Mamuhay sa Panahon ng Advent o Adbiyento

Share

Ang Diyos ay mayroon perpektong plano para sa mga tao. Para maging eksakto, nakita niya ang tunay na magandang kinabukasan sa mga tao, magpakailanman sa kanya pagkatapos ng pansamantalang panahon sa Hardin ni Eden. Ang ating ninuno nagkasala at nasira ang plano ng Diyos.

 

Ang Diyos mahal parin niya ang mga tao, kaya itinatag niya ang pagtubos. Ang kanyang plano pinahaba niya ng mahabang panahon. Nag-umpisa sa araw na iyon hanggang sa katapusan ng mundo ay ang kasaysayan ng pagliligtas.

 

Ngayon, ang simbahan gusto niya na mamuhay tayo sa kasaysayan ng liturgical ng taon.Ang pagdiriwang ng bawat isa, ang liturgy ng simbahan ay pinahaba sa atin ang banal na plano ang misteryo ng Pagtubos ng Diyos, para sa atin upang tumanggap ng biyaya  na ipinagkaloob ng Diyos, dalhin ang kasaysayan ng pagliligtas sa ating puso at buhay, upang tubusin at makibahagi sa Pagtubos na plano ng Diyos.

 

Ang simbahan nag-umpisa ang Liturgical ng taon ng Advent o Adbiyento ( naghihintay sa pagdating ng Panginoon: Adventus), na tumagal ng apat ng linggo. Sa oras na ito ang ibig sabihin maghanda sa Pagkakatawang Tao ng salita ng Diyos.  Ang dagdag, ang ibig sabihin inaasahan ang maluwalhati pagbabalik ng Diyos sa katapusan ng araw. Ang simbahan ay nag-aanyaya sa mga katoliko na gamitin ang apat na linggo ng Adbiyento upang sundin ang pag-aayuno at pagpepenitensiya, kaya naman ang ibig sabihin pagbabago.  Ito ay oras ng pakikinig, paghihintay at manatiling vigil o subaybayan  sa  pag-asa, paghahanda ng kaluluwa, paghihintay sa Panginoon.

 

Ukol sa apat na linggo ng Adbiyento, ang Lumang Tipan na babasahin ay nanggaling sa Libro ng mga Propeta. Ang mga babasahin ito direstsong ukol sa paghihintay sa Mesiyas at paghahayag ng kanyang pagdating.  Karamihan ng babasahin ay nanggaling sa libro ng Propetang Isaias. Partikular, sa anyo ng batang babae na magdadala ng anak na lalaki at ang kanyang pangalan ay Emmanuel, ang ibig sabihin ang Diyos ay nasa gitna natin.  Subalit ang Diyos hindi dumating para manirahan sa atin kundi tubusin tayo.

 

Ang Tagapagtubos ay dumating bilang sanggol sa sinapupunan ng Birhen Maria.  Iyan ang huli at malapit na paghahanda upang dalhin sa atin ang misteryo ng pagtanggap kay Kristo bilang ibidensiya ng pagibig na nanggaling sa Diyos: Ang Diyos lubos na mahal ang mundo, kaya ipinagkaloob niya ang kaisa-isang anak, na sinomang maniwala sa kanya ay hindi  maglalaho subalit bibigyan niya ng walang hanggan buhay. ( John. 3:16 )

 

Hiwalay sa katotohanan na ang Diyos ay dumating ng isang beses sa kasaysayan, ipinanganak bilang tao at darating  sa dakong huli, mayroon katotohanan na dumating siya ng mahiwaga sa tapat na  puso  kapag tumanggap sila ng Katawan at Dugo sa Banal na Misa. Sa ibang salita, ang bawat Banal na Misa na iniaalay sa altar at ang Pasko ng Sanggol Hesus.

 

Siya ay dumating bilang tao upang maging matiwasay ang kanyang pagbabalik sa darating na panahon. Kapag tayo ay naghanda sa pagdiriwang ng Pasko, nagpapasalamat at humihingi tayo ng biyaya, at mayroon tayo tungkulin na pahalagahan ang biyaya  na kanyang ipinagkaloob at umaasa na  ang perpektong kaligayahan sa darating na panahon.

