Ang mga Kayamanan ng Biyaya ay ang Eukaristiya

Share

Marso 9,2019

(Itong mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu na ibinigay kay, Lucia Phan noong siya ay nagpapatirapa ng Anim na Kowtows).

Lucia:  Panginoon Diyos, noong 1;02 ng hapon, Sabado, Marso 9,2019, sa simabhan ng Holy Rosary.

Kami ay nakaluhod sa harap ng altar, sa tubernakulo, sa Krus,  sa Sacred Heart, sa banal na rebulto ng Inang Maria at banal na rebulto ngi Santo Jose.

Ngayon,ang Diyos binigyan kami ng pagkakataon na pumunta ngayon Sabado, ang araw na ialay kay Inay at ang Sabado ay ang umpisa ng kuwaresma.

Pumunta kami rito upang dumalo sa misa at buong paggalang iniaalay ang Anim na Kowtows.

Salamat sa Diyos sa lahat ng bagay na ibinigay niya sa amin noong nakalipas ng araw at sa umpisa ng Kuwaresma.

Ngayon, kami ay mayroon pagkakataon ipagptuloy sa mga simbahan amin binisita, at may paggalang na itinaas namin sa Diyos na may maalab na dasal alang-alang mundo ngayon, lahat ng klase, lahat ng papel, sa ating pamilya at sa atin mga kapatid na lalaki at babae.

Ipinagdarasal namin ang mga tao na magbalik at makipagkasundo sa Diyos ngayon kuwaresma at ang mga kapatid na lalaki at babae sa grupo, sa atin pamilya, sa mga kapatid na lalaki at babae kahit saan at lalo na sa pangkaraniwang tao narito.

Ang Unang Kowtow:  Buong paggalang iniaalay sa Diyos Ama.

O Diyos Ama, sinasamaba kita, salamat sa iyo, pinupuri kita at iginagalang kita.

Kami ay pumunta  rito upang magsimba.

Ipinagkaloob mo sa amin ang iyong unang turo sa lupa, ang panahon ng Lumang Tipan.

Ngayon, ang oras ay dumating sa mga salita na makaabaot at udyukan ang bawat isa, bawat kaluluwa, na pumihit at magbalik sa iyo, particular sa mga araw ng umpisa ng Kuwaresma.

Ito ay paalala sa inyo para sa mundo at para sa mga masasama na tumigil sa lahat ng  bagay  na  kanilang ginagawa sa henerasyon.

Sana matigil sa pagbagsak sa kasamaan.

Sana magsisi at lumayo sa kasalanan ang tao.

Magbalik upang tumanggap ng kapatawaran na ipinagkaloob sa mga tao na namumuhay na magbago at nagmimithi na magbalik na matuwid.

Ito ay isang bagay na madali natin marinig subalit kung gagawin tunay na mahirap.

Ang mahina at makasalanan sitwasyon ay laging pabor sa lahat ng bagay na pag-aari ng kasamaan, sa katotohanan, sa pagtatalo at pangangatwiran ng mundo.

Subalit ang gusto ng Diyos sa mga tao ay mamuhay at maging banal na tao namayroon doktrina na ipinagkaloob at ibinigay, kung alin ito ang pagibig, ilaw at ang katotohanan.

Pinagkaloob niya lahat ng pabor para sa atin upang tayo ay maging perpekto at magbago sa  kanyang biyaya.

Kung tunay natin naunawaan ito,  pagkatapos  ang mundo  mawawala na ang digmaan, paghihirap at pag-aaway at kasalanan.

O Panginoon, sa pmamagitan ng lahat ng henerasyon, ang iyong salita ay nanatili umaalingawngaw na magturo subalit tayo ay mahina at masama, na mayroon makitid na palagay.

Ngayon itinataas namin itong maalab ng dalangin.

Kahit hindi natin magawa, ang Diyos ay nanatili Diyos na punong-puno ng Banal na Awa na naghihintay sa mga tao sa lahat ng henerasyon.

Ngayon, mayroon tayong pagkakataon na may paggalang na itaas sa Diyos ang maalab ng salita.

Ang mga makasalanan katulad natin  na hindi alam subalit nakakaunawa, sinasadya nagpapabaya o sinasadyang gumagawa ng krimen.

Sa mga tao nabubuhay sa kasamaan na lubos na matagal, mahirap sa kanila ang tumayo.

Subalit o Panginoon, Diyos na Makapangyarihan,ipinagkaloob mo sa amin ang iyong pagibig.

Ang bawat isa ay mayroon hangarin, ang bawat isa ay mayroon malasakit, at bawat isa ay nagmimithi upang tayo ay maging matuwid.

Ama, pakiusap maawa ka sa amin makasalanan.

Hayaan mo kaming tumanggap ng iyong salita at magsanay sa amin buhay na determinado, para kami ay magbalik sa iyo sa mga araw ng kuwaresma.

Ngayon, nanatili kami mayroon pagkakataon, nanatili na mayroon pagkakataon mamili subalit ang iyong pagibig at Banal na Awa ay nanatili ipinagkakaloob sa mahal na makasalanan, upang tayo ay mayroon pagkakataon.

Sa mga lubos na maliit, karaniwan bagay ang bawat isa ay nagmimithi maging matuwid sa puso, sa katotohanan ng pagibig.

Ang Ama ang may-akda ng pagibig.

Sa lahat ng bagay binigyan mo ang mga tao ng karapatan mamuno subalit  nagtaksil tayo umpisa pa lamang, hinayaan natin ang katotohanan sa buhay na mamuno sa atin.

Kaya tayo ay naghihirap sa bunga ng kasalanan, pagkaganid, pagkamaramot at paghahangad, mga kasamaan, lumipas o sa ngayon.

Sa hindi mabilang na daan taon, sa hindi mabilang na henerasyon, sa nag-iisang sandali tayo makapagdarasal sa Diyos  sa atin kaluluwa, sa atin katawan, atin isip at atin puso.

Sana ang Diyos ay maawa at magpatawad. Sana ang Diyos ng awa, gawin tayong maging banal, baguhin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ibinuhos sa atin, para sa pagtanda ng kaluluwa, ng isip at ng puso.

Sana umikot at magbalik sa kanyang mga turo, ang atin buhay ay magkaroon ng ligaya at punong-puno ng kahulugan.

Ang Makapangyarin Diyos pagkalooban tayo at kung ano ang makamtan natin totoo at matuwid sa kanyang utos at tuntunin.

Huwag natin iwan ang Diyos ng dahil sa kasalanan.

Huwag natin iwala ang pagkakataon na magbalik sa kuwaresma, lalo na sa taon ito dahil sa ugali at panuto ng buhay.

Sa particular, sa umpisa ng kuwaresma tinutulungan tayong maging mahinahon, tahimik ang kaluluwa, binabalikan ang hindi masayang nakaraan sa hindi mabilang na kasalanan na tumukso sa atin.

Sana  tumayo tayong mabilis, tumanggap ng salita ng Diyos na determinado.

Tiyak, kung determinado iyan ang kanyang sagot, katulad ng kanyang mensahe sa Unang Pagbasa ngayon.

Sana ang Diyos tulungan tayong magkaroon ng pananalig, tulungan tayong magsikap, tulungan tayong tumanda at tumayo upang tumanggap ng  pinakamaganda at marangal na bagay, iwan ang kadiliman ng kasalanan at magbalik sa Ama.

Lalo na sa umpisa ng kuwaresma, makipagsundo  tayo sa Diyos na maging bagong tao na masaya at maligaya , na mayroon nagmamahal na Diyos na mayaman sa Banal na Awa.

Siya lamang ang Kataas-taasang Tao  na nagpapatawad.

Pakiusap tanggapin ang amin panalangin.

Lalo na sa sandaling ito, kami ay gumagalang itinataas sa Diyos na Makapangyarihan, ang espiritu ng pasasalamat, ng papuri, ng paggalang, pagpitagan at pasasalamat.

Sana kami ang kumatawan sa lahat ng kapatid na lalaki at babae, ang buong daigdig- lahat ng klase, lahat ng papel at alang-alang sa makasalanan dahil tayo ay makasalanan.

Sana ang Diyos maawa at tanggapin itong mga dasal, para sa mundo nanatili na umaalingawngaw ng makasalanan at tumatawag sa kanya, nagmimithi at umaasa sa kanya na maawa at tanggapin.

Ito ang maraming bagay na hindi natin alam, tayo ay nanatili na hindi kumikilos

Salamat sa kanyang biyaya, sa kanyang pagibig, sa kanyang Banal na Awa na nagpapabanal at nagpapabago, na ang mundo ay maging lubos na maganda, mayroon makahulugan araw na masaya at pagibig na kanyang ipinagkaloob.

Tayo ay sumasamba, nagpapasalamat, pinupuri,pinagbubunyi, iginagalang at nagdidispensa.

Ama, pakiusap tulungan mo kaming magbago at maging banal sa iyo, para ang amin buhay ay maging mahalaga kung ano ang mayroon tayo at magkaroon ng pagkakataon na magpasaya at mamili para sa atin sarili.

Ama, pakiusap pagalingin mo kami, espiritwal at pisiko, para makita natin ng maliwanag kung ano ang mayroon tayo at mabatid na tayo ay nanatili na mayroon pakakataon. Amen.

Ang Ikalawang Kowtow:  Iniaalay naming sa Panginoon Hesus Kristo, ang Messiah, ang Tagapagligtas.

Ngayon, ito ang patotoo dahil tayo ay mamarati at patuloy na may salita na umaalingawngaw.

Ngayon, tayo ay matapang itinataas at may paggalang iniaalay ang ikalawang kowtow, sa determinado at nakakatiyak na paraan, ang banal na gawain ginawa ng Diyos at ibinigay sa mga tao.

O Panginoon, Makapangyarihan Diyos, Kataas-taasang Tao kung sino, mayroon programa at plano na ipinapalagay ng katauhan ng tao- siya ay dumating sa lupa upang mag-umpisa ng paglalakbay, kasaman ang hapis, paghihirap, pinapahiya, ang mga sugat, ang pako, ang korona ng tinik at ang mabigat na krus sa balikat.

Nanatili, sumusunod sa Diyos Ama hanggang sa huling sandali, tinutubos at iniligtas ang buong katauhan. Ang nagsosolo tanda. Ang Panginoon Makapangyarihan, ang ikalawang persona ng Diyos, sumusunod sa Diyos Ama hanggang sa sandali ng kanyang buhay upang iligtas ang mga tao

Kaya sa buhay, kailangan mayroon tayong isang bagay at iyan  ang pagsunod sa Diyos Aman a iniutos sa mga tao noong umpisa pa lamang.

Ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoon Hesus, masunurin, kaya tayo kailangan sumunod sa Panginoon Hesus Kristo doktrina.

Ang ikalawang Persona ng Diyos sumunod noong siya ay dumating upang iligtas tayo at gabayan sa doktrina ng pagibig, doktrina ng pag-asa at walang hanggang buhay.

Pakiusap ibigay mo sa amin, hakbang-hakbang upang maliwanag na maunawaan kung ano ang mayroon tayo ngayon.

Sana iwan ang kasamaan dahil sa henerasyon nanatili nakatali sa atin ang lubos na  makatotohanan dahil iyan ang lakas.

Dahil tayo ay umaasa sa tunay ng buhay, nakakalimutan natin ang dakilang espiritwal ng kaluluwa at  nakakalimutan ang tungkol sa pananalig.

Kaya ngayon, salamat sa pagbibilang, sa mga salaysay, ang simbahan nagpapaalala sa atin isang beses  sa taon gunitain ang Panginoon Hesus Kristo Pasyon.

Para sa mga tao, siya ay pumasok sa Kuwaresma at siya  nagtiis habang siya ay nanatili bilang tao nasa laman.

