Determinado Ilagay ang Diyos ng Higit sa lahat ng Bagay

Share

Mayo 6,2018

Ang mensahe ay  nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni L. noong siya ay nagsasagawa na Anim na Kowtows.

L.: Panginoon Diyos, noong 2:13 ng hapon, Linggo, Mayo 6,2018 sa simbahan ng Our lady of La Vang, noon kami ay nasa maliit na santuwaryo, nakaharap sa altar, Tubernakulo, sa Krus, sa rebulto ng Our Lady of La Vang, sa rebulto ni Santo Jose at relikya ng santo.

Ngayon ang pagsasara ng pagpupulong sa La Vang, kasunod na may araw kung sino ang mga kapatid na lalaki at babae, malayo at malapit, nagkasama -sama dumalo sa taon ng pista.

Ang simbahan ay ipinangalan sa Our Lady of La Vang, ito ang ikalawang taon iniaaly namin na may paggalang ang Anim na Kowtows.

Nagpapasalamat kami sa Diyos at pinayagan niya kami magsikap ngayon umaga upang dumalo sa Misa. Nakatanggap din kami ng mensahe sa kay Inay at Santo Vincent Pham Hieu Liem- talaga, ito ay isang bagay na imposible sa mundo subalit sa Diyos kung tayo ay naniniwala lahat ng bagay ay possible mangyari.

Ngayon, kami ay nagpapatuloy kahit  kaunti at tahimik na gagawin ng Diyos, ginagabayan ang bawat isa sa amin, sa unang tao hanggang tatlo, lima at ngayon kami ay malapit sa dalawangpu.

Kami ay abala araw-araw, tahimik kaming gumagawa at inihahayag naming ang salita ng Diyos sa mundo. At sa parehong oras, ang kahanga-hangang kilos ay ginagawa, sama-sama nagkakaisa, kami ay nagdarasal, para sa boses sa mundo, bagaman tahimik subalita tumutunog bago sa korte ng Diyos.

Panginoon Diyos, pakiusap maawa ka at magpatawad. Panginoon, pakiusap pabanalin at hayaan mo kami magbgao. Panginoon, pakiusap maawa ka at subaybayan mo kami kung sino ang iyong mga kapatid na lalaki at babae, nakakaalam at may malay kung sino ang mga kapatid na lalaki at babae na pabalik- at mga taong hindi nakakaalam, hindi naniniwala at kung sino ang mga taong namumuhay sa araw ng batas at alituntunin at kaugalian ( tradition) habang sinusundan ang ugali noong umpisa pa lamang.

Ngayon, kami iniaalay namin na may paggalang ng buong puso ang salita ng Diyos alang-alang sa mga kapatid na lalaki at babae kung saan naroroon sila salamat sa lalo na sa Our Lady of la Vang.

Si Inay ipinagkaloob ang kanyang pagmamahal sa atin bansa, Vietnam. Lahat ng santo kung saan iginagalang at inaalala ngayon- sila ay kanonikal ( canonized) sa 30 taon ang nakakaraan, sila ay nasa langit, masaya at nagniningning na halimbawa ng pananalig para sa mga tao sa Vietnam, para sa atin na magpatuloy at tumigil kung ano ipinagkaloob at ibinigay ng Diyos subalit naging matapang-magtiwala sa Diyos na nagbibigay ng buhay, para tayo ay maging saksi,ibahagi at magsanay sa pamamagitan ng pagdarasal una.

Maraming bagay ang magagawa ayon sa paraan ng Diyos at inayos at ang balak ng banal na kagustuhan, para sa atin lahat, tanggapin at makinig at magsama sana sila magkaisa sa pagdarasal, lumapit sa Diyos ng buong puso, kaluluwa at magsisi.

Dahil hindi tayo karapat dapat bukod pa sa malalim na kalungkutan magdasal sa Diyos na patawarin-bukod pa sa malalim na kalungkutan  na tanggapin ang Banal na Awa ng Diyos para maging banal at magbago tayo.

Hinahangad natin na magbagong buhay tayo, bumuti at kung sino ang maging karapat dapat sa pagibig at Banal na Awa na ipinagkaloob ng Diyos sa atin.

Sa sandaling ito, pakiusap Panginoon tanggapin mo kami sa Unang Kowtow na may lubos na paggalang na amin iniaalay sa Diyos Ama, aming Aman a punong- puno ng Banal na Awa. O Panginoon amin Diyos, pakiusap tanggapin ang amin pasasalamat at nasisiyahan puso.

Kami ay humuhingi ng tawadsa aming imperpekto-  para sa amin pamilya at sa lahat ng klase, lahat ng papel. Sa sandaling ito, sa Diyos marami pa rin imperpeksyon, kasamaan at kahinaan; kailangan natin humingi ng kapatawaran sa Diyos, magdispensa sa imperpeksyon sa lahat ng klase, papel sa araw-araw na pamumuhay sa mundo.

Panginoon Diyos, pakiusap  patawarin mo kami;  Panginoon Diyos, pakiusap tanggapin mo ang amin  pasasalamat sa lahat ng biyaya na iyong ipinagkaloob sa amin, sa bawat isa at ipinagkaloob sa buong katauhan.

Ang kapatid na lalaki at babae na walang alam, hindi nagbabalik, hindi nakikilala ang Diyos subalit alam naming na namumuhay kami sa araw na umaasa sa biyaya ng Diyos, umaasa sa pagibig ng Diyos at Banal na Awa.

Salamat a mga biyaya, tayo ay naging matapang, hindi na takot at alam ang dapat gawin sa buhay ng pananalig, ng buong puso, kaluluwa at determinado- sa pamamagitan ng nagsisising puso.

Panginoon Diyos, pakiusap maawa at tanggapin mo kami makiharap para sa mga kapatid na lalaki at babae, makiharap para sa buong daigdig, walang pakialam at malamig sa araw, mga araw na sinusunod ang ugali, batas at tuntunin mayroon pa rin tayong araw ng kahinaan, araw na nadapa, araw ng batas at araw na walang puso, kaluluwa na sabihin sa Diyos:”

O Panginoon Diyos, sinasamba kita, mahal kita, sinasambang Diyos, pinupuri ang Diyos at iginaglang ang Diyos,”

Ito ang mga bagay na dapat sabihin, dapat sabihin sa Diyos dahil sa mundo, ang Diyos ay hindi naghahangad ng kahit ano sa atin, kundi ang Diyos gustong marinig sa tao ang pasasalamat, marinig ang pananampalataya ng tao, marinig na ang Diyos nagkaloob sa atin at patuloy sa mga araw na karapat dapat na pagibig at Banal na Awa.

Panginoon Diyos, ngayon iniaalay ang salita, lalo na sa lugar na ito. Sa taon na ito ang ikalawang taon, tahimik pa rin tayong pumupunta sa disyertong lugar, bawat isa ay umalis subalit nanatili tayo rito upang pasalamatan ang Diyos.

Ang Diyos binabasbasan ang pulong na matagumpay, lahat ng kapatid na lalaki at babae masayang umalis pagkatapos ng pagdiriwang.

Kami ay naglaan ng maraming araw upang dumalo sa misa, nagkaisa at itinaas sa misa ipagdasal ang puso ng bawat isa, kanilang hangarin at isipin ang Inang Maria, Our Lady of La Vang.

Para sa Vietnamese na tao, sa mga pabor na ipinagkaloob ni Inay, ang mga santo dakila halimbawa  sa Vietnamese na tao; na huwag tumigil dito kundi magpatuloy sa ibang bansa at matandaan kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos lalo na sa Vietnamese at  sa atin bansa.

Si Inay ay dumating, nagkaloob at  naging kasaysayan  pangyayari ngayon sa daigdig kung saan ang mga Vietnamese na tao hindi nila makakalimutan at hindi kaligtaan pasalamatan, sa sintimyento ng pagpapahalaga.

Ang Diyos lamang ang nakakaunawa ng lahat, ang Diyos lamang ang magbibigay ng lahat ng bagay, ang Diyos lamang ang Kataas taasang tao kung sino nakikita ang lahat ng bagay.

Magmula sa umpisa ang atin Unang magulang, atin ninuno, lahat ng namuhay sa panahon ng kasaysayan, ngayon ay pareho pa rin. Ang Diyos patuloy nagbubuhos ng biyaya sa mga Vietnamese, na maging matagumpay sa ibang bansa, kayo mayroon din nakakalungkot na kasaysayan sa Vietnamese.

Panginoon Diyos, pakiusap maawa at tulungan lahat ng mga kapatid na lalaki at babae makilala ang lugar na ito na ibinigay ng Diyos sa amin upang magkaroon ng pagkakataon maging  tahanan para matirhan.

Ang mga araw kung saan ang Diyos tinitingnan at paghihirap ng Vietnamese- tandaan natin ang atin nadadama para ngayon ang atin mga anak ay mapangalagaan sa pagibig ng Diyos at Banal na Awa para magkapagpatuloy silang tumanggap.

Salamat kay Inang Maria sa mg tulong at pagsagip sa mundo at sa mag kapatid na lalaki at babae at itinataas sa Diyos ang nagpapasalamat, nasisiyahan puso, pinupuri at iginagalang at huwag kalimutan sumamba sa Diyos at pumaroon sa  daan patungo sa Diyos kung sino siya ang diyos na atin pinagkakatiwalaan, ang Diyos na atin pinupuri at iginagalang alang-alang sa mga tao ngayon.

Marami pa rin tao kung sino hindi nakakakilala, mga taong hindi naniniwala at mga taong sinasaktan ang Diyoa kaya ang puso niya ay nagdurugo.

Sila ang mga tao kung sino ng dahil sa kanilang kalayaan lumalabag sa batas ng Diyos, lumalabag ang kanyang nilikha ngayon;  ngayon, sila hindi nila alam, tayo alam natin.

Panginoon Diyos, pakiusap hayaan mo kaming kumatawan sa atin mga kapatid na lalaki at babaw at kung sino hindi nakakakilala para pagdating ng araw makikilala nila ang Diyos, magtiwala sa Diyos at magbalik sa Diyos. Iyan ang amin layunin ipinagdarasal.

Salamat sa Diyos, pakiusap ipagkaloob sa lahat ng kapatid na lalaki at babae sa mundo-sa bawat bansa- pakiusapa ipagkaloob mo ang kapayapaan sa mga tao, bawasan ang digmaan, gulo, bawasan lahat ng plaques, bawasan lahat ng pag-aaway at paghihiganti.

Ang mundo ay mayroon araw na haharapin subalit kung ano ang atin makamtan sa katahimikan, ngayon, ang Diyos pinapayagan tayong makita na ang pundasyon ng kapayapaan ay nag-umpisa buksan ang pintuan.

Ito ang umpisa ng mga sandali sa darating na mga araw. Tayo ay magdasal sa Diyos na magpatuloy,hindi lamang sa pintuan ng kapayapaan at makita ang kapayapaan  kundi sa mga tao kilala ang Diyos, kilala ang Diyos para sa kanila makita, magsanay sa doktrina at batas ng Diyos para sa kanila maprotektahan at ang digmaan ay matapos at ang kaginhawahan ay mangyari sa buong mundo.

Ngayon, kami ipinagdarasal din namin ang bansa na amin tinitirhan at mga nasa paligid na bansa dahil marami pa rin hindi mabilang na pag-aaway sa gitna ng mga tao- hindi natin alam kung ano ang mangyayari subalit kailangan tayong magtiwala. Panginoon, amin Diyos, sa lupa, kaunti lamang tao para maipagpatuloy na madalas,madalas magdasal, madalas magtiwala at lumapit sa Diyos upang magdasal na magkaroon ng katahimikan, pagkatapos tunay na mangyayari.

Imposible sa lupa ito subalit sa Diyos kung tayo ay naniniwala lahat ay posible. Dahil ang Diyos, bilang Panginoon Hesus nagturo :  “ Sasabihin ko sa iyo, humiling at ipagkakaloob  ko sa iyo; hanapin  at iyong makikita; kumatok at magbubukas ako sa iyo.” ( Luke 11:9)

Kami ay nagdarasal ng tunay na kapayapaan; talaga, ito ay isang bagay na hinahangad ng Diyos para sa atin, subalit para makamtan ang kapayapaan. Kailangan ng bawat isa ng magbago, bawat isa bumuti.

Hayaan natin ang bawat isa lumapit sa Diyos na may galak, papuri, nagdidispensa at nagpapasalamat, maunawaan at nangyayari ngayon ngpapatuloy mangyari Salamat sa pagibig ng Diyos at Banal na Awa.

Kami ay mga taong hindi karapat-dapat, imperpekto. Masama, mahina at duwag sa mga pang-araw-araw na bagay hindi magampanan subalit ang Diyos, pakiusap tulungan kaming paalalahanan na magsisi, matuto mamuhay sa buhay na karapat-dapat sa pagibig at Banal na Awa.

Sana ang kagustuaha ng Diyos ay matupad sa henerasyon upang iligtas ang mga bata, tulungan iligtas ang mundo, tulungan ang bawat isa na alisin kung ano ang masama, magbalik sa kabanalan, magbalik sa katotohanan, magbalik sa matuwid at katarungan na ipinagkaloob ng Diyos, ipinagkaloob at naghihintay pa rin siya sa atin.

Sana ang bawat isa ay magkaisip ( mature), kumilos sa gawa at magtiwala at magdasal sa Diyos na tanggapin ang amin dalangin.

Lalong-lalo na ngayon, dumalo tao sa pagtitipon upang magpatuloy magdasal sa Diyos na pagkalooban ang mga pari at mga tao magbigay ng kanilang tulong sa pag-unlad na maging  matagumpay at perpekto.

Salamat sa Diyos na pinayagan ang mga Vietnamese, hindi lamang ang mga tao ngayon taon ito kundi sa mga tao na dumadalo taon- taon upang ipagdiwang ang Our Lady of La Vang, ang araw noong si Inay ay dumating sa atin bansa, Vietnam, ang araw na tinutulungan tayo in Inay.

Sa ngayon mga mga Vietnamese,nagkaisa dumalo upang magpasalamat kay Inay, purihin si Inay  isipin kung ano ang ipinagkaloob ni Inay sa ibang bansa, magdasal sa atin bansa, Vietnam- ngayon magdasal sa mga pari kung sino ay pinapatay sa Vietnam at sa mga  taong Vietnamese nakikilalala ang Diyos, namumuhay sa mga itinuro ng Diyos,mgbago at sama-samang magkaisa.

Sa kalagayan ng mga tao, hindi natin alam at hindi maunawaan subalit hayaan natin matuto tayong magdasal na malalim ng buong puso, magpakumbaba, magalang, nagtitiwala- nagdarasal sa Diyos na tanggapin ang atin dalangin.

Iniaalay natin sa Diyos ang lahat ng bagay, kung saan ang unang kowtow araw-araw itinataas sa Diyos, mayroon bawat isang  kasaysayan, mayroon sintimyento ukol sa gawain ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng gawain ng Banal na Espiritu at inuundayan tayo na may paggalang ialay sa Diyos, sa Kataas-taasang Tao. Kung sino tayo ay nagtitiwala sa Kataas-taasang Tao kung sino atin iginagalang at Kataas-taasang Tao, kung sino tayo ay humihingi ng tawad.

Pakiusap patawarin mo kami; patawarin ang aming imperpeksyon at kahinaan sa lahat ng klase, lahat ng papel. Panginoon Diyos, pakiusap maawa ka tingnan mo kami at tulungan mo kami makilala ang Diyos, mapuna ang Diyos at magbalik sa Diyos ng Banal na Awa. Amen.

Ang Ikalawang Kowtow, buong paggalang amin iniaalay sa Ikalawang Persona ng Diyos, si Hesus. Panginoon Diyos- salamat sa Diyos. Ang Diyos ay namatay ng dahil sa akin, siya ay namatay ng dahil sa kapatid na lalaki at babae sa lupa, at siya ay namatay para sa atin lahat, mamuhay ng masagana, mamuhay na masaya at mamuhay ng payapa.

Subalit ngayon nakakalungkot, maraming anak ng Diyos ay naliligaw ng landas, itinatanggi ang Diyos, sinasaktan ang Diyos kahit anong paraan.

Panginoon Diyos , pakiusap tanggapin ang mga salita; kami ay nagdarasal sa Diyos na patawarin ang aming kapatid na lalaki at babae. Patawarin ang mundo, patawarin ang lahat ng klase, lahat ng papel na hindi sumasagot sa pagibig ng Diyos, hindi sumasagot sa paanyaya ng Diyos.

Tayo ay libre pa rin sa lupa;  mga bansang civilized, mayroon hindi mabilang nakakaakit, hindi mabilang na tukso at matalinong panunukso na dinala ang mga bata, mga mag-aasawa ,ang atin mahal, mga taong Vietnamese kung sino hindi naniniwala sa Diyos, kung sino tinanggihan ang Diyos- patuloy na namumuhay sa araw pinakakain ang kasalanan, inaalagaan ang kasalanan, gumagawa ng kasalanan at sinasadyang pinadudugo ang sugat nila at pinalulungkot ang Diyos.

Ang Ikalawang Persona ng Diyos, maraming bagay ang hindi mabilang at masabi subalit ang Diyos, ako naniniwala sa Diyos at siya ay naghihintay sa bawat tao.

Ang Diyos hinahangad sa nawawalang tupan a magbalik, ang Diyos naghihintay sa bawat kaluluwa na makilala siya at magsisi. Ang Diyos hindi niya tayo tinatanggihan.

Panginoon Diyos, nalaman lamang namin ngayon makakamtan namin, kung kami ay tatapang, magagawa namin sa amin sarili sa tahimik na daan, kahit saan, pahayag ang Kataas-taasang Diyos kung sino ang mga tao hindi makakalimot.

Ang mga tao dapat malaman na ang buhay ang tinubos ng Diyos, na ang kalayaan at kasiyahan ay ipinagkaloob ng Diyos at ang mundo umiiral Salamat sa Panginoon Hesus kristo, ang kaisa isang anak ng Diyos, sa pamamagitan ng halaga ng kanyang Dugo, namy lubos na hirap sa daan ng Krus, para sa lahat ng pagibig na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tao upang pag-apuyin ang pagibig ng mga tao, pag-apuyin ang doktrina ng katotohanan na kailangan ng tao sa buhay.

Panginoon Diyos, kami ay mahina, kami ay masama, puno-puno kami ng gulo sa buhay at parang kami ay lubos nakahilig ukol sa pandaigdig na totoo kaysa sa espiritwal na buhay.

Karamihan sa atin nananatili sa buhay na may batas at palakad, mayroon tradisyon, mayroon kaugalian habang ang kalooban ng buhay ay walang kabuluhan bawat oras- walang pakialam, masyadong malamig at napakalungkot.

Kaya naman, madali tayong madala sa tukso, madali tayong masaktan at lagi tayong nabubuhay nagtatanim ng galit, naiinggit, nagseselos. Naglalaban, nag-aaway sa pera, katanyagan at maraming bagay sa buhay, libog at pagkaganid at maramot, di makatarungan.

Sa atin buhay, ang buhay na totoo dinadala tayo na kulang sa pasensiya, kulang tayo sa pang-unawa at hindi tayo nakakadama ng tunay na pagibig.

Marami pa rin tao-karamihan kung saan ang Diyos ay malayo sa kanila. Sa kanila, naniniwala sila, alam nila subalit ang buhay na may batas at tuntunin ang pinipili laban sa buhay ng pananalig, mahinhin buhay at mapakumbabang buhay.

Panginoon Diyos, ngayon kami ay nagpapatirapa upang ialay ang lahat ng damdamin, ang sintimyento ng lumipas na araw kung saan mahina pa rin, imperpekto araw, alang-alang sa lahat ng kalse, lahat ng papel para humingi ng tawad sa Diyos, magdasal sa Diyos na tayo ay patawarin at magdasal sa Diyos na tayo ay maging banal at magbgo.

Dahil ang Diyos ay dumating upang iligtas tayo, ang Diyos ay dumating  upang ilayo tayo at ang Diyos ay dumating upang dalhin tayo sa daan ng pag-asa subalit limitado ang atin pang-unawa kaya ang buhay sa mga araw ay pag-aalala o balisa, mga araw na totoo, mga araw na nagpaplano tayo sa hinaharap ukol sa mga bagay- bagay.

Ganito, maraming bagay ang nangyayari sa atin buhay at marami rin paghihirap na atin dinadala kung sino ang sakit ng kaluluwa at katawan subalit hindi parin tayo lumalapit at iniaalay sa kanya, sa pananalig, magdasal sa kanya, tulungan tayong tanggapin, magpapasensiya para malaman na ang lahat ng pangyayari ay mangyayari sa kagustuhan ng Diyos, sa gabay ng Diyos at pagibig at Banal na Awa.

Panginoon, pakiusap tulungan mo kaming ihayag na si Hesus kristo ay ang atin “Tagapagligtas” Kung sino ang naniniwala sa kanya ay mabubuhay at ang doktrina protektado tayo araw-araw sa buhay, ang kahulugan na dapat malaman para mabawasan ang pag-aalala sa buhay, mabawasan  ang kalungkutan, ang bitag at silo nakapaligid sa atin.

Napakaraming bagay sa buhay kung saan ang Diyos lamang ang tumutulong sa atin, walang ibang nakakaunawa ng atin puso at sumusuporta.

Itaas natin sa Diyos ang lahat ng atin nadadama, ang mga pangamba at alingawngaw ng boses sa lupa, kung sino ang mga tao gusto subalit hindi makasalita, hindi nila alam kung paano itaas at hindi nila alam kung saan mag-uumpisa.

Maski ang mga bata na nabubuhay sa mga araw na ito, kung sino ang tupa na walang pakialam at malamig maski alam nilang sila ay tumatanda.

Panginoon Diyos, pakiusap tulungan mo kaming magbalik sa kaligtasan upang makita ang pagibig ng Diyos, makita ang paghihirap ng Diyos, ang korona ng tinik, ang Krus at tulungan tayo makilala ang nagawa ng Diyos para sa amin, mga ipinagkaloob ng Diyos at ang Diyos ay namatay ng dahil sa atin, kailangan tayong mabuhay maski hindi perpekto, mahina, makasalanan sa mga araw, kung ano ang pag-aari natin.

Pakiusap, pag-apuyin mo ang aming pagibig sa Diyos, painitin mo kami na magsisi ang mga puso, pakiusap, painitin mo kaming maging halimbawa katulad ng santo at pakiusap, painitin mo kami sa pagtuturo ng Ebanghelyo at Mabuting Ballita araw-araw para makilala namin ang malapit na kaugnayan na ipinagkaloob ng Diyos lalo na sa atin at sa bawat isa.

Pakiusap, buksan natin ang atin  mga puso na manalig sa Diyos, tayo ay mamuhay at magsanay at maranasan natin ang sentiment ng pasasalamat, utang  na loob,pahalagahan para malaman natin tayo ay nag-exist. Salamat sa halaga ng Dugo ng Panginoon Hesus kristo.

Pakiusap, huwag natin hayaan na tuksuhin tayo ng mundo, huwag tayong bumagsak sa bitag ( trap) at patibong o silo at huwag natin hayaan na ang atin ugali ay maging matigas sa mga araw kundi tulungan tayong maging tao na may puso, may puso na alam ang doktrina, puso na namumuhay sa katotohanan at sumusunod sa halimbawa ng mga santo.

Ang mga taong Vietnamese na santo kng sino sa kasaysayan nagbigay ng hindi tumitigil na halimbawa.

Para sa buhay na huwag masyadong mahirap o  madali, sa bawat papel mamuhay ng perpekto, maging tao kung sino ay tinatawag na maging santo, bawat isa kailangan alisin ang ego o pagkamasarili, pagkatao, masamang ugali, alisin at mangibabaw ang Diyos sa lahat ng bagay.

Nakakamit natin para sa Diyos ; nagtitiis para sa Diyos; nagsasama at nagkakaisa para sa Diyos, pakiusap tulungan mo kaming makilala ito.

Tayo ay tunay na mga tao sa lupa kung sino nagkakaisa dahil sa espesiyal na pananabik sa kapayapaan, pananabik sa pagkakaisa, alisin ang galit, inggit at sama-sama magbalik sa nag-iisang Diyos kung sino siya ang ama, tagapagligtas, ang Banal na Espiritu kung sino nagbigay at ibinigay sa bawat isa na maging mature at mamuhay magkasama sa kapayapaan at ligaya.

