagsakop mula sa kung saan mayroon ngayon tumukoy at  mga mahusay na mga kawikaan mula ka St. Francis de Sales.

Kaya, tinanggap natin ang sinabi niya mismo ; “ tandaan na ang isa ay nakakakuha ng higit pang mga langaw na may isang kutsarang pulot kaysa sa isang daang bariles  ng suka” . Ito  ang kailangan na payo upang lumago ang buhay sa birtud. Sa buhay, kung mayroon hindi pagkakaunawaan na madalas na makaharap, mga gulo, at mga bagay na  nakakasalungat sa ating kagustuhan o mga bagay na hindi natin matanggap, kaya ang sagot ayon sa mga tao na may galit, away sa pagtatalo at sa pag-aaway sa tagumpay para maging amin. Kapag tayo ay nagalit , nawalan na tayo ng  karunungan at nagsasalita tayo  ng hindi angkop ayon sa ating papel ;  at may mga bagay sa buhay na kailangan gawin- hindi lamang nagsasagawa ng mababaw, ngunit kailangan nating magsanay mula sa ubod, mula sa kaluluwa,  mula sa puso upang makamit ang pinakamahusay na gusto ng Diyos.Kailangan muna natin lupigin ang ating sarili ; para madali naming gawin upang manalo sa kalaban, walang awa at ayon sa paraan ng tao,kung gayon  ang buong mundo ay maunawaaan din, ngunit upang mapagtagumpay  sa ating sarili ay hindi  dapat isipin na hindi ito gaanong mahalaga. Upang malupig ang sarili, makamtan ang birtud, masupil ang bagay habang mahina, imperpekto at makasalanan umasa tayo sa doktrina ng Diyos, tayo ay umaasa sa kanyang ipinagkaloob. Bilang Diyos.nasusupil niya ang lahat ;  Nagtuturo siya ng mabuting gawain, itinuturo niya  ang lahat ng bagay na salungat sa mga katotohanan sa isang mortal na buhay ayon sa likas na katangian ng tao at ang paghihirap, imperpekto. Subalit, sa paggamit ng nagniningning halimbawa ng Diyos, ang sumusunod sa doktrina, ang pagsasanay ng pananampalataya, pagkatapos ay ituturo at ililigtas niya tayo mula sa mga hadlang at mga salungatan. Hinahangad natin magtagumpay at makamtan sa atin, upang malaman niya na tayo ay kabilang sa kanya at karapat-dapat  mahalin siya, napili niya  tayo at napili natin siya sa ating buhay at masaya at kaligayahan siya ating buhay, tulad ni St.Francis de Sales na pinili ni Hesus na ang tao  sa kanyang buhay ng walang hanggan sa kanya, ang tao na kanyang minamahal , ang tao  na kanyang ipinahayag “ kung mayroon kang Diyos  nasa iyo rin ang lahat na bagay, sa Diyos,kung ganoon wala na tayong kailangan”.

Ngayon , ito ang mga bagay na ang Banal na Espiritu pinaalalahanan tayo upang makilala ang santo, siya ay napakabait subalit  kailangan niyang malupig ang labanan. Ito ang labanan sa panloob na buhay, ngunit pinigilan niya ang mga argumento na bagaman karaniwan ay napakahirap gawin, kung walang biyaya ng Diyos ;  sa kanya, kapag tayo ay tunay na nangangako na hayaan ang Banal na Espiritu na manguna, kung gayon ito ay karunungan at paliwanag. Ang Banal na Espiritu ay hindi kailanman mawawalan ng anumang mga labanan sa isang banal na buhay, ngunit tayo ay mga taong hindi maaari at mahina pa rin tayo, wala pa rin isip sa buhay at marami pa rin ang mga bagay na hindi pa natin maunawaan. Ang mga gawa na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng patnubay ng Banal na Espiritu : Siya ang  Kataas-taasang nilalang na  nagdadala ng kapayapaan at pagmamahal at Kataas-taasang dala ng katotohanan, kabanalan at perpekto .Nakatanggap nito si St. Francis sa Sales sa isang banal na paraan sa pamamagitan ng mga karaniwan salita at sa pamamagitan na  makaharap  sa katotohanan ngunit ito rin at kabilang sa Banal na Espiritu. Siya ay mabilis at siya kumilos sa makatuwiran paraan, upang harapin ang mga bagay sa pagitan ng isang tao at isa pa maraming mga dilemmas sa papel ng isang pari, ngunit siya ay mapang-akit at sa wakas siya ay naging isang banal na tinatawag na “Gentleman Saint”,  isang maamo, masayang banal, isa ring santo   na gumamit ng pagmamahal at pagkahinahon sa lahat ; at ngayon, mayroon tayong kasaysayan tungkol sa kanya.