Makikita natin ang Kataas-taasang Diyos kung sino nahaharap din sa tukso ng demonyo.

Ang salita na kanyang inihayag ay naging tagumpay.

Ito ay kapareho sa atin ngayon.

Kung  tayo ay mahina, lagi tayong  madadapa at lagi tayong tutuksuhin ng demonyo.

Kung wala tayong salita ng Diyos at kung wala tayo pagwawagi  na nanggaling sa Panginoon Hesus Kristo  sa pamamagitan ng kanyang salita, sa ngayon wala tayong suporta para umasa tumulak ng pasulong.

Subalit ang Diyos ay mayroon sariling plano.

Ang kanyang salita ay inihayag sa Demonyo. Si Hesus ay sumagot.

Nagtiis siya sa gutom, katulad ng tao, katulad ng siya ay taong laman

Si Satan ay lumapit sa kanya. Ang demonyo pinili salakayin tayo kung tayo ay mahina. Sa katapusan, ang demonyo matatalo sa labanan dahil si Hesus ay Panginoon.

Ang Diyos ay ang Kataas-taasang Tao na dumating sa lupa upang turuan ang tao kapag tayo ay nasa panganib na sitwasyon at nahaharap sa lubos na namimighati sandali.

Iyan ang pagkagutom ng katawan ng tao.

Sabi ng demonyo sa Diyos: Baguhin mo itong bato na maging tinapay at kainin mo. Subalit ang sagot ni Hesus: Ang mga tao hindi  nabubuhay lamang sa tinapay kundi sa salita ng Diyos

Iyan ang unang pagwawagi ni Hesus noong ang Diyos Ama hinayaan si Hesus na tuksuhin habang gutom at nasa katayuan bilang tao.

Sa katapusan, ang katwiran, ang espiritu at ang totoo ay pagwawagi ni Hesus na dinala niya sa atin.

Tayo ay nabubuhay na ganid, mayroon kasangkapan at pera, mayroon pagkain, na mayroon sirang kayamanan at ipinamimigay natin ang lubos na ang atin buhay mayroon espiritwal.

Lagi natin gusto kung ano ang totoo, kung alin pagkain ang pangkatawan at lahat ng bagay na nagtutulak sa atin magmadali sa pasya na hindi pansin ang magiging bunga.

Tayo ay sumunod at pagkatapos natalo tayo.

Kasangkapan at tubo ay pangalawa.

Tayo ay makinig.

Si Satan ay patuloy tayong tinutukso ayon sa kanyang paraan.

Sa katapusan, ang Diyos parin ang nanatili magwagi.

Tayo ay mag-isip na ang lahat ng bagay sa araw na ito ay papasok sa kuwaresma.

Halina tayong lumakad ng diretso at tingnan kuna ano ang nagawa ni Hesus sa 40 araw nap ag-aayuno.

Ano ang kanyang natamo hindi siya tumigil at ang sagot subalit iniwan ang tagumpay sa mga tao sa mundo.

Umasa tayo sa doktrina ng Panginoon upang mabuhay at magwagi sa atin sarili.

Sa lahat ng pagsubok at nakaharap, tayo ay nanatili tao na mahina,kaya madali tayong matukso sa mundo.

Ang Panginoon Hesus sinagot si Satan ng ikalawang beses.

Ang demonyo tinutukso si Hesus sa kapangyarihan mamahala.

Alam ni Satan na ang Panginoon Hesus gusto niyang iligtas ang mga tao, kaya inialay niya kay Hesus ang lahat ng kaharian sa lupa.

Marahil maraming tao nag-iisip na ang panukala ni Satan ay tumpak,mamuno sa lahat ng tao at bansa; kung ano sinabi  ng isa ay pakikinggan.

Si Hesus hindi dapat naghirap at namatay.

Lumuhod at sumamba kay Satanas- pagkatapos lahat ng kaharian susunod.

Kaya napakaginhawa.

Ang Kapangyarihan ang habang buhay na tukso ng mga tao.

Sinaunang panahon, ang hari ng bawat bansa madalas naglalaban ng dahil sa kapangyarihan.

Ngayon, para magtalo ang tao hindi na sila gumagamit ng baril at bala para pumatay kundi lakas ng ekonomiya, agham at teknolohiya.

Bagaman tahimik, ang laban ay lubos na mabagsik.

Ang tukso na mangibabaw hindi lamang nagagalit-kundi mas lalo pang  masinsin.

Sa pagpasok ng 40  araw ng kuwaresma kung kailan si Hesus ay nagtiis, alam natin ang nangyari sa mga araw na iyon.

Lahat ng bagay ay inilahad sa maliwanag at kasiya-siyang paraan.

Ang pangyayari ay sinabi sa amin upang maging maliwanag kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin.

Sa wakas, kailangan natin malaman na ang Panginoon Hesus sinagot si Satan: Satan! Tinaboy niya si Satan!

Sasambahin mo ang  Panginoon ang iyong Diyos at magpapatirapa sa kanya, ang nag-iisang Diyos iyong sinasamba,  kung sino tayo ay nagpapatirapa.

Ang Panginoon Diyos tinuturuan tayo:  kung hinahayaan natin ang kaluluwa na magmuni-muni at maranasan kung ano nagawa at ibinigay, maliwanag na tayo mauunawaan ang kahullugan ng araw na ito.

Bakit kailangan natin magkaroon ng araw ng pagmuni-muni, araw ng pag-igi?

Ito ay para sa atin upang lubos na makipagkasundo sa Diyos at maging determinado magkaroon ng tahimik na sandali, matahimik, magmuni-muni kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin at maging determinado na bumuti ang atin sarili sa mga tukso, sa  mga totoo, sa mga araw na nakalimutan ukol sa kataas-taasang Diyos na dumating upang magdala ng pagwawagi.

Iniligtas niya tao sa lahat ng paraan, nanggaling sa espiritwal sa pisiko, sa mga kasangkapan sa salapi, sa tubo at kapangyarihan.

Lahat ay nanatili sa matuwid at sa katotohanan na dinala ng Panginoon Hesus.

Mayroon  mga bagay na dapat tingnan natin ng malalim, upang maliwanag na maunawaan na kailangan natin magbago sa buhay- tapusin ang pagsisinungaling, pagnanasa at pagkagahaman.

Hindi basta tumitigil sa punto kundi mayroon dakila espiritwal na bagay sa kaluluwa.

Ang sagot ay espiritwal na paraan ay ang pagwawagi na ibinigay ng Diyos sa atin.

Siya ay nagwagi upang mapalapit tayo sa kanya.

Kailangan  natin magpasya na sumunod tayo sa kanya.

Kailangan natin magpasya na tanggalin kung alin ang luma sa buhay sa harap ng tukso, para tayo ay magkaroon ng espiritwal na buhay, sa kanyang salita, sa kanyang pagwawagi sa pamamagitan ng hampas at sa kanyang dugo na kanyang ibinuhos upang pambayad  ng sala ng tao, kasama tayo.

Kaya kapag naranasan natin ito, ang atin buhay ay naging bago, ang atin buhay ay parang bagong pahina ng kasaysayan na binuksan sa ilaw na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isang makasalanan at bawat isang nagbalik loob.

Partikular, naunawaan natin ang kahulugan ng kuwaresma, ang pagbabalik ng kuwaresma at  pakikipagsundo sa Diyos.

O Panginoon Hesus Kristo,hindi ito natatapos at sa punto ngayon kundi ikaw ay dinadala at tinutulungan tayong madama ng lubos ang lalim at taas ng pananalig.

Sana maging determinado na tingnan pabalik at ang atin sariling walang-halaga.

Ang kaaway ay hindi  katunggali subalit ang kaaway ay ang atin sarili, ang atin isip, ang atin pagpigil.

Ang pasya ay nasa atin.

Sana ang tulungan tayong umasa sa pagibig ng Diyos , umasa sa lahat ng bagay na ipinakita, umasa sa  biyaya na ibinigay at umasa sa walang hanggang pagibig ng Kataas-taasang Diyos na namatay sa lugar ng mga tao.

Halina na tayong umasa at magbalik, maging karapat dapat sa ginawa ng Diyos at kung ano ang ibinigay ng Diyos.

Ang biyaya ay nanatili.

Huwag tayong magpakahuli at huwag tayong atrasado.

Ang buhay ng tao ay pansamanta, sa tiyak na panahon at hindi magtatagal habang panahon.

Kaya magpasya agad.

Piliin ang daan na matuwid at katarungan na magbalik sa Diyos.

Huwag tayong magsisi kung kailan wala ng pagkakataon.

Panginoon Diyos, pakiusap maawa ka at tanggapin ang mga dasal na amin itinataas sa iyo, sa sintimyento ng araw ng pasasalamat, pagpapahalaga at pasasalamat.

Sa araw na pumasok kami ng kuwaresma, sa unang Sabado ng Kuwaresma, buong paggalang namin itinataas sa Diyos.

Sana tayo ay makinig ,matuto at makaunawa.

Sa damdamin, sa pagsuko, sa pagtitirapa, sa dasal, sa determinasyon, iwan natin ang kasalanan ng lumang araw na tayo ay namumuhay at nakatira sa iisang bubong.

Pakiusap tulungan mo kaming maging malakas.

Pakiusap tulungan mo kaming makilala ang pagibig ng Diyos.

Namatay siya at nagbayad ng presyo ng dugo upang iligtas tayo, huwag tayong paalipin sa mundo ng dahil sa atin kapusukan.

Huwag tayong masyadong ignorante, makitid ang paningin,masama at mahina, para sa atin mawala ang pagkakataon na maging bagong tao sa biyaya ng Diyos.

Kami ay nagpapasalamat,pumupuri at nagbubunyi ang Panginoon Hesus Kristo, ang Kataas-taasang Tao na siya natin sinasamba ang Messiah ng tao.Amen.

Ang Ikatlong-Kowtow: Buong Paggalang namin iniaalay sa Banal na Espiritu.

Ang Banal na Espiritu ay Kataas-taasang Tao kung sino nagbibigay ng buhay, siya ang nagbubukas ng mata ng pananalig at nagbibigay  sa atin ng lakas, espiritu at talino upang maunawaan ang buhay.

Bagaman mayroon tayong kapaitan hindi mabilang sa mukha , pagdapa, paghihirap at kasalanan, ang kailangan natin ay ilaw ng katotohanan at katarungan sa pamamagitan niya,  kasama sa kanya  at sa kanya.

Sana mabawi natin ang lahat ng Nawala sa atin buhay, sa pamamagitan ng Diyos Ama at ang tunay na pagmamahal ni Hesus sa pagliligtas.

Ang pagibig ng Diyos para sa atin ay ang Banal na Espiritu.

O Banal na Espiritu- ikaw ang ilaw, ang daan, ang totoo, ang daan sa kaligayahan na dinadala tayo sa gitna ng buhay.

Sa buhay kailangan humarap tayo sa pagsubok at hamon subalit mayroon tayong Banal na Espiritu, nagbibigay ng lakas sa atin upang magbigay ng mahalagang malalim na pag-unlad at masupil ang pang-aakit at pagdapa.

Sa katapusan, ikaw ang ilaw na umaakay na ilayo kami sa kadiliman, makawala sa tali ng kapanahon sa mundo.

Marami parin mga bagay na masama at mahina sa kasalanan habang tayo ay nadadapa at nadapa sa kasalukuyan buhay- bawat klase, bawat papel.

Ikaw ang ilaw na dinala kami sa landas.

Ikaw ang totoo sa totoo, ang boses ng tunay na pagibig na minimithi na tao at hinihintay natin.

Mayroon din pagwawagi na inilalayo tayo sa kadiliman nakakapit sa kasalanan at nadadapa, , ang silo, ang mahinang laman na bumabagsak sa estado ng kahalayan, pagkaganid, at maramot.