Pinupuri namin ang Diyos at iginagalang, ang amin Panginoon ngayon at habang panahon. Amen.

Iniaalay namin ang Ikatlong Kowtow sa Banal na Espiritu. Panginoon Banal na Espiritu- ay ang pagibig, ang ilaw, ang katotohanan, ang daan patungo sa katotohanan at kabanalan.

Panginoon, pag-apuyin mo ang amin pananalig sa  bawat  kaluluwa dahil kami ay mahina mga tao, madali kaming bumagsak at kami ay lubos na masama sa buhay.

Kung hindi tayo maliwanagan, tayo ay tunay makikibaka makaalis una sa mahigpit na kapit at nakali tayo sa kasalanan.

Banal na Espiritu- naniniwala kami na ikaw ay naninirahan sa amin puso, sa bawat isa sa amin na Kristiyano. Sa isang sandali tinanggap namin ang Sakramento ng Binyag, ang Diyos mismo ay nabubuhay sa atin at habang panahon kasama natin- siya ay  naninirahan malalim sa atin kaluluwa at bawat isa.

Pakiusap, turuan mo kaming umibig, turuan mo kaming magpatawad, turuan mo kaming tanggapin, turuan mo kami ng mga bagay na kailangan sa buhay na dapat gawin, pakiusap turuan mo kami sa pamamagitan ng doktrina at mag utos ng Diyos na kanyang ipinagkaloob. Pakiusap tulungan mo kami masupil ang hamon ng buhay at masupil ang mga sakit sa katawan.

Pakiusap, hayaan mo kaming maliwanagan- pagkalooban mo kami maunawaan at magmuni-muni kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos dahil ang Banal na Espiritu ay ang lakas, siya ang pagibig, ang Banal na Espiritu ang biyaya, siya ang katotohanan at siya ang kabanalan, perpekto.

Tayo ay anak ng Diyos-ipinagkaloob at ibinigay ang lahat ng espiritwal na bagay panguna subalit kailangan magsanay, tunay, tayo ay magkakaroon ng kasagutan sa bawat tao kung kailan dumating at maunawaan ang kahulugan ng panalangin.

Panginoon Diyos, ang Diyos ipinagkaloob sa atin ang lahat subalit ang atin sagot sa kanya ay hindi maganda at labis masahol o malala. Bukod pa riyan,marami ang magkalayo, walang laman ang atin kaluluwa kaya tayo ay matabang sa kanya subalit kailangan natin siya dahil matutulungan niya tayong lumawak ang pang-unawa, palakasin tayo, palakasin ang pananalig para maging matapang tayo pumunta kahit saan, maging saksi sa mga bagay na kanyang ipinagkaloob at ibinigay.

O Banal na Espiritu- lubos ka naming kailangan. Dito sa lupa kung wala ka kami ay hindi mabubuhay ng walang pag-asa.

Hindi parin namin nakikilala ang pagibig at Banal na Awa na ipinagkaloob ng Diyos. Naririnig at alam subalit ang pagliligtas ng Panginoon Hesus ay katulad ng isang bagay na narinig at naging ugali kurso ng kasaysayan dahil kung ano ang nag-aapoy at naranasan ay pambihira sa buhay ng tao.

O Panginoon Banal na Espiritu, ang oras ay dumating. Nakikiusap ( beseech) kami sa kanya magliwanag sa lupa, magliwanag sa  bawat kaluluwa na may nag-iisang pananalig, para makilala siya at mapansin.

Dahil milyon-milyon lakas ng biyaya ang pag-aari niya, pakiusap turuan mo kami mamuhay sa mga araw ng pagtapon sa lupa, mamuhay sa araw na may kabanalan, sa katotohanan- madalang lamang. Sana tulungan niya tayo.

Siya ang Kataas-taasang Tao kung sino nakikinig at tumatanggap ,pagkatapos, tayo ay magiging bagong nilalang, tayo ay magbabago, bumubuting tao katulad ng paghihintay sa Panginoon Hesus Kristo, sa pagtanda ng tao, nagbalik sa kanya, nakilala ang kanyang pagibig at mamuhay sa doktrina ng pagibig na kanyang ipinagkaloob sa mga tao at para sa lahat at bawat isa sa atin.

O Banal na Espiritu-ang Banal na Espiritu ay ilaw ng pagibig, ilaw na totoo at ilaw ng katotohanan. Sa lupa ito ay isang bagay, tayo ay kristiyano, narinig, nalaman subalit hindi natin ginawa, hindi natin alam kung paano gawin at hindi tayo interesado at malamig na tao at walang pakialam sa lahat ng bagay , sa una ang banal na kaharian ay wala pa.

Pakiusap, tulungan mo kami. Dumating ang oras na hindi kami makatigil sa amin mga nakaugalian araw-araw sa buhay komo ang paglilingkod o ministeryo subalit kailangan ang Diyos, ang una at manalig sa pamamagitan ng gawa.

Sa maliwanag na nagpatunay ( affirmation), inihayag naming sa Diyos at una ang Diyos dahil ang Diyos ang Kataas- taasang Tao kung sino nakakakita at nagbibigay kung ano na dapat angkop sa lahat ng klase, lahat ng papel.

Datapwat, dahil namumuhay tayo sa matino buhay, pananalig at espiritwal na bagay ay masyadong limitado, kaya mananatili ang ugali sa hindi mabilang na henerasyon.

Dumating ang oras. Magdsal tayo sa Banal  na Espiritu upang tulungan ang mundo, tulungan ang mga tao na magkaisa, umibig, magpasensiya, makilala kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay ng bawat tao, para tayo ay tumayo na may paniwala sa gawa na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng doktrina- doktrina ng pagkakaisa, doktrina ng pagibig, doktrina ng katotohanan, doktrina  ng katarungan ( justice), doktrina na matuwid kung sino lahat ng klase, lahat ng papel ay mayroon at kailangan mayroon.

Sana ang bawat pamilya magmalay sa gitna ng ama at ina; sana ang mga anak mamuhay sa pagibig, turuan na may pagibig at sana ang Banal na Espiritu ay narito, na maraming talino, lubos na naliwanagan, lubos na naunawaan, lumakad sa doktrina at lumakad daan ng Diyos.

Maraming bagay ang mga simbahan kasalukuyan nagsasanay, nag-aanyaya at nagsisilbi para sa lahat ng tupa ng Diyos para mabtid at magsanay.

Tayo ang mga tao  nakakarinig subalit hindi nagsasanay kaya ang mga dasal ay laging iniaalay, kasama sa atin simbahan upang magsumamo sa Diyos na bigyan ang atin simbahan na magpatuloy punuin na kanyang espiritu.

Sana ang mga tao piliin magsilbi sa Diyos at maglingkod sa mga tao at hayaan ang Panginoon Hesus Kristo sentiment at puso na may espiritu at mayroon kanyang pagmamahal para ang mundo ay magbago, maging banal at tumanggap ng biyaya na ipinagkaloob ng Banal na Espiritu at ibinigay.

Sana matanggap, magsanay at yakapin ang biyaya na nanggaling sa langit at ibinigay upang huwag ang puso maging malamig at walang interes, huwag hayaan ang mga pangangatwiran, huwag hayaan ang katotohanan sirain kung ano ang espiritwal na mamarati at mamarati, na itaas ang Diyos sa lahat ng bagay. Sabi ng Diyos: ako ang unang pagsisilbihan ninyo, ipagkakaloob ang lahat paglipas. ( pumunta kayo Matthew 6:33) ang bawat tao na may pananalig at nagkakaisa- tunay na makikita ang lahat ng bagay na imposible na nanggaling sa isip ng mga tao subalit sa Diyos ay possible.

Ngayon, tayo ay nahihiya, nag-aatubili at alam naming na ng Diyos nagibigay ng higit subalit ang sagot ay kalahati. Ngayon, hindi na tayo natatakot at hindi na tayo sumusunod sa lupa na panunukso. (allurement)

Ngayon, napakaraming hindi mabilang na kuro-kuro pang-madla ( public): mayroon mga tao kung sino tumatanggap, mga tao duda, mga taong hindi naniniwala subalit alam namin kung ano ang gagawin- alam namin ang dapat ihayag, kailangan namin mamuhay sa katotohanan at kailangan namin magdasal araw-araaw alang -alang sa pamilya, alang -alang sa kommunidad, alang alang sa lahat ng klase, lahat ng papel, alang- alang sa lahat ng lugar na amin napuntahan, magdasal as Diyos na kaawaan tayo at ipagkaloob ang kanyang biyaya sa kanyang mga anak sa buong daigdig lalo na sa simbahan at mga pari, mga taong kung sino nagsisilbi.

Para sa Diyos at sa pagibig, kumilos sa lahat ng bagay na maging mabuti, perpekto at magbago sa mabuting paraan, sa pagibig, maliwanagan at sa tulong ng Banal na Espiritu.

Salamat sa Diyos, papuri sa Diyos, igalang ang Diyos. Salamat sa Banal na Espiritu- pakiusap, tulungan mo kaming matuto na nanggaling sa pitong regalo,para umasa tayo sa pundasyon ng buhay,para mamuhay tayo na may kahulugan araw na ipinagkaloob ng Diyos at sa pagbabago at pagbuti. Amen.

Iniaaala naming ang Pang=Apat na Kowtow. Ang Katawan at Dugo ng Panginoon Hesus Kristo, katatanggap lamang naming si Kristo sa amin puso sa nakalipas na oras- sigurado, siya ay nakaharap. (1)

Ang Diyos ay nakikinig sa atin panalangin at gusto ng Diyos na lumapit at manatili sa kanya pagkatapos ng lahat ng kapatid na lalaki at babae iniwan ang maraming tao sa pagpupulong, nagkakagulo sa pang -araw-araw na gawain at ayon sa pangangailangan ng tao.

Datapwat (nonetheless) ang Diyos ay Panginoon- sa matao mundo, mayroon bang isang tao o kaunti kung sino mananatili sa Diyos?

Ngayo, mayroon mga bagay na hindi possible ayon sa mundo subalit narinig at nabatid mayroon totoo sa lupa- ang Diyos gusto niya manatili sa kanya ang mga anak, sa bawat pagdiriwang, ang Diyos gusto parin niyang makinig sa boses na nanggaling sa puso at kaluluwa ng maliliit na bata, ang mapakumbaba mga bata, nanabik na bata at nagtitiwalang bata.

Ngayon, may paggalang iniaalay ang pasasalamat sa Diyos, salamat sa Diyos kung sino kaharap natin siya, salamat sa Diyos na narito sa pamamagitan ng Banal na Sakramento, salamat sa Diyos sa pagpapakain sa bawat araw sa pamamagitan ng Banal na Misa, salamat sa Diyos hinahayaan niya tayong tanggapin siya sa atin puso upang pakainin ang kaluluwa at bigyan tayo ng payapang damdamin kailangan sa buhay.

Nang dahil sa pagibig, ang Diyos ipinagkaloob sa atin ang lahat ng bagay.  Ang Diyos nanatili sa atin sa pamamagitan ng Eukaristiya, ng dahil sa pagibig at ang Diyos ay nanatili sa pamamagitan ng kanyang Katawan at Dugo upang pakainin tayo; dahil sa pagibig, ang Diyos ay naghihintay sa atin pagtanda; dahil sa pagibig, ngayon mayroon mga bata kung sino naniniwala at mga bata kung sino nakakakilala ng hindi mabilang na ginawa ng Diyos at ginagawa upang tulungan ang mga kapatid na lalaki.

Ngayon henerasyon nagpahayag, na may paggalang na may pasasalamat, nagpapatunay sa hindi mabilang na kahanga-hanga dahil ang Diyos ay narito nagpapakita sa pamamagitan ng Banal na Sakramento upang palakasin ang buhay ng pananalig sa lahat ng klase, lahat ng papel upang magising tayo, magising at huwag matulog, manatili sa ugali, manatili mamuhay na karaniwan at karaniwan araw.

Kaya hindi natin alam kung ano ang hinihintay ng Diyos, hindi natin alam na ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin ngayon at hindi natin  alam na ang Diyos gusto niya na tayo ay tumanda dahil mahal niya tayo.

Ang Diyos gusto niyang makiapag-usap tayo sa kanya, ang Diyos gusto niyang makipag-usap na nanggaling sa kaluluwa, nanggaling sa puso at kung saan ang Diyos ipinagkaloob sa atin lahat na may lubos  na biyaya, ngayon ang Eukaristik Hesus nakakaunawa.

Sa bawat Banal na Misa, ang pari sabi niya itaas na nakatuon sa Eukaristik Hesus, itaas na nakatuon sa katawan at Dugo n Kristo dahil iyon ang lugar kung saan tinatanggap ang lahat.

Tinatanggap niya ang kanyang mga anak kung sino ang lumapit- komo hindi tayo perpekto, hindi karapat dapat at makasalanan- ang Diyos hindi tumatanggi.

Ang Diyos ay ang Panginoon naghihintay magpatawad, naghihintay umibig, naghihintay magbukas ng maraming biyaya, naghihintay mamagitan, naghihintay tumira at protektahan.

Sana ialay natin sa Diyos lahat ng suliranin sa buhay, lahat ng suliranin ng bawat tao, lahat ng klase suliranin, lahat ng papel at maniwala sa Diyos na narito, para ialay sa Diyos ang lahat ng bagay, para tayo maniwala sa Diyos at magtiwala sa Diyos.

Sana makilala  ang pagibig, para tayo ay magbago, para tayo ay bumuti, para maging determinado tayo magbagong buhay, upang alisin ang ego o makasarili at pagkatao, alisin ang adiksyon, alisin ang katotohan sa buhay kung saan namumuhay tayo sa ambisyon,pagkaganid, maramot at marami pang problema sa atin buahy dahil sa atin kahinaan at kasamaan.

Panginoon Diyos, pakiusap maawa ka at patawarin mo kami dahil kami ang mga tao sa lupa- na lubos na mahina, madaling maligalig, madaling matalo, madaling matukso. Maski gusto natin kung kailan dumating ang Diyos subalit pagkatapos bumalik at hindi natin mapanatili ay pananaw.

Panginoon Diyos, pakiusap tulungan mo kaming mabatid kun papaano kami maging malapit sa iyo, umaasa sa iyong biyaya para mamuhay kami sa matuwid dahil gusto namin at hinahangad namin subalit Panginoon Diyos hindi parin naming magawa.

Panginoon Diyos, pakiusap tingnan lahat ng klase, lahat ng papel. Ang bawat isa ay mayroon paghahangad at bawat isa ay  nakakaalam na kung walang Diyos, ang buhay ay walang halaga.

Tayo ay natatapos sa mga  araw ng pagkakabalisa;  mga araw na nalulungkot, sa mga araw na may sakit, mga araw sa mundo kung saan hindi natin mapigilan ang pagkaganid at hangarin, dahil mayroon Diyos pagkatapos gagawin natin ang lahat ng bagay pantay -pantay; dahil mayroon Diyos magagawa natin ang trabaho na sa isip natin hindi natin  magagawa subalit ang Diyos ginagawa niya  ito para sa atin.

Tayo ay nagdarasal kay Eukaristic Jesus dahil siya ang Kataas taasang Tao, alam niya na mahina tayo, alam niya na tayo ay malungkot at alam niya na maraming mahina sa kalagayan ng tao na hindi natin magawa.

Ang Huling Hapunan, alam na niya ang mangyayari sa mundo kaya itinatag niya ang Banal na Sakramento upang ipagkaloob ang kanyang lubos na pagmamahal at  manatili sa atin puso, itulak na may pagibig- ang hindi masukat na pagibig, ang malalim na pagibig, ang pagibig na ipinagkaloob sa bawat makasalanan, sa bawat nanakit, sa bawat nagisisi, bawat biktima at bawat kaluluwa sa purgatoryo

Maraming hindi mabilang na bagay sa atin buhay, may pagkakataon tayong maging saksi-saksi kung ano ang totoo, saksi sa mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin at kaluluwa.

Ang Diyos pinaalalahanan tayong magdasal para sa kaluluwa dahil wala ng pagkakataon kung ano pasya kundi tanggapin . Kung kailan nalaman pagkatapos huli na.

Ang pagibig na ipinagkaloob ng Diyos sa mga taong buhay ay pareho sa mga  namatay, kaya tayong mga buhay, tayo ay magpasya sa ating sarili sa pamamagitan ng pagbalik-magpasya sa karapat-dapat na araw, magpasya magbago at bumuti.

Sana matuto tayong magdasal, lumapit sa Diyos, maglaan ng oras sa Diyos at makilala kung ano ang ibinigay at ipinagkaloob ng Diyos sa atin, na tayo ay tumugon na may pagibig- kayo maliit at hindi perpekto- subalit ang Diyos ay ang Diyos kung sino tumatanggap, naghihintay sa mga tao na tumanda, para ang mga tao lumawak sa pagibig at tanggapin ang kanyang pagharap na may paggalang, may papuri, at sumasamba.

Ngayon, ang Pang-Apat na kowtow pinaalalahanan tayo  na magkaroon ng magalang na puso sa Diyos, mapagmahal na puso sa Diyos, magalang na puso sa Diyos.

Sana lumapit tayo sa Diyos sa matapang na paraan, ilaan ang mga oras dahil ang lupa ay maraming tukso, maraming panghalina, nagkakamali tayo, kumikilos ng mali at patuloy na lumalayo tayo sa kanya.

Paalalahanan ang atin buhay na maging karapat -dapat sa kanya.

Ngayon, hindi niya tayo hinahabol subalit siya ay patuloy naghihintay sa atin at gusto niya tayong tumanda, magbalik. Huwag tayong magpahuli at huwag tayong makupad.

Dahil ang lahat ng ito ay depende sa batas ng kalikasan at kailangan humarap tayo sa Diyos, sana ang puso ng bawat tao ay magising, mayanig para mag-umpisa tayong magdasal, mag-umpisa mag-muni-muni sa pamamagitan ng Pang-Apat na Kowtow- na maging matanda (mature), maging lumaki sa pagkabata at magkaroon ng mahalagang buhay,umaasa sa ipinagkaloob  ng  Diyos at kanyang ibinigay.

Kami ang humaharap sa lahat ng kapatid na lalaki at babae, sa mga taong hindi alam, sa mga taong hindi naniniwala, mga tao mayroon buhay na iniaalay sa Diyos , sa pamamagitan ng Eukaristic Jesus, lumapit sa kanya, para tayo ay mag-mature, mahalin ang Diyos ng lubos at tumanggap na maraming biyaya at magpanibagong sigla, maging karapat-dapat sa pagibig at pagpapakain sa kaluluwa na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Eukaristic Jesus- ang Katawan at Dugo. Amen.

Iniaalay ang Pang-Limang Kowtow. Ang Limang Tanda ng Panginoon Hesus Kristo, ating Diyos- ang Limang Banal na Tanda ng pagibig, ang Limang Banal na Tanda ng biyaya, ang Limang Banal Tanda ng Banal na Awa. Ang Limang Banal na Tanda ay  walang kamatayan (eternal) tatak na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, sa bawat makasalanan ay ang  kasunduan ng Diyos na hindi niya tinatanggihan kapag ang tao ay humingi na patawad, nagsisi at tumawag sa  pangalan ng Diyos.

O Diyos-Diyos ng pagibig. Una, ang Diyos nilalang tayo sa pamamagitan ng kanyang pagibig. Sa mga araw namumuhay tayo sa kasamaan, hindi tayo tapat sa umpisa sa pamamagitan ng atin unang magulang, ang Diyos  patuloy na Diyos na punong-puno ng pagibig na binigyan tayo ng pagkakataon na magbalik sa kanya at ginagamit ang lahat ng paraan upang tulungan at iligtas ang mga tao. O Hesus, ngayon, ano ang sinasabi ng Limang Banal na Tanda sa atin?

Ang pagibig at Banal na Awa na patuloy na ibinigay madalas sa lahat ng henerasyon, sa mga makasalanan.

Ang bawat tao at hayop katulad natin para maunawaan ang kahulugan ng Banal na Awa,unawain ang Pang-Apat na Banal na Tanda na magalang natin iniaalay sa kanya at patuloy sa tahimik na sandali.

 

Ang Ikalawang Banal na Tanda ay ang pagliligtas ng Panginoon Hesus Kristo kung saan ang mga tao hindi nila makakalimutan at itanggi. Magmula ng minahal na Diyos ang mundo at inialay niya ang kaisa-isang anak sa lupa kung sino ang naniniwala sa kaisa isa niyang ay mabubuhay.

 

Tayo ay umasa huwag iwaglit ang pagkakataon, magmula na ang Diyos inialay ang kaisa-isang anak- ang Panginoon Hesu Kristo, ang Tagapagligtas- ipinadala at dinala tayo sa bagong panahon, bagong doktrina (2), na may pagibig na ang Diyos lamang ang makakapagibigay.

 

Ngayon, ang Ebanghelyo ay nagpaalala sa atin wala sino man ang  iibig sa atin ng higit pa sa taong nagtiis at ibinigay ang kanyang  buhay ng dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ang Ikalawang Persona ng Diyos- nagawa niya ito.

 

Marami tayong bagay narinig at nabatid, para tayo mamuhay sa Kataas-taasang Tao kung sino mahal tayo- hindi niya tayo tinuturing na katulong kundi tinuturing niya tayong kanyang kaibigan.

 

Ang Ikalawang Banal na Tanda ay hindi natatapos at nakaturo sa lahat ng doktrina ng katotohanan.

 

Siya ay nagtiis at namatay para sa atin at narito upang maunawaan natin mabuti kung ano ang marangal na espiritwal na ipinagkaloob ng langit.

 

Ang Ikatlong Banal na Tanda ang kailangan natin kung sino ang pagibig ng Diyos Ama kay Hesus na naging buhay na Diyos-ang Banal na Espiritu. Hindi niya tayo tinatanggihan kung naunawaan ang kahulugan ng pagibig, maunawaan ang salita kung sino nagdarasal tayo na tulungan ang mga tao na pag-aari ng Diyos, sa pagbabago.

 

O Diyos ng Banal na Espiritu-ang kaalaman at ang hindi mabilang na katotohanan, kabanalan, ang perpekto na patuloy na ibinibigay sa lupa:  kailangan lamang natin buksan ang atin puso, kailangan lamang natin magdasal sa kanya.

 

Kailangan natin maniwala at magtulungan kung ano ang ipinagkaloob at mabuti sa kaluluwa dahil siya ang mapagmahal na Kataas taasang Tao, Kataas taasang Tao kung sino ginagabayan tayong maging masaya, payapa ang mundo.

 

Tinuturuan niya tayo ng maraming bagay sa buhay na kailangan natin,mga talino,wisdom at mga bagay na ipinagkaloob ng Banal na Espiritu at ipinagkaloob sa bawat tao na kasukat niya at angkop.

 

Ang Limang Banal na Tanda ng Panginoon Hesus kristo- ngayon, patuloy tayong tumanggap ng Pang-Apat na Banal na Tanda, ang Katawan at Dugo ni Kristo na patuloy nagpapakain sa mga tao.

 

Sa banal na kaharian na  narito, nagpapatunay na ang huwes ay narito sa lupa at ang huwes ay nakahanda at naghihintay na aliwin, ibigin at patawarin at bigyan pa tayo ng maraming oras.

 

Datapwat, sa atin buhay, maraming beses, nakakalimutan natin siya, hindi parin tayo naglalaan ng oras para bisitahin siya at hindi natin naunawaan ang kahulugan ang pananatili ni Hesus sa pamamagitan ng Banal na Sakramento.

 

Ngayon, kailangan natin mabatid, ang Pang-Apat na Banal na Tanda ay lumilitaw- ang  Diyos nanatili at ang kanyang pamamagitan ay nanatili.

 

Ang pagibig ay patuloy bumubohos sa atin at naghihintay sa atin, sa bawat makasalanan, bawat tao na maging banal at bumuti.

 

Kung tayo ay dumating na may pusong nagtitiwala sa Diyos at ilaw na nagliliwanag sa kaluluwa, sa atin puso, pagkatapos naging tao nakakakilala na narito ang Diyos, ang pamamagitan ng Diyos at lagi niya tayong tinatanggap at binibigyan niya tayo ng pangunahin mamagitan sa atin. Sino ang magpapatunay kung ano ang iniaalay sa pamamagitan ng Banal na Tanda na maliwanag sinabi ( hanggang malayo sa mensahe)?