Sa sandaling ito, hinihiling ko sa kanya na lumapit siya sa akin, para matanggap ko ang kanyang mga salita. Ito ang unang pagkakataon, anumang  mga impepeksyon ko, anumang bagay na hindi tama, mangyaring patawarin mo ako;  ito ay  mas mahusay kung ito ay tumama sa kanyang araw ng kapistahan. Iyan ang akin ginagawa sa mga araw na nagsimula akong magkaroon ng mga grasya na ibinigay ng Diyos, para sa akin upang makatanggap ng mga mensahe mula sa banal na nakarang taon, ngunit ngayon, maraming bagay sa puso ko na alam ng Diyos ang aking puso pati na rin bilang kay K. na puso. Kaya ngayon, hinihiling ko sa kanya na patawarin kami, dahil maraming araw na nahuli kami  sa pagtanggap  ng kanyang mensahe, ngunit kami ay naghahangad, lalo na si K. Siya ay kabilang sa isang grupo na ang patron St. Francis de Sales, kaya siya ay naghahangad na marinig ang pagtuturo ng santo pati na rin ang kanyang pagbabahagi para sa kanya upang matuto din. Ito rin ay isang tanda na ipinagkaloob ng Diyos, lalo na sa panahong ito, sa pangkalahatan sa atin at lalo na sa mga taong nakakaranas ng kabuhayang ipinagkaloob niya  sa mga santo . Nagsasalita pa rin sila at tinutulungan pa rin kami sa pamamagitan ng mensahe upang purihin at ipagbunyi ang Diyos maski nagbalik na sila sa langit patuloy pa rin sila  na tulungan tayo  sa mensahe na ipagbunyi ang Diyos sa buhay na mayroon tayo sa mga araw ng pagtapon at upang palakasin ang ating pananampalataya para sa mga tao na tanggapin at pakinggan ;  pananampalataya para sa bawat buhay. Ang aming Diyos ay puno ng kapangyarihan para sa hindi mabilang na mga henerasyon ;  ang transedente na Diyos, ang alamlahat  na Diyos at ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay, ay maaring lumitaw ang anuman bagay at anumang maaring mangyari na kahanga-hanga at pamabihirang mga paraan. Gayunpaman, ang mga ito ay bahagi na mabubuting gawa upang paalalahanan ang mga tao  sa buhay na kilalanin ang masaganang mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos  sa ating mga oras at ibinigay sa bawat panahon, Nagpapasalamat kami sa Diyos ; lalo na ngayon, handa na kaming makatanggap ng mensahe mula kay St. Francis de Sales.

St.Francis de Sales : Mahal na L., K., Naghihintay ako at patuloy akong naghihintay, sapagkat ang grasya na ipinagkaloob ng Diyos, sa katunayan, ay hindi lamang para sa iyo sa lupa, kundi nagbibigay din siya sa mga namatay  na ngayon ay  nasa  gilid sa langit. Bukod, kung ano ang ipinagkaloob niya ay alam na natin,  kung ano ang darating,  at mayroon ding pulong at pag-uusap  kung ano ang pagsasanay tulad  sa biyaya na ibinibigay at ipinagkaloob ng Diyos.

Minamahal L., lalo na sa iyo, alam ko  ang iyong mga salita, ang iyong puso at ang iyong mga damdamin, sa katunayan ay napaka-simple. Hindi mo alam na ikaw ay simple at hindi mo rin alam na ikaw ay mapagpakumbaba sapagkat palaging ginagamit ng Diyos ang mga mapagpakumbaba at simple, upang bigyan sila ng mga espesyal at pambihirang mga grasya sa mundo, upang makilala ang kamangha-mangha at hindi pangkaraniwan na nabibilang sa kanya. At ang espesyal na biyaya sa araw na ito ay pinahintulutan niya ako at ang iba pang mga santo na magkaroon ng pagkakataon na makipag-usap sa tinig habang tayo ay nasa laman pa at sa mahabang panahon ,upang makabalik hindi sa pamamagitan ng ating wika, kundi sa pamamagitan ng iyong  wika. Sa katunayan, ang Diyos lamang ang makagagawa ng lahat ng bagay.