Marami pang kapusukan ang tao at nanatili sa mga araw ng misteryo at kahinaan sa laman.

Ang Banal na Espiritu ay ang Kataas-taasang Tao na inaalis ang tali, ang Kataas-taasang Tao na gumagabay, ang Kataas-taasang Tao na tumutulong putulin ang tali sa atin paligid sa pamamagitan ng di-nakikitang bagay na nakatali tayo sa pamamagitan ng pagkaganid, maramot at mahalay.

Lahat ng bagay ay naka depende sa katwiran sa mundo.

Ang Banal na Espiritu ay ang Kataas-taasang Tao na gumagabay at dinadala tayo paalis sa atin kahinaan, para makita natin na siya ay narito, sa kanyang pagibig, sa kanyang ilaw, sa buhay at sa pag-asa.

Sana makinig tayo sa katotohanan sa atin puso, makinig tayo sa atin isip dahil kailangan natin ang sandali ng kapayapaan, sandali ng katahimikan, sandali ng pagmuni-muni, sandali ng pagbalik sa pagibig.

Ang Banal na Espiritu lamang na Kataas-taasang Tao nagdadala at nagtataas sa atin sa Diyos.

Siya ang Kataas-taasang Tao kung sino niliwanagan tayo para malaman natin kung ano ang kailangan natin sa buhay.

Kailangan di- kukulangin sa pamamagitan ng 7 pinagmulan ng biyaya (1),  alam ang kabatiran ukol  sa kung ano ang totoo  at sinungaling, kung ano tama at mali at kung ano ang mabuti at masama.

Pakiusap, tulungan mo kami maunawaan ito, at maliwanag na makilala kung ano ang mayroon tayo at pagkakataon magbalik sa Diyos.

Sa umpisa ng mga araw ng kuwaresma, tayo ay makipagkasundo sa Diyos, bigyan ang atin sarili ng pagkakataon na humakbang papalayo sa  okupadong daigdig at  mabuhay sa  maalab na araw sa Panginoon Hesus Kristo sa pamamagitan ng pasyon.

Banal na Espiritu lamang ang magdadala sa atin at magtataas sa atin sa matatag na espirituwality na magiliw na ipinagkaloob ng Diyos sa tao.

Sana ang Diyos tulungan tayo matikman ang tamis ng pagibig, matikman ang lubos na  pagibig na ang Panginoon Hesus kailangan magtiis para sa tao, matikman ang hindi masukat na Banal na Awa na nanatili ibinibigay sa tao ang pagkakataon, matikman ang Kataas-taasang Tao kung sino nililiwanagan, ginagabayan at malapit sa atin, napagpasensiya.

Sana matanggap natin ang para sa atin sa umpisa ng kuwaresma, sa buong kuwaresma at kumpletuhin ang isang bagay.

Kailangan natin makipagkasundo sa Diyos, magbalik sa Diyos, makipagkasundo sa atin kapatid upang ang lahat ng bagay na hindi natin ginagawa, ito ang pagkakataon magbalik kung ano dapat natin gawin.

Mabuhay tayo sa kawanggawa, sa pag-asa, sa pagpapatawad, sa pagtulong at magpasensiya at maging  mahabagin sa buhay na atin kailangan. Sa ating buong buhay, na mayroon Banal na Espiritu, matututo tayo na nanggaling sa talino at maliwanagan at maunawaan na nanggaling sa kakayahan na pag-aari natin, nanggaling sa ipinagkaloob ng Diyos.

Sana ang Diyos tulungan tayong maunawaan ang mga mahalagang bagay, huwag nilang iwala kapag mayroon pang pagkakataon na mamili kung saan pag-aari  naming sa kabutihan at katotohanan na inialay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu.

Umibig tayo ng lubos, mabuhay na mayroon kahulugan, mamuhay sa buhay ng pagtitiis, sa mga araw na puno ng ligaya.

Sa buhay na puno ng sobrang bagahe, kailangan mayroon nagawa, nagbalik,para ang kuwaresma ay mayroon kahulugan.

Kasama sa daan na ang Panginoon Hesus ay naglakad, sana kami ang mga taong sumunod sa kanya,upang ipagpatuloy sa mga bakas ng paa na kanyang iniwan, para kami ay magkaroon ng bagay na espiritwal, upang makiisa sa Panginoon Hesus sa pamamagitan ng trabaho ng pagliligtas na kanyang ibinigay sa bawat makasalanan katulad natin, para tayo ay maging penitent, maging saksi at mga  santo kung sino na nakaharap sa langit.

Sa Banal na pangalan ng Panginoon Hesus Kristo, atin Diyos, kami ay nagpapasalamat sa Diyos Ama, kay Hesus at Banal na Espiritu.

Sana magpatuloy na may paggalang ialay ang kowtow, sa bawat tao.

Ang tunay na ilaw ay ibinigay sa bawat tao kapag naging tao tayong kung sino nagpapatirapa at sumusuko.

Ang kowtow tinutulungan tayo maging mapakumbaba, maliwanang na makita kung ano ang mayroon tayo na ang Diyos nagbigay at nagkaloob, lalo na sa umpisa ng araw ng kuwaresma.

Alang-alang sa lahat na kapatid na lalaki at babae kahit saan- lahat ng klase, lahat ng papel- salamat, pinupuri at itinataas ang kagilasgilas na regalo na  ibinigay ni Inang, para sa atin na may buong paggalang itaas, upang mapalapit sa Kataas-taasang Tao na siyang nagkakaloob at nagbibigay.

Ang kanyang  pagpapakita sa pamamagitan ng Banal na Espiritu tinutulungan tayo maunawaan mabuti kung ano ang mayroon tayo, anuman ang gawin namin at ano ang tataglayin natin.

Panginoon Diyos ipagkaloob ninyo ang kayamanan sa tao ngayon  sa mga tao kasakop sa kanya, mga tao nagpapatirapa,magpasakop at sumuko.

Sana magsisi tayo at magbalik sa Diyos lalo na sa kuwaresma habang tayo ay tumatanggap at nanatili na mayroon pagkakataon tumanggap. Amen.

Ang Pang-Apat na Kowtow: Kami ay buong paggalang iniaalay ang Katawan at Dugo ng Panginoon Hesus Kristo

O Panginoon Diyos, katatanggap lamang namin sa  iyo sa amin puso.

Tuwing kami ay may paggalang itinataas sa iyo ang kowtow pagkatapos dumalo sa Banal na Misa, ito ay katulad ng magkalapit na nakita at kagandahang loob ibinigay dito sa henerasyon.

Ang pagdalo ni Eukaristic Jesus ay nakakatulong sa amin na maging ilaw sa madilim na langit sa ngayon sa mga tao.

Ang pagdalo, ang kanyang pananatili.

Siya ay nakatago sa Eukaristiya upang maging pagkain ng kaluluwa, upang tulungan ang mga tao sa lupa makita ang kagilasgilas at dakilang bagay na may pananalig na kanyang ipinagkaloob sa tao.

Ito din ay banal na pagtatanggol na kanyang ibinigay sa bawat puso na tinanggap siya.

Ang bawat puso na naranasan siya nakita ang kayamanan ng kanyang pagdalo sa atin.

Kung saan nakita natin ang Panginoon Hesus 2 libong taon ang nakakaraan? Saan natin nakikita ang Tagapagligtas kung saan ang paa ay lumakad sa lupa? Saan natin nakita ang pangako? Saan natin nakita ang salita ng Diyos sa mga apostoles noong nakaraan: Magpatuloy at mangaral ng  Ebanghelyo- Ako ay mananatili sa inyo araw-araw hanggang sa katapusan ng mundo?

Nasaan ang maalab na salita na kanyang sinabi ng isang beses sa mga taong naghihirap?” Sa mga taong may dalang mabigat, lumapit kayo sa akin, ang akin atang ay magaan at banayad. Ang mga taong may dalang mabigat, lumapit kayo sa akin, palalakasin ko kayo.”

Ang mga salita umaalingawngaw dahil ang Diyos ay nagiisang tapat-ipinagkakaloob niya kung ano ang pangako.Talaga mauunawaan niya at gaganapin.

Subalit saan natin makikita ang pagkamalapit ng Diyos na ipinangako at ipinagkaloob?

Isa lamang ang lugar.

Huwag natin kalimutan.

Dahil ang kuwaresma, dapat natin ma tandaan kung ano ang ginawa ng Panginoon Hesus noong “Huling Hapunan.”

Bago siya pumasok sa pasyon, itinatag muna niya ang Sakramento ng Eukaristiya, para makapasok sa unang hapunan at ang Huling Hapunan ng kanyang sariling buhay.

Ito ay nakamarka ng malalim sa kaluluwa.

Ang mga bagay na ginawa ng Diyos na sagrado at banal, ang Kataas-taasang Diyos ay naging puro, maliit, maliit na ostiya, na pumapasok sa puso ng bawat isa sa atin, upang ihayag ang kagilasgilas na pagibig sa kabanalan at pagka-sagrado.

Ang Diyos ang nag-iisa na siyang nagpapasya at ginagawa iyan.

Sino ang makakapagpaliwanag nito?

Ang Diyos lamang ang nagbigay sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, na buksan ang atin isip para sa atin kaluluwa upang mabatid na ang kayamanan ng biyaya ay nanatili dito sa lupa.

Ang kayamanan ng biyaya ay Eukaristiya. Ang kayamanan ng biyaya ay ang pagkain ng kaluluwa, sa pamamagitan ng pang araw-araw na misa. Ang kayamanan makikita sa langit ay ang Eukaristic Jesus.

Kaya ngayon ang kagilasgilas ay nagpakita sa daan taon sa pamamagitan ng kanyang ilaw,  sa  pamamagitan ng kanyang pagibig, sa pamamagitan ng kanyang umaalingawngaw na salita, sa pamamagitan ng biyaya na  ibinuhos niya ng bastante sa mga tao.

Ang oras ay dumating- kailangan tayong tumayo at magising kung ano ang iniaalay ng Diyos at ibinigay. Ang oras ay dumating, dapat natin tanggapin kung ano ibinigay ng Diyos

Naghihintay siya sa bawat bata, naghihintay sa bawat papel, naghihintay sa bawat ministeryo,  at maliwanag na maunawaan kung ano ang binigay niya sa atin- ang mga tao sa unang araw.

Sa pamamagitan ng panahon ng apostoles at ipinaabot sa pamamagitan ng simbahan, sa mga karaniwan tao katulad natin, ibinibigay niya ang lahat- ang kayaman na may dakilang regalo, lubos na  kagilasgilas na biyaya.

Subalit hindi parin natin naunawaan, nanatili hindi nagpapasalamat at nanatili hindi nakikipag-usap kung ano ang mayroon.

Tayo ay walang paggalang sa kanya, pinabayaan siya.

Ang mga tao nakalimutan siya sa buong mundo, sa tubernakulo.

Hindi tayo nagbibigay ng oras na bumisita, magbigay ng paggalang, sumamba sa Kataas-taasang Diyos na gusto at naghihintay na ibuhos ang bastante biyaya, bigyan tayo ng kayamanan na atin kailangan.

Sa daigdig ng tao, tungkol sa pananalig, tungkol sa espiritwal at hindi mailarawan na biyaya, walang salita na mailarawan  kung ano ang ibinigay ng Diyos at ibinigay sa atin walang hangganan at katapusan paraan.

Ngayon, ang oras ay dumating para sa atin upang magmuni-muni sa kuwaresma habang tayo ay nanatili sa pagkakataon na magkaroon na isa pang kuwaresma sa atin buhay.

Nayon, kung ano ang atin alam ay hindi nangyayari  likas.