 

Ngayon, ang Pang-Limang Banal na Tanda ng Panginoon Hesus Kristo- ang kanyang balikat ay nalamog at hindi na niya maipagpatuloy dalhin ang krus; subalit ang kanyang lakas ay nanggaling kung sino kay Inang Maria, maski hindi niya binuhat ang Krus ng Panginoon Hesus Kristo, hindi naglalakad at nakita natin si Inay binuhat niya ang krus ng espiritwal, si Inay binuhat niya ng buong puso, mapagmahal na puso kasama ang Panginoon Hesus sa pamamagitan ng Daan ng Krus o Way  of the Krus.

 

Si Inay ang kumatawan sa mga tao sa lupa, inialay sa Diyos, lumakad  kasama ang  Diyos at tinanggap ang lahat ng bagay na pinag-daanan ng Panginoon Hesus sa araw ng pagtatapon sa  lupa at ito ay dapat natin malaman.

 

Ngayon, pinaapoy natin sa pamamagitan ng Limang Banal na Tanda na itinuro ni Inay upang mabatid natin ang mga ginawa ng Diyos at ang Diyos ay patuloy na nagkaloob sa atin dahil  sa kahalagahan ng kaluluwa, para sa atin kunin natin muli kung ano ang para sa atin.

 

Hinahayag natin ang Limang Banal na Tanda, tayo ay nagpapatirapa sa Limang Banal na Tanda,upang purihin ang Limang Banal na Tanda.

 

Ngayon, tayo ay naniniwala sa lahat ng mayroon sa banal na kaharian, sa makadiyos na kabanalan ay inihayag at ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng Limang Kowtow para maliwanag natin malamam kung ano ang mayroon tayo, maipagpatuloy na makilala ang biyaya ibinuhos pababa.

 

Si Inay ang suporta ay malapit at iniaalay sa buong daigdig ang napakabuting regalo na ang bawat isa ay magsanay sa sarili, matutong magdasal, matutong maging magkalapit, at matutuhan at maranasan kung ano ang totoo. Hindi natin maitatanggi ang ginawa ng Diyos at ginagawa.

 

O Hesus, ang Limang Banal na Tanda- tayo ay sumasamba sa Diyos; pinupuri, ginagalang at nagpapasalamat sa Diyos.

 

Salamat kay Inay, ngayon,mangahas tayong sabihin sa Diyos Ama, sabihin ang Tagapagligtas, sabihin ang Banal na Espiritu, sabihin ang kanyang Katawan at Dugo, at sabihin ang Limang Banal na Tanda.

 

Sa tiyak at maliwanag na paraan kapag tayo ay nagdasal, tayo alam natin ang lahat ng trabaho na ginawa ng Diyos para sa atin, lahat ng ginawa niya sa bawat isa sa kapatid na lalaki at babae at lahat ng klase at lahat ng papel.

 

Pakiusap, tulungan mo kami matuto at maging malalim ang papel na kailangan magpakumbaba. Kailangan natin matutong magpakum`baba, kailangan natin makinig ng kaunti at  magtiwala tanggapin ang daan na pagtuturo ng Diyos sa pamamgitan ng Limang banal na Tansda,at tulungan tayong maunawaan ang daan ng Limang Banal na Tanda.

 

Ngayon, marami tayong paghihirap o kalungkutan sa krus na mayroon ang bawat isa.

 

Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot sa Krus, huwag tayong matakot sa dinadalang mabigat at kalungkutan, huwag tayong matakot sa atin paligid at mga sakit,kapwa espiritwal at pasiko subalit dapat natin malaman na ang buhay binubuo ng mga pangyayari na kung tayo ay mag-muni-muni sa Limang Banal na Tanda, magmuni sa paraan ng krus pagkatapos magkakaroon tayo ng kaibang pananaw, magkakaroon tayo ng kaibang pakiramdam at magiging matapang tayo, malakas at tatanggapin natin kung ano ang nanggaling sa tagapaglaan Diyos kung sino atin pinagkakatiwalaan.

 

Mahal niya tayo hanggang sa huling minuto at iniwan niya ang Limang Banal na Tanda bilang pruweba, para tayo magpahalaga sa kaluluwa, para malaman at madali magsanay, makilala ang lahat ng bagay sa tagapaglaan at pagibig na ibinigay ng Diyos  sa pamamagitan ng Banal na Awa ngayon.

 

Huwag tayong matakot sa mga sakit, huwag matakot sa lahat ng hirap, at huwag matakot sa daan dahil lahat tayo mayroon isang balak kung sino tayo ay magbalik sa Diyos, manatili sa Diyos, maging kabilang sa Diyos.

 

Datapwat, kung magpatuloy sa daan ng pagtapon, sana ang Diyos manatili sa atin, makilakbay sa atin at tulungan tayong maunawaan ang kahulugan ng Limang Banal na Tanda na nakatingin at may pakundangan ( veneration).

 

Iyan ang krus ng Panginoon Hesus Kristo, ang Kataas taasang Tao na nagwagi  laban sa kamatayan, kung sino nagdala ng maluwalhati pagkabuhay sa bawat makasalanan ngayon para matubos- kapwa kaluluwa at katawan- para tayo mamuhay sa kahulugan sa mga araw na ibinigay ng Diyos at ipiinagkaloob.

 

Magpatuloy tayo sa mga araw kung saan huwag natin kalimutan ang mga nagawa ng Diyos, huwag natin kalimutan ang tatak ng pagibig, huwag kalimutan ang tatak at huwag kalimutan ang kasunduan ng Diyos na kanyang ipinagkaloob at ibinibigay.

 

Magbalik tayo sa Diyos. Halina at tikman ang matamis na lasa ng pagibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, maski sa paraan ng krus ng buhay.

 

Siya ay nangako na kaluwalhatian at kaligayahan at naghihintay parin siya.

 

Ang kabanalan at pagbabago. Pakiusap tulungan mo kami na sabihin at mamuhay na karapat-dapat sa mga araw na ipinagkaloob ng Diyos,  nagpapasalamat na puso, nag-aappreciate na puso at nagsisi, tayo at ang mundo maging alerto.

 

Tayo ay mauna sa daan, para magkaroon tayong magalang na puso, mapagmahal na puso,marespetong puso na kailangan  ng Diyos at ihayag kung ano dapat gawin at gawin para tayo ay maging anak maski tayo ay maliit.

 

Ito ay maliit na ginawa habang tayo ay namumuhay sa mga araw na saksi, mga araw na tagapanguna, para sa atin lahat sumang-ayon at magkaisa, malaman kung papaano magdasal, kung paano makaiwas sa okupadong buhay, at kung paano makasama ang Diyos, kung paano inihayag ang Limang Banal na Tanda na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, patawarin tayo.

 

Sana ang Banal na Awa ng Diyos baguhin, linisin, gawin tayong banal para maging karapat -dapat tayo sa pagibig ng Diyos,ipagkabloob sa atin ang misteryo, mga inihayag na misteryo, ang misteryo naranasan ng bawat tao. Ngayon, gumagalang iniaalay ang Pang-Limang Kowtow. Amen.

 

Kami buong paggalang iniaaly ang Pang-Anim na Kowtow.

 

O Diyos Ama- salamat sa Ama dahil lahat ng bagay isinuko at pag-aari ng Ama.  Ang Ama kilala tayo bilang masama at mahina kalagaany, Ama ipinagkaloob sa atin si Inay, ang mabuting ina, ang Ina kung sino ay nagniningning na halimbawa ng mga bata sa lupa dahil ang Ama alam niya na ang mundo ay walang perpekto at karapaat dapat katulad ng Inang Maria.

 

Ama pinili niya ang Ina.

 

Ngayon, si Inay ay ina ng Ikalawang Persona ng Diyos, si Inay ay ina ng Tagapagligtas, ang Ina ng simbahan, ang Ina ng bawat isa sa atin, ang Ina ng buong katauhan, ang Ina ng pagibig, ang Ina ng Banal na Awa, ang Ina ng Eukaristiya, ang Ina ng bawat santo, ang Ina ng bawat makasalanan, ang Ina lumalaban, ang Ina ng mga nagsisisi, ang Ina ng biktima at Ina ng bawat kaluluwa sa purgatoryo.

 

Lahat ng ito ay narito sa lahat ng bagay na atin nakikita, mga salitang atin narinig at lahat ng bagay sa pamamagitan ng gawain ni Inay, ang banal na pangalan ni Inay kung saan patuloy na dumating sa atin upang turuan tayo, magpatuloy pagkalooban tayo ng biyaya, paalalahanan tayo.

 

Hindi natin matatanggihan ang titulo ni Inay at hindi natin matatanggihan ang ginawa ni Inay at ang kanyang ginagawa buhay sa lupa.

 

Lalo na ngayon,kung iisipin  ang daan taon at hindi mabilang na nakalipas na taon kung ano ang ginawa ng Inang La Vang sa lupa sa unang panahon, ay ginawa ni Inay at ginagawa at patuloy ipinagkaloob sa mga bansa at bayan at patuloy na hinayaan niya tayong tanggapin ang turo ni Inay sa pamamagitan ng Banal na Sakramento.

 

Marami pa rin bagay ang itnuto ni Inay katulad ng pagpakumbaba- lubos na magpakumbaba, lubos na  nagtitiwala sa buhay at lubos na may kagandahang loob at  katangian ng mga santo, Lahat ng ito ay kahanga-hangang halimbawa.

 

Ngayon, buong paggalang iniaalay namin ang Pang- Anim na Kowtow sa Imamaculate  Heart of Mary, itinataas tayo kay Inay.

 

Inay, pakiusap, tanggapin mo ang amin pusong nagpapasalamat, ang aming nagsisising puso at ang amin imperpekto puso na hindi makamtan kung ano ang itinuturo ni Inay.

 

Ngayon, sa bawat paalala kapag tayo ay nagpatirapa, kapag may paggalang tayong naghandog, nadadama natin ang pagkamalapit.

 

Ang atin buhay nag-umpisa sa pagmuni-muni, nag-umpisa sa pagkakakilala at sa bawat araw sa atin imperpeksyon, natututo tumayo sa oras at hindi natin hinahayaan ang sarili na maging ugali o sumunod sa inaantok na buhay at magparaya sa ugali.

 

Iyan ay isang bagay na atin sinasanay at naging batas at panuntunan sa buhay.

 

Dapat hayaan natin ang atin kaluluwa, ang atin katawan, makiisa sa atin puso,conscious kung ano ang dapat gawin, conscious kung ano ang dapat ialay, conscious kung ano ang nagawa, magsumamo sa Diyos na mamagitan sa pamamagitan ng nagniningning na halimbawa dahil si Inay ang tao kung sino lubos na nakakaunawa sa atin kahinaan, kahinaan ng laman, mga kasamaan nanatili at narito sa lahat ng klase at lahat ng papel.

 

Ngayon, ang paraan nag-papaalala sa atin araw- araw kapag tayo ay nagdarasal, kapag tayo ay lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng misa,magpasalamat sa Diyos, purihin ang Diyos, paalalahanan ang atin sarili na magbago, maging mabuti at maging tao lubos na karapat- dapat sa pagibig ng Diyos na kanyang ipinagkaloob, na mayroon favor at biyaya at Banal na Awa na nanatili sa atin kung sino ay makasalanan ngayon.

 

O Inang Maria- wala ekspresyon maiaalay kay Inay ng lubos na salita ukol sa mga nagawa ni Inay.

 

Ngayon, nakikita natin ang kapatid na lalaki at babae, malayo at malapit lahat ng bata nagkasama-sama lumapit kay Inay La Vang upang tumanggap ng ipinagkaloob ni Inay at ibinigay;  talaga, ang bawat isa, kung sino ang magbalik, kung sino ang lumapit kay Inay, ay hindi magbabalik na empty-handed.

 

Ito ang istorya ng kasaysayan na nagaganap ngayon; sana makilala natin ang  marangal (lofty) na espiritwal ng langit na patuloy na ibinuhos sa tao, sa mga tao sa pamamagitan ni Inay.

 

Makinig tayo kay Inay na mamuhay tayo na maging banal, sa mga araw na maging mahalaga bilang Ina pinayuhan tayo daan taon ang nakalilipas.

 

Ngayon, si Inay patuloy tinuturuan tayo magsanay, makinig sa mga salita natanggap kung ano tayo ay magsisi at magbagong buhay.

 

Iniaalay namin ang Rosaryo sa Puso ni Inay, magdasal kay Inay na mamagitan at magdasal kay Inay tulungan tayong mabatid kung ano ang para sa araw na ito.

 

Iniaalay ang imperpeksyon, mga kahinaan at kami ang humaharap sa mga kapatid na lalaki at babae at sa kaluluwa sa purgatoryo.

 

Nagdarasal kami sa Diyos na maawa siya, na mamagitan ni Inay, para sila ay mailigtas at sila ay makapunta sa langit, ang ilaw ng Diyos na inihanda para sa mga buhay- para magsisi, magbalik, magbago at bumuti pati kaluluwa magbalik sa ilaw ng langit.

 

Ang Diyos ay naghihintay , sa pamamgitan pagsusumamo, ang atin dasal alang-alang sa kanila.

 

Magtiis sana tayo ng lubos, mamuhay tayo sa mga turo ni Inay na kanyang gusto sa atin, tayo ay magpasensiya, maging matulungin, magpatawad, maging  marangal tayo at mamuhay na tumutulong. Determinado Ilagay ang Diyos ng Higit sa lahat ng Bagay

 

Mayo 6,2018

 

Ang mensahe ay  nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni L. noong siya ay nagsasagawa na Anim na Kowtows.

 

L.: Panginoon Diyos, noong 2:13 ng hapon, Linggo, Mayo 6,2018 sa simbahan ng Our lady of La Vang, noon kami ay nasa maliit na santuwaryo, nakaharap sa altar, Tubernakulo, sa Krus, sa rebulto ng Our Lady of La Vang, sa rebulto ni Santo Jose at relikya ng santo.

 

Ngayon ang pagsasara ng pagpupulong sa La Vang, kasunod na may araw kung sino ang mga kapatid na lalaki at babae, malayo at malapit, nagkasama -sama dumalo sa taon ng pista.

 

Ang simbahan ay ipinangalan sa Our Lady of La Vang, ito ang ikalawang taon iniaaly namin na may paggalang ang Anim na Kowtows.

 

Nagpapasalamat kami sa Diyos at pinayagan niya kami magsikap ngayon umaga upang dumalo sa Misa. Nakatanggap din kami ng mensahe sa kay Inay at Santo Vincent Pham Hieu Liem- talaga, ito ay isang bagay na imposible sa mundo subalit sa Diyos kung tayo ay naniniwala lahat ng bagay ay possible mangyari.

 

Ngayon, kami ay nagpapatuloy kahit  kaunti at tahimik na gagawin ng Diyos, ginagabayan ang bawat isa sa amin, sa unang tao hanggang tatlo, lima at ngayon kami ay malapit sa dalawangpu.

 

Kami ay abala araw-araw, tahimik kaming gumagawa at inihahayag naming ang salita ng Diyos sa mundo. At sa parehong oras, ang kahanga-hangang kilos ay ginagawa, sama-sama nagkakaisa, kami ay nagdarasal, para sa boses sa mundo, bagaman tahimik subalita tumutunog bago sa korte ng Diyos.

 

Panginoon Diyos, pakiusap maawa ka at magpatawad. Panginoon, pakiusap pabanalin at hayaan mo kami magbgao. Panginoon, pakiusap maawa ka at subaybayan mo kami kung sino ang iyong mga kapatid na lalaki at babae, nakakaalam at may malay kung sino ang mga kapatid na lalaki at babae na pabalik- at mga taong hindi nakakaalam, hindi naniniwala at kung sino ang mga taong namumuhay sa araw ng batas at alituntunin at kaugalian ( tradition) habang sinusundan ang ugali noong umpisa pa lamang.

 

Ngayon, kami iniaalay namin na may paggalang ng buong puso ang salita ng Diyos alang-alang sa mga kapatid na lalaki at babae kung saan naroroon sila salamat sa lalo na sa Our Lady of la Vang.

 

Si Inay ipinagkaloob ang kanyang pagmamahal sa atin bansa, Vietnam. Lahat ng santo kung saan iginagalang at inaalala ngayon- sila ay kanonikal ( canonized) sa 30 taon ang nakakaraan, sila ay nasa langit, masaya at nagniningning na halimbawa ng pananalig para sa mga tao sa Vietnam, para sa atin na magpatuloy at tumigil kung ano ipinagkaloob at ibinigay ng Diyos subalit naging matapang-magtiwala sa Diyos na nagbibigay ng buhay, para tayo ay maging saksi,ibahagi at magsanay sa pamamagitan ng pagdarasal una.

 

Maraming bagay ang magagawa ayon sa paraan ng Diyos at inayos at ang balak ng banal na kagustuhan, para sa atin lahat, tanggapin at makinig at magsama sana sila magkaisa sa pagdarasal, lumapit sa Diyos ng buong puso, kaluluwa at magsisi.

 

Dahil hindi tayo karapat dapat bukod pa sa malalim na kalungkutan magdasal sa Diyos na patawarin-bukod pa sa malalim na kalungkutan  na tanggapin ang Banal na Awa ng Diyos para maging banal at magbago tayo.

 

Hinahangad natin na magbagong buhay tayo, bumuti at kung sino ang maging karapat dapat sa pagibig at Banal na Awa na ipinagkaloob ng Diyos sa atin.

 

Sa sandaling ito, pakiusap Panginoon tanggapin mo kami sa Unang Kowtow na may lubos na paggalang na amin iniaalay sa Diyos Ama, aming Aman a punong- puno ng Banal na Awa. O Panginoon amin Diyos, pakiusap tanggapin ang amin pasasalamat at nasisiyahan puso.

 

Kami ay humuhingi ng tawadsa aming imperpekto-  para sa amin pamilya at sa lahat ng klase, lahat ng papel. Sa sandaling ito, sa Diyos marami pa rin imperpeksyon, kasamaan at kahinaan; kailangan natin humingi ng kapatawaran sa Diyos, magdispensa sa imperpeksyon sa lahat ng klase, papel sa araw-araw na pamumuhay sa mundo.

 

Panginoon Diyos, pakiusap  patawarin mo kami;  Panginoon Diyos, pakiusap tanggapin mo ang amin  pasasalamat sa lahat ng biyaya na iyong ipinagkaloob sa amin, sa bawat isa at ipinagkaloob sa buong katauhan.

 

Ang kapatid na lalaki at babae na walang alam, hindi nagbabalik, hindi nakikilala ang Diyos subalit alam naming na namumuhay kami sa araw na umaasa sa biyaya ng Diyos, umaasa sa pagibig ng Diyos at Banal na Awa.

 

Salamat a mga biyaya, tayo ay naging matapang, hindi na takot at alam ang dapat gawin sa buhay ng pananalig, ng buong puso, kaluluwa at determinado- sa pamamagitan ng nagsisising puso.

 

Panginoon Diyos, pakiusap maawa at tanggapin mo kami makiharap para sa mga kapatid na lalaki at babae, makiharap para sa buong daigdig, walang pakialam at malamig sa araw, mga araw na sinusunod ang ugali, batas at tuntunin mayroon pa rin tayong araw ng kahinaan, araw na nadapa, araw ng batas at araw na walang puso, kaluluwa na sabihin sa Diyos:”

O Panginoon Diyos, sinasamba kita, mahal kita, sinasambang Diyos, pinupuri ang Diyos at iginaglang ang Diyos,”

 

Ito ang mga bagay na dapat sabihin, dapat sabihin sa Diyos dahil sa mundo, ang Diyos ay hindi naghahangad ng kahit ano sa atin, kundi ang Diyos gustong marinig sa tao ang pasasalamat, marinig ang pananampalataya ng tao, marinig na ang Diyos nagkaloob sa atin at patuloy sa mga araw na karapat dapat na pagibig at Banal na Awa.

 

Panginoon Diyos, ngayon iniaalay ang salita, lalo na sa lugar na ito. Sa taon na ito ang ikalawang taon, tahimik pa rin tayong pumupunta sa disyertong lugar, bawat isa ay umalis subalit nanatili tayo rito upang pasalamatan ang Diyos.

 

Ang Diyos binabasbasan ang pulong na matagumpay, lahat ng kapatid na lalaki at babae masayang umalis pagkatapos ng pagdiriwang.

 

Kami ay naglaan ng maraming araw upang dumalo sa misa, nagkaisa at itinaas sa misa ipagdasal ang puso ng bawat isa, kanilang hangarin at isipin ang Inang Maria, Our Lady of La Vang.

 

Para sa Vietnamese na tao, sa mga pabor na ipinagkaloob ni Inay, ang mga santo dakila halimbawa  sa Vietnamese na tao; na huwag tumigil dito kundi magpatuloy sa ibang bansa at matandaan kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos lalo na sa Vietnamese at  sa atin bansa.

 

Si Inay ay dumating, nagkaloob at  naging kasaysayan  pangyayari ngayon sa daigdig kung saan ang mga Vietnamese na tao hindi nila makakalimutan at hindi kaligtaan pasalamatan, sa sintimyento ng pagpapahalaga.

 

Ang Diyos lamang ang nakakaunawa ng lahat, ang Diyos lamang ang magbibigay ng lahat ng bagay, ang Diyos lamang ang Kataas taasang tao kung sino nakikita ang lahat ng bagay.

 

Magmula sa umpisa ang atin Unang magulang, atin ninuno, lahat ng namuhay sa panahon ng kasaysayan, ngayon ay pareho pa rin. Ang Diyos patuloy nagbubuhos ng biyaya sa mga Vietnamese, na maging matagumpay sa ibang bansa, kayo mayroon din nakakalungkot na kasaysayan sa Vietnamese.

 

Panginoon Diyos, pakiusap maawa at tulungan lahat ng mga kapatid na lalaki at babae makilala ang lugar na ito na ibinigay ng Diyos sa amin upang magkaroon ng pagkakataon maging  tahanan para matirhan.

 

Ang mga araw kung saan ang Diyos tinitingnan at paghihirap ng Vietnamese- tandaan natin ang atin nadadama para ngayon ang atin mga anak ay mapangalagaan sa pagibig ng Diyos at Banal na Awa para magkapagpatuloy silang tumanggap.

 

Salamat kay Inang Maria sa mg tulong at pagsagip sa mundo at sa mag kapatid na lalaki at babae at itinataas sa Diyos ang nagpapasalamat, nasisiyahan puso, pinupuri at iginagalang at huwag kalimutan sumamba sa Diyos at pumaroon sa  daan patungo sa Diyos kung sino siya ang diyos na atin pinagkakatiwalaan, ang Diyos na atin pinupuri at iginagalang alang-alang sa mga tao ngayon.

 

Marami pa rin tao kung sino hindi nakakakilala, mga taong hindi naniniwala at mga taong sinasaktan ang Diyoa kaya ang puso niya ay nagdurugo.

 

Sila ang mga tao kung sino ng dahil sa kanilang kalayaan lumalabag sa batas ng Diyos, lumalabag ang kanyang nilikha ngayon;  ngayon, sila hindi nila alam, tayo alam natin.

 

Panginoon Diyos, pakiusap hayaan mo kaming kumatawan sa atin mga kapatid na lalaki at babaw at kung sino hindi nakakakilala para pagdating ng araw makikilala nila ang Diyos, magtiwala sa Diyos at magbalik sa Diyos. Iyan ang amin layunin ipinagdarasal.

 

Salamat sa Diyos, pakiusap ipagkaloob sa lahat ng kapatid na lalaki at babae sa mundo-sa bawat bansa- pakiusapa ipagkaloob mo ang kapayapaan sa mga tao, bawasan ang digmaan, gulo, bawasan lahat ng plaques, bawasan lahat ng pag-aaway at paghihiganti.

 

Ang mundo ay mayroon araw na haharapin subalit kung ano ang atin makamtan sa katahimikan, ngayon, ang Diyos pinapayagan tayong makita na ang pundasyon ng kapayapaan ay nag-umpisa buksan ang pintuan.