Para sa amin na mga tao, bagaman wala na, kung tayo ay paalis o nananatili  ang alam lamang natin na ang ating Panginoon ay lubos na makapangyarihan at ang ating Panginoon ay ang makapangyarihang Diyos, lubos na matalino, tanghal, dahil sa lahat ng bagay maaari niyang magawa  sa bawat panahon. Huwag isipin na hindi ka gaanong mahalaga, huwag isipin na ikaw ay walang alam at huwag mong isipin na ikaw ay ignorante, may kakulangan ng kaalaman o pag-aaral. Ang pag-aaral o  kaalaman ay para sa pakikipag-usap sa mundo ng tao, ngunit upang makipag-usap sa Diyos at  kung ano ang kanya  sa pamamagitan ng kaluluwa at puso, sa pamamagitan ng pananampalataya mismo, sa pagsunod at sa pagsasagawa, kapag naunawaan natin ang doktrina o mga gawain ng mababang loob at pagpapakumbaba sa Diyos. Ang pinaka-taos puso at ordinaryong mga salita na iyong narinig, iyon ang aking buhay ko habang pinagsusu mikapan  kong matuto ng mababang loob at pagpakumbaba mula sa Diyos. Tiyak, ikaw ay hindi sapat na maamo, sapagkat walang sinuman  kagaya ng maamong  Diyos ; marahil sa buhay, kayo ay nabubuhay, ngunit hindi alam,hindi nakikita at hindi naintindihan, kaya ang pagiging simple ay pamilyar sa inyo ngunit para sa kababaan ng loob ay dapat na matutuhan. Dahil ipinanganak tayo sa isang daigdig na una at pangunahin ang isang makasalanang mundo, isang daigdig na malapit sa katotohanan, malapit sa pangangailangan at malapit sa lahat na bihira sa kabutihan, kailangan natin magkaroon ng doktrina ng Diyos, dapat natin lupigin at kailangan mayroon tayo ng ating kailangan upang gabayan tayo sa panloob na buhay na makakatulong sa atin na magkaroon ng kapayapaan, tumulong sa atin maging matatag at hind imaging kahiya-hiya sa buhay sa ating mga puso. Sa gayon, may doktrina tayo sa Diyos, dahil namatay siya para sa katotohanan  na naito upang manatili at magtagal.

Ang aking oras hanggang sa iyong oras o sa katapusan ng kasaysayan,sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa doktrina pagkatapos ay natubos na : umaasa sa katotohanan, mas maunawaan natin at magkakaroon tayo ng mas matalik sa buhay sa espiritwal na panloob na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan  ng pagtuturo na maging maawain, mapagmahal at mabuting gawain. Sa katotohanan, ang kabanalan at ang pagiging perpekto na pinapatnubayan ng Banal na Espiritu sa iyo lalo na ang bawat kapatid na babae at lalaki ; sa gabay sa aking oras, ang gabay ng mga santo sa daan ng kasaysayan, siya ang Pinakamataas na Tao na  laging nasa atin, madalas nagtuturo at nag-uudyok ng mabuting gawain subalit ang pinakamahalaga ay magsikap tayong makinig, magsikap lipulin ang mga tao at kung ano ang likas sa buhay.Lahat tayo ay mayroon masamang kinaugalian, mayroon tayong lakas at maraming imperpeksiyon dahil sa ating hinaharap at mga bagay. Sa mga araw sa lupa, nahaharap din ako sa sitwasyon ;  mayroon din akong sandali na mahina—malungkot, tension at galit. Iyan ang minana natin sa ating buhay subalit kapag ako ay nakinig, nagturo, tunay na sinusubukan ko ang aking sarili ng maraming beses, kailangan mayroon pagsubok kapag nakinig tayo, makikita natin ang Banal na Espiritu laging ipinagkakaloob at madalas na makamtan ang hinahangad. Katulad mo ngayon, ang hindi mo alam,  ang hindi mo maunawaan at ang hindi madaling paniwalaan, subalit nakamtan mo pa rin dahil kung ano ang mayroon ka at naranasan ang paglalahad ng Diyos sa iyo. Pinili  ka niya at pinayagan maranasan mo ang banal na gawain na walang makapagpaliwanag bukod sa iyo sa kanya.