Ito ang muling binuhay na nanggaling sa Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng pagtitirapa, sa pamamagitan ng kowtow, sa pamamagitan ng paghati at pagsisisi, sa pamamagitan na determinado magbalik sa kuwaresma at makipagkasundo sa Diyos.

Ito ang mga bagay na natanggap, kung alin kailangan natin dahil ang atin buhay kailangan ang matahimik na araw,mapayapang araw, matiwasay na araw, mga araw na nabubuhay tayo espiritwal sa Diyos, na mayroon amo kung sino nagbigay ng buhay, nagbigay sa atin ng puso.

Ang amo binigyan tayo ng kaluluwa na may pagmamahal, ginagabayan tayo sa daan ng kabanalan, at sa daan mabuhay sa kanya.

Kaya ngayon, maraming bagay na ibinigay upang buksan ang atin isip, buksan ang mga mata ng pananalig, buksan ang atin puso, at kailangan alam at maymalay na maunawaan kung ano ang mayroon tayo at pag-aari.

Huwag natin kalimutan kung ano ang lubos na mahalaga na ibinigay sa atin sa espesyal na paraan ngayo

Hinahanap niya tayo. Hinahayag niya tayo.

Binibigyan niya tayo ng pagkakataon makilala na kung ano ang mayroon tayo ay  tunay dakila, lubos na kagilas-gilas at kahanga-hanga sa buhay ng tao.

O Panginoon Hesus Kristo, ang Katawan at Dugo ni kristo- araw-araw dumadalo kami sa misa, katulad ng maraming henerasyon, maraming daan taon,  talagang tunay na natuklasan namin kung ano ang ibinigay sa atin.

Mayroon tayo subalit maliit lamang na parte, maliit ng butas subalit nakita ang dakila at malawak na langit (firmament).

Ngayon, ang oras ay dumating, ang Diyos gusto niyang malaman kung ano ang ibinigay niya sa atin. Ang oras ng katapusan ay nalalapit.

Kaya ito ang huling parte.  Kailangan malaman ninyo kung ano ang pag-aari natin, ibinigay at ipinagkaloob nanggaling sa Diyos.

Ngayon ang ilaw ng Eukaristiya ay ipinakita sa lahat ng tao, nagbibigay liwanag sa kanila.

Ang ilaw ay sumisinag sa kadiliman at ang kadiliman ay nawawala sa mga ilaw kung kailan siya ay magpapakita.

Ito ay mensahe sa mga tao  nabubuhay sa kadiliman, sa mga tao pinakakain ang masama na kasalanan, pagyamanin ang kasalanan, makiramay sa kasalanan, at sa kasalanan.

Tutulungan iwan, dahil ang ilaw ng Diyos na nagliwanag at lilinisin ang kasalanan nagpapabigat sa atin.

Nang dahli sa atin kahinaan, tayo ay nanatili sa kadiliman sa loob ng mahabang panahon.

Kung walang ilaw na nagliliwanag na nanggaling sa Banal na Awa ng Pagibig, sa pamamagitan ng  natitirang Eukaristic Jesus, pagkatapos imposible tayong umahon.

Kaya kailangan natin ang dakilang Diyos.

Lagi madalas na kailangan natin ang Diyos, subalit hindi natin alam tumanggap kung ano ang iniaalay ng Diyos at ibinigay, kaya ngayon walang umaalingangaw na boses.

Sa pagkakilala, sa pakikipagtulungan sa pamamagitan ng kowtow, sa pamamagitan ng mapakumbabang puso, sa pamamagitan ng puso  naghahanap ng katotohanan, na inialay ng Diyos sa pamamagitan ng ilaw ng Eukaristiya, upang tulungan tayo, itaas tayo sa nabanggait na Ebanghelyo.

Tayo ay makasalanan, hindi karapat – dapat at di nararapat subalit Salamat sa Panginoon Hesus Kristo, Salamat sa kanayng natitira, salamat sa kanyang doktrina, habang nagsasanay, tayo nagiging parte ng mataas na ranggo opisyal, itinaas sa pamamagitan ng Panginoon Hesus kristo.

Sa pamamagitan ng kanyang natitira, sa pamamagitan ng kanyang doktrina, sa pamamagitan ng kanyang walang hangganan at walang katapusan pagibig. Dinala niya sa tao ang pagibig ng Diyos ang Ama ng Banal na Awa.

Ngayon, kailangan natin magising at tumayo, magbalik kung saan mayroon kapag nanatili tayo sa pagkakataon na magpasya at pumili sa atin sarili.

Lahat ng bagay ay itinuro ng detalyado at makatotohanan paraan na atin kailangan sa buhay at ipinakita sa atin na lubos na maliwanag ukol sa pangangailangan buhay ng pananalig.

Tayo ay nabubuhay sa gitna ng mundo, nakatagpo at nadadapa sa mga bagay at katotohanan na atin ipinagtanong subalit sa buhay na malalim,mayroon maganda at dakilang bagay na hindi  maipaliwanag sa salita subalit tanging espiritwa lamangl, sa pamamagitan ng pananalig, sa pamamagitan ng diwa na ibinigay ng Diyos sa atin sa banal na paraan.

Ngayon, kung ano ang itinuro sa pamamagitan ng Pang-Apat na kowtow, sa Katawan at Dugo ni Hesus Kristo ay pagtatagpo- upang ipanumbalik, para malutas ang panloob na damdamin sa mga tao  kung sino nanatili nagninilay at nanatili sa loob ng limitado talino sa lupa.

Ang dakilang espiritwal at ang mayaman biyaya ng Diyos  ay bastante, upang tulungan mo kami makilala ang ilaw ng buhay na salita na pag-aari natin kung saan ang Diyos ay nanatili nagbibigay at nagbigay.

Kaya, sa Diyos, ang bawat isa sa atin ay may programa na kanyang plano at inayos para sa atin.

Tayo ay tunay magsanay at maniwala, lumapit sa kanya at maglaan ng sandali na pag-aari niya na matahimik.  Halina at iwan natin araw-araw ang okupadong buhay na atin ginagawa at bigyan ang atin kaluluwa ng sandali na pag-aari ng Diyos kung saan ang pahingahan lugar.

Sa lugar  na iyon, tayo ay pinalalakas, tumatanggap tayo ng maraming biyaya, para maunawaan natin ang  mahalagang  halaga ng kaluluwa at matuto na pigilan ang laman sa paraan tinuturuan tayo nanggaling sa biyaya.

Kaya, kung ano ang lubos na perpekto at maganda, ang Diyos ay nanatili sa atin.

Ang kanyang basbas nanatili at ang dakilang espiritwal nagpapatuloy upang tulungan buksan ang mata upang makita ang lalim, ang taas at lapad ng pananalig.

Sana ang bawat isa sa atin gumugol ng oras ngayon kuwaresma upang matahimik ang atin kaluluwa at hanapin kung ano pa ang kanyang maibibigay at ipagkakaloob.

Hindi pa natin naiwala ang atin bahagi ng dahil sa atin makasalanan buhay, ang Diyos ang maawain tao, ang mapagmahal, ang nag-iisang mayaman sa Banal na Awa, nagbibigay sa atin ng pagkakataon at madalas lumilikha ng pagkakataon  para tayo ay paikutin at magbalik sa kanya.

Ang oras ay dumating.

Kailangan natin makatagpo ang Kataas-taasang Diyos kung sino nasa  harap at mananatili sa lupa.

Iyan ang Sakramento ng Eukaristiya.

Lumapit tayo at makatagpo, para magpatirapa, para sumamba, upang itaas sa Kataas-taasang Diyos ang lahat ng mga taong nakalimutan sa lahat buong panahon.

Tayo ay walang paggalang sa kanya at hindi natin naunawaan kung ano ang dakila at matayog kung alin ang kayamanan ng pagibig at ang espesyal na pabor na ibinigay sa mga tao.

Ngayon, hindi natin alam na ito ay likas, hindi natin sinasabi itong kusa subalit ito ay udyok ng Banal na Espiritu sa atin, para sabihin natin kung ano ang gustong sabihin ng Diyos, kung ano ang gusto ng Diyos isalaysay, kung ano ang gusto sa atin ng Diyos ay buong paggalang na itaas.

Sa gawa, sa kilos sana magpatuloy tumanggap ng salita ng Diyos na gusto niyang ipamahagi sa mundo, ang salita kanyang pakikipag-usap sa tao, sa malinaw na paraan, sa panahon ngayon at ngayon daan taon.

Sana sa mga taong tumatanggap at mga taong nagsasanay makita nila ang Diyos sa pamamagitan ng Eukaristiya.

Siya ay naghihintay sa bawat makasalanan katulad natin, bawat tao.

Gaano man kaabala tayo, lumapit tayo sa Diyos , hanapin siya, magpatirapa sa Diyos, sumamba sa Diyos at mag kowtow sa Diyos.

Malalaman natin kung ano ang pag-aari  natin na mayroon pagibig na ibinigay sa atin.

Nang dahil sa atin kasalanan at mahinang kalagayan,walang bagay ang mahalaga bukod sa pagtitirapa, bukod sa atin pagsisisi at magsisi.

Halina tayong magbalik sa  Makapangyarihan Diyos, puno ng Banal na Awa, ang Kataas-taasang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at pag-asa, ang Kataas-taasang Tao nagmamahal sa atin noong tayo ay makasalanan.

Wala sino man ang makapagbibigay sa atin maliban sa Diyos.

Sana ang lahat na kapatid na lalaki at babae magmuni-muni, lalo na sa kuwaresma, para sa atin  kailangan, kung nanatili tayo mayroon pagkakataon at kung ano ang espiritwal na inialay ng Diyos.

Sana gulohin ang mga araw ng pagtulog, sa mga araw natutulog, sa mga araw na lubos na bumagsak sa pagtulog.

Halina tayong magbalik sa Diyos, sa umpisa ng araw  ng  kuwaresma at buong kuwaresma, para sa layunin ito ang kuwaresma ay mayroon kahulugan, upang bigyan tayo ng bagong pag-asa at bagong sinag ng araw sa buhay, kung alin pagtitiwala at nagtitiwala, sa buhay ng pananalig na atin kailangan nanggaling sa biyaya ipinagkaloob ng Diyos.

Sa henerasyon ngayon, sana lahat tayo maging tao nakakaunawa sa kanyang natitirang araw, walang pagmamahal, walang pagibig, upang dalhin tayo sa bagong buhay, sa pamamagitan ni Hesus pinakikilala tayo, si Hesus dinadalaw tayo, kumikisalap ang ilaw ng pagbubunyi na kanyang ibinigay a buong daigdig.

Ang mga taong mayroon taynga, sana makarinig. Mga taong mayroon mata ,sana makakita. Ang mga taong mayroon puso, sana makadama.

Ang Diyos tahimik na naghihintay, parang puwersa ng pagibig,kumikinang na ilaw at nahahayag sa mundo.

Halina at yakapin ang ilaw para maisama sa grupo ng kanyang mga anak.

Halina at tayo ay buong puso makiisa na mayroon paggalang itaas, buong puso at kaluluwa, magbalik sa pagmamahal ng Diyos, lalo na umpisa ng kuwaresma.

Ang bawat tao, bawat makasalanan at bawat puso kailangan madalas itaas kung ano ang banal at sagrado, para makilala ang halaga ng buhay, ng atin kaluluwa at sa mga araw na kailangan natin magpasya, sa  kakayahan ng isip na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen.

Ang Pang-Limang Kowtow: Kami buong paggalang naming iniaalay sa Limang Banal na Tanda (2) ng Panginoon Hesus Kristo.

O Panginoon Diyos,ngayon ay kuwaresma.

Ginugunita naming ang Pasyon ng Panginoon, pasyon ni Hesus sa pamamagitan ng 14 na Estasyon ng Krus.

Tayo ay nagmuni-muni noong umpisa ng Kuwaresma hanggang ngayon.