 

Ito ang umpisa ng mga sandali sa darating na mga araw. Tayo ay magdasal sa Diyos na magpatuloy,hindi lamang sa pintuan ng kapayapaan at makita ang kapayapaan  kundi sa mga tao kilala ang Diyos, kilala ang Diyos para sa kanila makita, magsanay sa doktrina at batas ng Diyos para sa kanila maprotektahan at ang digmaan ay matapos at ang kaginhawahan ay mangyari sa buong mundo.

 

Ngayon, kami ipinagdarasal din namin ang bansa na amin tinitirhan at mga nasa paligid na bansa dahil marami pa rin hindi mabilang na pag-aaway sa gitna ng mga tao- hindi natin alam kung ano ang mangyayari subalit kailangan tayong magtiwala. Panginoon, amin Diyos, sa lupa, kaunti lamang tao para maipagpatuloy na madalas,madalas magdasal, madalas magtiwala at lumapit sa Diyos upang magdasal na magkaroon ng katahimikan, pagkatapos tunay na mangyayari.

 

Imposible sa lupa ito subalit sa Diyos kung tayo ay naniniwala lahat ay posible. Dahil ang Diyos, bilang Panginoon Hesus nagturo :  “ Sasabihin ko sa iyo, humiling at ipagkakaloob  ko sa iyo; hanapin  at iyong makikita; kumatok at magbubukas ako sa iyo.” ( Luke 11:9)

 

Kami ay nagdarasal ng tunay na kapayapaan; talaga, ito ay isang bagay na hinahangad ng Diyos para sa atin, subalit para makamtan ang kapayapaan. Kailangan ng bawat isa ng magbago, bawat isa bumuti.

 

Hayaan natin ang bawat isa lumapit sa Diyos na may galak, papuri, nagdidispensa at nagpapasalamat, maunawaan at nangyayari ngayon ngpapatuloy mangyari Salamat sa pagibig ng Diyos at Banal na Awa.

 

Kami ay mga taong hindi karapat-dapat, imperpekto. Masama, mahina at duwag sa mga pang-araw-araw na bagay hindi magampanan subalit ang Diyos, pakiusap tulungan kaming paalalahanan na magsisi, matuto mamuhay sa buhay na karapat-dapat sa pagibig at Banal na Awa.

 

Sana ang kagustuaha ng Diyos ay matupad sa henerasyon upang iligtas ang mga bata, tulungan iligtas ang mundo, tulungan ang bawat isa na alisin kung ano ang masama, magbalik sa kabanalan, magbalik sa katotohanan, magbalik sa matuwid at katarungan na ipinagkaloob ng Diyos, ipinagkaloob at naghihintay pa rin siya sa atin.

 

Sana ang bawat isa ay magkaisip ( mature), kumilos sa gawa at magtiwala at magdasal sa Diyos na tanggapin ang amin dalangin.

 

Lalong-lalo na ngayon, dumalo tao sa pagtitipon upang magpatuloy magdasal sa Diyos na pagkalooban ang mga pari at mga tao magbigay ng kanilang tulong sa pag-unlad na maging  matagumpay at perpekto.

 

Salamat sa Diyos na pinayagan ang mga Vietnamese, hindi lamang ang mga tao ngayon taon ito kundi sa mga tao na dumadalo taon- taon upang ipagdiwang ang Our Lady of La Vang, ang araw noong si Inay ay dumating sa atin bansa, Vietnam, ang araw na tinutulungan tayo in Inay.

 

Sa ngayon mga mga Vietnamese,nagkaisa dumalo upang magpasalamat kay Inay, purihin si Inay  isipin kung ano ang ipinagkaloob ni Inay sa ibang bansa, magdasal sa atin bansa, Vietnam- ngayon magdasal sa mga pari kung sino ay pinapatay sa Vietnam at sa mga  taong Vietnamese nakikilalala ang Diyos, namumuhay sa mga itinuro ng Diyos,mgbago at sama-samang magkaisa.

 

Sa kalagayan ng mga tao, hindi natin alam at hindi maunawaan subalit hayaan natin matuto tayong magdasal na malalim ng buong puso, magpakumbaba, magalang, nagtitiwala- nagdarasal sa Diyos na tanggapin ang atin dalangin.

 

Iniaalay natin sa Diyos ang lahat ng bagay, kung saan ang unang kowtow araw-araw itinataas sa Diyos, mayroon bawat isang  kasaysayan, mayroon sintimyento ukol sa gawain ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng gawain ng Banal na Espiritu at inuundayan tayo na may paggalang ialay sa Diyos, sa Kataas-taasang Tao. Kung sino tayo ay nagtitiwala sa Kataas-taasang Tao kung sino atin iginagalang at Kataas-taasang Tao, kung sino tayo ay humihingi ng tawad.

 

Pakiusap patawarin mo kami; patawarin ang aming imperpeksyon at kahinaan sa lahat ng klase, lahat ng papel. Panginoon Diyos, pakiusap maawa ka tingnan mo kami at tulungan mo kami makilala ang Diyos, mapuna ang Diyos at magbalik sa Diyos ng Banal na Awa. Amen.

 

Ang Ikalawang Kowtow, buong paggalang amin iniaalay sa Ikalawang Persona ng Diyos, si Hesus. Panginoon Diyos- salamat sa Diyos. Ang Diyos ay namatay ng dahil sa akin, siya ay namatay ng dahil sa kapatid na lalaki at babae sa lupa, at siya ay namatay para sa atin lahat, mamuhay ng masagana, mamuhay na masaya at mamuhay ng payapa.

 

Subalit ngayon nakakalungkot, maraming anak ng Diyos ay naliligaw ng landas, itinatanggi ang Diyos, sinasaktan ang Diyos kahit anong paraan.

 

Panginoon Diyos , pakiusap tanggapin ang mga salita; kami ay nagdarasal sa Diyos na patawarin ang aming kapatid na lalaki at babae. Patawarin ang mundo, patawarin ang lahat ng klase, lahat ng papel na hindi sumasagot sa pagibig ng Diyos, hindi sumasagot sa paanyaya ng Diyos.

 

Tayo ay libre pa rin sa lupa;  mga bansang civilized, mayroon hindi mabilang nakakaakit, hindi mabilang na tukso at matalinong panunukso na dinala ang mga bata, mga mag-aasawa ,ang atin mahal, mga taong Vietnamese kung sino hindi naniniwala sa Diyos, kung sino tinanggihan ang Diyos- patuloy na namumuhay sa araw pinakakain ang kasalanan, inaalagaan ang kasalanan, gumagawa ng kasalanan at sinasadyang pinadudugo ang sugat nila at pinalulungkot ang Diyos.

 

Ang Ikalawang Persona ng Diyos, maraming bagay ang hindi mabilang at masabi subalit ang Diyos, ako naniniwala sa Diyos at siya ay naghihintay sa bawat tao.

 

Ang Diyos hinahangad sa nawawalang tupan a magbalik, ang Diyos naghihintay sa bawat kaluluwa na makilala siya at magsisi. Ang Diyos hindi niya tayo tinatanggihan.

 

Panginoon Diyos, nalaman lamang namin ngayon makakamtan namin, kung kami ay tatapang, magagawa namin sa amin sarili sa tahimik na daan, kahit saan, pahayag ang Kataas-taasang Diyos kung sino ang mga tao hindi makakalimot.

 

Ang mga tao dapat malaman na ang buhay ang tinubos ng Diyos, na ang kalayaan at kasiyahan ay ipinagkaloob ng Diyos at ang mundo umiiral Salamat sa Panginoon Hesus kristo, ang kaisa isang anak ng Diyos, sa pamamagitan ng halaga ng kanyang Dugo, namy lubos na hirap sa daan ng Krus, para sa lahat ng pagibig na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tao upang pag-apuyin ang pagibig ng mga tao, pag-apuyin ang doktrina ng katotohanan na kailangan ng tao sa buhay.

 

Panginoon Diyos, kami ay mahina, kami ay masama, puno-puno kami ng gulo sa buhay at parang kami ay lubos nakahilig ukol sa pandaigdig na totoo kaysa sa espiritwal na buhay.

 

Karamihan sa atin nananatili sa buhay na may batas at palakad, mayroon tradisyon, mayroon kaugalian habang ang kalooban ng buhay ay walang kabuluhan bawat oras- walang pakialam, masyadong malamig at napakalungkot.

 

Kaya naman, madali tayong madala sa tukso, madali tayong masaktan at lagi tayong nabubuhay nagtatanim ng galit, naiinggit, nagseselos. Naglalaban, nag-aaway sa pera, katanyagan at maraming bagay sa buhay, libog at pagkaganid at maramot, di makatarungan.

 

Sa atin buhay, ang buhay na totoo dinadala tayo na kulang sa pasensiya, kulang tayo sa pang-unawa at hindi tayo nakakadama ng tunay na pagibig.

 

Marami pa rin tao-karamihan kung saan ang Diyos ay malayo sa kanila. Sa kanila, naniniwala sila, alam nila subalit ang buhay na may batas at tuntunin ang pinipili laban sa buhay ng pananalig, mahinhin buhay at mapakumbabang buhay.

 

Panginoon Diyos, ngayon kami ay nagpapatirapa upang ialay ang lahat ng damdamin, ang sintimyento ng lumipas na araw kung saan mahina pa rin, imperpekto araw, alang-alang sa lahat ng kalse, lahat ng papel para humingi ng tawad sa Diyos, magdasal sa Diyos na tayo ay patawarin at magdasal sa Diyos na tayo ay maging banal at magbgo.

 

Dahil ang Diyos ay dumating upang iligtas tayo, ang Diyos ay dumating  upang ilayo tayo at ang Diyos ay dumating upang dalhin tayo sa daan ng pag-asa subalit limitado ang atin pang-unawa kaya ang buhay sa mga araw ay pag-aalala o balisa, mga araw na totoo, mga araw na nagpaplano tayo sa hinaharap ukol sa mga bagay- bagay.

 

Ganito, maraming bagay ang nangyayari sa atin buhay at marami rin paghihirap na atin dinadala kung sino ang sakit ng kaluluwa at katawan subalit hindi parin tayo lumalapit at iniaalay sa kanya, sa pananalig, magdasal sa kanya, tulungan tayong tanggapin, magpapasensiya para malaman na ang lahat ng pangyayari ay mangyayari sa kagustuhan ng Diyos, sa gabay ng Diyos at pagibig at Banal na Awa.

 

Panginoon, pakiusap tulungan mo kaming ihayag na si Hesus kristo ay ang atin “Tagapagligtas” Kung sino ang naniniwala sa kanya ay mabubuhay at ang doktrina protektado tayo araw-araw sa buhay, ang kahulugan na dapat malaman para mabawasan ang pag-aalala sa buhay, mabawasan  ang kalungkutan, ang bitag at silo nakapaligid sa atin.

 

Napakaraming bagay sa buhay kung saan ang Diyos lamang ang tumutulong sa atin, walang ibang nakakaunawa ng atin puso at sumusuporta.

 

Itaas natin sa Diyos ang lahat ng atin nadadama, ang mga pangamba at alingawngaw ng boses sa lupa, kung sino ang mga tao gusto subalit hindi makasalita, hindi nila alam kung paano itaas at hindi nila alam kung saan mag-uumpisa.

 

Maski ang mga bata na nabubuhay sa mga araw na ito, kung sino ang tupa na walang pakialam at malamig maski alam nilang sila ay tumatanda.

 

Panginoon Diyos, pakiusap tulungan mo kaming magbalik sa kaligtasan upang makita ang pagibig ng Diyos, makita ang paghihirap ng Diyos, ang korona ng tinik, ang Krus at tulungan tayo makilala ang nagawa ng Diyos para sa amin, mga ipinagkaloob ng Diyos at ang Diyos ay namatay ng dahil sa atin, kailangan tayong mabuhay maski hindi perpekto, mahina, makasalanan sa mga araw, kung ano ang pag-aari natin.

 

Pakiusap, pag-apuyin mo ang aming pagibig sa Diyos, painitin mo kami na magsisi ang mga puso, pakiusap, painitin mo kaming maging halimbawa katulad ng santo at pakiusap, painitin mo kami sa pagtuturo ng Ebanghelyo at Mabuting Ballita araw-araw para makilala namin ang malapit na kaugnayan na ipinagkaloob ng Diyos lalo na sa atin at sa bawat isa.

 

Pakiusap, buksan natin ang atin  mga puso na manalig sa Diyos, tayo ay mamuhay at magsanay at maranasan natin ang sentiment ng pasasalamat, utang  na loob,pahalagahan para malaman natin tayo ay nag-exist. Salamat sa halaga ng Dugo ng Panginoon Hesus kristo.

 

Pakiusap, huwag natin hayaan na tuksuhin tayo ng mundo, huwag tayong bumagsak sa bitag ( trap) at patibong o silo at huwag natin hayaan na ang atin ugali ay maging matigas sa mga araw kundi tulungan tayong maging tao na may puso, may puso na alam ang doktrina, puso na namumuhay sa katotohanan at sumusunod sa halimbawa ng mga santo.

 

Ang mga taong Vietnamese na santo kng sino sa kasaysayan nagbigay ng hindi tumitigil na halimbawa.

 

Para sa buhay na huwag masyadong mahirap o  madali, sa bawat papel mamuhay ng perpekto, maging tao kung sino ay tinatawag na maging santo, bawat isa kailangan alisin ang ego o pagkamasarili, pagkatao, masamang ugali, alisin at mangibabaw ang Diyos sa lahat ng bagay.

 

Nakakamit natin para sa Diyos ; nagtitiis para sa Diyos; nagsasama at nagkakaisa para sa Diyos, pakiusap tulungan mo kaming makilala ito.

 

Tayo ay tunay na mga tao sa lupa kung sino nagkakaisa dahil sa espesiyal na pananabik sa kapayapaan, pananabik sa pagkakaisa, alisin ang galit, inggit at sama-sama magbalik sa nag-iisang Diyos kung sino siya ang ama, tagapagligtas, ang Banal na Espiritu kung sino nagbigay at ibinigay sa bawat isa na maging mature at mamuhay magkasama sa kapayapaan at ligaya.

 

Pinupuri namin ang Diyos at iginagalang, ang amin Panginoon ngayon at habang panahon. Amen.

 

Iniaalay namin ang Ikatlong Kowtow sa Banal na Espiritu. Panginoon Banal na Espiritu- ay ang pagibig, ang ilaw, ang katotohanan, ang daan patungo sa katotohanan at kabanalan.

 

Panginoon, pag-apuyin mo ang amin pananalig sa  bawat  kaluluwa dahil kami ay mahina mga tao, madali kaming bumagsak at kami ay lubos na masama sa buhay.

 

Kung hindi tayo maliwanagan, tayo ay tunay makikibaka makaalis una sa mahigpit na kapit at nakali tayo sa kasalanan.

 

Banal na Espiritu- naniniwala kami na ikaw ay naninirahan sa amin puso, sa bawat isa sa amin na Kristiyano. Sa isang sandali tinanggap namin ang Sakramento ng Binyag, ang Diyos mismo ay nabubuhay sa atin at habang panahon kasama natin- siya ay  naninirahan malalim sa atin kaluluwa at bawat isa.

 

Pakiusap, turuan mo kaming umibig, turuan mo kaming magpatawad, turuan mo kaming tanggapin, turuan mo kami ng mga bagay na kailangan sa buhay na dapat gawin, pakiusap turuan mo kami sa pamamagitan ng doktrina at mag utos ng Diyos na kanyang ipinagkaloob. Pakiusap tulungan mo kami masupil ang hamon ng buhay at masupil ang mga sakit sa katawan.

 

Pakiusap, hayaan mo kaming maliwanagan- pagkalooban mo kami maunawaan at magmuni-muni kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos dahil ang Banal na Espiritu ay ang lakas, siya ang pagibig, ang Banal na Espiritu ang biyaya, siya ang katotohanan at siya ang kabanalan, perpekto.

 

Tayo ay anak ng Diyos-ipinagkaloob at ibinigay ang lahat ng espiritwal na bagay panguna subalit kailangan magsanay, tunay, tayo ay magkakaroon ng kasagutan sa bawat tao kung kailan dumating at maunawaan ang kahulugan ng panalangin.

 

Panginoon Diyos, ang Diyos ipinagkaloob sa atin ang lahat subalit ang atin sagot sa kanya ay hindi maganda at labis masahol o malala. Bukod pa riyan,marami ang magkalayo, walang laman ang atin kaluluwa kaya tayo ay matabang sa kanya subalit kailangan natin siya dahil matutulungan niya tayong lumawak ang pang-unawa, palakasin tayo, palakasin ang pananalig para maging matapang tayo pumunta kahit saan, maging saksi sa mga bagay na kanyang ipinagkaloob at ibinigay.

 

O Banal na Espiritu- lubos ka naming kailangan. Dito sa lupa kung wala ka kami ay hindi mabubuhay ng walang pag-asa.

 

Hindi parin namin nakikilala ang pagibig at Banal na Awa na ipinagkaloob ng Diyos. Naririnig at alam subalit ang pagliligtas ng Panginoon Hesus ay katulad ng isang bagay na narinig at naging ugali kurso ng kasaysayan dahil kung ano ang nag-aapoy at naranasan ay pambihira sa buhay ng tao.

 

O Panginoon Banal na Espiritu, ang oras ay dumating. Nakikiusap ( beseech) kami sa kanya magliwanag sa lupa, magliwanag sa  bawat kaluluwa na may nag-iisang pananalig, para makilala siya at mapansin.

 

Dahil milyon-milyon lakas ng biyaya ang pag-aari niya, pakiusap turuan mo kami mamuhay sa mga araw ng pagtapon sa lupa, mamuhay sa araw na may kabanalan, sa katotohanan- madalang lamang. Sana tulungan niya tayo.

 

Siya ang Kataas-taasang Tao kung sino nakikinig at tumatanggap ,pagkatapos, tayo ay magiging bagong nilalang, tayo ay magbabago, bumubuting tao katulad ng paghihintay sa Panginoon Hesus Kristo, sa pagtanda ng tao, nagbalik sa kanya, nakilala ang kanyang pagibig at mamuhay sa doktrina ng pagibig na kanyang ipinagkaloob sa mga tao at para sa lahat at bawat isa sa atin.

 

O Banal na Espiritu-ang Banal na Espiritu ay ilaw ng pagibig, ilaw na totoo at ilaw ng katotohanan. Sa lupa ito ay isang bagay, tayo ay kristiyano, narinig, nalaman subalit hindi natin ginawa, hindi natin alam kung paano gawin at hindi tayo interesado at malamig na tao at walang pakialam sa lahat ng bagay , sa una ang banal na kaharian ay wala pa.

 

Pakiusap, tulungan mo kami. Dumating ang oras na hindi kami makatigil sa amin mga nakaugalian araw-araw sa buhay komo ang paglilingkod o ministeryo subalit kailangan ang Diyos, ang una at manalig sa pamamagitan ng gawa.

 

Sa maliwanag na nagpatunay ( affirmation), inihayag naming sa Diyos at una ang Diyos dahil ang Diyos ang Kataas- taasang Tao kung sino nakakakita at nagbibigay kung ano na dapat angkop sa lahat ng klase, lahat ng papel.

 

Datapwat, dahil namumuhay tayo sa matino buhay, pananalig at espiritwal na bagay ay masyadong limitado, kaya mananatili ang ugali sa hindi mabilang na henerasyon.

Dumating ang oras. Magdsal tayo sa Banal  na Espiritu upang tulungan ang mundo, tulungan ang mga tao na magkaisa, umibig, magpasensiya, makilala kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay ng bawat tao, para tayo ay tumayo na may paniwala sa gawa na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng doktrina- doktrina ng pagkakaisa, doktrina ng pagibig, doktrina ng katotohanan, doktrina  ng katarungan ( justice), doktrina na matuwid kung sino lahat ng klase, lahat ng papel ay mayroon at kailangan mayroon.

 

Sana ang bawat pamilya magmalay sa gitna ng ama at ina; sana ang mga anak mamuhay sa pagibig, turuan na may pagibig at sana ang Banal na Espiritu ay narito, na maraming talino, lubos na naliwanagan, lubos na naunawaan, lumakad sa doktrina at lumakad daan ng Diyos.

 

Maraming bagay ang mga simbahan kasalukuyan nagsasanay, nag-aanyaya at nagsisilbi para sa lahat ng tupa ng Diyos para mabtid at magsanay.

 

Tayo ang mga tao  nakakarinig subalit hindi nagsasanay kaya ang mga dasal ay laging iniaalay, kasama sa atin simbahan upang magsumamo sa Diyos na bigyan ang atin simbahan na magpatuloy punuin na kanyang espiritu.

 

Sana ang mga tao piliin magsilbi sa Diyos at maglingkod sa mga tao at hayaan ang Panginoon Hesus Kristo sentiment at puso na may espiritu at mayroon kanyang pagmamahal para ang mundo ay magbago, maging banal at tumanggap ng biyaya na ipinagkaloob ng Banal na Espiritu at ibinigay.

 

Sana matanggap, magsanay at yakapin ang biyaya na nanggaling sa langit at ibinigay upang huwag ang puso maging malamig at walang interes, huwag hayaan ang mga pangangatwiran, huwag hayaan ang katotohanan sirain kung ano ang espiritwal na mamarati at mamarati, na itaas ang Diyos sa lahat ng bagay. Sabi ng Diyos: ako ang unang pagsisilbihan ninyo, ipagkakaloob ang lahat paglipas. ( pumunta kayo Matthew 6:33) ang bawat tao na may pananalig at nagkakaisa- tunay na makikita ang lahat ng bagay na imposible na nanggaling sa isip ng mga tao subalit sa Diyos ay possible.

 

Ngayon, tayo ay nahihiya, nag-aatubili at alam naming na ng Diyos nagibigay ng higit subalit ang sagot ay kalahati. Ngayon, hindi na tayo natatakot at hindi na tayo sumusunod sa lupa na panunukso. (allurement)

 

Ngayon, napakaraming hindi mabilang na kuro-kuro pang-madla ( public): mayroon mga tao kung sino tumatanggap, mga tao duda, mga taong hindi naniniwala subalit alam namin kung ano ang gagawin- alam namin ang dapat ihayag, kailangan namin mamuhay sa katotohanan at kailangan namin magdasal araw-araaw alang -alang sa pamilya, alang -alang sa kommunidad, alang alang sa lahat ng klase, lahat ng papel, alang- alang sa lahat ng lugar na amin napuntahan, magdasal as Diyos na kaawaan tayo at ipagkaloob ang kanyang biyaya sa kanyang mga anak sa buong daigdig lalo na sa simbahan at mga pari, mga taong kung sino nagsisilbi.

 

Para sa Diyos at sa pagibig, kumilos sa lahat ng bagay na maging mabuti, perpekto at magbago sa mabuting paraan, sa pagibig, maliwanagan at sa tulong ng Banal na Espiritu.

 

Salamat sa Diyos, papuri sa Diyos, igalang ang Diyos. Salamat sa Banal na Espiritu- pakiusap, tulungan mo kaming matuto na nanggaling sa pitong regalo,para umasa tayo sa pundasyon ng buhay,para mamuhay tayo na may kahulugan araw na ipinagkaloob ng Diyos at sa pagbabago at pagbuti. Amen.

 

Iniaaala naming ang Pang=Apat na Kowtow. Ang Katawan at Dugo ng Panginoon Hesus Kristo, katatanggap lamang naming si Kristo sa amin puso sa nakalipas na oras- sigurado, siya ay nakaharap. (1)

 

Ang Diyos ay nakikinig sa atin panalangin at gusto ng Diyos na lumapit at manatili sa kanya pagkatapos ng lahat ng kapatid na lalaki at babae iniwan ang maraming tao sa pagpupulong, nagkakagulo sa pang -araw-araw na gawain at ayon sa pangangailangan ng tao.

 

Datapwat (nonetheless) ang Diyos ay Panginoon- sa matao mundo, mayroon bang isang tao o kaunti kung sino mananatili sa Diyos?

 

Ngayo, mayroon mga bagay na hindi possible ayon sa mundo subalit narinig at nabatid mayroon totoo sa lupa- ang Diyos gusto niya manatili sa kanya ang mga anak, sa bawat pagdiriwang, ang Diyos gusto parin niyang makinig sa boses na nanggaling sa puso at kaluluwa ng maliliit na bata, ang mapakumbaba mga bata, nanabik na bata at nagtitiwalang bata.