Ito ay pareho sa akin at kay K. ; lahat tayo at ang mga tao ay makikinabang sa doktrina ng Diyos na nag-iisang guro, na nagbibigay ng pundasyon na malaman kung ano ang nanggaling sa pagibig, ang mapagpatawad na puso, sa buhay na birtud at marami pang bagay na akma at mga bagay sa bawat klase at bawat papel. Subalit, ang Diyos mismo ay nagtiis lahat ng imperpeksiyon,upang maipagpatuloy niya at sa ngayon manatili sa iyo at sa mga kapatid na babae at lalaki. Kailangan natin tumapak sa daan na magmahalan ang bawat isa, magpatawad at matuto kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos na  akma at nararapat sa papel na pinili ka,mga kapatid na babae at lalaki. Ngayon, ang Diyos pinili ang bawat tao sa atin ; mga kapatid na babae at lalaki, kailangan umasa tayo sa kanya at kailangan magkaroon tayo ng doktrina.Ako ay lumakad sa daan ; ang gusto kong sabihin, nabasa na natin sa kasaysayan at marami mga bagay sa simbahan na iniwan, at pinapayagan ako na iwan lahat ng nakasulat sa buhay at upang magkaroon ng kasaysayan.  Ang santo ay mayroon sariling kasaysayan, subalit hindi lahat ng bagay ay perpekto at magaling ang nakasulat dahil sa buhay kailangan may pagbabago,  lalo na sa puso at determindo. Kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos na grasya ay makakatulong na makamtan, at malupig at tulungan tayong makumpleto at maperpekto ang misyon na ipinagkaloob lalo na sa iyo at sa mga oras at sa mga araw na narito sa lupa.

Mahal kong L., K., sinasabi  ng kasaysayan, maliwanag na ito at ang Banal na Espiritu na gabayan ka na ng buong balita ukol sa iyo. Isa lamang ang aking alam : Ang Diyos ang nagkaloob ng buhay na mayroon papel subalit kapag ang buhay ay nasaling ng salita ng katotohanan, madali na nating makilala ang kagilas-gilas at hindi karaniwan kaugnayan ng Diyos na nagbibigay. Kung ganoon, mayroon tayong nadadama. Maski ngayon, nadadama ko nabubuhay sa lupa at nadadama ko magbalik sa unang araw sa lupa, malapit sa mga tao,upang dalhin sa usapan. Itong banal na grasya na ipinagkaloob ng Diyos sa  iyo at sa akin dahil ngayon nakakapagsalita ka sa tao na iyong hindi nakikita, mga taong hindi mo kilala, mga taong nagsasalita ng ibat ibang  wika subalit ngayon, ako ay nagsasalita ng sarili kong wika ; ang Diyos pinapayagan niya na magsalita sa iyong sariling wika. Ngayon ,higit na naunawaan na ang Diyos mismo ang nagbigay ng lahat ng pagkakataon ,ipinagkaloob lahat ng bagay at kanyang grasya ; walang imposible.