Pakiusap, tulungan mo kaming buksan ang puso pumunta  malalim sa bawat Estasyon ng Krus, hindi sa ugali kundi sa pamamagitan ng maraming taon at henerasyon.

Sana magmuni-muni tayo kung ano ang nagawa ng Diyos at itinuro sa atin, sa buhay ng bawat tao, sa bawat daan taon, sa bawat puwesto, sa bawat titulo at sa bawat tao.

Sa bawat sitwasyon, nakikita natin ang labag sa katarungan sa pagitan na lalaki, mga taong mayroon kapangyarihan at mga taong namamahala.

Kailangan silang managot dahil kailangan nilang kumilos na mayroon katarungan, sa kanilang  gawain, sa kanilang puwesto at patungo sa mga tao.

Panginoon Diyos, ikaw ay nagtiis.

Sa bawat Daan ng Krus ay katulad ng malalim na tatak, pinaalalahanan tayo sa kasalanan, bawat kasalanan na atin nagawa at nanatili pinakakain hanggang sa araw na ito.

Para kanino ang Diyos nagtiis ng lahat nito.

Siya ang Diyos. Kung gusto niyang tubusin ang mga tao, hindi na kailangan kumuha ng laman, magtiis sa sakit, mapasakop kay Pilato katarungan o lumakad sa Daan ng Krus.  Ang Diyos ang nagbigay ng trabaho sa kanyang sarili, kaya kung ang salita o kahit anong paraan nanggaling sa kanya,pagkatapos mabilis, lahat ng bagay nagawa sa kanyang gusto.

Ang Diyos hindi ginagamit ang plano, na ganito.

Ang Diyos hindi ginagamit kung ano ang kanyang kapangyarihan.

Ang Diyos gusto niya ang atin buhay nakikiisa.

Halina  at kilalanin kung ano ang malapit sa atin- akma at angkop na mga bagay sa atin paligid-upang ang buhay ng tao na nilikha ng Diyos hindi nagbabago at sumusunod sa daan ng agham at teknolohiya o mga bagay sa loob natin sa pamamagitan ng kasinungalingan at panlilinlang.

Ang Diyos pinagkaloobang tayo ng totoo, upang tulungan tayo mabatid kung ano ang ginawa natin mali, kung bakit tayo ay nadadapa at hindi tayo sumusunod, maging sa lupa kung alin tatanggap tayo ng parusa ng dahil sa kasalanan.

Subalit ang Diyos pinagkalooban tayo kamakailan ng mga bagay, upang iwaksi, magtagumpay at ipanumbalik ang bagong kaharian.

Sa buhay ng tao, kung mayroon tayong karapatan magpasya ukol sa tiyak na bagay sa buhay, magpasya kung ano ang dapat gawin, ano ang dapat gawin at magpasya sa lahat ng dakilang bagay na ibinigay ng Diyos sa atin at tinuturuan tayo.

Siya ay nagtiis. Siya ay nagtiis sa pagpapahirap. Siya ay nagtiis sa mga hampas. Nagtiis siya sa lahat ng panunumbat at mura. Tiniis niya ang lahat ng kapaitan, sa pagitan ng lalaki, ipinataw natin sa bawat isa at ang dahilan ng bawat isa.

Kaya,ang Diyos gustong pumunta upang magdala ng kapayapaan at magturo sa tao tungkol sa kung ano ang atin ginagawa sa atin sarili at sa ibang tao.

Ang Diyos gusto niyang dalhin sa kanyang sarili ang paghihirap para sa mga tao, kung sila ay nasa gilid,walang kakayahan,walang kapangyarihan, kulang sa lakas sa kanilang layunin na may  karapatan sa hindi pagkakapareho na ibinigay ng Diyos sa tao.

Ito ay isang bagay na lubos na mahalaga.

Alam natin sa bawat Daan ng Krus naaalala natin ang orihinal na kasalanan ng tao, magmula noong umpisa ng henerasyon ngayon, upang mabawasan natin ang pait sa mga walang-muwang at sa mga tao na mayroon kapangyarihan nasa batas ng Diyos.

Ang kapaitan ay naging  tagumpay.

Namatay siya sa Krus- masakit at malupit.

Ito ay kasalanan na dinala ang mga tao sa  paghihirap, pagtitiis, at kahihiyan.

Ang Diyos ay walang-muwang na namatay at naghirap ng dahil sa atin.

Ngayon, sa pamamgitan ng maraming henerasyon, ano ang naunawaan natin? Ano ang atin nakilala? At ano ang atin natutuhan tuwing ang kuwaresma ay dumarating?

Sa araw na ito, tayo ay magpatirapa at buong paggalang ialay ang Limang Banal na Tanda,upang maranasan natin ang hindi natin alam, kung ano ang nakalimutan, napabayaan,sinasadya o hindi sinasadya,

Ano ang atin natutuhan,pagkatapos sa mga araw na naranasan at nakilala ang pagibig ng Diyos na ibinigay sa mga makasalanan katulad natin?

Ano ang kahulugan ng Kuwaresma sa taon ito, ang kahulugan noong umpisa ng panahon kuwaresma?

Gawin natin ang Estasyon ng Krus, upang makilala ang atin kasalanan at  taimtim magsisi humingi ng paumanhin at balikan ang nakaraan buhay na sinadya at hindi sinasadya kilos, sa pagkakadap at lubos na humingi ng patawad.

Ang pagsisisi ay hindi natatapos sa Kuwaresma ,subalit ang pagsisi tayo ay nagiging bago at panibagong sigla tao dahil ang Diyos ay namatay ng dahil sa atin.

Ang halaga ng Dugo nilinis niya ang bawat kaluluwa, kung mauunawaan natin na mahalaga sa pamamagitan ng Limang Banal na Tanda na mahalagang programa ng libro ng kasaysayan na hindi kukupas sa mundo ng mga tao.

Siya ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan katulad natin, para maunawaan natin na ang kasalanan ang dahilan ng paghihirap.

Ang Diyos ay nahirap.

Matuto tayong iwasan ang kasalanan, para tayo ay maging bagong tao, noong si Hesus binigyan tayo ng pag-asa at iligtas ang atin buhay sa pamamagtan ng kanyang kamatayan.

Napakaraming mga bagay.

Ngayon, huwag natin kalimutan, kuwag natin iwasan at huwag pabayaan kung ano ang mahalagang bagay, ang lubos na malapit na bagay, ang lubos na makatotohanan bagay na atin naranasan sa atin sarili, para sa atin maunawaan kung ano ang nagawa ng Diyos sa atin.

Huwag natin sundin ang ugali sa maraming taon.  Bawat taon na lumipas, sa pamamagitan  ng henerasyon.

Ngayon, ang mata ng pananalig ay nanatili  sa loob ng hangganan, kaya alam natin na ito ay kuwaresma o Semana Santa, ang panahon na kailangan tayong magkakasama kung alin kaugalian subalit ang atin puso ay kawalang bahala at ang atin puso ay malamig.

Hindi natin nauunawaan at hindi nadadama ang mga bagay na ginawa ng Diyos

Subalit ngayon ang Panginoon gusto niyang sabihin sa atin kung ano ang kailangan para mabuhay sa Limang Banal na Tanda.

Si Hesus ang gusto sa bawat isa ay mabuhay, maunawaan ang halaga ng buhay at mangyari ngayon na tumanggap ng isa pang kuwaresma na kailangan natin maranasan.

Ang bawat tao sa atin papel: mayroon tayong  magaling, mayroon malalim na karanasan.

Kung ano ang kailangan ay magsanay.

Ang lubos na mahalaga ay magmuni-muni ng buong puso para makasama natin ang Diyos dahil dumating siya sa mundo para sa atin.

Dumating siya upang turuan tayo at mamatay ng dahil sa atin upang magkaroon ng buhay.

Makakatagpo natin ito maski sa maikling sandali ng atin buhay subalit di kukulangin, mayroon tayong sandali na kabilang tayo sa Diyos, mayroon karanasan sa sobrang paghihirap, kung aiin siya ay nagtiis para sa atin.

Ang bawat isa sa atin, kung lahat tayo ay mayroon karanasan, ang mundo ay magbabago.

Subalit ang atin buhay ay napakaraming tuntunin, maraming  regulasyon at maraming teoriya, kaya ang buhay ay nanatili hindi naniniwala, hindi nakakadama ng walang hanggan pagibig ng Banal na Awa sa pamamagitan ng Limang Banal na Tanda.

Ngayon , ito ay pinatunayan sa pamamagitan ng  Pang-limang Kowtow na mayroon paggalang na iniaalay.

Ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng bagong pahina ng libro ng kasaysayan ng atin sariling buahay at pumunta sa malalim na kahulugan na ang Diyos binigyan tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo.

Gusto niya buhay tayo araw araw sa halip na maging pamilyar sa araw, sumusunod sa tuntunin at ugali, bumabagsak sa pagtulog at sumusunod sa mga bagay ng teorya.

Kaya ngayon, ang Diyos gusto niya sumama tayo sa kanya ng tahimik na paraan, magmuni-muni na kanyang ibinigay sa atin at nagawa para sa atin-pagkatapos ang bawat isa sa atin maunawaan ang kuwaresma.

Ang kuwaresma babaguhin ang atin buhay.

Ang kuwaresma pinapayagan tayong makaranas, maranasan ang paghihirap, para  tayo ay tunay na magising sa buhay, kung kailan  tayo ay anak ng Diyos, mga taong tumatanggap ng Sakramento ng Binyag, ang mga bata sa simbahan, ang tupa ng Diyos.

Halina na tayo mayroon mga puso at isip, piliin ang atin sariling daan at sa mga taong nanatili na kailangan ang biyaya ng Diyos, pagalingin tayo espiritwa at pisiko.

Ngayon, maraming bagay na gustong sabihin sa atin ang Diyos.

Ang Diyos gusto niyang makilala tayo, gusto ng Diyos ibigay ang para sa atin.

Kapag pinatahimik natin ang atin kaluluwa at yumuko sa harap  ng krus na mayroon Limang Banal na Tanda, na siyang nagpapaalala sa pamamagitan ng Pang-Limang Kowtow, alam natin kung ano ang dakila paghihirap na dinala sa mundo ng mga tao.

Gusto niya tayo makilala tayo sa paraan na tahimik ang atin kaluluwa, sa espiritwal, madadama natin ang kanyang pagibig.

Siya ay madalas naghahanap ng paraan upang iligtas tayo, dalhin tayo sa pasyon, sa masama (iniquity) at panghalina sa sanlibutang buhay sa pamamagitan ng kalagayan, salapi at katanyagan.

Ang Diyos gusto niya tayong magkaisip na ang mga pangkasangkapan—madaling lumipas na bagay at katayuan- nanatili sa gitna ng limitado sa mundo subalit ang buhay na espiritwal ay walang hanggan.

Siya ay nagbayad sa halaga ng kanyang sariling Dugo, sagrado sa pamamagitan ng Eukaristiya, kung kailan humarap ngayon sa pamamagitan ng Limang Banal na Tanda.

Bawat oras tayo ay bumabaling sa krus para magpatirapa sa atin sarili, hayaan natin maranasan at magmuni-muni sa kailaliman ng krus na ipinagkaloob ng Diyos sa atin.

Ang Limang Banal na Tanda ,nakipagpalitan sa atin ng pagpapatawad, maligtas at iligtas sa huling natitirang sandali sa pamamagitan ng Banal na Awa at pagpapatawad.

Paano natin ito nalaman?

Naunawaan ba natin ito?

Kailangan alam natin ang kasunduan,  ang pagbabalik ng tao,kung alin ay ang pagmuni-muni at maranasan ang totoa at magkaroon ng pagkakataon na makita espiritwal,hipuin kapag binuksan natin ang ating puso para tanggapin kapag tayo ay tunay naghahangad kapag hinanap natin ang katotohanan.