 

Ngayon, may paggalang iniaalay ang pasasalamat sa Diyos, salamat sa Diyos kung sino kaharap natin siya, salamat sa Diyos na narito sa pamamagitan ng Banal na Sakramento, salamat sa Diyos sa pagpapakain sa bawat araw sa pamamagitan ng Banal na Misa, salamat sa Diyos hinahayaan niya tayong tanggapin siya sa atin puso upang pakainin ang kaluluwa at bigyan tayo ng payapang damdamin kailangan sa buhay.

 

Nang dahil sa pagibig, ang Diyos ipinagkaloob sa atin ang lahat ng bagay.  Ang Diyos nanatili sa atin sa pamamagitan ng Eukaristiya, ng dahil sa pagibig at ang Diyos ay nanatili sa pamamagitan ng kanyang Katawan at Dugo upang pakainin tayo; dahil sa pagibig, ang Diyos ay naghihintay sa atin pagtanda; dahil sa pagibig, ngayon mayroon mga bata kung sino naniniwala at mga bata kung sino nakakakilala ng hindi mabilang na ginawa ng Diyos at ginagawa upang tulungan ang mga kapatid na lalaki.

 

Ngayon henerasyon nagpahayag, na may paggalang na may pasasalamat, nagpapatunay sa hindi mabilang na kahanga-hanga dahil ang Diyos ay narito nagpapakita sa pamamagitan ng Banal na Sakramento upang palakasin ang buhay ng pananalig sa lahat ng klase, lahat ng papel upang magising tayo, magising at huwag matulog, manatili sa ugali, manatili mamuhay na karaniwan at karaniwan araw.

 

Kaya hindi natin alam kung ano ang hinihintay ng Diyos, hindi natin alam na ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin ngayon at hindi natin  alam na ang Diyos gusto niya na tayo ay tumanda dahil mahal niya tayo.

 

Ang Diyos gusto niyang makiapag-usap tayo sa kanya, ang Diyos gusto niyang makipag-usap na nanggaling sa kaluluwa, nanggaling sa puso at kung saan ang Diyos ipinagkaloob sa atin lahat na may lubos  na biyaya, ngayon ang Eukaristik Hesus nakakaunawa.

 

Sa bawat Banal na Misa, ang pari sabi niya itaas na nakatuon sa Eukaristik Hesus, itaas na nakatuon sa katawan at Dugo n Kristo dahil iyon ang lugar kung saan tinatanggap ang lahat.

 

Tinatanggap niya ang kanyang mga anak kung sino ang lumapit- komo hindi tayo perpekto, hindi karapat dapat at makasalanan- ang Diyos hindi tumatanggi.

 

Ang Diyos ay ang Panginoon naghihintay magpatawad, naghihintay umibig, naghihintay magbukas ng maraming biyaya, naghihintay mamagitan, naghihintay tumira at protektahan.

 

Sana ialay natin sa Diyos lahat ng suliranin sa buhay, lahat ng suliranin ng bawat tao, lahat ng klase suliranin, lahat ng papel at maniwala sa Diyos na narito, para ialay sa Diyos ang lahat ng bagay, para tayo maniwala sa Diyos at magtiwala sa Diyos.

 

Sana makilala  ang pagibig, para tayo ay magbago, para tayo ay bumuti, para maging determinado tayo magbagong buhay, upang alisin ang ego o makasarili at pagkatao, alisin ang adiksyon, alisin ang katotohan sa buhay kung saan namumuhay tayo sa ambisyon,pagkaganid, maramot at marami pang problema sa atin buahy dahil sa atin kahinaan at kasamaan.

 

Panginoon Diyos, pakiusap maawa ka at patawarin mo kami dahil kami ang mga tao sa lupa- na lubos na mahina, madaling maligalig, madaling matalo, madaling matukso. Maski gusto natin kung kailan dumating ang Diyos subalit pagkatapos bumalik at hindi natin mapanatili ay pananaw.

 

Panginoon Diyos, pakiusap tulungan mo kaming mabatid kun papaano kami maging malapit sa iyo, umaasa sa iyong biyaya para mamuhay kami sa matuwid dahil gusto namin at hinahangad namin subalit Panginoon Diyos hindi parin naming magawa.

 

Panginoon Diyos, pakiusap tingnan lahat ng klase, lahat ng papel. Ang bawat isa ay mayroon paghahangad at bawat isa ay  nakakaalam na kung walang Diyos, ang buhay ay walang halaga.

 

Tayo ay natatapos sa mga  araw ng pagkakabalisa;  mga araw na nalulungkot, sa mga araw na may sakit, mga araw sa mundo kung saan hindi natin mapigilan ang pagkaganid at hangarin, dahil mayroon Diyos pagkatapos gagawin natin ang lahat ng bagay pantay -pantay; dahil mayroon Diyos magagawa natin ang trabaho na sa isip natin hindi natin  magagawa subalit ang Diyos ginagawa niya  ito para sa atin.

 

Tayo ay nagdarasal kay Eukaristic Jesus dahil siya ang Kataas taasang Tao, alam niya na mahina tayo, alam niya na tayo ay malungkot at alam niya na maraming mahina sa kalagayan ng tao na hindi natin magawa.

 

Ang Huling Hapunan, alam na niya ang mangyayari sa mundo kaya itinatag niya ang Banal na Sakramento upang ipagkaloob ang kanyang lubos na pagmamahal at  manatili sa atin puso, itulak na may pagibig- ang hindi masukat na pagibig, ang malalim na pagibig, ang pagibig na ipinagkaloob sa bawat makasalanan, sa bawat nanakit, sa bawat nagisisi, bawat biktima at bawat kaluluwa sa purgatoryo

 

Maraming hindi mabilang na bagay sa atin buhay, may pagkakataon tayong maging saksi-saksi kung ano ang totoo, saksi sa mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin at kaluluwa.

 

Ang Diyos pinaalalahanan tayong magdasal para sa kaluluwa dahil wala ng pagkakataon kung ano pasya kundi tanggapin . Kung kailan nalaman pagkatapos huli na.

 

Ang pagibig na ipinagkaloob ng Diyos sa mga taong buhay ay pareho sa mga  namatay, kaya tayong mga buhay, tayo ay magpasya sa ating sarili sa pamamagitan ng pagbalik-magpasya sa karapat-dapat na araw, magpasya magbago at bumuti.

 

Sana matuto tayong magdasal, lumapit sa Diyos, maglaan ng oras sa Diyos at makilala kung ano ang ibinigay at ipinagkaloob ng Diyos sa atin, na tayo ay tumugon na may pagibig- kayo maliit at hindi perpekto- subalit ang Diyos ay ang Diyos kung sino tumatanggap, naghihintay sa mga tao na tumanda, para ang mga tao lumawak sa pagibig at tanggapin ang kanyang pagharap na may paggalang, may papuri, at sumasamba.

 

Ngayon, ang Pang-Apat na kowtow pinaalalahanan tayo  na magkaroon ng magalang na puso sa Diyos, mapagmahal na puso sa Diyos, magalang na puso sa Diyos.

 

Sana lumapit tayo sa Diyos sa matapang na paraan, ilaan ang mga oras dahil ang lupa ay maraming tukso, maraming panghalina, nagkakamali tayo, kumikilos ng mali at patuloy na lumalayo tayo sa kanya.

Paalalahanan ang atin buhay na maging karapat -dapat sa kanya.

 

Ngayon, hindi niya tayo hinahabol subalit siya ay patuloy naghihintay sa atin at gusto niya tayong tumanda, magbalik. Huwag tayong magpahuli at huwag tayong makupad.

 

Dahil ang lahat ng ito ay depende sa batas ng kalikasan at kailangan humarap tayo sa Diyos, sana ang puso ng bawat tao ay magising, mayanig para mag-umpisa tayong magdasal, mag-umpisa mag-muni-muni sa pamamagitan ng Pang-Apat na Kowtow- na maging matanda (mature), maging lumaki sa pagkabata at magkaroon ng mahalagang buhay,umaasa sa ipinagkaloob  ng  Diyos at kanyang ibinigay.

 

Kami ang humaharap sa lahat ng kapatid na lalaki at babae, sa mga taong hindi alam, sa mga taong hindi naniniwala, mga tao mayroon buhay na iniaalay sa Diyos , sa pamamagitan ng Eukaristic Jesus, lumapit sa kanya, para tayo ay mag-mature, mahalin ang Diyos ng lubos at tumanggap na maraming biyaya at magpanibagong sigla, maging karapat-dapat sa pagibig at pagpapakain sa kaluluwa na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Eukaristic Jesus- ang Katawan at Dugo. Amen.

 

Iniaalay ang Pang-Limang Kowtow. Ang Limang Tanda ng Panginoon Hesus Kristo, ating Diyos- ang Limang Banal na Tanda ng pagibig, ang Limang Banal na Tanda ng biyaya, ang Limang Banal Tanda ng Banal na Awa. Ang Limang Banal na Tanda ay  walang kamatayan (eternal) tatak na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, sa bawat makasalanan ay ang  kasunduan ng Diyos na hindi niya tinatanggihan kapag ang tao ay humingi na patawad, nagsisi at tumawag sa  pangalan ng Diyos.

 

O Diyos-Diyos ng pagibig. Una, ang Diyos nilalang tayo sa pamamagitan ng kanyang pagibig. Sa mga araw namumuhay tayo sa kasamaan, hindi tayo tapat sa umpisa sa pamamagitan ng atin unang magulang, ang Diyos patuloy na Diyos na punong-puno ng pagibig na binigyan tayo ng pagkakataon na magbalik sa kanya at ginagamit ang lahat ng paraan upang tulungan at iligtas ang mga tao. O Hesus, ngayon, ano ang sinasabi ng Limang Banal na Tanda sa atin?

 

Ang pagibig at Banal na Awa na patuloy na ibinigay madalas sa lahat ng henerasyon, sa mga makasalanan.

 

Ang bawat tao at hayop katulad natin para maunawaan ang kahulugan ng Banal na Awa,unawain ang Pang-Apat na Banal na Tanda na magalang natin iniaalay sa kanya at patuloy sa tahimik na sandali.

 

Ang Ikalawang Banal na Tanda ay ang pagliligtas ng Panginoon Hesus Kristo kung saan ang mga tao hindi nila makakalimutan at itanggi. Magmula ng minahal na Diyos ang mundo at inialay niya ang kaisa-isang anak sa lupa kung sino ang naniniwala sa kaisa isa niyang ay mabubuhay.

 

Tayo ay umasa huwag iwaglit ang pagkakataon, magmula na ang Diyos inialay ang kaisa-isang anak- ang Panginoon Hesu Kristo, ang Tagapagligtas- ipinadala at dinala tayo sa bagong panahon, bagong doktrina (2), na may pagibig na ang Diyos lamang ang makakapagibigay.

 

Ngayon, ang Ebanghelyo ay nagpaalala sa atin wala sino man ang  iibig sa atin ng higit pa sa taong nagtiis at ibinigay ang kanyang  buhay ng dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ang Ikalawang Persona ng Diyos- nagawa niya ito.

 

Marami tayong bagay narinig at nabatid, para tayo mamuhay sa Kataas-taasang Tao kung sino mahal tayo- hindi niya tayo tinuturing na katulong kundi tinuturing niya tayong kanyang kaibigan.

 

Ang Ikalawang Banal na Tanda ay hindi natatapos at nakaturo sa lahat ng doktrina ng katotohanan.

 

Siya ay nagtiis at namatay para sa atin at narito upang maunawaan natin mabuti kung ano ang marangal na espiritwal na ipinagkaloob ng langit.

 

Ang Ikatlong Banal na Tanda ang kailangan natin kung sino ang pagibig ng Diyos Ama kay Hesus na naging buhay na Diyos-ang Banal na Espiritu. Hindi niya tayo tinatanggihan kung naunawaan ang kahulugan ng pagibig, maunawaan ang salita kung sino nagdarasal tayo na tulungan ang mga tao na pag-aari ng Diyos, sa pagbabago.

 

O Diyos ng Banal na Espiritu-ang kaalaman at ang hindi mabilang na katotohanan, kabanalan, ang perpekto na patuloy na ibinibigay sa lupa:  kailangan lamang natin buksan ang atin puso, kailangan lamang natin magdasal sa kanya.

 

Kailangan natin maniwala at magtulungan kung ano ang ipinagkaloob at mabuti sa kaluluwa dahil siya ang mapagmahal na Kataas taasang Tao, Kataas taasang Tao kung sino ginagabayan tayong maging masaya, payapa ang mundo.

 

Tinuturuan niya tayo ng maraming bagay sa buhay na kailangan natin,mga talino,wisdom at mga bagay na ipinagkaloob ng Banal na Espiritu at ipinagkaloob sa bawat tao na kasukat niya at angkop.

 

Ang Limang Banal na Tanda ng Panginoon Hesus kristo- ngayon, patuloy tayong tumanggap ng Pang-Apat na Banal na Tanda, ang Katawan at Dugo ni Kristo na patuloy nagpapakain sa mga tao.

 

Sa banal na kaharian na  narito, nagpapatunay na ang huwes ay narito sa lupa at ang huwes ay nakahanda at naghihintay na aliwin, ibigin at patawarin at bigyan pa tayo ng maraming oras.

 

Datapwat, sa atin buhay, maraming beses, nakakalimutan natin siya, hindi parin tayo naglalaan ng oras para bisitahin siya at hindi natin naunawaan ang kahulugan ang pananatili ni Hesus sa pamamagitan ng Banal na Sakramento.

 

Ngayon, kailangan natin mabatid, ang Pang-Apat na Banal na Tanda ay lumilitaw- ang  Diyos nanatili at ang kanyang pamamagitan ay nanatili.

 

Ang pagibig ay patuloy bumubohos sa atin at naghihintay sa atin, sa bawat makasalanan, bawat tao na maging banal at bumuti.

 

Kung tayo ay dumating na may pusong nagtitiwala sa Diyos at ilaw na nagliliwanag sa kaluluwa, sa atin puso, pagkatapos naging tao nakakakilala na narito ang Diyos, ang pamamagitan ng Diyos at lagi niya tayong tinatanggap at binibigyan niya tayo ng pangunahin mamagitan sa atin. Sino ang magpapatunay kung ano ang iniaalay sa pamamagitan ng Banal na Tanda na maliwanag sinabi ( hanggang malayo sa mensahe)?

 

Ngayon, ang Pang-Limang Banal na Tanda ng Panginoon Hesus Kristo- ang kanyang balikat ay nalamog at hindi na niya maipagpatuloy dalhin ang krus; subalit ang kanyang lakas ay nanggaling kung sino kay Inang Maria, maski hindi niya binuhat ang Krus ng Panginoon Hesus Kristo, hindi naglalakad at nakita natin si Inay binuhat niya ang krus ng espiritwal, si Inay binuhat niya ng buong puso, mapagmahal na puso kasama ang Panginoon Hesus sa pamamagitan ng Daan ng Krus o Way  of the Krus.

 

Si Inay ang kumatawan sa mga tao sa lupa, inialay sa Diyos, lumakad  kasama ang  Diyos at tinanggap ang lahat ng bagay na pinag-daanan ng Panginoon Hesus sa araw ng pagtatapon sa  lupa at ito ay dapat natin malaman.

 

Ngayon, pinaapoy natin sa pamamagitan ng Limang Banal na Tanda na itinuro ni Inay upang mabatid natin ang mga ginawa ng Diyos at ang Diyos ay patuloy na nagkaloob sa atin dahil  sa kahalagahan ng kaluluwa, para sa atin kunin natin muli kung ano ang para sa atin.

 

Hinahayag natin ang Limang Banal na Tanda, tayo ay nagpapatirapa sa Limang Banal na Tanda,upang purihin ang Limang Banal na Tanda.

 

Ngayon, tayo ay naniniwala sa lahat ng mayroon sa banal na kaharian, sa makadiyos na kabanalan ay inihayag at ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng Limang Kowtow para maliwanag natin malamam kung ano ang mayroon tayo, maipagpatuloy na makilala ang biyaya ibinuhos pababa.

 

Si Inay ang suporta ay malapit at iniaalay sa buong daigdig ang napakabuting regalo na ang bawat isa ay magsanay sa sarili, matutong magdasal, matutong maging magkalapit, at matutuhan at maranasan kung ano ang totoo. Hindi natin maitatanggi ang ginawa ng Diyos at ginagawa.

 

O Hesus, ang Limang Banal na Tanda- tayo ay sumasamba sa Diyos; pinupuri, ginagalang at nagpapasalamat sa Diyos.

 

Salamat kay Inay, ngayon,mangahas tayong sabihin sa Diyos Ama, sabihin ang Tagapagligtas, sabihin ang Banal na Espiritu, sabihin ang kanyang Katawan at Dugo, at sabihin ang Limang Banal na Tanda.

 

Sa tiyak at maliwanag na paraan kapag tayo ay nagdasal, tayo alam natin ang lahat ng trabaho na ginawa ng Diyos para sa atin, lahat ng ginawa niya sa bawat isa sa kapatid na lalaki at babae at lahat ng klase at lahat ng papel.

 

Pakiusap, tulungan mo kami matuto at maging malalim ang papel na kailangan magpakumbaba. Kailangan natin matutong magpakum`baba, kailangan natin makinig ng kaunti at  magtiwala tanggapin ang daan na pagtuturo ng Diyos sa pamamgitan ng Limang banal na Tansda,at tulungan tayong maunawaan ang daan ng Limang Banal na Tanda.

 

Ngayon, marami tayong paghihirap o kalungkutan sa krus na mayroon ang bawat isa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Determinado na Ilagay ang Diyos sa Lugar ng Higit sa lahat ng Bagay

 

Mayo 6,2018

 

Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni L. noong siya ay nagsasagawa na Anim na Kowtows.

 

L.: Panginoon Diyos, noong 2:13 ng hapon, Linggo, Mayo 6,2018 sa simbahan ng Our lady of La Vang, noon kami ay nasa maliit na santuwaryo, nakaharap sa altar, Tubernakulo, sa Krus, sa rebulto ng Our Lady of La Vang, sa rebulto ni Santo Jose at relikya ng santo.

 

Ngayon ang pagsasara ng pagpupulong sa La Vang, kasunod na may araw kung sino ang mga kapatid na lalaki at babae, malayo at malapit, nagkasama -sama dumalo sa taon ng pista.

 

Ang simbahan ay ipinangalan sa Our Lady of La Vang, ito ang ikalawang taon iniaalay namin na may paggalang ang Anim na Kowtows.

 

Nagpapasalamat kami sa Diyos at pinayagan niya kami magsikap ngayon umaga upang dumalo sa Misa. Nakatanggap din kami ng mensahe sa kay Inay at Santo Vincent Pham Hieu Liem-talaga, ito ay isang bagay na imposible sa mundo subalit sa Diyos kung tayo ay naniniwala lahat ng bagay ay possible mangyari.

 

Ngayon, kami ay nagpapatuloy kahit kaunti at tahimik na gagawin ng Diyos, ginagabayan ang bawat isa sa amin, sa unang tao hanggang tatlo, lima at ngayon kami ay malapit sa dalawangpu.

 

Kami ay abala araw-araw, tahimik kaming gumagawa at inihahayag namin ang salita ng Diyos sa mundo. At sa parehong oras, ang kahanga-hangang kilos ay ginagawa, sama-sama nagkakaisa, kami ay nagdarasal, para sa boses sa mundo, bagaman tahimik subalit tumutunog bago sa korte ng Diyos.

 

Panginoon Diyos, pakiusap maawa ka at magpatawad. Panginoon, pakiusap pabanalin at hayaan mo kami magbago. Panginoon, pakiusap maawa ka at subaybayan mo kami kung sino ang iyong mga kapatid na lalaki at babae, nakakaalam at may malay kung sino ang mga kapatid na lalaki at babae na pabalik at mga taong hindi nakakaalam, hindi naniniwala at kung sino ang mga taong namumuhay sa araw ng batas at alituntunin at kaugalian ( tradition) habang sinusundan ang ugali noong umpisa pa lamang.

 

Ngayon, kami iniaalay namin na may paggalang ng buong puso ang salita ng Diyos alang-alang sa mga kapatid na lalaki at babae kung saan naroroon sila salamat sa lalo na sa Our Lady of la Vang.

 

Si Inay ipinagkaloob ang kanyang pagmamahal sa atin bansa, Vietnam. Lahat ng santo kung saan iginagalang at inaalala ngayon- sila ay kanonikal ( canonized) sa 30 taon ang nakakaraan, sila ay nasa langit, masaya at nagniningning na halimbawa ng pananalig para sa mga tao sa Vietnam, para sa atin na magpatuloy at tumigil kung ano ang ipinagkaloob at ibinigay ng Diyos subalit naging matapang-magtiwala sa Diyos na nagbibigay ng buhay, para tayo ay maging saksi,ibahagi at magsanay sa pamamagitan ng pagdarasal una.

 

Maraming bagay ang magagawa ayon sa paraan ng Diyos at inayos at ang balak ng banal na kagustuhan, para sa atin lahat, tanggapin at makinig at magsama sana sila magkaisa sa pagdarasal, lumapit sa Diyos ng buong puso, kaluluwa at magsisi.

 

Dahil hindi tayo karapat dapat bukod pa sa malalim na kalungkutan magdasal sa Diyos na patawarin tayo-bukod pa sa malalim na kalungkutan na tanggapin ang Banal na Awa ng Diyos para maging banal at magbago tayo.

 

Hinahangad natin na magbagong buhay tayo, bumuti at kung sino ang maging karapat dapat sa pagibig at Banal na Awa na ipinagkaloob ng Diyos sa atin.

 

Sa sandaling ito, pakiusap Panginoon tanggapin mo kami sa Unang Kowtow na may lubos na paggalang na amin iniaalay sa Diyos Ama, aming Ama na punong- puno ng Banal na Awa. O Panginoon amin Diyos, pakiusap tanggapin ang amin pasasalamat at nasisiyahan puso.

 

Kami ay humuhingi ng tawad sa aming imperpekto- para sa amin pamilya at sa lahat ng klase, lahat ng papel. Sa sandaling ito, sa Diyos marami pa rin imperpeksyon, kasamaan at kahinaan; kailangan natin humingi ng kapatawaran sa Diyos, magdispensa sa imperpeksyon sa lahat ng klase, papel sa araw-araw na pamumuhay sa mundo.

 

Panginoon Diyos, pakiusap patawarin mo kami; Panginoon Diyos, pakiusap tanggapin mo ang amin pasasalamat sa lahat ng biyaya na iyong ipinagkaloob sa amin, sa bawat isa at ipinagkaloob sa buong katauhan.

 

Ang kapatid na lalaki at babae na walang alam, hindi nagbabalik, hindi nakikilala ang Diyos subalit alam namin na namumuhay kami sa araw na umaasa sa biyaya ng Diyos, umaasa sa pagibig ng Diyos at Banal na Awa.

 

Salamat sa mga biyaya, tayo ay naging matapang, hindi na takot at alam ang dapat gawin sa buhay ng pananalig, ng buong puso, kaluluwa at determinado- sa pamamagitan ng nagsisising puso.

 

Panginoon Diyos, pakiusap maawa at tanggapin mo kami makiharap para sa mga kapatid na lalaki at babae, makiharap para sa buong daigdig, walang pakialam at malamig sa araw, mga araw na sinusunod ang ugali, batas at tuntunin mayroon pa rin tayong araw ng kahinaan, araw na nadapa, araw ng batas at araw na walang puso, kaluluwa na sabihin sa Diyos:”

O Panginoon Diyos, sinasamba kita, mahal kita, sinasambang Diyos, pinupuri ang Diyos at iginagalang ang Diyos,”

 

Ito ang mga bagay na dapat sabihin, dapat sabihin sa Diyos dahil sa mundo, ang Diyos ay hindi naghahangad ng kahit ano sa atin, kundi ang Diyos gustong marinig sa tao ang pasasalamat, marinig ang pananampalataya ng tao, marinig na ang Diyos nagkaloob sa atin at patuloy sa mga araw na karapat dapat na pagibig at Banal na Awa.

 

Panginoon Diyos, ngayon iniaalay ang salita, lalo na sa lugar na ito. Sa taon na ito ang ikalawang taon, tahimik pa rin tayong pumupunta sa disyertong lugar, bawat isa ay umalis subalit nanatili tayo rito upang pasalamatan ang Diyos.