Kaya ang biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin ang kanyang tanghal ay ganap na hindi mailalarawan sa pamamagitan ng mga salita ;pinupuri lamang tayo, nagagalak at pinararangalan. Tungkol sa lahat ng bagay sa buhay, mayroon ka pa ring pagkakataon ; mayroon kang maraming  mga okasyon habang ikaw ay nasa buhay pa rin, magpatotoo sa Diyos, mamuhay para sa kanya, upang gawin ang itinuturo niya. Upang matupad ang iyong papel, kailangan mong umani araw-araw, dapat mong hamunin ang iyong sarili araw-araw at dapat magtiis para sa iyo din lumakad sa landas na ang Diyos  lalo na binabalak para sa iyo, para sa mga grasya na ibuhos sa iyo. Kayo ang tunay na mga saksi para sa isang mundo na ngayon ay walang kakulangan at ganap na nangangailangan ng pananampalataya, na ang iyong buhay ng pagsasanay at buhay na may pambihira at kamangha-manghang mga gawa na ang mga tao ay itinuturing na milagrosa. Bilang malayo sa Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, maraming mga himala ang mangyayari upang palakasin ang buhay ng tao ng pananampalataya upang antigin ang kawalang interes sa buhay ng tao at maisip ang mga pagsubok na dapat nating maranasan, upang masupil ang mga hamon sa loob natin, upang lupigin ang ating sarili, upang tanggihan ang ating sarili at alisin ang lahat ng nasa buhay na yabang upang maging kumpleto sa misyon at  maging kumpleto sa buhay ng pagsasanay na ibinigay ng Diyos sa inyo kapwa pati na sa papel ng mga kapatid sa mundong ito.

Ako ay napakasaya at lubos na pinagpipitagan na makilala ka sa panahong ito, dahil sa iyong tapang, ang iyong pananampalataya. Ang lahat ng ginagawa mo ngayon- iyon ay pananampalataya na nangangahulugan nakatagpo mo ang Diyos sa buhay at ngayon ang pananampalaya ay sumagot sa mga pangkaraniwan at kamangha- manghang na iyong nagawa.Napagtanto mo ito at tumistigo ka ; ito ay kahanga- hangang buhay habang naghihintay ng pagkakataon,maghintay sa Diyos ng permiso at paguudyok ng Banal na Espiritu. Tiyak, ikaw ay tumistigo at  maraming mga tao ang maniniwala, matuto sa bastanteng grasya na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo sa misyon upang maging saksi. Sa misyon kung ano ang tinanggap sa langit, ang mensahe na ibinahagi na iyong natanggap sa Diyos, si Inay at sa amin- napakalaking panggising sa mga henerasyon ngayon. Ang Diyos ipinagkaloob ang biyaya at grasya upang tulungan ang mga tao lumago sa pananampalataya, mabuhay na matatag ang paniniwala at alisin ang likas sa buhay na limitado at mabuhay sa grasya na nakadikit sa loob natin. Itaguyod ang inyong sarili, tanggihan ang inyong sarili, supilin ang lahat ng bagay na nasa buhay na katotohanan ; mabuhay  na patas,  para sa katarungan, para sa totoo, para sa pagmamahal, para sa pagibig at makamtan kung ano ang kailangan upang makita ang Diyos sa iyo.Ang Diyos nananatili na Diyos ng bawat isa at kung sino ang makarinig at makaharap at  kung sino ang tumanggap ay nalupig.

Ang ating Diyos ay mababang loob at mapagkumbaba ;  ang ating Diyos ay  banayad at mapagmahal ;  Upang magkaroon ng panloob na buhay at  pang- labas ay tinatanggap na maunawaan at ang tanda na dapat sundin at mga bagay na dapat matutunan. Ngayon, ang Diyos ipinagkaloob sa atin kung ano ang awa ; lahat ng bagay ay nanggaling sa kanya at ng  dahil sa pagibig pinili niya tayo ;  pinapayagan tayo binibigyan tayo ng biyaya na makasama siya, ngayon ipinagkakaloob niya maging santo tayo. Ang gawain na ating nakamtan, ay katulad ng iyong ginagawa ; mayroon mga gawain na iyong ginagawa na kaiba sa ibang tao subalit hindi mo alam. Ang nakaraan kong nagawa ay pareho ;  ang aking ginawa ay karaniwan gawain na aking nagampanan, ako ay determindo, dahil mahal ko si Hesus,gusto ko siyang kaibigan ;  gusto ko siya sa aking buhay, siya ang lahat sa aking buhay at siya ay mahalaga. Tiningnan ko ang mga bagay upang matutunan at maunawaan mabuti at magsanay; sa katapusan ang Diyos ipagkakaloob niya ang  araw na ito, na makasama siya at sa simbahan ginawa niya akong  santo para malaman ng lahat at magkaroon ng dokumentadong kasaysayan.