Kapag tayo ay nag-aalala at natatakot, hindi tayo tumatanggap ng sagot sa atin hinahanap- iyan ang makaharap ang Limang Banal na Sugat, na mayroo malalim na pasasalamat.

Ang marka ng malalim na pagmamahal ay ang walang hanggang marka ng pagpapatawad na ibinigay sa mga tao.

Subalit kahit o hindi nakatagpo, kahit o hindi nagbalik, kahit o hindi tumanggap na banal,tayo na ang bahala, sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabalik.

Kaya ang kanyang ibinigay ay hindi masyadong mahirap.

Maraming kalagayan subalit nabuhay tayo na makitid ang atin paningin ng payo, masyadong nakadikit sa makalupang bagay, kasama ang pagkaganid, libog, pansaring mithiin,kasama ang matalinong pasya  at katwiran.

Tinatalakay ang lahat ng bagay sa kanilang sariling ganda at ipinakikita ang totoo subalit hindi natin alam kung paano ipakikilala ang mga bagay na mayroon pananalig na ibinigay ng Diyos, sa kanyang tunay na pagibig.

Ngayon , hindi tayo mangatwiran sa mga tao dahil ang lahat ng bagay na kanilang ginagawa, at kanilang ipinakikita.

Subalit sa Diyos, talaga bang tunay na humihilng tayo ng pagpapakita?

Paano binubuhay ng Diyos ang patay na tao?

Alam namin na ang Diyos ay Panginoon kapag naniniwala tayo sa kanya, di-pangkaraniwan at  kagilasgilas ng bagay nangyayari.

Ang pananalig lamang ang makakasagot kung paano ang maysakit na tao, nasa bingit ng kamatayan ay gumaling kapag lumapit sila sa Diyos at humingi ng kanyang Banal na Awa.

Sana ang makakapagpaliwanag nito? Ano ang argumento na ipapaliwanag? Ang agham makakapagpaliwanag?

No.

Kaya sa atin Diyos, sa taon ito ng kuwaresma, halina tayong magmuni-muni ng Limang Banal na Tanda.

Tunay natin maranasan kapag nag-kowtow at nagdasal tayo.

Kapag ang bawat tao ay nagsisi na mayroon tunay na nagsising puso, mauunawaan natin ang Limang Banal na Tanda na nagbibigay ng selyo.

Kailangan natin magkaroon at malaman ang mahalagang bagay, kung alin ang ibinigay ng Diyos para tanggapin kung ano ang mayroon tayo.

Huwag natin iwala ang pagkakataon.

Huwag tayong matakot manumbalik dahil tayo ay lubos na makasalanan at lubos na mayabang at hindi nakikita ang sarili na makasalanan at mahina.

Nakipagpalitan tayo sa halaga ng Dugo at binigyan tayo ng walang hanggan at walang katapusan  pagibig,para sa atin upang magkaroon tayo ng pagkakataon ngayon.

Lahat ng bagay na ito ang tumutulong na tayo ay maging mababa, tinatanggap , nagsasanay.

Tanggalin natin ang totoo sa  argumento at  lumapit sa Diyos na simple, at mapakumbaba.

Makikita natin ang para sa atin na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng Limang Banal na Tanda, ang sobrang paghihirap.

Maliwanag natin maunawaan kung ano ang ginawa ng Panginoon Hesus kristo sa pamamagitan  ng Ikalawang Kowtow kung alin ang pagliligtas, Ang Tagapagligtas.

Kapag tayo ay pumasok sa Limang Banal Tanda, kailangan maliwanag ang daan  na nagbibigay kung ano ang mayroon tayo sa kuwaresma bawat taon.

Huwag tayong tumigil doon.

Ang gusto ng Diyos ay ang pagtatapos na iligtas tayo, tulungan tayo at dalhin tayo palabas sa kadiliman at magbalik sa kanya.

Iyan maluwalhati pagwawagi tinutulungan tayo na maging mature na tao kung sino tinatanggap ang Diyos, naniniwal sa Diyos at  kabilang sa Diyos.

Ngayon mayroon tayong maliwanag na paliwanag kung alin ang habang buhay na pagibig at Banal na Awa para sa lahat ng henerasyon.

Ang atin Kataas-taasang Diyos, ang makapangyarihan Tao na atin sinasamba- kailangan natin malaman at magbalik sa kanya.

Ang Ikalawang Banal na Tanda- ay ang Panginoon Hesus Kristo na inakala bilang tao, dumating sa lupa upang iligtas tayo, mamatay ng dahil sa kanya.

Kailangan maniwala sa kanya, maniwala sa kanyang doktrina at magsanay, para mabuhay,umiral at mapili.

Ngayon kailangan natin mabatid ang pagibig ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu.

Ang Banal na Espiritu ay tuturuan tayo.

Siya ang kataas taasang Tao na nagsisindi ng atin kaluluwa at nagsisindi ng atin pananalig kapag nakilala natin ang katotohanan sa Diyos.

Kung gusto natin  masupil ang lahat ng bagay ayon sa limitasayon,kung alin ang mga tao hindi magawa pagkatapos ang Banal na Espiritu tutulungan tayong maging matapang, malakas, para magawa ang di-pangkaraniwan at kagilas-gilas na bagay.

Iyan ang pananalig na ibinigay ng Diyos sa atin.

Kaya talagang kailangan natin ang Banal na Espiritu, ang kanyang pagibig.

Siya ang Kataas-taasang Tao nagtuturo sa atin, ang masaya, Kataas-taasang Tao  kung sino itinataas sa Diyos ang pagibig, sa buhay ng Banal na Awa ang atin Tagapagligtas.

Ito ang Ikatlong Banal na Tanda na kailangan may paggalang bago ialay.

Alam namin hindi pa maipaliwanag  ang lahat ng bagay subalit iyan ang pundasyon  upang tulungan tayo pumunta sa malalim.

Ang Banal na Espiritu tinutulungan tayong maliwanagan at ginagabayan tayo, na may malawak at dakila misteryo na atin gagawin at hindi naunawaan.

Subalit ang Banal na Espiritu dinadala tayo sa libro ng kasaysayan, 2 libong taon ang nakakaraan at higit pa sa Lumang Tipan. Ito rin ang libro daan taon kasaysayan, na lubos na mayaman na ibinigay ng Diyos sa mga tao.

Ang pagkamalapit ay ang bukas na natitira sa lupa na atin tinanggap sa pamamagitan ng Limang Banal na Tanda  kasama ang kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng Sakramento ng Eukaristiya.

Sino ang makapagbibigay sa atin buhay na salita katulad ngayon?

Sino ang mayroon karapatan magpasya kung ano ang mayroon tayo?

Sino ang mayroon kapangyarihan pinayagan tayong tumanggap ng hindi pag-aari ng Diyos?

Paano tayo magsalita, paano tayo magpakita, paano natin malalaman ang paraan na  may paggalang itinaas o nagdasal.

Ngayon, ang Diyos pinakikita ang kanyang kabantugan sa mga tao sa pamamagitan ng mga kahanga -hanga.

Bukod dito, kailangan natin malaman na ang atin buhay nangangailangan ng halimbawa natuto tayo. Ang tao nakakaunawa sa atin, ang tao na sa laging nagdarasal, mga tao nagtuturo sa atin-tahimik, mahinay at mahinahon-uliran at perpektong tao, na mayroon marangal na nagtitiis: Siay ang Inang Maria.

Ngayon, ang Diyos gusto niyang makilala kung ano ang mayroon tayo.

Siya lamang ang tao kung kanino tayo ay mayroon ganitong regalo.

Mayroon tayong kaligtasan sa pamamagitan ng Inang Maria, nabubuhay sa turo ng Diyos at ang kanyang buhay ay pag-aari ng Diyos.

Salamat kay Inay, ngayon, ang mundo tumanggap sa Tagapagligtas dahil ang Inay ang perpekto halimbawa.

Hindi  tayo dapat  magkulang sa buhay, tutulungan tayong magbalik sa Diyos, makilala ang Diyos, maging malapit sa Diyos, tumanggap ng kanyang gabay at pambihirang regalo na siyang selyo ng walang hanggan pagpapatawad sa bawat makasalanan.

Kung wala si Inay, hindi natin mauunawaan ang daan, para tayo makabalik ng walang bayad, para tumanggap ng selyo.

Si Inay gusto niyang malaman na ang selyo ay para sa atin at ito ay mabisa hanggang sa huling hininga kung alin ito ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng Tagapagligtas, ang kanyang anak kung sino nakakaunawa diyan.

Ngayon, halina tayong magbalik at maunawaan kung ano ang mayroon tayo, Salamat sa banal na proteksiyon, para malaman natin.

Halina tayong magbalik sa Kowtow, magbalik sa pagtitirapa, magbalik ang kaluluwa at katawan, isip at buong puso, na namimighati at nagsisisi- pagkatapos kung ano ang nakalantad, kung alin tutulungan tayong tumulak  ng pasulong naniniwala at may pananalig.

Lahat ng bagay nangangailangan ng angkop na paraan, kung alin ang Diyos  binigyan tayo ng Limang Banal na Tanda, upang pumasok sa taon ito sa kuwaresma.

Kailangan natin maunawaan mabuti tungkol sa mga  bagay na mayroon tayo at kumilos tayo ng paisa isang hakbang, upang baguhin ang atin buhay.

Mabuhay tayong mapakumbaba sa buhay.

Tanggalin lahat ang kasalanan na kanilang ginagawa  sa masamang buhay:  libog, pagkaganid, maramot at iba pa.

Magbalik at makinig sa mga turo ni Inay. Sa pamamagitan ng kowtow, tayo ay magmature at magbabago sa biyaya ng Banal na Espiritu, para maliwanagan ang kahulugan ng Limang Banal na Tanda.

Ngayon natanggap natin ang halaga ng Selyo.

Para patawarin ay bendisyon sa atin buhay, para sa kaluluwa at sa walang hanggan buhay.

Sa araw ng pagtapon sa lupa, huwag natin kalimutan ang importante halaga kung alin tinanggap natin ngayon dahil ito ay nahahayag sa atin  huling yugto.

Sana tayo ay magsanay ngayon kuwaresma, para sa lahat ng bagay na mayroon kahulugan. Tayo ay magsanay sa regalo ng Diyos na inialay kay Inang Maria.

Ang Anim na  Kowtows bubuksan ang atin kaluluwa, isip, tutulungan tayong magpasya, magbalik sa Diyos.

Isang bagay lamang magbalik, tumanggap ng biyaya, mabuhay at maligtas, maghanda sa bagong daigdig na plano ng Diyos at inayos para sa tao.

Ang mga taong kung sino  kabilang sa kanyang sariling tao, mga tao kung sino niyayakap ang selyo naaaninag ng ilaw ,kung alin ang Diyos ibinigay sa atin noong ibinigay natin, noong nagpapatirapa tayo,  at noong sumuko tayo sa Diyos.

Ang mga taong mayroon taynga sana makarinig, mga taong mayroon mat asana makakita at mga taong mayroon puso sa maranasan kung ano ang ibinigay ng Diyos at bigay.

Sa Banal na Pangalan ng Panginoon Hesus Kristo, sa pamamagitan ng Limang Banal na Tanda, ay ang Kataas-taasang Tao na  nagtagumpay.

Ibinalik tayo noong tayo ay namatay, nabuhay na muli kasama sa kanya: lahat ng masunurin, mga taong nakikinig, mga taong tunay na nagsasanay na pumunta sa malalim at malawak na misteryo na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Limang Banal na Tanda.

Tayo ay sumasamba, gumagalang at nagpapasalamat sa Diyos.