 

Ang Diyos binabasbasan ang pulong na magtagumpay, lahat ng kapatid na lalaki at babae masayang umalis pagkatapos ng pagdiriwang.

 

Kami ay naglaan ng maraming araw upang dumalo sa misa, nagkaisa at itinaas sa misa ipagdasal ang puso ng bawat isa, kanilang hangarin at isipin ang Inang Maria, Our Lady of La Vang.

 

Para sa Vietnamese na tao, sa mga pabor na ipinagkaloob ni Inay, ang mga santo dakila halimbawa sa Vietnamese na tao; na huwag tumigil dito kundi magpatuloy sa ibang bansa at matandaan kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos lalo na sa Vietnamese at sa atin bansa.

 

Si Inay ay dumating, nagkaloob at naging kasaysayan pangyayari ngayon sa daigdig kung saan ang mga Vietnamese na tao hindi nila makakalimutan at hindi kaligtaan pasalamatan, sa sintimyento ng pagpapahalaga.

 

Ang Diyos lamang ang nakakaunawa ng lahat, ang Diyos lamang ang magbibigay ng lahat ng bagay, ang Diyos lamang ang Kataas taasang tao kung sino nakikita ang lahat ng bagay.

 

Magmula sa umpisa ang atin Unang magulang, atin ninuno, lahat ng namuhay sa panahon ng kasaysayan, ngayon ay pareho pa rin. Ang Diyos patuloy nagbubuhos ng biyaya sa mga Vietnamese, na maging matagumpay at sa ibang bansa, kayo mayroon din nakakalungkot na kasaysayan sa Vietnamese.

 

Panginoon Diyos, pakiusap maawa at tulungan lahat ng mga kapatid na lalaki at babae makilala ang lugar na ito na ibinigay ng Diyos sa amin upang magkaroon ng pagkakataon maging  tahanan para matirhan.

 

Ang mga araw kung saan ang Diyos tinitingnan at paghihirap ng Vietnamese- tandaan natin ang atin nadadama para ngayon ang atin mga anak ay mapangalagaan sa pagibig ng Diyos at Banal na Awa para magkapagpatuloy silang tumanggap.

 

Salamat kay Inang Maria sa mga tulong at pagsagip sa mundo at sa mag kapatid na lalaki at babae at itinataas sa Diyos ang pasasalamat, nasisiyahan puso, pinupuri at iginagalang at huwag kalimutan sumamba sa Diyos at pumaroon sa  daan patungo sa Diyos kung sino siya ang Diyos na atin pinagkakatiwalaan, ang Diyos na atin pinupuri at iginagalang alang-alang sa mga tao ngayon.

 

Marami pa rin tao kung sino hindi nakakakilala, mga taong hindi naniniwala at mga taong sinasaktan ang Diyoa kaya ang puso niya ay nagdurugo.

 

Sila ang mga tao kung sino ng dahil sa kanilang kalayaan lumalabag sa batas ng Diyos, lumalabag ang kanyang nilikha ngayon; ngayon, sila hindi nila alam, tayo alam natin.

 

Panginoon Diyos, pakiusap hayaan mo kaming kumatawan sa atin mga kapatid na lalaki at babae at kung sino hindi nakakakilala para pagdating ng araw makikilala nila ang Diyos, magtiwala sa Diyos at magbalik sa Diyos. Iyan ang amin layunin ipinagdarasal.

 

Salamat sa Diyos, pakiusap ipagkaloob sa lahat ng kapatid na lalaki at babae sa mundo-sa bawat bansa- pakiusapa ipagkaloob mo ang kapayapaan sa mga tao, bawasan ang digmaan, gulo, bawasan lahat ng plaques, bawasan lahat ng pag-aaway at paghihiganti.

 

Ang mundo ay mayroon araw na haharapin subalit kung ano ang atin makamtan sa katahimikan, ngayon, ang Diyos pinapayagan tayong makita na ang pundasyon ng kapayapaan ay nag-umpisa buksan ang pintuan.

 

Ito ang umpisa ng mga sandali sa darating na mga araw. Tayo ay magdasal sa Diyos na magpatuloy, hindi lamang sa pintuan ng kapayapaan at makita ang kapayapaan kundi sa mga tao kilala ang Diyos, kilala ang Diyos para sa kanila makita, magsanay sa doktrina at batas ng Diyos para sa kanila maprotektahan at ang digmaan ay matapos at ang kaginhawahan ay mangyari sa buong mundo.

 

Ngayon, kami ipinagdarasal din namin ang bansa na amin tinitirhan at mga nasa paligid na bansa dahil marami pa rin hindi mabilang na pag-aaway sa gitna ng mga tao- hindi natin alam kung ano ang mangyayari subalit kailangan tayong magtiwala. Panginoon, amin Diyos, sa lupa, kaunti lamang tao para maipagpatuloy na madalas, madalas magdasal, madalas magtiwala at lumapit sa Diyos upang magdasal na magkaroon ng katahimikan, pagkatapos tunay na mangyayari.

 

Imposible sa lupa ito subalit sa Diyos kung tayo ay naniniwala lahat ay posible. Dahil ang Diyos, bilang Panginoon Hesus nagturo :  “ Sasabihin ko sa iyo, humiling at ipagkakaloob  ko sa iyo; hanapin  at iyong makikita; kumatok at magbubukas ako sa iyo.” ( Luke 11:9)

 

Kami ay nagdarasal ng tunay na kapayapaan; talaga, ito ay isang bagay na hinahangad ng Diyos para sa atin, subalit para makamtan ang kapayapaan. Kailangan ng bawat isa ng magbago, bawat isa bumuti.

 

Hayaan natin ang bawat isa lumapit sa Diyos na may galak, papuri, nagdidispensa at nagpapasalamat, maunawaan at nangyayari ngayon nagpapatuloy mangyari salamat sa pagibig ng Diyos at Banal na Awa.

 

Kami ay mga taong hindi karapat-dapat, imperpekto. Masama, mahina at duwag sa mga pang-araw-araw na bagay hindi magampanan subalit ang Diyos, pakiusap tulungan kaming paalalahanan na magsisi, matuto mamuhay sa buhay na karapat-dapat sa pagibig at Banal na Awa.

 

Sana ang kagustuha ng Diyos ay matupad sa henerasyon upang iligtas ang mga bata, tulungan iligtas ang mundo, tulungan ang bawat isa na alisin kung ano ang masama, magbalik sa kabanalan, magbalik sa katotohanan, magbalik sa matuwid at katarungan na ipinagkaloob ng Diyos, ipinagkaloob at naghihintay pa rin siya sa atin.

 

Sana ang bawat isa ay magkaisip ( mature), kumilos sa gawa at magtiwala at magdasal sa Diyos na tanggapin ang amin dalangin.

 

Lalong-lalo na ngayon, dumalo tao sa pagtitipon upang magpatuloy magdasal sa Diyos na pagkalooban ang mga pari at mga tao magbigay ng kanilang tulong sa pag-unlad na maging  matagumpay at perpekto.

 

Salamat sa Diyos na pinayagan ang mga Vietnamese, hindi lamang ang mga tao ngayon taon ito kundi sa mga tao na dumadalo taon- taon upang ipagdiwang ang Our Lady of La Vang, ang araw noong si Inay ay dumating sa atin bansa, Vietnam, ang araw na tinutulungan tayo in Inay.

 

Sa ngayon mga mga Vietnamese, nagkaisa dumalo upang magpasalamat kay Inay, purihin si Inay isipin kung ano ang ipinagkaloob ni Inay sa ibang bansa, magdasal sa atin bansa, Vietnam- ngayon magdasal sa mga pari kung sino ay pinapatay sa Vietnam at sa mga taong Vietnamese nakikilalala ang Diyos, namumuhay sa mga itinuro ng Diyos,magbago at sama-samang magkaisa.

 

Sa kalagayan ng mga tao, hindi natin alam at hindi maunawaan subalit hayaan natin matuto tayong magdasal na malalim ng buong puso, magpakumbaba, magalang, nagtitiwala- nagdarasal sa Diyos na tanggapin ang atin dalangin.

 

Iniaalay natin sa Diyos ang lahat ng bagay, kung saan ang unang kowtow araw-araw itinataas sa Diyos, mayroon bawat isang kasaysayan, mayroon sintimyento ukol sa gawain ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng gawain ng Banal na Espiritu at inuundayan tayo na may paggalang ialay sa Diyos, sa Kataas-taasang Tao. Kung sino tayo ay nagtitiwala sa Kataas-taasang Tao kung sino atin iginagalang at Kataas-taasang Tao, kung sino tayo ay humihingi ng tawad.

 

Pakiusap patawarin mo kami; patawarin ang aming imperpeksyon at kahinaan sa lahat ng klase, lahat ng papel. Panginoon Diyos, pakiusap maawa ka tingnan mo kami at tulungan mo kami makilala ang Diyos, mapuna ang Diyos at magbalik sa Diyos ng Banal na Awa. Amen.

 

Ang Ikalawang Kowtow, buong paggalang amin iniaalay sa Ikalawang Persona ng Diyos, si Hesus. Panginoon Diyos- salamat sa Diyos. Ang Diyos ay namatay ng dahil sa akin, siya ay namatay ng dahil sa kapatid na lalaki at babae sa lupa, at siya ay namatay para sa atin lahat, mamuhay ng masagana, mamuhay na masaya at mamuhay ng payapa.

 

Subalit ngayon nakakalungkot, maraming anak ng Diyos ay naliligaw ng landas, itinatanggi ang Diyos, sinasaktan ang Diyos kahit anong paraan.

 

Panginoon Diyos, pakiusap tanggapin ang mga salita; kami ay nagdarasal sa Diyos na patawarin ang aming kapatid na lalaki at babae. Patawarin ang mundo, patawarin ang lahat ng klase, lahat ng papel na hindi sumasagot sa pagibig ng Diyos, hindi sumasagot sa paanyaya ng Diyos.

 

Tayo ay libre pa rin sa lupa; mga bansang civilized, mayroon hindi mabilang nakakaakit, hindi mabilang na tukso at matalinong panunukso na dinala ang mga bata, mga mag-aasawaang atin mahal, mga taong Vietnamese kung sino hindi naniniwala sa Diyos, kung sino tinanggihan ang Diyos- patuloy na namumuhay sa araw pinakakain ang kasalanan, inaalagaan ang kasalanan, gumagawa ng kasalanan at sinasadyang pinadudugo ang sugat niya at pinalulungkot ang Diyos.

 

Ang Ikalawang Persona ng Diyos, maraming bagay ang hindi mabilang at masabi subalit ang Diyos, ako naniniwala sa Diyos at siya ay naghihintay sa bawat tao.

 

Ang Diyos hinahanap ang nawawalang tupa na magbalik, ang Diyos naghihintay sa bawat kaluluwa na makilala siya at magsisi. Ang Diyos hindi niya tayo tinatanggihan.

 

Panginoon Diyos, nalaman lamang namin ngayon makakamtan namin, kung kami ay tatapang, magagawa namin sa amin sarili sa tahimik na daan, kahit saan, pahayag ang Kataas-taasang Diyos kung sino ang mga tao hindi nakakalimot.

 

Ang mga tao dapat malaman na ang buhay ay tinubos ng Diyos, na ang kalayaan at kasiyahan ay ipinagkaloob ng Diyos at ang mundo umiiral salamat sa Panginoon Hesus kristo, ang kaisa isang anak ng Diyos, sa pamamagitan ng halaga ng kanyang Dugo, na may lubos na hirap sa daan ng Krus, para sa lahat ng pagibig na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tao upang pag-apuyin ang pagibig ng mga tao, pag-apuyin ang doktrina ng katotohanan na kailangan ng tao sa buhay.

 

Panginoon Diyos, kami ay mahina, kami ay masama, puno-puno kami ng gulo sa buhay at parang kami ay lubos nakahilig ukol sa pandaigdig na totoo kaysa sa espiritwal na buhay.

 

Karamihan sa atin nananatili sa buhay na may batas at palakad, mayroon tradisyon, mayroon kaugalian habang ang kalooban ng buhay ay walang kabuluhan bawat oras- walang pakialam, masyadong malamig at napakalungkot.

 

Kaya naman, madali tayong madala sa tukso, madali tayong masaktan at lagi tayong nabubuhay nagtatanim ng galit, naiinggit, nagseselos. Naglalaban, nag-aaway sa pera, katanyagan at maraming bagay sa buhay, libog at pagkaganid at maramot, di makatarungan.

 

Sa atin buhay, ang buhay na totoo dinadala tayo na kulang sa pasensiya, kulang tayo sa pang-unawa at hindi tayo nakakadama ng tunay na pagibig.

 

Marami pa rin tao-karamihan kung saan ang Diyos ay malayo sa kanila. Sa kanila, naniniwala sila, alam nila subalit ang buhay na may batas at tuntunin ang pinipili laban sa buhay ng pananalig, mahinhin buhay at mapakumbabang buhay.

 

Panginoon Diyos, ngayon kami ay nagpapatirapa upang ialay ang lahat ng damdamin, ang sintimyento ng lumipas na araw kung saan mahina pa rin, imperpekto araw, alang-alang sa lahat ng klase, lahat ng papel para humingi ng tawad sa Diyos, magdasal sa Diyos na tayo ay patawarin at magdasal sa Diyos na tayo ay maging banal at magbgo.

 

Dahil ang Diyos ay dumating upang iligtas tayo, ang Diyos ay dumating upang ilayo tayo at ang Diyos ay dumating upang dalhin tayo sa daan ng pag-asa subalit limitado ang atin pang-unawa kaya ang buhay sa mga araw ay pag-aalala o balisa, mga araw na totoo, mga araw na nagpaplano tayo sa hinaharap ukol sa mga bagay- bagay.

 

Ganito, maraming bagay ang nangyayari sa atin buhay at marami rin paghihirap na atin dinadala kung sino ang sakit ng kaluluwa at katawan subalit hindi parin tayo lumalapit at iniaalay sa kanya, sa pananalig, magdasal sa kanya, tulungan tayong tanggapin, magpapasensiya para malaman na ang lahat ng pangyayari ay mangyayari sa kagustuhan ng Diyos, sa gabay ng Diyos at pagibig at Banal na Awa.

 

Panginoon, pakiusap tulungan mo kaming ihayag na si Hesus kristo ay ang atin “Tagapagligtas” Kung sino ang naniniwala sa kanya ay mabubuhay at ang doktrina protektado tayo araw-araw sa buhay, ang kahulugan na dapat malaman para mabawasan ang pag-aalala sa buhay, mabawasan ang kalungkutan, ang bitag at silo nakapaligid sa atin.

 

Napakaraming bagay sa buhay kung saan ang Diyos lamang ang tumutulong sa atin, walang ibang nakakaunawa ng atin puso at sumusuporta.

 

Itaas natin sa Diyos ang lahat ng atin nadadama, ang mga pangamba at alingawngaw ng boses sa lupa, kung sino ang mga tao gusto subalit hindi makasalita, hindi nila alam kung paano itaas at hindi nila alam kung saan mag-uumpisa.

 

Maski ang mga bata na nabubuhay sa mga araw na ito, kung sino ang tupa na walang pakialam at malamig maski alam nilang sila ay tumatanda.

 

Panginoon Diyos, pakiusap tulungan mo kaming magbalik sa kaligtasan upang makita ang pagibig ng Diyos, makita ang paghihirap ng Diyos, ang korona ng tinik, ang Krus at tulungan tayo makilala ang nagawa ng Diyos para sa amin, mga ipinagkaloob ng Diyos at ang Diyos ay namatay ng dahil sa atin, kailangan tayong mabuhay maski hindi perpekto, mahina, makasalanan sa mga araw, kung ano ang pag-aari natin.

 

Pakiusap, pag-apuyin mo ang aming pagibig sa Diyos, painitin mo kami na magsisi ang mga puso, pakiusap, painitin mo kaming maging halimbawa katulad ng santo at pakiusap, painitin mo kami sa pagtuturo ng Ebanghelyo at Mabuting Ballita araw-araw para makilala namin ang malapit na kaugnayan na ipinagkaloob ng Diyos lalo na sa atin at sa bawat isa.

 

Pakiusap, buksan natin ang atin mga puso na manalig sa Diyos, tayo ay mamuhay at magsanay at maranasan natin ang sentiment ng pasasalamat, utang na loob, pahalagahan para malaman natin tayo ay nag-exist. Salamat sa halaga ng Dugo ng Panginoon Hesus kristo.

 

Pakiusap, huwag natin hayaan na tuksuhin tayo ng mundo, huwag tayong bumagsak sa bitag ( trap) at patibong o silo at huwag natin hayaan na ang atin ugali ay maging matigas sa mga araw kundi tulungan tayong maging tao na may puso, may puso na alam ang doktrina, puso na namumuhay sa katotohanan at sumusunod sa halimbawa ng mga santo.

 

Ang mga taong Vietnamese na santo kng sino sa kasaysayan nagbigay ng hindi tumitigil na halimbawa.

 

Para sa buhay na huwag masyadong mahirap o  madali, sa bawat papel mamuhay ng perpekto, maging tao kung sino ay tinatawag na maging santo, bawat isa kailangan alisin ang ego o pagkamasarili, pagkatao, masamang ugali, alisin at mangibabaw ang Diyos sa lahat ng bagay.

 

Nakakamit natin para sa Diyos ; nagtitiis para sa Diyos; nagsasama at nagkakaisa para sa Diyos, pakiusap tulungan mo kaming makilala ito.

 

Tayo ay tunay na mga tao sa lupa kung sino nagkakaisa dahil sa espesiyal na pananabik sa kapayapaan, pananabik sa pagkakaisa, alisin ang galit, inggit at sama-sama magbalik sa nag-iisang Diyos kung sino siya ang ama, tagapagligtas, ang Banal na Espiritu kung sino nagbigay at ibinigay sa bawat isa na maging mature at mamuhay magkasama sa kapayapaan at ligaya.

 

Pinupuri namin ang Diyos at iginagalang, ang amin Panginoon ngayon at habang panahon. Amen.

 

Iniaalay namin ang Ikatlong Kowtow sa Banal na Espiritu. Panginoon Banal na Espiritu- ay ang pagibig, ang ilaw, ang katotohanan, ang daan patungo sa katotohanan at kabanalan.

 

Panginoon, pag-apuyin mo ang amin pananalig sa bawat kaluluwa dahil kami ay mahina mga tao, madali kaming bumagsak at kami ay lubos na masama sa buhay.

 

Kung hindi tayo maliwanagan, tayo ay tunay makikibaka makaalis una sa mahigpit na kapit at nakali tayo sa kasalanan.

 

Banal na Espiritu- naniniwala kami na ikaw ay naninirahan sa amin puso, sa bawat isa sa amin na Kristiyano. Sa isang sandali tinanggap namin ang Sakramento ng Binyag, ang Diyos mismo ay nabubuhay sa atin at habang panahon kasama natin- siya ay naninirahan malalim sa atin kaluluwa at bawat isa.

 

Pakiusap, turuan mo kaming umibig, turuan mo kaming magpatawad, turuan mo kaming tanggapin, turuan mo kami ng mga bagay na kailangan sa buhay na dapat gawin, pakiusap turuan mo kami sa pamamagitan ng doktrina at mag utos ng Diyos na kanyang ipinagkaloob. Pakiusap tulungan mo kami masupil ang hamon ng buhay at masupil ang mga sakit sa katawan.

 

Pakiusap, hayaan mo kaming maliwanagan- pagkalooban mo kami maunawaan at magmuni-muni kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos dahil ang Banal na Espiritu ay ang lakas, siya ang pagibig, ang Banal na Espiritu ang biyaya, siya ang katotohanan at siya ang kabanalan, perpekto.

 

Tayo ay anak ng Diyos-ipinagkaloob at ibinigay ang lahat ng espiritwal na bagay panguna subalit kailangan magsanay, tunay, tayo ay magkakaroon ng kasagutan sa bawat tao kung kailan dumating at maunawaan ang kahulugan ng panalangin.

 

Panginoon Diyos, ang Diyos ipinagkaloob sa atin ang lahat subalit ang atin sagot sa kanya ay hindi maganda at labis masahol o malala. Bukod pa riyan, marami ang magkalayo, walang laman ang atin kaluluwa kaya tayo ay matabang sa kanya subalit kailangan natin siya dahil matutulungan niya tayong lumawak ang pang-unawa, palakasin tayo, palakasin ang pananalig para maging matapang tayo pumunta kahit saan, maging saksi sa mga bagay na kanyang ipinagkaloob at ibinigay.

 

O Banal na Espiritu- lubos ka naming kailangan. Dito sa lupa kung wala ka kami ay hindi mabubuhay ng walang pag-asa.

 

Hindi parin namin nakikilala ang pagibig at Banal na Awa na ipinagkaloob ng Diyos. Naririnig at alam subalit ang pagliligtas ng Panginoon Hesus ay katulad ng isang bagay na narinig at naging ugali kurso ng kasaysayan dahil kung ano ang nag-aapoy at naranasan ay pambihira sa buhay ng tao.

 

O Panginoon Banal na Espiritu, ang oras ay dumating. Nakikiusap ( beseech) kami sa kanya magliwanag sa lupa, magliwanag sa  bawat kaluluwa na may nag-iisang pananalig, para makilala siya at mapansin.

 

Dahil milyon-milyon lakas ng biyaya ang pag-aari niya, pakiusap turuan mo kami mamuhay sa mga araw ng pagtapon sa lupa, mamuhay sa araw na may kabanalan, sa katotohanan- madalang lamang. Sana tulungan niya tayo.

 

Siya ang Kataas-taasang Tao kung sino nakikinig at tumatanggap, pagkatapos, tayo ay magiging bagong nilalang, tayo ay magbabago, bumubuting tao katulad ng paghihintay sa Panginoon Hesus Kristo, sa pagtanda ng tao, nagbalik sa kanya, nakilala ang kanyang pagibig at mamuhay sa doktrina ng pagibig na kanyang ipinagkaloob sa mga tao at para sa lahat at bawat isa sa atin.

 

O Banal na Espiritu-ang Banal na Espiritu ay ilaw ng pagibig, ilaw na totoo at ilaw ng katotohanan. Sa lupa ito ay isang bagay, tayo ay kristiyano, narinig, nalaman subalit hindi natin ginawa, hindi natin alam kung paano gawin at hindi tayo interesado at malamig na tao at walang pakialam sa lahat ng bagay , sa una ang banal na kaharian ay wala pa.

 

Pakiusap, tulungan mo kami. Dumating ang oras na hindi kami makatigil sa amin mga nakaugalian araw-araw sa buhay komo ang paglilingkod o ministeryo subalit kailangan ang Diyos, ang una at manalig sa pamamagitan ng gawa.

 

Sa maliwanag na nagpatunay ( affirmation), inihayag naming sa Diyos at una ang Diyos dahil ang Diyos ang Kataas- taasang Tao kung sino nakakakita at nagbibigay kung ano na dapat angkop sa lahat ng klase, lahat ng papel.

 

Datapwat, dahil namumuhay tayo sa matino buhay, pananalig at espiritwal na bagay ay masyadong limitado, kaya mananatili ang ugali sa hindi mabilang na henerasyon.

Dumating ang oras. Magdsal tayo sa Banal na Espiritu upang tulungan ang mundo, tulungan ang mga tao na magkaisa, umibig, magpasensiya, makilala kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay ng bawat tao, para tayo ay tumayo na may paniwala sa gawa na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng doktrina- doktrina ng pagkakaisa, doktrina ng pagibig, doktrina ng katotohanan, doktrina ng katarungan ( justice), doktrina na matuwid kung sino lahat ng klase, lahat ng papel ay mayroon at kailangan mayroon.

 

Sana ang bawat pamilya magmalay sa gitna ng ama at ina; sana ang mga anak mamuhay sa pagibig, turuan na may pagibig at sana ang Banal na Espiritu ay narito, na maraming talino, lubos na naliwanagan, lubos na naunawaan, lumakad sa doktrina at lumakad daan ng Diyos.

 

Maraming bagay ang mga simbahan kasalukuyan nagsasanay, nag-aanyaya at nagsisilbi para sa lahat ng tupa ng Diyos para mabtid at magsanay.