Ito ay isang pagpapala. Salamat sa Diyos pinayagan niya akong bumalik sa isang panahon na sa palagay ko ay hindi possible na magkaroon ng pagkakataon o oras upang bumalik sa pamamagitan ng boses, o  sa laman. Sa araw na ito, hindi ako bumalik sa pamamagitan ng aking sariling wika kundi sa pamamagitan ng iyong wika, na kung saan ay isang pagpapala na ang Diyos ay nagbibigay ng higit sa biyaya na ipinagkaloob niya sa  iyong henerasyon ngayon at nagbibigay din sa amin,nagbibigay sa mga banal sa langit upang magkaroon ng pagkakataon na magsalita muli sa isang boses ng tao, upang ibahagi ang  naranasan natin habang nasa lupa. Gusto ko pa rin na kung mayroon oras, maaari akong magpatuloy,upang purihin siya,upang ipagbunyi siya,ngunit lahat ng bagay ay nakasalalay sa pasya ng Diyos, para sa mga bagay na magagawa sa isang tiyak na panahon at pagkatapos ay bumalik. Tulad sa iyo ngayon, kung ano ang mayroon ka ngayon, pahalagahan ang  bawat araw, bawat oras  para  iyong  ginagawa,mula sa panloob na buhay, mula sa buhay ng pagtitiis at sa buhay, ang pinakamahalaga ay purihin at ipagbunyi ang Diyos sa pamamagitan ng iyong mga  gawain at sa iyong buhay ng testimonyo.

Ngayon, isang oras muli, salamat sa Diyos at pinayagan ako na magkaroon ng pagkakataon na makilala kayong dalawa at makilala lahat na kapatid na lalaki at babae na siyang pinili niya upang makatanggap ng mga dakilang grasya na ito- ang paglipat sa isang panahon. Iyan ang tunay na katibayan na ang Diyos ay ipinagkaloob sa isang espesyal na paraan sa pamamagitan  na ginawa ng Banal na Espiritu para sa isang panahon,  mahimala- ang panahon kung saan ang Diyos ay nagpapakita ng kapangyarihan sa tao upang palakasin ang buhay ng pananampalataya  ang panahon ng mga pagpapala at grasya, sa pamamagitan ng kahanga-hangang  regalo na iyong  ginagampanan, at ito ay testimonyo  para sa isang edad at kung saan ang Diyos  tumingin  at  piliin ang mga tao upang magpatuloy sa papel upang ipahayag magmula sa Mabuting Balita at mula sa katotohanan, na may dakilang regalo na inihayag sa mga tao sa mundo  ngayon.

Paalam  kapatid na babae, L., K.,Ano ang ibinahagi ko, kung ano ang sinabi ko, kung ano ang mayroon ako ngayon, tunay salamat sa iyo, dahil sa iyong mga pagnanasa, mayroon akong pagkakataon na dalhin ang aking tinig sa iyo. Umaasa ako na hindi ito ang unang pagkakataon at ang huling oras ;  Umaasa ako na magpapatuloy akong matugunan ka ng maraming beses, dahil hinihiling mo ang kalooban ng Diyos at kapag binigyan ka ng Diyos, mayroon akong pagkakataon na magbahagi. Nawa’y laging sumasainyo ang Diyos, magdala sa iyo ng kapayapaan at sa iyong buhay, laging matuto kay Hesus ng  mababang loob at pagpapakumbaba. Ang mababang loob ay dapat magkaroon ng pagmamahal at kahinahunan upang malupig ang nakikinig, iyon mga nakakaalam sa iyong buhay na ikaw ang mga saksi sa Mabuting Balita, mga saksi sa Panginoon HesusKristo na ating Diyos. Paalam kapatid na babae. Kapatid na L., paalam ;  kapatid na babae K., paalam.