Sana buksan natin ang atin mata, buksan ang atin puso, buksan ang taynga upang  makinig at magkaisa,

Tao ay magbalik, sa buhay ng araw -araw na kowtow, araw-araw na pagsisisi, sa araw-araw na pagbabalik, sa pamamagitan ng pagtitirapa na nagsisising puso para patawarin ng Diyos.

Halina, ihayag natin ang Diyos sa lahat ng tao.

Ang oras ay dumating na.

Ang Diyos lamang ang Kataas- taasang Tao na nagtagumpay at namagitan- ang Tagapagligtas ng buong tao sa mundo. Amen.

Ang Pang-Anim na Kowtow: hiniling namin sa Diyos Ama para sa atin ialay kay Inang.

Kami buong paggalang namin iniaalay  ang Pang-anim na Kowtow, Immaculate Heart of Mary, mayroon paggalang at pasasalamat.

Salamat sa Diyos Ama binigyan niya tayo ng ina.

Sa buong maraming daan taon, si Inang ay laging tahimik.

Ngayon, si Inay ay tahimk na nanatili sa Sakramento ng Eukaristiya,  kasama ang Eukaristic Jesus.

Ang mga tao nakalimutan siya.  Ang mga tao ay lubos na pinabayaan siya sa lahat ng tubernakulo.

Nagtitiis siya sa kalungkutan habang nanatili siya sa mga tao- ng dahil sa pagibig sa tao, naghihingtay siya sa mga tao na magmature.

Ang oras ay dumating.

Ang Inay hindi nanatiling tahimik bilang tao patuloy na lubos na walang alam ( ignorant), walang pakialam- tinatanggihan at sinasaktan.

Panginoon Diyos- ngayon ang itinuturo ni Inang ay maibalik tayo sa Diyos at tulungan tayo sa buhay, lumaki at kumilos, sa gawa at sa panloob at panlabas na determinasyon.

Sana makasama tayo ng Diyos dahil kailangan buksan ang mata ng pananalig para makita kung ano ang ngayon.

Kailangan natin maniwala at pananalig para makita natin ang ginagawa ng Diyos ay tumatalab sa mundo.

Kahit ano ang mangyari sa kasalukuyan sa lupa ngayon, kami ay naniniwala na ang kabanalan ay magwawagi.

Ang Diyos laging itinataguyod ang mabuti.

Ang Diyos ay tapat na Kataas-taasang Tao, ang banal na Kataas-taasang Tao.

Ang Diyos pinagkalooban at tinuruan tayo.

Sana makinig tayo sa mahinahon, mapakumbaba, at halimbawa ng Inang Maria.

Ang kanyang buhay, ang kanyang gawain-si Inang tinuruan tayo kung ano ang lubos na kailangan.

Dahil nakalimutan natin siya, ngayon nabubuhay tayo sa kalayaan kung alin dinadala tayo sa buhay na wala ng ayos;  wala ng paniniwala; wala ng pananalig, matuwid at katarungan as mga tao sa lupa.

Ngayon, kung ano ang mayroon at nanatili dahil ang Diyos ang Kataas-taasang Tao namamahala.

Ang Panginoon nanatili nagbibigay ng bastante biyaya sa lupa ng tao dahil siya ay nanatili sa  hangarin ipaglaban at magprotekta.

Kung gayon, mula ng hindi natin maunawaan, hindi natin alam.

Tayo ay nabubuhay sa mga araw ng kalayaan- nahaharap tayo sa digmaan, pag-aaway sa lahat ng pang-agham na paraan na pinagbataan  tayo mamahala sa atin.

Iyan ang atin kahinaaan kung kailan tinanggap natin.

Tayo iniwan natin ang katotohanan subalit ang totoo, ang Kataas-taasang Tao kung sino ang namamahala sa lupa.

Ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng buhay.

Ang Panginoon Diyos ang nagdala sa atin sa pambihirang doktrina kung alin ang pangunahin punto.

Mula kung saan magkakaroon tayo ng mundo sa kagustuhan ng Diyos.

Ang Diyos nagbigay subalit hindi pa natin natatanggap na tunay ang kapayapaan sa lupa, na ang bawat isa nagkakaisa sa pagibig.

Halina na tayong magbalik sa Panginoon.

Ang Panginoon ay nanatili sa atin sa pamamagitan ng Sakramento ng Eukaristiya.

Ang Panginoon Hesus ay narito at ang Inang Maria ang kumakatawan sa lupa araw-araw upang maglinkod sa kanya.

Ang Inang Maria nanatili kasama niya kung siya nalulungkot at pinabayaan ng tao.

Nang dahil sa pagibig, siya ay mapagpasensiya.

Nang dahil sa pagibig, siya ay nahihintay na magmature, mailigtas ang mga tao sa lupa sa mundo.

Ang oras ay dumating na.

Ang bawat gawain darating ang katapusan.

Ang sabi niya sa mga apostoles: Magpatuloy at magsermon na Mabuting Balita sa mundo- Ako ay mananatili sa inyo hanggang sa pagtatapos ng edad.

Ang salita “pagtatapos ng edad” ay darating sa lupa.

Tayo makikita ang henerasyon ngayon, ang alitan ng mga bansa,lahat ng sandata ay panukala upang sirain ang lupa at mga tao, para sa katapusan ng mga tao sa lupa.

Kapag ang Diyos nagpakita, ang Diyos gusto niya ang kanyang kabilang sa kanya ay makinig.

Ang makapangyarihan Panginoon sisirain ang masama at hahayaan ang mundo na kasama niya, dahil siya ang Tagapaglikha.

Ang oras ay dumating na.

Sino ang makakaunawa nito at nakakaalam, bukod pa kay Inang Maria, ang tahimik na tao na kumakatawan sa buong mundo at alam ang kahinaan ng mga tao at alam ang hangarin ng Diyos.

Si Inang madalas nagdarasal para ang mundo ay manumbalik.

Sa araw na ito, ang mga tao ay nag-aaway laban sa mga sandata, siyentipikong pamamaraan, lahat ng anyo ng pananalapi at lahat ng bagay na kabilang sa kasalukuyan sa lupa.

Ang mga tao nag-aalitan subalit hindi nila alam na ang lahat ng bagay ay lilipas at mawawala.

Ang matitira ay ang walang hanggan buhay ng kaluluwa.

Ang Inang gusto niya makita natin ang walang hanggan. Ang Inang gusto niyang ibalik, magsisi sa oras, at makilala ang Diyos.

Siya ay naghihintay. Ang oras ay dumating. Ang mga tao kailangan mag-mature. Halina at magbalik tayo sa oras.

Huwag kayong magpakahuli at huwag kayong masyadong atrasado.

Ang Diyos hindi magpapatuloy na pabayaan ang mundo magpumilit sa  masama.

Ang Diyos hindi mananatili tahimik para ang demonyo mamahala sa mga immature na tao na nabubuhay na kumpleto pagtataksil upang mag-alsa laban sa Diyos.

Ang Diyos hindi nanatili tahimik para ang Demonyo magalit sa mga mahinang tao kung sino nabubuhay sa kasalanan ng paghahangad, pagkaganid,  kaaliwan at kasamaan.

Ngayon ang oras ay dumating na.

Ang Inang ayaw niyang turuan tayo gumamit ng sandata para tumutol.

Ang Inay hindi tayo tinuturuan na gawin ang mga bagay bukod sa pagbalik na nagpapatirapa at nagdarasal sa Diyos.

Isang bagay lamang: magpatirapa at magdasal, at magtanong sa Diyos na nagdarasal.

Mabuhay sa karaniwan pagpapakumbaba.

Ito ang kasagutan sa ngayon sa mga tao sa lupa.

Ang sinasabi ng Diyos ay isang salita- pagkatapos ang kaluluwa ay gagaling.

Kung hindi niya papayagan ang mundo na magpatuloy, pagkatapos isa lamang salita nanggaling sa kanya at ang mundo ay masisira.

Kung gusto niya,pagkatapos isang salita sa kanya at ang mga tao kung sino mamarati sa bagong daigdig.

Maghanda tayo sa darating na araw na hinaharap.

Ito ang umpisa ng kuwaresma.

Sana ang bawat isa sa atin ay magising na mayroon pag-asa.

Halina tayong maging determinado manatili lumayo sa kasalanan, lumayo sa mga masamang gawain, sa lahat ng bagay na umaakit sa atin.

Ang salapi, pagsikat, kabulukan ay ang panukala at tukso ng demonyo, sopistikado at matalino sa ilalim ng laman ng tao na naging dahilan upang na maging pinakamabagal- umunawa, mabuhay sa kadiliman.

Ang oras ay dumating na.

Tayo ay tumayo at magbalik sa Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo ng Inang Maria.

Sinong ina ang hindi nagmamahal sa kanyang anak, hindi tinitingnan ang kanyang anak?

Sino ina gusto ang kanyang anak nasa umiikot na gulo,nagmula ng dahil sa kasalanan, pasyon, aliw at naguluhan?

Si Inang isa lamang ang gusto: maibalik  tayo.

Ang Inang gusto niya malaman natin na ang mga araw ay hindi na araw ng pagtatalo, pag-aaway na mayroon sandata, at angkinin na nagwagi.

Ang Inang gusto niya na tayo ay magbalik sa Diyos na nagpapatirapa, sumasamba, na mayroon maalab na salita na may paggalang inialay sa Diyos, dahil ang Diyos tinutulungan tayo kung ano ang dapat gawin.

Kailangan tayong magbalik sa Diyos, sa espesiyal na taon ng kuwaresma.

Kailangan natin magsisi, dahil ang Diyos ay mayroon paraan ayusin at tulungan ang buhay na magbalik.

Ngayon ang Diyos ay mayroon plano at mag-ayos.

Ang Diyos alam ang mabuti sa masama. Ang Diyos alam ang panukala. Ang Diyos alam ang mga bagay na nakakagambala.

Ang dominado ng demonyo sa daan taon ito ang pamamahala  sa lahat ng bansa.

Dapat malaman natin na ang lahat ng bagay ay darating sa katapusan, sabi ng Diyos sa apostoles: Ako ay mananatili sa inyo araw-araw hanggang sa pagsara ng edad. Ang mga salita ay hangganan na dapat  maisip sa  mundo ng mga tao.

Ito ay oras na natin?

O kaya isa pang kaunting daan taon, kaunti pang maraming daan taon?

O kaya ito ay bukas o sa araw pagkatapos ng bukas , o sa araw na malapit sa atin?

Dapat matandaan natin na walang nakakaalam tungkol sa araw, bagaman ito ay nakahayag at  nabalita.

Tayo alam natin ang nangyayari sa henerasyon.

Ngayon ang masama ay mabangis.

Ang pananalig ay humina batay sa siyentipikong pamamaraan na laban sa batas ng Diyos.

Ang hindi mabilang na mga nabubuong sanggol ang pinapatay araw-araw.

Ito ay malupit at kasalanan sa batas ng Diyos.

Ang kalayaan ng tao nagpapabago sa lahat ng bagay para tumama sa gusto sa oras ng kabihasnan.

Ang mga tao ay naging tao na mayroon masidhi pagnanasa sa pananalapi, sa ekonomiya, ang maraming bagay na masama kasiyahan, pinapatay ang mga tao walang budhi, upang makamtan ang kanilang hangarin.

Maski ang pagkain ay mayroon lason at lahat ng bagay na ito sinisira, nakita na natin ang resulta kung tayo ay umaasa sa siyentipikong pamamaraan, umaasa sa mga tao, umaasa sa katotohanan at sa oras.

Sino ang atin mapagkakatiwalaan- maski kung kailan ang mga tao na atin napili na maging pangulo, maging hari at maging taong namamahala ng bansa?

Sino ang tao tunay na nagmamahal sa atin ?

Siya ang Diyos.