 

Sa Adbiyento, ang simbahan ay nag-aanyaya na ang mga tao magkaroon ng masigasig na saloobin.  Handa sa pagdating ng Diyos at pagyamanin ang ating buhay. Ang simbahan ay nag-aanyaya na tuwirin ang ating sarili upang mamuhay na nakakasiya sa Diyos.

 

Para tayo ay lumago na may mabuting katangian. Sa pagibig, gumawa ng kawanggawa ay ang  trabaho ng Adbiyento. Binabasa natin ang salita ng Diyos upang lumawak ang atin pagibig sa Diyos at sa ating kapwa, pagkatapos ang Kaharian ng Diyos ay hindi darating, subalit ito ay kakalat.  Ang misteryo ng nagkatawang salita upang tubusin tayo ay nangyari na. Magbabalik sa atin, sa paghihirap upang ikalat ng malawak, katulad ng agos, para sa susunod na taon at sa oras na ito ang momentum ng pagtubos ay makakarating sa malayo. Hanggang sa katapusan ng  daigdig. Pagkatapos, sa huli, sa abot tanaw, ang Panginoon Hesus Kristo magpapakitang muli parang ilaw ng halo.  Nagliliwanag ng maluwalhati sa ibabaw ng lahat ng tao at sa buong mundo. Itatayo ang kaharian sa langit, walang hanggan ligaya upang ipagbunyi ang Diyos Ama na kung sino ay mayroon design na perpektong plano ng pagliligtas.

 

Maranatha!

At ngayon, O Panginoon, lumapit ka! Maranatha!

 

 

 

 

 

Noong  Oktubre 27,2017

ang mukha ni Hesus sa Eukristiya ay nakunan ni Lucia ng larawan sa

Emmaus Chapel sa Kapilya ng Santa Teresa sa Santa Teresa Church Sugar Land, Texas USA.

Pumunta kayo sa website  www.nrtte.org

 

Ang mensaherong Lucia Phan nagdasal sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng biyaya ng Banal na Espiritu

Ang mensahe para sa Adbiyento

 

Pambungad

 • Lahat ng tatlong pagbasa ngayon nagpapaalala sa atin na maging maingat at magdasal. Kung hindi, hindi natin malalaman kung papaano kumilos kapag naharap tayo sa sakuna
 • Ang sanggol na si Hesus ay ipinanganak sa sabsaban upang mapalapit sa atin. Subalit hinahangad at  minimithi niya siya ay ipanganak  na pag-aari ng ating puso.
 • Ang sanggol na si Hesus ay nasa loob ng Katawan ni Kristo.
 • Ang Diyos Ama nagdadalamhati  na makita ang kanyang nag-iisang anak sa malamig na taglamig, sa

 

Ang Unang Kowtow: buong paggalang na iniaalay sa Diyos Ama

 • Ang Anak ng Diyos na nanggaling sa mundo upang tubusin ang mga tao ay kahanga-hangang gawain na nanggaling sa Diyos Ama.
 • Karamihan ng tao naghahanap ng kaaliwan at kasiyahan  sa halip na hanapin ang sanggol na si Hesus. Panginoon Diyos, pakiusap patawarin ang kawalan ng interes at malamig na tao
 • Hayaan natin na ang bawat isa tanggapin, magpasalamat at purihin ang Panginoon.

 

Ang Ikalawang Kowtow: buong paggalang na iniaalay sa Ikalawang Persona ng Diyos

 • Ipinanganak si Hesus sa Bethlehem ay tanda ng Pagliligtas
 • Ang sanggol na si Hesus ay dumating sa mundo sa mapakumbabang pamilya kasama ang foster na ama-Santo Jose- at ang mabait na Ina- Birhen Maria.
 • Ang panahon ng Pasko, ang bawat isa kailangan tumayo at maggulang.
 • Ang mga tao nakakalimot magpakadakila at magpasalamat sa Diyos.

 

Ang Ikatlong Kowtow: buong paggalang iniaalay sa Banal na Espiritu

 • Dalawang libong taon ang nakakaraan, ang simbahan hindi nila nakikilala ang biyaya ng Banal na Espiritu sa ngayon
 • Ang Banal  na Ina ay ang unang disipulo ni Hesus  at siya ang unang tumanggap ng biyaya ng Banal na Espiritu.
 • Ang Banal na Espiritu ay ang pinanggalingan ng biyaya upang tulungan tayong maunawaan ang malalim na kahulugan ng Adbiyento.
 • Sana ang Banal na Espiritu tulungan ang mga tao na maghanda sa pagtanggap sa sanggol na si Hesus.
 • Sana ang Banal na Espiritu tulungan tayong umibig ng lubos sa Diyos.