L., O  Panginoon – salamat sa Diyos, mayroon bagay na kakaiba.  Tuwing tatanggap ako mensahe, ang Diyos  nagsasalita nagpapatuloy ako at hinahayaan niya na magsalita ang Banal na Espiritu subalit ngayon mayroon natatanging bagay. Ang bawat salita, talata ng mga santo ay laging tiyak  upang tulungan tayo,sa totoo, lahat ng santo ay pareho ang mga payo kapag ibinabahagi nila kung ano ang papuri sa Diyos at pagbubunyi ng kanyang buhay at may gawa.Nakakatulong din sa atin maunawaan  kung papaano lupigin,isuko ang likas ;  tulungan tayong masupil ang pagsubok sa buhay ;  tulungan tayong makilala at alerto na tanggapin ang turo ng Banal na Espiritu, tanggapin ang kanyang inspirasyon at madaling  matutuhan kung papaano mapigil  ang nangyari, nangyayari sa buhay- dahil ang Diyos tinuturuan at siya ang Diyos na tumutulong sa atin sa daan ng kabanalan,upang magtagumpay sa buhay na karaniwan. Ang  (1) kanyang salita, ang buhay  at ang aking narinig tungkol sa doktrina, dahil sa kanya lumawak ang kanyang kaalaman,  yumaman tayo sa mga payo at natuto  kung ano ang dapat bigyan ng pansin. Kailangan  magkaroon tayo ng isang sipi para sa ating sarili at  ang panipi na iyan at dapat gawin sa isang buhay na nauukol sa Diyos at dapat tayong mamuhay na masigasig tapat at laging natin tatandaan,upang maging tao tayong mababa ang loob at matutong maging mapakumbaba.  Magpakumbaba at lagi tayong magdasal na mababa dahil hindi pa tayo mababa ang loob,mabait at wala tayong lubos na banal upang ipagpatuloy ang paghahayag. Tayo ay umaasa sa biyaya ng Diyos upang udyukan  na gawin ang  gusto niya upang matupad ang tungkulin at sagutin at ang papel na inilaan niya sa akin at kaya K.

Nagpapasalamat kami sa Diyos sa pagbibigay sa amin ng pulong sa St. Francis de Sales sa kauna-unahang pagkakataon , lalo na ngayon ;  nagpapasalamat kami sa Diyos, Banal na Espiritu ,  ang Mahal na Ina sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon.  Kung walang udyok ni  K. at kung hindi niya ipinaalala sa akin ang alam ko lamang  ay ang pamilyar na santo na kilala ko, ang mga malapit  sa  akin  na aking   pinagdadasalan  at nararamdaman ko ang kaginhawahan upang magtanong pagkatapos ako ay lubhang kinakabahan, dahil hindi ko alam. Ngayon, hindi na ako sumusunod sa ganoong paraan, ngunit kung ano ang gusto ng Diyos mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng mga kapatid na babae “ humihimok” o sa pamamagitan na aking sarili ; kung ano ang hinahangad ng Diyos , O  Diyos, pakiusap na pahintulutan mo ako ng pagkakataon upang maisagawa at maglingkod alinsunod sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Magpatuloy sana ang lahat ng aking gawain na pagpupuri sa Diyos,upang ipagbunyi siya, at maging kontribusyon upang gabayan ang ating mga anak, upang ipaalala sa mundo, upang himukin ang mga nakikinig ; at isang paninindigan para  kahit sino ang  nakakaunawa na ang aming Diyos palaging nagbibigay sa amin ng pagkakataon at binibigyan ng bastante, sa pamamagitan ng mga biyaya. Kailangan lang natin buksan ang ating mga mata ng pananampalataya at makikita natin, maaantig at magkakaroon tayo ng malapit na pakikipagtagpo, sa pamamagitan ng pagtuturo, sa pamamagitan ng mensahe, sa pamamagitan ng panalangin ng mga santo, upang maging matapang, patuloy at malakas ,upang magpatuloy sa landas ng pagsaksi at  tagapanguna. Ang ipinagkaloob, kung ano ang mayroon tayo, at kung ano sa ating mga buhay ay tiyak na dapat palakasin upang maging Puso ni Hesus, maging mga kamay  ni Hesus, upang maging mga labi ni Hesus, at upang maging tainga ni Hesus.  Kailangan natin magpatuloy sa buhay ng isang saksi,  buhay na dadalhin natin sa Panginoon sa pamamagitan ng mga gawang ginagawa natin sa buhay na tumitistigo sa mga mensahe na natatanggap natin at sa buhay kung saan ang Diyos naghayag  at nagpapagaling sa mundo at mga  tao at sa lahat ng  klase at  papel.

