Ang mga Pari ay Obra Maestra ng Diyos

Share

Noong nakaraan, ang simbahan ay madalas  inaatake ng maraming iskandalo ukol sa mga pari. Ang mga iskandalo, ang iba totoo, ang iba ay hindi totoo na siyang naging dahilan na ang mga tao ay nag-aalala, ang iba ay natatakot at gustong  magtago. Ang atake ay  nanggaling sa labas at sa loob ng simbahan na siyang naging dahilan na ang Mahiwagang Katawan  ng Diyos  ay  natapos na punong-puno ng sugat. Ito ay hindi pang -una  at hindi pang -huli. Hindi ito ang pinakamaliit na makabuluhan atake o ang pinakamalaki makabuluhan.

 

Sa buong 2 libong taon sa kasaysayan, ang Bangka ng Simbahan ,sa kabila ng maligalig na alon kung minsan mahina at kung minsan malakas,ikaw ay tinatangay at halos lumubog,subalit patuloy pa rin  nagsesurf ng diretso patungo sa mithiin dahil ang Diyos ay kasama nila. Ang Diyos ay nabibiyahe sa tabi ng simbahan, ang kaaway hindi niya kayang ilubog ang bangka.

 

“Ako ang inyong kasama araw-araw hanggang sa katapusan ng panahon,” ang salita na inihayag ng Panginoon,walang hanggan tulong upang maging matibay tayo sa paniniwala sa mabuting Pastol at kanyang  Kasintahan , ang Simbahan.

 

Bukod pa riyan, ang Simbahan  ay ang trabaho at pag-aari ng Diyos Ama, pinamumunuan ni Hesus Kristo at ginagabayan  ng Banal na Espiritu. Ang simbahan ay protektado ng Birhen Maria ang bawat miyembro ng simbahan- lalo na ang laity- ay mayroon tungkulin magdasal at supotahan ang mga pari  na partikular.

 

Sa bawat panahon, ang Diyos pinagkakalooban alin man sa propeta o mensahero upang ihayag ang hula o mensahe sa kanyang mga tao.

 

Sa araw ng pagdarasal ng mga Pari , ang mensahero ng Panginoon itinataas sila at mga  nabubuhay na Banal sa Diyos Ama.  Ang Diyos na maawain tinatanggap niya mapakumbabang mensahero nagdarasal sa pamamagitan ng talaan na mensahe sa pamamagitan ng tatlong audio clips sa ilalim.

 

Ang larawan ni Hesus Kristo

sa pamamagitan ng Banal na Sakramento

Sa 2:30 ng umaga, Oktubre 27, 2017:

Kinuha ang larawang ito

ni Messenger Lucia Phan

sa Emmaus Chapel

St. Theresa Catholic Church

Sugar Land, Teksas, Estados Unidos

 

01.Pambungad: Dasal para sa mga  Pari (26 Octubre 2018)

 

Ang Salita ng Banal na Espiritu:

 

 . Maraming Pari nabubuhay sa kanilang panawagan na magdasal at sa kanilang paniwala sa pamamagitan ng pagsamba sa Banal na Sakramento.

. Huwag tayong maghusga sa bawat isa .Mahalin at suportahan; lalo na sa oras na mahirap ang panahon.

. “ Pakainin ninyo ang  aking mga Tupa.”Gusto kong dalhin ninyo ang aking pagibig at biyaya sa bawat isa.

.Ilaan ninyo, iukol alang- alang kay Hesus, upang gabayan ang kanyang kawan o flocks.

 

  1. Ang Banal na Espiritu inspirasyon na ipagdasal ang mga Pari (Oktubre 26,2018)

 

Ang Salita ng Banal na Espiritu:

 

.  Ang Diyos mahal ang tapat na puso ng pari. Sinusuportahan niya ang mga pari na bulaan  pinagbibintangan.

.  Walang taong perpekto at walang pagkakamali. Ang mga pari ay tao lamang.

.  Maging patas at makatarungan sa mga pari at igalang sila.

.  Sa ngayon, maraming pari nasasakop sa sobrang etiketa at paninirang puri.

.  Alam ng Diyos, subalit hinahayaan niya mangyari sa mga pari upang maging pareho sila kay  Hesus sa Krus.

.  Huwag kayong malungkot! Huwag kayong mawalan ng pag-asa! Huwag kayong sumuko! Maniwala kayo sa mabuting Pastol.

.  Magbalik at magtiwala sa Awa ng Diyos.

.  Ang mabait at mabuting pari nagpakita ng halimbawa ay makakatanggap ng biyaya sa Diyos.

.  Ang mga pari na bulaan pinagbibintangan, huwag kayong matakot at sumuko. Magkaisa at magdasal sa harap ng Banal na Sakramento upang maging kanlungan at proteksyon.

.  Ang bawat pari ay bulaklak na mayroon sariling ganda sa hardin sa langit.

.  Katungkulan ng mga laity na suportahan at ipagdasal ang mga pari.

.  Mahal ko ang mga paring maysakit, napabayaan o matatandang pari inilaan nila ang kanilang buhay sa pagsisilbi sa Diyos.

.  Salamat sa mga pari dahil ginabayan ninyo ang mga naligaw ng tupa pabalik sa akin.

.  Salamat sa mga pari  sa pagbibigay nila ng sakramento at biyaya para sa lahat.

.  Huwag kayong matakot dahil lagi ninyo akong kasama  habang panahon.

 

  1. Ang Salita ni Hesus sa mga Pari ( Oktubre 26,2018)

 

Ang Salita ni Hesus sa mga Pari:

 

Mahal kong anak,

 

.   Ang Simbahan ay nasa gulo, ang aking mga pari ay pinagbibintangan at nagtitiis sa maraming paghihirap. Ingatan ninyo ang inyong kapayapaan at magkaisa kayong magkakapatid at protektahan ang bawat isa.

.   Kailangan ninyong magdasal ng malalim at makipagkita kayo sa akin sa  Eukaristiya.

.   Ang mga pari kailangan magkaisa na may pagibig at huwag hatulan ang bawat isa.

.   Ang mga nanankit ay kaunti lamang kumpara sa  maraming uliran na pari na nasisiyahan ako.

.  Maging maalab ang puso upang akayin ang mga tupa pabalik sa akin.

.  Sa mga taong nakagawa ng pagkakamali, magpakumbaba, magsisi,repentant, at kayo ay patatawarin.

.   Kayo ay magkaisa sa pagdarasal sa harap ng Banal na Sakramento.

.   Huwag kayong matakot dahil ang katotohanan ay lalantad. Ang mga paring napagbintangan ay mabubuhay muli ng maluwalhati.

.   Maglaan kayo ng oras na lumapit sa akin sa pamamagitan ng Eukaristiya upang maipagkaloob ko sa inyo ang biyaya at kapayapaan.

.   Ang Krus ang pinakamaikling daan sa paglapit sa akin.

.    Umibig, magkaisa at suportahan ang bawat isa. Mabuhay na nanalig at masunurin.

.   Mahal ko ang mga pari lalo na ang mga maysakit, matatanda at mga nalulungkot.

 

“Ang akin hangarin at gusto para sa inyo ay magmahalan kayo”.

 

“Ang kapayapaan ay sumainyo.”

 

“ Paalam mga anak.”