 

Tayo ang mga tao  nakakarinig subalit hindi nagsasanay kaya ang mga dasal ay laging iniaalay, kasama sa atin simbahan upang magsumamo sa Diyos na bigyan ang atin simbahan na magpatuloy punuin na kanyang espiritu.

 

Sana ang mga tao piliin magsilbi sa Diyos at maglingkod sa mga tao at hayaan ang Panginoon Hesus Kristo sentiment at puso na may espiritu at mayroon kanyang pagmamahal para ang mundo ay magbago, maging banal at tumanggap ng biyaya na ipinagkaloob ng Banal na Espiritu at ibinigay.

 

Sana matanggap, magsanay at yakapin ang biyaya na nanggaling sa langit at ibinigay upang huwag ang puso maging malamig at walang interes, huwag hayaan ang mga pangangatwiran, huwag hayaan ang katotohanan sirain kung ano ang espiritwal na mamarati at mamarati, na itaas ang Diyos sa lahat ng bagay. Sabi ng Diyos: ako ang unang pagsisilbihan ninyo, ipagkakaloob ang lahat paglipas. ( pumunta kayo Matthew 6:33) ang bawat tao na may pananalig at nagkakaisa- tunay na makikita ang lahat ng bagay na imposible na nanggaling sa isip ng mga tao subalit sa Diyos ay possible.

 

Ngayon, tayo ay nahihiya, nag-aatubili at alam naming na ng Diyos nagibigay ng higit subalit ang sagot ay kalahati. Ngayon, hindi na tayo natatakot at hindi na tayo sumusunod sa lupa na panunukso. (allurement)

 

Ngayon, napakaraming hindi mabilang na kuro-kuro pang-madla ( public): mayroon mga tao kung sino tumatanggap, mga tao duda, mga taong hindi naniniwala subalit alam namin kung ano ang gagawin- alam namin ang dapat ihayag, kailangan namin mamuhay sa katotohanan at kailangan namin magdasal araw-araaw alang -alang sa pamilya, alang -alang sa kommunidad, alang alang sa lahat ng klase, lahat ng papel, alang- alang sa lahat ng lugar na amin napuntahan, magdasal as Diyos na kaawaan tayo at ipagkaloob ang kanyang biyaya sa kanyang mga anak sa buong daigdig lalo na sa simbahan at mga pari, mga taong kung sino nagsisilbi.

 

Para sa Diyos at sa pagibig, kumilos sa lahat ng bagay na maging mabuti, perpekto at magbago sa mabuting paraan, sa pagibig, maliwanagan at sa tulong ng Banal na Espiritu.

 

Salamat sa Diyos, papuri sa Diyos, igalang ang Diyos. Salamat sa Banal na Espiritu- pakiusap, tulungan mo kaming matuto na nanggaling sa pitong regalo, para umasa tayo sa pundasyon ng buhay, para mamuhay tayo na may kahulugan araw na ipinagkaloob ng Diyos at sa pagbabago at pagbuti. Amen.

 

Iniaaala naming ang Pang=Apat na Kowtow. Ang Katawan at Dugo ng Panginoon Hesus Kristo, katatanggap lamang naming si Kristo sa amin puso sa nakalipas na oras- sigurado, siya ay nakaharap. (1)

 

Ang Diyos ay nakikinig sa atin panalangin at gusto ng Diyos na lumapit at manatili sa kanya pagkatapos ng lahat ng kapatid na lalaki at babae iniwan ang maraming tao sa pagpupulong, nagkakagulo sa pang -araw-araw na gawain at ayon sa pangangailangan ng tao.

 

Datapwat (nonetheless) ang Diyos ay Panginoon- sa matao mundo, mayroon bang isang tao o kaunti kung sino mananatili sa Diyos?

 

Ngayo, mayroon mga bagay na hindi possible ayon sa mundo subalit narinig at nabatid mayroon totoo sa lupa- ang Diyos gusto niya manatili sa kanya ang mga anak, sa bawat pagdiriwang, ang Diyos gusto parin niyang makinig sa boses na nanggaling sa puso at kaluluwa ng maliliit na bata, ang mapakumbaba mga bata, nanabik na bata at nagtitiwalang bata.

 

Ngayon, may paggalang iniaalay ang pasasalamat sa Diyos, salamat sa Diyos kung sino kaharap natin siya, salamat sa Diyos na narito sa pamamagitan ng Banal na Sakramento, salamat sa Diyos sa pagpapakain sa bawat araw sa pamamagitan ng Banal na Misa, salamat sa Diyos hinahayaan niya tayong tanggapin siya sa atin puso upang pakainin ang kaluluwa at bigyan tayo ng payapang damdamin kailangan sa buhay.

 

Nang dahil sa pagibig, ang Diyos ipinagkaloob sa atin ang lahat ng bagay.  Ang Diyos nanatili sa atin sa pamamagitan ng Eukaristiya, ng dahil sa pagibig at ang Diyos ay nanatili sa pamamagitan ng kanyang Katawan at Dugo upang pakainin tayo; dahil sa pagibig, ang Diyos ay naghihintay sa atin pagtanda; dahil sa pagibig, ngayon mayroon mga bata kung sino naniniwala at mga bata kung sino nakakakilala ng hindi mabilang na ginawa ng Diyos at ginagawa upang tulungan ang mga kapatid na lalaki.

 

Ngayon henerasyon nagpahayag, na may paggalang na may pasasalamat, nagpapatunay sa hindi mabilang na kahanga-hanga dahil ang Diyos ay narito nagpapakita sa pamamagitan ng Banal na Sakramento upang palakasin ang buhay ng pananalig sa lahat ng klase, lahat ng papel upang magising tayo, magising at huwag matulog, manatili sa ugali, manatili mamuhay na karaniwan at karaniwan araw.

 

Kaya hindi natin alam kung ano ang hinihintay ng Diyos, hindi natin alam na ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin ngayon at hindi natin alam na ang Diyos gusto niya na tayo ay tumanda dahil mahal niya tayo.

 

Ang Diyos gusto niyang makiapag-usap tayo sa kanya, ang Diyos gusto niyang makipag-usap na nanggaling sa kaluluwa, nanggaling sa puso at kung saan ang Diyos ipinagkaloob sa atin lahat na may lubos na biyaya, ngayon ang Eukaristik Hesus nakakaunawa.

 

Sa bawat Banal na Misa, ang pari sabi niya itaas na nakatuon sa Eukaristik Hesus, itaas na nakatuon sa katawan at Dugo n Kristo dahil iyon ang lugar kung saan tinatanggap ang lahat.

 

Tinatanggap niya ang kanyang mga anak kung sino ang lumapit- komo hindi tayo perpekto, hindi karapat dapat at makasalanan- ang Diyos hindi tumatanggi.

 

Ang Diyos ay ang Panginoon naghihintay magpatawad, naghihintay umibig, naghihintay magbukas ng maraming biyaya, naghihintay mamagitan, naghihintay tumira at protektahan.

 

Sana ialay natin sa Diyos lahat ng suliranin sa buhay, lahat ng suliranin ng bawat tao, lahat ng klase suliranin, lahat ng papel at maniwala sa Diyos na narito, para ialay sa Diyos ang lahat ng bagay, para tayo maniwala sa Diyos at magtiwala sa Diyos.

 

Sana makilala  ang pagibig, para tayo ay magbago, para tayo ay bumuti, para maging determinado tayo magbagong buhay, upang alisin ang ego o makasarili at pagkatao, alisin ang adiksyon, alisin ang katotohan sa buhay kung saan namumuhay tayo sa ambisyon,pagkaganid, maramot at marami pang problema sa atin buahy dahil sa atin kahinaan at kasamaan.

 

Panginoon Diyos, pakiusap maawa ka at patawarin mo kami dahil kami ang mga tao sa lupa- na lubos na mahina, madaling maligalig, madaling matalo, madaling matukso. Maski gusto natin kung kailan dumating ang Diyos subalit pagkatapos bumalik at hindi natin mapanatili ay pananaw.

 

Panginoon Diyos, pakiusap tulungan mo kaming mabatid kun papaano kami maging malapit sa iyo, umaasa sa iyong biyaya para mamuhay kami sa matuwid dahil gusto namin at hinahangad namin subalit Panginoon Diyos hindi parin naming magawa.

 

Panginoon Diyos, pakiusap tingnan lahat ng klase, lahat ng papel. Ang bawat isa ay mayroon paghahangad at bawat isa ay nakakaalam na kung walang Diyos, ang buhay ay walang halaga.

 

Tayo ay natatapos sa mga araw ng pagkakabalisa; mga araw na nalulungkot, sa mga araw na may sakit, mga araw sa mundo kung saan hindi natin mapigilan ang pagkaganid at hangarin, dahil mayroon Diyos pagkatapos gagawin natin ang lahat ng bagay pantay -pantay; dahil mayroon Diyos magagawa natin ang trabaho na sa isip natin hindi natin magagawa subalit ang Diyos ginagawa niya  ito para sa atin.

 

Tayo ay nagdarasal kay Eukaristic Jesus dahil siya ang Kataas taasang Tao, alam niya na mahina tayo, alam niya na tayo ay malungkot at alam niya na maraming mahina sa kalagayan ng tao na hindi natin magawa.

 

Ang Huling Hapunan, alam na niya ang mangyayari sa mundo kaya itinatag niya ang Banal na Sakramento upang ipagkaloob ang kanyang lubos na pagmamahal at manatili sa atin puso, itulak na may pagibig- ang hindi masukat na pagibig, ang malalim na pagibig, ang pagibig na ipinagkaloob sa bawat makasalanan, sa bawat nanakit, sa bawat nagisisi, bawat biktima at bawat kaluluwa sa purgatoryo

 

Maraming hindi mabilang na bagay sa atin buhay, may pagkakataon tayong maging saksi-saksi kung ano ang totoo, saksi sa mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin at kaluluwa.

 

Ang Diyos pinaalalahanan tayong magdasal para sa kaluluwa dahil wala ng pagkakataon kung ano pasya kundi tanggapin . Kung kailan nalaman pagkatapos huli na.

 

Ang pagibig na ipinagkaloob ng Diyos sa mga taong buhay ay pareho sa mga namatay, kaya tayong mga buhay, tayo ay magpasya sa ating sarili sa pamamagitan ng pagbalik-magpasya sa karapat-dapat na araw, magpasya magbago at bumuti.

 

Sana matuto tayong magdasal, lumapit sa Diyos, maglaan ng oras sa Diyos at makilala kung ano ang ibinigay at ipinagkaloob ng Diyos sa atin, na tayo ay tumugon na may pagibig- kayo maliit at hindi perpekto- subalit ang Diyos ay ang Diyos kung sino tumatanggap, naghihintay sa mga tao na tumanda, para ang mga tao lumawak sa pagibig at tanggapin ang kanyang pagharap na may paggalang, may papuri, at sumasamba.

 

Ngayon, ang Pang-Apat na kowtow pinaalalahanan tayo na magkaroon ng magalang na puso sa Diyos, mapagmahal na puso sa Diyos, magalang na puso sa Diyos.

 

Sana lumapit tayo sa Diyos sa matapang na paraan, ilaan ang mga oras dahil ang lupa ay maraming tukso, maraming panghalina, nagkakamali tayo, kumikilos ng mali at patuloy na lumalayo tayo sa kanya.

Paalalahanan ang atin buhay na maging karapat -dapat sa kanya.

 

Ngayon, hindi niya tayo hinahabol subalit siya ay patuloy naghihintay sa atin at gusto niya tayong tumanda, magbalik. Huwag tayong magpahuli at huwag tayong makupad.

 

Dahil ang lahat ng ito ay depende sa batas ng kalikasan at kailangan humarap tayo sa Diyos, sana ang puso ng bawat tao ay magising, mayanig para mag-umpisa tayong magdasal, mag-umpisa mag-muni-muni sa pamamagitan ng Pang-Apat na Kowtow- na maging matanda (mature), maging lumaki sa pagkabata at magkaroon ng mahalagang buhay, umaasa sa ipinagkaloob  ng  Diyos at kanyang ibinigay.

 

Kami ang humaharap sa lahat ng kapatid na lalaki at babae, sa mga taong hindi alam, sa mga taong hindi naniniwala, mga tao mayroon buhay na iniaalay sa Diyos , sa pamamagitan ng Eukaristic Jesus, lumapit sa kanya, para tayo ay mag-mature, mahalin ang Diyos ng lubos at tumanggap na maraming biyaya at magpanibagong sigla, maging karapat-dapat sa pagibig at pagpapakain sa kaluluwa na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Eukaristic Jesus- ang Katawan at Dugo. Amen.

 

Iniaalay ang Pang-Limang Kowtow. Ang Limang Tanda ng Panginoon Hesus Kristo, ating Diyos- ang Limang Banal na Tanda ng pagibig, ang Limang Banal na Tanda ng biyaya, ang Limang Banal Tanda ng Banal na Awa. Ang Limang Banal na Tanda ay walang kamatayan (eternal) tatak na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, sa bawat makasalanan ay ang kasunduan ng Diyos na hindi niya tinatanggihan kapag ang tao ay humingi na patawad, nagsisi at tumawag sa pangalan ng Diyos.

 

O Diyos-Diyos ng pagibig. Una, ang Diyos nilalang tayo sa pamamagitan ng kanyang pagibig. Sa mga araw namumuhay tayo sa kasamaan, hindi tayo tapat sa umpisa sa pamamagitan ng atin unang magulang, ang Diyos patuloy na Diyos na punong-puno ng pagibig na binigyan tayo ng pagkakataon na magbalik sa kanya at ginagamit ang lahat ng paraan upang tulungan at iligtas ang mga tao. O Hesus, ngayon, ano ang sinasabi ng Limang Banal na Tanda sa atin?

 

Ang pagibig at Banal na Awa na patuloy na ibinigay madalas sa lahat ng henerasyon, sa mga makasalanan.

 

Ang bawat tao at hayop katulad natin para maunawaan ang kahulugan ng Banal na Awa, unawain ang Pang-Apat na Banal na Tanda na magalang natin iniaalay sa kanya at patuloy sa tahimik na sandali.

 

Ang Ikalawang Banal na Tanda ay ang pagliligtas ng Panginoon Hesus Kristo kung saan ang mga tao hindi nila makakalimutan at itanggi. Magmula ng minahal na Diyos ang mundo at inialay niya ang kaisa-isang anak sa lupa kung sino ang naniniwala sa kaisa isa niyang ay mabubuhay.

 

Tayo ay umasa huwag iwaglit ang pagkakataon, magmula na ang Diyos inialay ang kaisa-isang anak- ang Panginoon Hesu Kristo, ang Tagapagligtas- ipinadala at dinala tayo sa bagong panahon, bagong doktrina (2), na may pagibig na ang Diyos lamang ang makakapagibigay.

 

Ngayon, ang Ebanghelyo ay nagpaalala sa atin wala sino man ang iibig sa atin ng higit pa sa taong nagtiis at ibinigay ang kanyang buhay ng dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ang Ikalawang Persona ng Diyos- nagawa niya ito.

 

Marami tayong bagay narinig at nabatid, para tayo mamuhay sa Kataas-taasang Tao kung sino mahal tayo- hindi niya tayo tinuturing na katulong kundi tinuturing niya tayong kanyang kaibigan.

 

Ang Ikalawang Banal na Tanda ay hindi natatapos at nakaturo sa lahat ng doktrina ng katotohanan.

 

Siya ay nagtiis at namatay para sa atin at narito upang maunawaan natin mabuti kung ano ang marangal na espiritwal na ipinagkaloob ng langit.

 

Ang Ikatlong Banal na Tanda ang kailangan natin kung sino ang pagibig ng Diyos Ama kay Hesus na naging buhay na Diyos-ang Banal na Espiritu. Hindi niya tayo tinatanggihan kung naunawaan ang kahulugan ng pagibig, maunawaan ang salita kung sino nagdarasal tayo na tulungan ang mga tao na pag-aari ng Diyos, sa pagbabago.

 

O Diyos ng Banal na Espiritu-ang kaalaman at ang hindi mabilang na katotohanan, kabanalan, ang perpekto na patuloy na ibinibigay sa lupa:  kailangan lamang natin buksan ang atin puso, kailangan lamang natin magdasal sa kanya.

 

Kailangan natin maniwala at magtulungan kung ano ang ipinagkaloob at mabuti sa kaluluwa dahil siya ang mapagmahal na Kataas taasang Tao, Kataas taasang Tao kung sino ginagabayan tayong maging masaya, payapa ang mundo.

 

Tinuturuan niya tayo ng maraming bagay sa buhay na kailangan natin, mga talino, wisdom at mga bagay na ipinagkaloob ng Banal na Espiritu at ipinagkaloob sa bawat tao na kasukat niya at angkop.

 

Ang Limang Banal na Tanda ng Panginoon Hesus kristo- ngayon, patuloy tayong tumanggap ng Pang-Apat na Banal na Tanda, ang Katawan at Dugo ni Kristo na patuloy nagpapakain sa mga tao.

 

Sa banal na kaharian na narito, nagpapatunay na ang huwes ay narito sa lupa at ang huwes ay nakahanda at naghihintay na aliwin, ibigin at patawarin at bigyan pa tayo ng maraming oras.

 

Datapwat, sa atin buhay, maraming beses, nakakalimutan natin siya, hindi parin tayo naglalaan ng oras para bisitahin siya at hindi natin naunawaan ang kahulugan ang pananatili ni Hesus sa pamamagitan ng Banal na Sakramento.

 

Ngayon, kailangan natin mabatid, ang Pang-Apat na Banal na Tanda ay lumilitaw- ang Diyos nanatili at ang kanyang pamamagitan ay nanatili.

 

Ang pagibig ay patuloy bumubohos sa atin at naghihintay sa atin, sa bawat makasalanan, bawat tao na maging banal at bumuti.

 

Kung tayo ay dumating na may pusong nagtitiwala sa Diyos at ilaw na nagliliwanag sa kaluluwa, sa atin puso, pagkatapos naging tao nakakakilala na narito ang Diyos, ang pamamagitan ng Diyos at lagi niya tayong tinatanggap at binibigyan niya tayo ng pangunahin mamagitan sa atin. Sino ang magpapatunay kung ano ang iniaalay sa pamamagitan ng Banal na Tanda na maliwanag sinabi ( hanggang malayo sa mensahe)?

 

Ngayon, ang Pang-Limang Banal na Tanda ng Panginoon Hesus Kristo- ang kanyang balikat ay nalamog at hindi na niya maipagpatuloy dalhin ang krus; subalit ang kanyang lakas ay nanggaling kung sino kay Inang Maria, maski hindi niya binuhat ang Krus ng Panginoon Hesus Kristo, hindi naglalakad at nakita natin si Inay binuhat niya ang krus ng espiritwal, si Inay binuhat niya ng buong puso, mapagmahal na puso kasama ang Panginoon Hesus sa pamamagitan ng Daan ng Krus o Way of the Krus.

 

Si Inay ang kumatawan sa mga tao sa lupa, inialay sa Diyos, lumakad kasama ang Diyos at tinanggap ang lahat ng bagay na pinag-daanan ng Panginoon Hesus sa araw ng pagtatapon sa  lupa at ito ay dapat natin malaman.

 

Ngayon, pinaapoy natin sa pamamagitan ng Limang Banal na Tanda na itinuro ni Inay upang mabatid natin ang mga ginawa ng Diyos at ang Diyos ay patuloy na nagkaloob sa atin dahil sa kahalagahan ng kaluluwa, para sa atin kunin natin muli kung ano ang para sa atin.

 

Hinahayag natin ang Limang Banal na Tanda, tayo ay nagpapatirapa sa Limang Banal na Tanda, upang purihin ang Limang Banal na Tanda.

 

Ngayon, tayo ay naniniwala sa lahat ng mayroon sa banal na kaharian, sa makadiyos na kabanalan ay inihayag at ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng Limang Kowtow para maliwanag natin malamam kung ano ang mayroon tayo, maipagpatuloy na makilala ang biyaya ibinuhos pababa.

 

Si Inay ang suporta ay malapit at iniaalay sa buong daigdig ang napakabuting regalo na ang bawat isa ay magsanay sa sarili, matutong magdasal, matutong maging magkalapit, at matutuhan at maranasan kung ano ang totoo. Hindi natin maitatanggi ang ginawa ng Diyos at ginagawa.

 

O Hesus, ang Limang Banal na Tanda- tayo ay sumasamba sa Diyos; pinupuri, ginagalang at nagpapasalamat sa Diyos.

 

Salamat kay Inay, ngayon, mangahas tayong sabihin sa Diyos Ama, sabihin ang Tagapagligtas, sabihin ang Banal na Espiritu, sabihin ang kanyang Katawan at Dugo, at sabihin ang Limang Banal na Tanda.

 

Sa tiyak at maliwanag na paraan kapag tayo ay nagdasal, tayo alam natin ang lahat ng trabaho na ginawa ng Diyos para sa atin, lahat ng ginawa niya sa bawat isa sa kapatid na lalaki at babae at lahat ng klase at lahat ng papel.

 

Pakiusap, tulungan mo kami matuto at maging malalim ang papel na kailangan magpakumbaba. Kailangan natin matutong magpakum`baba, kailangan natin makinig ng kaunti at magtiwala tanggapin ang daan na pagtuturo ng Diyos sa pamamgitan ng Limang banal na Tanda,

 

at tulungan tayong maunawaan ang daan ng Limang Banal na Tanda.

 

Ngayon, marami tayong paghihirap o kalungkutan sa krus na mayroon ang bawat isa.

 

Huwag tayong matakot, huwag tayong matakot sa krus, huwag tayong matakot sa bigat at kalungkutan, huwag tayong matakot sa atin mga paligid at mga sakit na kapwa espiritwal at  pisiko hayaan natin malaman na ang atin buhay ay binubuo ng yugto na kung magmuni-muni tayo sa limang Banal na Tanda, magmuni-muni sa mga paraan ng krus, pagkatapos magkakaroon tayo ng ibang palagay, magkakaroon tayo ng ibang damdamin at magiging matapang ,malakas, na tanggapin kung ano ang dumating sa naglalaan Diyos na kung sino tayo ay nagtitiwala.

 

Mahal niya tayo hanggang sa huling minuto at iniwan niya sa atin ang Limang Banal na Tanda bilang pruweba, para makita natin mahalaga ang kaluluwa,para mabatid natin at gawin agad, upang makilala ang mga bagay na tagapaglaan at pagibig ng ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Banal na Awa ngayon.

 

Huwag tayong matakot sa mga sakit, huwag matakot sa paghihirap at huwag matakot sa mga daan dahil lahat tayo ay target, sino sa atin ang magbabalik sa Diyos, mananatili sa Diyos, at pag-aari ng Diyos.

 

Datapwat, kung magpapatuloy tayo sa daan ng pagtatapon, sana ang Diyos manatili sa atin, maglakbay sa atin at tulungan tayong maunawaan ang kahulugan ng Limang Banal na Tanda na atin pinagmamasdan at venerate.

 

Iyan ang krus ng Panginoon Hesus kristo, ang Kataas- taasang Tao na nagwagi laban sa kamatayan kung sino nagdala ng maluwalhating pagkabuhay sa bawat makasalanan sa atin at ngayon ay tinubos- kapwa kaluluwa at katawan- para sa atin upang mamuhay sa kahulugan sa mga araw na ipinagkaloob ng Diyos at ibinigay.

 

Magpatuloy sa mga araw at huwag natin kalimutan kung ano ang nagawa ng Diyos, huwag natin kalimutan ang selyo ng pagibig, huwag natin kalimutan ang selyo at huwag natin kalimutan ang kasunduan (covenant) ipinagkaloob ng Diyos at pinagkaloob.

 

Magbalik tayo sa Diyos. Halina at tikman ang matamis na pagibig ng Diyos na kanyang ipinagkaloob sa atin, maski ang paraan ng krus ng buhay.

 

Ipinangako niya ang kaluwalhatian at kaligayahan at naghihintay parin siya sa atin.

 

Sa kabanalan at pagbabago, pakiusap tulungan mo kaming ihayag at mamuhay ng karapat-dapat sa mga araw na ipinagkaloob ng Diyos, na nagpapasalamat na puso, nasisiyahan puso, nagsisi, para sa atin at ang mundoay maging alerto.