 

Ang Pang-Apat na Kowtow: buong paggalang na iniaalay ang Katawan at Dugo ni  Kristo

 • Si Hesus ay ipinanganak 2 libong taon ang nakakaraan ang lumipas, subalit siya ay ipinanganak muli araw araw sa Banal na Sakramento, para maligtas ang tao.
 • Siya pa rin ang laging mapakumbaba . Siya ay nasa loob ng tubernakulo at naghihintay sa atin.
 • Ang Diyos ay naghihintay sa bawat Bata na magbalik, at dalhin sila sa langit upang manirahan habang panahon sa kanya.
 • Ang Banal na Sakramento makikita ang sanggol na si Hesus.

 

Ang Pang-Limang Kowtow: buong paggalang iniaalay ang Limang Banal na Tanda

 • Noong ipinanganak ang sanggol na si Hesus tinanggap ang batas ng mga tao.
 • Nang dahil sa pagibig sa tao, ang sanggol na si Hesus ay ipinanganak na mahirap. Halina tayong magsisi at magbalik sa kanya.
 • Ang buod ng kahulugan ng Anim na Kowtows.
 • Ang Limang Banal na Tanda naghatid ng pagliligtas.

 

Ang Pang-Anim na Kowtow: buong paggalang iniaalay kay Inang Maria

 • Ito ay simple na nanggaling sa “Oo” ni Inay na ang mga tao ay nagsasaya sa pagliligtas.
 • Kung si Inay ay tumanggi na dalhin ang sanggol na si Hesus, pagkatapos sino ang gagawa nito?
 • Si Inay ang may likha ng 5 Kowtows. Ang Banal na Espiritu gusto ang mga tao na lubos ang paggalang sa pagaalay ng Anim na Kowtows sa Immaculate Heart of Mother Mary.
 • Magmula sa eded na tatlo, si Inay ay inialay sa Panginoon sa templo. At noong siya ay 14 na taon, ipinanganak niya ang Panginoon.
 • Si Inay pinagbuntis ang Panginoon sa kahirapan at pulubi. Si Inay ay nanganak sa sabsaban, hindi dumaing o nanisi subalit tinanggap sa nagtitiwalang pagibig.
 • Si Inay ang kaisa-isang tao na nagdala ng ilaw at pagliligtas ng Diyos sa mundo. Ang bunga, si Inay ang humarap  para sa mga tao upang tumugon sa pagibig ng Diyos.
 • Nasaan ang Diyos, si Inay ay magaling. Sa tubernakulo makikita ang Eukaristiya, naroon din si Inay sumasamba.
 • Si Inay tinuturuan tayo kung paano lumapit sa Diyos at ipinakikita ang mabilis na paglapit sa kanya.
 • Si Inay nagpapayo sa atin tingnan at magdasal  upang malaman kung ano ang nangyari. Katulad ng Ina namuhay siya sa pag-iingat at pagdarasal.
 • Ang Diyos ay dumating upang dalhin tayo sa nanggaling na kamatayan.
 • Di nagtagal ang krimen ay kakalat kahit saan. Huwag ninyon hayaan ang masama na sakupin kayo.
 • Tanggalin natin ang kasalanan at kahinaan.
 • Tayo ay maghanda sa pagtanggap ng sanggol na si Hesus. Tanggapin natin ang Panginoon ng karapat-dapat para punuan ang kawalan ng interes at malamig.

 

Ang Inang Maria tinuturuan tayo na umasa Kay Santo Jose mamagitan at lahat ng korte sa langit.

 • Si Santo Jose ang foster na ama ni Hesus noong sanggol si Hesus at siya ang foster ng mga tao
 • Pakiusap pagdasal ninyo kami sa Diyos.
 • Sana ang tatlong archangels protektahan tayo
 • Sana ang Banal na Espiritu tulungan tayong maunawaan ang kahulugan ng Adbiyento.

Noong alas 4 ng hapon Hunyo 1,2018 ang pagbisita ng langit ukol sa Eukaristiya ay nakunan ni Lucia ng larawan sa harap ng Emmaus Chapel. Pumunta kayo sa website wwwnrtte. Org.