Ngayon, itinataas ko ang hindi mabilang na pasalamat, papuri at  kagalakan para sa Panginoon, ang aming Diyos, na pinapayagan ako at K. upang makatanggap ng isang mensahe mula sa St. Francis de Sales.  Tapusin ko ngayon upang ipagpatuloy ang gusto ng Diyos at pahintulutan   para sa akin na magpatuloy sa kung ano ang hinahangad nating pakiusap sa kanya. Nagagalak ako sa pakikipagtagpo kay St. Francis de Sales sa unang pagkakataon ; nagsalita siya sa sarili kong wika at marami siyang ibinahagi sa amin para matuto sa kanya. Sana patuloy niyang alalahanin kami at mamagitan para sa amin,upang ang aming misyon, papel at biyaya ay maaaring umunlad at lumago sa landas, na may layunin na pagpuri at pagbubunyi sa Diyos. Ito ay isang natatanging dokumento pangkalahatan para sa mga tao ngayon at lalo na sa bawat isa sa ating mga tungkulin at misyon sa biyaya na ibinigay at ipinagkaloob ng Diyos. Sana pagpalain niya tayo,  alalahanin tayo ng mga santo at manalangin para sa atin na maging matapang sa daan, upang umunlad sa misyon, maging masigasig sa landas at alisin ang lahat ng nasa mortal na buhay sa mga personal na  mga yabang upang mabuhay sa  mas tapat na paraan, upang mabuhay  na nauukol sa Diyos kapag itinigil ang ating personal na buhay.

Sa isang sandali, itinataas ko ang salita ng pasasalamat, papuri,  magalak at igalang ; Salamat sa Diyos, sa Banal na Espiritu, sa Banal na Ina at kay St. Francis de Sales sa ibinigay niyang mensahe, lalo ngayon, natapos  ng 6: 41 ng hapon, Lunes, Enero 29, 2018 sa bahay natanggap ko ang mensahe kay St. Francis de Sales. Isa pang beses, itinataas ko ang Banal na Pangalan ng Panginoon Hesus Kristo , aming Diyos, lahat kay kanyang pag-aari, nanggaling sa kanya, at sa kanya. Sa Espiritu ng pasasalamat at pagkakilala, sana pasalamatan natin ang Diyos,salamat sa sa Banal na Espiritu at salamat sa Banal na Ina, salamat ulit kay St. Francis de Sales. Amen. Amen. Amen.

Salamat sa Diyos Ama ,kay Hesus at Banal na Espiritu ; salamat sa Katawan at Dugo ni Kristo. salamat sa Limang Tanda ng Panginoon ; salamat sa Banal na Ina, salamat sa Pinakamalinis na Puso ni Inang Maria- tinulungan niya ako at  humahadlang siya  sa Diyos para sa akin. Ngayon mas matapang kaming ipagpatuloy na tumanggap ng biyaya sa Diyos na kanyang ipinagkaloob,upang makaharap ang mga santo sa langit na ipinamamahagi,nagtuturo at nagpapaalala. Tayo ay nagpapasalamat ng wagas at sa mga santo ; lalo na si Inay,tinuruan at sinusuportahan ako na maging matapang at maipagpatuloy na saksi sa buhay, kung ano ang narinig, kung ano ang alam, ano ang nakita- upang ilahad ang salita ni St. Francis de Sales. Amen. Amen. Amen.

Ang hindi kilalang mensahero,L., ay Amerikano  na dayuhan na nanggaling sa Vietnam. L. ay madasalin sa buhay at laging nagsisimba at lagi siya sa adoration sa Banal na Sakramento ng Diyos. Tumatanggap siya ng mensahe sa pammagitan ng “ interior Locution ”at nakukunan niya ang mga milagro sa kanyang cell phone. Kapag si Hesus ay nagbigay ng mensahe kay L. ito ay ukol sa pagmamahal ng Ama para sa anak. Pumunta kayo sa homepage www.nrtte.org

 

Bagong Pagsisiwalat sa Pamamagitan Ng Eukaristiya

Mangyari lamang na ibahagi ang mensaheng ito at website na may mga alam mo sa pamamagitan ng e-mail, social media, pag-print ang mga mensahe at salita ng bibig.

www.nrtte.org