 

Tayo ay tumulak ng pasulong, tayo ay magkaroon na magalang na puso, mapagmahal na puso at gumagalng na puso na kailangan ng Diyos at ihayag kung ano ang dapat natin gawin,upang maging anak tayo maski kaunti lamang.

 

Ito ang maliit na ginawa habang namumuhay sa mga araw na saksi, mga araw na tagapanguna, para sa atin lahat na sumang-ayon at makiisa, matuto kung paano magdasal kung paano ibukod ang atin sarili sa okupadong buhay, kung paano maging pag-aari ng Diyos, kung paano ihayag ang Limang Banal na Tanda na ipinagkaloob ng Diyos, pinatawad tayo.

 

Sana ang Banal na Awa ng Diyos baguhin, linisin at gawin tayong banal upang maging karapat dapat sa pagibig na ipinagkaloob sa atin misteryo, inihayag ang misteryo, ang misteryong naranasan ng bawat tao. Ngayon, buong galang naming iniaalay ang Pang-Limang Kowtow. Amen.

 

Kami buong paggalang namin iniaalay ang Pang-Anim na Kowtow.

 

O Diyos Ama-ako ay nagpapasalamat sa Ama dahil lahat ng bagay ay isinuko dahil sa pag-aari ng  Ama. Ang ama kilala tayo sa pagiging masama at mahina ang katayuan, ang Ama pinagkalooban si Inay, ang mabuting Ina, ang Inang nagniningning halimbawa ng mga bata sa lupa dahil ang Ama alam niya na sa lupa ay walang perpekto at karapat-dapat maliban kay Inay.

 

Ama pinili ang Ina.

 

Ngayon, si Inay ay Ina ng Ikalawang Persona ng Diyos, ang Inay ay ina  ng tagapaglistas, si Inay ay ina ng simbahan, siya ang Ina ng bawat isa sa atin, siya ang Ina ng lahat ng tao, siya ang Ina ng pagibig, siya ang Ina ng Banal na Awa, siya ang Ina ng Eukaristiya, siya ang Ina ng bawat santo, siya ang Ina ng bawat taong makasalanan, siya ang Ina ng nanakit, siya ang Ina ng mga nagsisisi, siya ang Ina ng biktima, siya ang Ina ng bawat kaluluwa sa purgatoryo.

 

Lahat ng ito ay narito at atin nakikita, ang salita na atin narinig at lahat ng bagay sa pamamagitan ng ginagawa ni Inay, ang banal na pangalan ni Inay, kung ano si Inay ay patuloy na lumalapit sa atin, patuloy tayong tinuturuan, binibigyan tayo ng biyaya, pinaalalahanan tayo.

 

Hindi natin matatanggihan ang titulo ni Inay at hindi natin matatangihan ang kanyang mga ginawa at ginagawa sa buhay sa lupa.

 

Especially ngayon, kung iisipin natin ang daan taon nakakaraan at hindi mabilang nagdaan tao kung ano ang ginawa ni Inang La Vang sa lupa sa unang panahon, katulad ng ginawa ni Inay at kanyang ginagawa at patuloy niyang pinagkakalooban ang mga bansa at patuloy natin tinatanggap ang mga turo ni Inay sa pamamagitan ng Banal na Sakramento.

 

Marami pang bagay ang itinuturo ni Inay matuto tayong magpakumbaba katulad ni Inay- lubos na pagpapakumbaba, lubos na nagtitiwala sa buhay at lubos na kagandahang loob  at santo sa kabaitan. Lahat ng ito ay kagilas-gilas na halimbawa.

 

Ngayon, buong galang namin iniaalay ang Pang-Anim na Kowtow sa Immaculate Heart ng Inay, itinataas namin patungo kay Inay.

 

Inay, tanggapin ninyo ang amin pusong nagpapasalamat, ang amin nagsisising puso ang aming imperpekto puso na hindi makuha kung ano ang itinuturo ni Inay.

 

Ngayon, sa bawat paalala, kapag tayo ay nagpapatirapa, kung kailan tayo nag-aalay ng may paggalang, tayo nakakadama na magkalapit.

 

Ang atin buhay nag-umpisa sa pagmunu-muni, nag-umpisa makilala at sa bawat araw,sa atin imperpeksyon, natuto tayo tumayo sa oras at hindi natin hinahayaan ang atin sarili na maging ugali o sumunod sa inaantok na buhay kung saan nagbigay sa kinaugalian.

 

Iyan ang isang bagay na ginagawa natin at naging batas at tuntunin sa buhay.

 

Kailangan hayaan natin ang kaluluwa, katawan at isip na nakikiisa sa atin puso, alam ang dapat gawin, alam kung ano ang dapat ialay, alam ang ginagawa, nakikiusap sa Diyos sa pamamagitan ni Inay, sa pamamagitan sa nagniningning na halimbawa ni Inay dahil ang Ina ang tao na lubos na nakakaunawa sa atin kahinaan, ang kahinaan sa laman, sa kasamaan nanatili at nakikita sa lahat ng klase at lahat ng papel.

 

Kaya ngayon, ang mga paraan nagpapaalala sa atin araw-araw kapag tayo ay nagdarasal, kung dumadalo tayo sa Banal na Misa, nagpapasalamat sa Diyos, pinupuri ang Diyos, pinaalalahanan ang atin sarili na kailangan tayong magbago, maging mabutia maging tao karapat dapat sa pagmamahal ng Diyos, sa mga favor at biyaya, ang Banal na  Awa nanatili sa atin kung sino ang makasalanan ngayon.

 

O Inang Maria-walang expressions iniaalay kay Inay na may sapat ng salita ukol sa mga ginagawa ni Inay.

 

Ngayon, nakikita ang mga kapatid na lalaki at babae, malayo at malapit, lahat ng bata kung sino nagkasama sumama kay Inang La Vang upang tanggapin ang kanyang ipinagkaloob at ibinibigay; talaga ang bawat isa kung sino ang magbalik, kung sino ang lumapit kay Inay ay hindi magbabalik na walang dala.

 

Ito ang istorya ng kasaysayan na nagaganap ngayon; sana makilala ang matayog (lofty) na espiritwal ng langit na patuloy na ibinubuhos sa tao, sa ibabaw ng tao sa pamamagitan ni Inay.

 

Makinig tayo kay Inay na mamuhay ng banal, sa mga araw para maging mahalaga sa payo ni Inay sa atin daan taon ang nakakaraan.

 

Ngayon, ang Ina patuloy nagtuturo sa atin na magsanay, makinig sa mga salita natanggap kung  ano ay magsisi, at ayusin ( amend) ang buhay.

 

Iniaalay namin ang rosaryo sa puso ni Inay, magdasal na si Inay ay mamagitan, sana ang Inay tulungan tayong malaman kung ano ang atin pag-aari.

 

Iniaalay namin ang lahat ng imperpeksyon, mga kahinaan at kami ang humaharap para sa mga kapatid na lalaki at babae sa mga kaluluwa sa purgatoryo.

 

Nagdarasal tayo sa Diyos na maawa siya sa pamamagitan ng intercession, para sila ay maligtas, para makabalik sila sa langit agad, para sa mga ilaw na inilalaan para sa mga buhay- para magsisi, magbalik, magbago at bumuti at ang mga kaluluwa makapunta sa ilaw ng langit.

 

Ang Diyos naghihintay sa pamamagitan ng pakiusap; atin mga dasal alang-alang sa kanila.

Sana lubos tayong magtiis, mamuhay tayo sa mga turo na gusto ni Inay sa atin, tayo ay magpasensiya, tayo ay maging mapagbigay, magpatawad, maging marangal (noble) at mamuhay na mapagkawanggawa.

 

Sana magpatuloy ang tahimik na misyon, magpatuloy magbiyahe sa lahat ng lugar, paalalahanan ang tao na gumalang (revere) sa Diyos, mahalin ang Diyos, magbalik at matutong magpakumbaba dahil sabi ng Diyos: Kung sino ang mapakumbaba ay katulad ng malilit na bata ang makakapunta sa langit.

 

Pakiusap tulungan mo kaming alisin kung ano ang nasa ego, kayabangan, kahambugan sa buhay at marami pang bagay na naging dahilan na parang bakod na pinaghiway tayo, inilalayo tayong lumapit sa Diyos na karaniwan, mapakumbabang puso.`

 

Dahil ang atin buhay ay maraming gumagambala,umaasa sa katayuan, umaasa sa pera, umaasa sa katanyagan, umaasa sa lahat ng aspeto na naiwan sa lupa, ang mundo ay dinala tayo sa sndali ng paghihiwalay, sa kayabangan,kahambugan, at katigasan at palalo o mayabang.

 

Hindi natin alam at maaari sinasadya. Pakiusap,tulungan mo kaming magpakumbaba katulad ng turo ni Inay, para sa lahat ng sentimental- mga hinahangad, mga gusto, mga kasamaan, mga kahinaan- ay itinataas sa Diyos, sa pamamagitan ng mamagitan ni Inay, upang makita kung ano ang kailangan ngayon.

 

Dahil kung tayo ay mamumuhay sa paraan ng Diyos, sa doktrina ng Diyos, sa mga turo ng Diyos,pagkatapos kung ano ang atin pinagdasal, ang Diyos hindi tumatanggi. Hayaan natin tayo ay matuto, umibig na nagkakaisa.

 

Ngayon, ang Ebanghelyo ay naapapaalala sa atin ng mga turo ng Diyos. Kailangan mahalin natin ang bawat isa dahil sa pagibig lamang para magkaroon ng kasagutan sa pagkakaisa, ang pagibig lamang ang makakarating sa goal o mithiin ng doktrina ng pagibig.  Ang Diyos ay patuloy naghihintay at ang Diyos patuloy nakikinig.

 

Sa pamamgitan ng turo ni Inay, tayo ay lumalakad sa tamang daan; ngayon, ang bawat isa ay nagkakaisa nagpapatirapa, sa pagpapasakop, sa isang sandali naglaan tayo pumunta sa Eukaristic Hesus, mamuhay sa mga turo ng pagpakumbaba, sa mga gawain, sa mga kilos na panloob, para sa puso upang itaas ang dasal at makiusap ngayon sa pamamagitan ng Anim na Kowtow.

 

O Inay, pakiusap ipagpatuloy niyong magpasensiya sa amin. Mayroon kaming nagawa subalit marami pa rin ang Imperpeksyon dahil sa buhay ng tao, kung saan ating hinahangad subalit hindi parin maging perpekto.

 

Ngayon, kami ay nagtitiwala, nagpapatuloy kaming magpasensiya, nagpapatuloy magtiis at nagpapatuloy makinig sa mga turo ni Inay.

 

Talaga, ang mundo ay maliligtas; ang atin mga kapatid na lalaki at babae ay masasagip- talaga ang lahat na nagkakaisa pagkatapos mababawasan ang pag-aalala, ang paghihirap sa plaques, espiritwal at pisiko.

 

Dahil ang Diyos ay Panginoon kung kailan sinabi niya ang kaluluwa ay gagaling- kung kailan ang daigdig alam at makilala ang mga turo ni Inay, ang Diyos tiyak na ililigtas ang mundo.

 

Ang Diyos ililigtas ang mga tao kung sino ay nakakapit ng mahigpit sa kadiliman- ang Diyos ay  mamagitan para sa mga matuwid. Ang Diyos ay makikinig sa mga dasal ng mga matuwid at ang Diyos tutulungan ang mga tao hindi nakakakilala, walang alam; mga taong hindi naniniwala, maniwala; at mga tao hindi nagbabalik, bumalik, sa balabal ni Inay.

 

Ang puso ni Inay ay magwawagi sa lupa- si Inay gagabayan na makabalik sa kabanalan, dadalhin  tayo sa Diyos at dadalhin tayo sa Eukaristik Hesus.

 

Ang kanyang pamamagitan ay magdadala ng kapayapaan sa lupa, at magbibigay na magandang mga bagay.

 

Maghihintay tayo, kung tunay tayong magkakaisa, maging mapakumbaba ang buhay, iniaalay ang puso sa Diyos, nagsisisi, ang kaluluwa at katawan, talaga, ang Diyos makikinig at hindi tatanggi.

 

Ito ang lubos na walang halagang paraan subalit pinaalalahanan tayo ibukod sa Diyos, kumpletuhin ang maalab na salita na nanggaling sa lupa, umaalingawngaw alang- alang sa mga kapatid na lalaki at babae, nagdarasal na sa darating  na araw sila ay magkakasama namin sa pagbalik sa Diyos,  gawing banal, magbago sa Banal na Awa na ipingkaloob ng Diyos at ibinigay sa atin.

 

Si Inay ay naghihintay, naghintay at patuloy na naghihintay. Huwag ninyong ipagpatuloy na si Inay ay umiiyak, dahil ang mga tao ay matigas, huwag ninyong ipagpatuloy na si Inay ay umiyak ng dugo.

 

O Inay, pakiusap, tulungan mo kami. Inay, maski kami ay kaunti lamang, sabalit kung ano ang amin nagawa sa nagdaang pitong taon, si Inay ang tao na maliwanag nakakakita, si Inay ang tao kung sino alam ang mabuti.

 

Si Inay patuloy na tinutulungan tayo at lubos nagpapasensiya, tinatanggap ang lahat ng kalaban, tinatanggap ang mga bagay na ang tingin ng mga tao kakaiba at nadadama ay kagilas-gilas.

 

Datapwat, lahat ng bagay na nanggaling sa katotohanan, nanggaling sa banalan, ay patutunayan, sa suporta ni Inay at proteksyon, upang tulungan ang mundo, tulungan ang bawat isa, tulungan ang lahat ng klase, magbago at bumuti ang tao sa pamamagitan ng kalooban una- sa pamamagitan ng kaluluwa, sa pamamagitan ng determinasyon ilagay sa lugar ang Diyos mataas sa lahat ng bagay.

 

Halina at parangalan ang Diyos, igalang ang Diyos at magcommit tayo sa buhay na nabibilang sa Diyos una pagkatapos lahat ng bagay ipagkakaloob ng Diyos pagkalipas. Lahat ng bagay ay mabuti, perpekto at naging payapa sa atin kagustuhan.

 

Nagpapasalamat tayo kay Inay. Amen. Amen .Amen. Sa pamamagitan ng Anim na Kowtows, tayo ay nagpapasalamat kay Inay.

 

Tayo ay nagdarasal kay Santo Jose dahil walang panahon kung saan mayroon tayong pagkakataon na madalas at patuloy magdasal dahil ang langit ay nasa atin.

 

Ngayon, alam natin si Santo Jose ay ang tao kung sino ang bawat isa ay puwedeng lumapit at hindi magbabalik ng walang dala. Sana si Santo Jose suportahan, protektahan at mamagitan sa Diyos para sa atin simbahan, para  ang lahat ng nasa simbahan ay maging katulad niya puro, para ang ating daigdig magkaisa at magsama-sama.

 

Tayo ay nanalangin Kay Santo Jose na pagkalooban ang mga ama at ina sa lupa na gawin siyang halimbawa, responsable, puro at mabuti at maging responsable sa pagtitiwala ng Diyos na ibinigay sa kanya sa mga pamilya upang magkaroon ng ligaya at kapayapaan. Ang kanyang pamamagitan ay makakatulong sa lupa na atin minimithi, para sa kasiyahan at kapayapaan sa bawat pamilya at bansa. Tayo ay buong paggalang iniaalay kay Santo Jose at nagpapasalamat sa kanya.

 

Sa oras na ito, tayo ay may pagkakataon na makilala ang tatlong Archangels- Michael, Gabriel at Raphael-sila ang mga archangels kung sino ang kanlungan at nagpoprotekta.

 

Sana ang nasa lupa magdasal sa kanila para protektahan ang simbahan, protektahan ang bawat pamilya sa lupa, protektahan ang bawat tao sa ibat -ibang bansa, para sila ay magbalik sa Diyos.

 

Sana sirain nila ang masama sa lupa, ang bitag at silo kung saan ang siyang ginagamit ng demonyo at namumuno sa mga tao subalit nagtitiwala kami sa oras ng basbas at biyaya na dumating, kaya desidido ang anghel at santo at archangels ililigtas tayo, sa pakikiusap lalo na sa pamamagitan ng anim na kowtows na ngayon buong paggalang namin iniaalay sa  pamamagitan ng pagtuturo ng Inang Maria.

 

Salamat sa lahat ng archangels at sa mga guardian angels.

 

Kung wala ang Anim na Kowtows, tayo ay walang konsiderayon at hindi natin alam na ang gurdian anghel patuloy na kasama natin at pinuprotektahan tayo.

 

Kung tayo ay protektado sa mga aksidente at sakuna at hindi tayo nagpapasalamat sa kanila, salamat sa Anim na Kowtows, nakilala natin ang nasa langit na pamilya at mayroon.

 

Tayo ay manalangin na alagaan tayo, ibahay tayo, protektahan tayo hanggang sa huling sandali ng atin buhay, magtiyaga at tapat, upang masupil ang mga hirap at pagsubok na nanggaling sa Diyos habang sila ay namamagitan at protektahan tayo.

 

Salamat sa mga santo lalo na 117 Vietnamese na mga santo.

 

Sila ang mga Vietnamese na tao kung sino naghahayag ng pananalig at lahat ng nagniningning halimbaw para sa lahat ng santo sa buong mundo.

 

Sana matuto tayo sa kanilang halimbawa, sana mamagitan sila sa Diyos para sa atin at lahat ng sitwayon sa lupa.

 

Marami parin araw na may pananalig, subalit nanatili tayong mahina, nanatila walang interes at malamig sa mga araw, nanatili sa mga araw kung kailan hindi alam kung ano ang ibinigay at ipinagkaloob ng Diyos.

 

Sana ang lahat ng santo tulungan tayo at mamagitan sa Diyos sa mga daan bilang saksi, sa daan ng pioneer o taga simula at sa mga araw kung saan matuto tayo sa mga halimbawa ng mga santo, para ang atin buhay ay mabago.

 

Tayo karapat dapat na saksi at pioneer sa mga regalo na inialay ng Inang Maria sa lahat ng mga tao at personal sa bawat isa.

 

Especial para sa atin buhayin ang atin bayan tuwing iisipin natin ang ginawa ng Inay sa mga tao sa Vietnam- ang Ina La Vang.

 

Ang regalo ay ipinagkaloob na nanggaling kay Inay para sa mundo at isang bagay na bago ngayon sa mga tao.

 

Sana magpatuloy tayong magpasensiya, matutong magtiis, magpatuloy na may lakas, udyukan ang Banal na Espirtu, na ibahagi sa atin mga kapatid na lalaki at babae sa lupa at lahat ng klase, lahat ng papel para sa kanila magkaroon ng pag-asa at pagtitiwala sa pamamagitan ng dasal, at lahat ng bagay na ipinagkaloob ng Diyos at ibinigay.

 

Tayo ang mga tao kung sino tumanggap ng kapayapaan, tumanggap ng pananabik, para tayo ay magbalik at sumangayon magdasal sa Diyos upang tanggalin ang lahat ng masama sa lupa, tulungan tayong bumalik sa kabanalan, tulungan tayong bumuti, magbago at tulungan tayo na may mapagmahal na kamay, mayroon Banal na Awa na ipinagkloob ng Diyos sa mga namamagitan archangels, anghel at mga santo.

 

Sa Banal na Pangalan ng Panginoon Jesus Kristo, ang atin Diyos, L. kasama ang mga kapatid na babae at lalaki, kumpletohin ang Anim na Kowtows sa Our Lady of La Vang. Ngayon ay ang ikalawang beses at pagdiriwang ng La Vang na buong paggalang na iniaalay sa regalo ng Six Kowtows.

 

Sana ang mga anghel at santo tulungan tayong itaas sa Diyos ang salita na atin minimithi habang kumakatawan at nagdarasal sa bawat isa- lahat ng klase at lahat ng papel- sa lupa para tayo ay maging tao kung sino sumuko sa Diyos , kung sino nagpapatirapa sa Diyos, kung sino sumasamba sa Diyos, nagsisisi upang maging karapat-dapat sa ipinagkaloob ng Diyos, ibinigay at namamagitan.

 

L.,M.N.,A.H., T.T.,M.L., and I- kami ay nasa harap ng altar, ang tubernakulo, ang krus, ang rebulto ng Banal na Our Lady of La Vang, ang banal na rebulto ng Santo Jose at ang relikya ng mga santo.

 

Ipinagdiriwang naming ang 30 taon ng kanonisasyon ng santo ngayon, ang Vietnamese na santo; kami ay nakatanggap ng mensahe kay Santo Vicente Liem, ang kanyang mga turo.

 

Ang mga bagay na amin natanggap- ito ang oras ng basbas at biyaya kaya maraming kahanga-hanga na ipinagkloob ng Diyos at ibinibigay, bukod pa riyan, naniniwala kami kaya makukuha namin, kumakatok it ito ay magbubukas sa atin, hinahanap namin at makikita.

 

Mayroon mga bagay na ibinigay ng Diyos; sana maisip natin at magsanay, sana ang Diyos patuloy ipagkaloob ang mga bagay na kailangan, pinaalalahanan ng langit.

 

Ang Diyos ay pinayagan tayong magpatuloy sa daan ng ministeryo, magmahalpurihin, igalang- at pagsilbihan ang mga kapatid na lalaki- sa pamamagitan ng turo ng Diyos na pinagkalooban tayo sa banal na paraan kung sino narito.

 

Sa Banal na pangalan ng Panginoon Hesus Kristo na atin Diyos, ako ay nagpapaslamat, salamat sa Banal na Espiritu at salamat kay Inay. Lahat tayo, kapatid na lalaki at babae, natapos sa Anim na Kowtows sa sandaling ito sa oras ng 3:24, Linggo Mayo 6,2018 sa Our lady of  la Vang simbahan. Amen. Amen. Amen.

 

Ulitin natin muli, ang Diyos pinagkalooban ako pumunta rito na may paggalang iniaalay sa 6 na Kowtow. At sa parehong oras ipinamigay naming ang mga CD na ipinamigay sa lahat ng tao, sa mga pari sa karaniwan at taong katulad natin- sana makinig ang mga tao katulad natin- sana  sila ay makinig at magsanay ayon sa mga paraan ng Banal na Espiritu nagtuturo sa atin magdasal.

 

Ang regalo ng Inang Maria ay para sa mga tao upang mabatid, sa mga maraming tao makinig at magsanay. Si Inay ay nangako sa palatandaan kung sino ang naniniwala; kung sino ang nagsasanay ay uunlad at ang kanilang pananalig ay lalago, at makikilala nila sa pamamagitan ng Diyos na kanyang ipinagkaloob sa especial na paraan sa pamamagitan ng 6 na Kowtows.

 

Si Hesus ay patuloy na nagsalita sa kanila, patuloy na nakilala kami at patuloy na tinuruan kami sa pamamagitan ng udyok ng Banal na Espiritu at maliwanagan.

 

Isa pang muli, ako ay nagpapasalamat sa Diyos, ako ay nagpapasalamat kay Inay at ako ay nagpapasalamat sa Banal na Espiritu. Amen. Amen. Amen.

 

  1. Pagkatapos ng 15 minuto, ang pisiko kaharap ang Eukaristiya natapos subalit ang espiritwal na kaharap si Hesus ay hindi nanatili ng matagal, depende sa disposition ng tumatanggap.
  2. Ang kahulugan ng’ bago’ ay hindi maliwanag. Ang lumang doktrina ay maaaring bagong doktring para sa hindi nagsimula sa darating na oras. Maaaring ito ay ukol sa mga turo ngayon sa pribadong paglalahad, kasama ang bagong Anim na Kowtows, subalit hindi ito magtatatag ng dagdag o lalagpas sa doktrina ng katoliko kung saan hindi aktibidad sa pribadong pagsisiwalat.

 

Ang hindi kilalang mensahero. L. ay amerikano immigrant sa Vietnan. L. nangunguna sa  masinsin pagdarasal sa buhay na nakatuon sa pag-attend ng Banal na Misa at Adoration sa Banal na Sakramento. L. tumatanggap ng mensahe sa pamamagitan ng interior locution at nakukuhanan niya ng larawan ang mga milagro sa pamamgitan ng cell phone. Kapag si Jesus ay nagbigay ng mensahe, ito ay parang Ama sa pamilya bilang puno o guro. Pumunta kayo sa website www. nrtte.org