Ang Diyos lamang ang tapat na Kataas -taasan, ang tunay na Kataas taasan, ang Kataas-taasan Tao na mayroon kapangyarihan, ang Kataas-taasan Tao namimigay at nagbibigay, ang Kataas-taasang Tao na atin kilala at kailangan magbalik sa pananampalataya.

Ngayon mayroon tayong pagkakataon. Huwag tayong magpakahuli at huwag maging masyadong atrasado.

Ang bawat tao kailangan tanggapin ang makapangyarihan Diyos, ang maawain Kataas-taasan Tao, na punong puno ng Banal na Awa- ang Kataas-taasan Tao kung sino nakikilala na makalangit na tao.

Ang araw ay darating kung kailan ang makalangit na tao ay magpapakita.

Ang makalangit na tao tiyak na poprotektahan ang mga matuwid.

Ang makalangit na tao mababawi ang katarungan para sa mga matuwid kung sino sila ay  sinaktan ng masasamang tao.

Mayroon pasensiya at pagtitiis- nagsasalita ng pananalig, pagibig at ng totoo.

Ngayon, alam natin na ang lahat ng trabaho na nanggaling sa Diyos nagdadala sa atin ng doktrina, para tayo ay matuto, sa pagibig,  matahimik, sa katarungan at matuwid, tumatanggap at nagpapatunay, upang dalhin tayo at  ang mga tao pabalik sa Diyos.

Magbalik sa kanya ay  napili, maging tao- na ang lahat ay inaayos- para dumating sa bagong daigdig, may araw na mayroon tunay na kapayapaan, mga araw na hindi na pag-aaway ng masama, wala ng  poot at hindi na isang bansa nakikipaglaban sa ibang bansa.

Ito ang pagkakilala sa Diyos na payapa at masaya.

Ang Diyos ay naghahanda sa katapusan ng kasaysayan.

Tayo ay makinig; magmuni-muni; tingnan  kung ano ang nangyayari, ano ang nangyari at ano ang mangyayari.

Kung tama o mali, alam naming kung saan nanggaling- ang tunay na salita ay katulad ng patotoo na tumutulong sa atin sa katapusan ng kasaysayan.

Kung tayo ay naniniwala o hindi, tinatanggap o hindi, ay atin karatan. Ang Diyos ay patuloy na nagbibigay,nagkakaloob at ginagabayan ang mga taong mayroon puso na gustong magbalik, ang pusong na namimighati at nagsisisi, ang pusong nakikinig sa mga turo ni Inang para tayo ay maging taong nagpapatirapa.

Ang Panginoon Hesus ay nakipag-usap kay Satanas pagkatapos ng 40 araw ng pag-aayuno.

Ang demonyo ay dumating upang tuksuhin subalit ang Diyos nagpatunay: “ Ikaw ay sasamba sa Panginoon ang iyong Diyos at siya ay iyong paglilingkuran.” ( Mat. 4:10)

Ngayon, si Inang tinuturuan tayo sa daigdig ng tao.

Tayo ay maging kabilang sa Panginoon, atin Diyos, sa pagtitirapa, sa pagdarasal, sa paniniwala.

Ang Inang tinuturuang tayong magpakumbaba, maging karaniwan, nagatitiwala, para makilala natin na ang pagibig ng Diyos ay nanatili ibinibigay niya sa mga makasalanan;  ibinibigay sa mga taong hindi naniniwala, mga  taong Nawala sa daan at nagkasala.

Umikot at magbalik sa Diyos ngayon kuwaresma.

Ito ang kuwaresma na mayroon tayong pagkakataon na tumanggap at tanggapin sa pamamagitan ng turo, masayang paraan, na mayroon regalo ng Anim na Kowtows.

Bawat klase, bawat papel: magsanay kung mayroon tayong pagkakataon.

Iyan ang katotohanan ibinigay ng Diyos sa mga tao, na walang pinipili.

Tayo ay kabilang sa Diyos, tayo ay nagpapatirapa sa Diyos, sumusuko tayo sa Diyos; mga tao kailangan at dapat subalit ng  dahil sa atin kasamaan, kahinaan at makasalanan  kalagayan.

Kung ano ang mayroon tayo ay marapat bukod sa pagtitirapa at pagsuko, iniaalay ang maalab na salita sa pagdarasal.

Hinihiling namin sa Diyos na mahalin at patawarin ang amin kahinaan at makasalanan  kalagayan at tulungan kami na huwag bumagsak sa tukso ng demonyo.

Sinisilo niya tayo sa pamamagitan ng makinarya na nagkokontrol ng mundo.

Isa pa mayroon tayong pagkakamali, tayo ay bumagsak sa estado na lubos na nakalimutan ang kaluluwa, nakalimutan ang pinakamabuti na ang Diyos nakipagpalit sa halaga ng Dugo, para tayo ay mabuhay.

Huwag kayong magpakahuli at masyadong makupad.

Ito ang mga salita na ibinigay sa henerasyon sa tao, sa pamamagitan ng Inang Maria, nagtuturo, tinatapos sa Anim na Kowtow.

Nagpapasalamat tayo kay Inang at hilingin kay Inang na tanggapin ang Anim na Kowtow, na may paggalang at pasasalamat sa Immaculate Heart of Mary, ang Ina ng Banal na Awa, ang Ina  may puso ng pagibig, ang Ina ng Eukaristiya, ang Ina ng Word Incarnate, ang Ina ng Tagapagligtas, ang Ina ng mga tao, ang Ina ng simbahan, ang Ina ng mga pari, ang Ina ng miyembro ng parokya, ang Ina ng bawat santo, makasalanan, bawat criminal, mga taong nagpipinetensiya, bawat biktima, bawat kaluluwa sa purgatoryo at bawat salsi ngayon.

Tayo ay nakikiisa na ipagbunyi at salamat sa pagmamahal ni Inang sa kanyang mga anak sa buong mundo. Tayo ay makinig at magsanay -pagkatapos mararanasan natin kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. Iyan ang kanyang walang hanggan at katapusan Banal na Awa.

Ngayon mayroon tayong pagkakataon mabatid kung ano ang ibinigay ng Diyos na lubos na malapit.

Pinagagaling niya ang bawat kaluluwa kapag nagbalik at naniwala at tunay nagsanay na may maalab na salita sa pamamagitan ng pagdarasal ng Anim na Kowtows.

Ang Inang Maria inialay iyan, upang turuan tayo humakbang -hakbang, para turuan ang bawat isang tao na may paggalang iniaalay sa Diyos;  pagtuturo ngayon nalilito ang henerasyon, para sa lubos na mahirap na sandali,  at sa lubos na kailangan sandali, ang Diyos ay kikilos para sa atin tanggapin  ang kanyang proteksiyon sa banal na paraan, sa harap ng atin mata, para sa henerasyon ngayon ng tao.

Ang milagro ay nagpakita.

Ang mga bagay ay dumating sa atin sa pamamagitan ng paalala upang tulungan ang atin kaluluwa magmature at magbalik agad.

Huwag  kayong lubos na magpakahuli, lalo na sa kuwaresma.

Habang tayo ay may pagkakataon na tumanggap na isa pang kuwaresma sa atin buhay, sana ang Diyos tulungan tayo buksan ang ating mata, ang atin kaluluwa at ang atin puso.

Magbalik tayo agad sa mga turo ni Inang, para ang atin buhay ay may panibagong sigla at ang atin pananalig ay dumami.

Sana tumanggap tayo ng Awa ng Diyos, biyaya ng Diyos para makilala sa gitna ang tama at mali, sa gitna  ang mabuti at masama, sa gitna matuwid at hindi matuwid, maging karapat-dapat sa kuwaresma, sa pagtitiis, sa pagpipigil sa sarili, sa nagbago at pinagbuting buhay.

Iyan ang lubos na kaillangan bagay na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Inang Maria.

Lucia, kasama ang lahat ng kapatid na lalaki at babae,kumatawan sa lahat ng klase, lahat ng papel, sa lupa at makasalanan tayo tulad ng makasalanan.

Tayo ay nagpapasalamat, pumupuri, nasisiyahan at pinagbubunyi ang Makapangyarihan Diyos.

Tayo ay nagpapasalamat sa mga turo at gabay ni Inang.

Si Inang ang tao na nagdadala  sa atin sa Diyos.

Ang Diyos lamang ang tao nagligtas sa atin sa henerasyon ng mga tao.

Ang Diyos lamang ang tao makapagliligtas sa atin sa lahat ng siyentipikong pamamaraan na labis na napalayo.

Dahil lubos tayong pumasok sa buhay na totoo, nakalimutan natin ang lubos na marangal na bagay sa kaluluwa.

Inang, pakiusap dalhin mo kaming pabalik, para sa atin kululuwa na kailangan sindihan, upang tumanggap muli na pribilehiyo na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng selyo ng Limang Banal na Tanda.

Kailangan tayon magbalik. Kailangan lumapit tayo sa Diyos.

Tayo ay buong paggalang ialay sa kanya sa atin katayuan, sa karaniwan at pagsisisi, para tumanggap kung ano  ang ibinigay ng Diyos at ipinagkaloob sa pamamgitan ni Inang ang taong nagdarasal.

Si Inang ang tao gumagabay, si Inang ay uliran tao sa buong mundo. Si Inang dinadala tay kay Santo Jose.

Siya ang  nagniningning na halimbawa sa lupa. Siya ang uliran tao para sa Banal na Pamilya at maliwanag na halimbawa sa henerasyon ng tao- sa buhay na matuwid, integridad, sa responsibilidad- ang buhay na kasama sa Diyos sa kadalisayan at kalinisan.

Pakiusap, tulungan ang mga tao tinawag ayon sa ranggo ng simbahan ,gayundin ang lahat ng mga bata sa lupa nabubuhay sa pamilya at buhay ng lalaki at babae.

Halina matuto tayo kay Santo Jose.

Ang kanyang pamamagitan ang magdadala sa atin ng biyaya na atin ipinagdasal,  sa hangarin ng puso at pangarap at sa katotohanan na gusto ng Diyos na makita sa mga tao.

Ang oras ay dumating na.

Tayo ay nagdarasal sa mga anghel at santo.

Tayo ay humihiling na mamagitan ang tatlong archangels, makialam at protektahan ng tatlong archangels, kasama ang kalangitan korte, ang siyam na choirs na anghel at ang guardian anghel.

Ang Diyos binigyan tayo ng karapatan:  isara ang langit sa pamamgitan ng dasal.

Ang atin pananlig itinataas ng mataas sa pamamgitan ng Anim na Kowtows na siyang regalo pinapayagan tayo makaharap ang langit, na siyang ibinigay ng Diyos at ipinagkaloob sa pamamagitan ni Inang.

Ang katahimikan ay katulad ng malalim na pananalig, para makamit natin ang sagrado.

Ang anghel at santo ay tumutulong at protektado tayo, tinutulungan tayong humakbang palabas sa mga bitag sa mundo.

Ang buhay apektado ng kabihasnan ( civilization) at ang buhay na umaasa sa agham ng talino, nakakalimutan natin ang Diyos na naglikha at nagbigay ng buhay sa tao, ang messiah na namatay ng dahil sa tao para sa atin mamarati at magkaroon ng walang hanggan buhay kasama ang Diyos sa langit.

Ngayon, ang Diyos karaniwan nangangailangan magsanay at tumulong.

Mayroon tayong buong kalangitan protektado at nagdarasal sa atin, suportado tayo sa kaharian sa langit.

Ang demonyo ginagamit lahat ang pamamaraan upang hulihin ang mga tao.

Tayo ay mayroon paningin para makita ang mundo subalit wala tayong paningin makita ang kaharian sa langit katulad ng anghel at santo- mga taong nasa langit.

Ang Diyos nagbibigay at Diyos gusto niya na tulungan tayo.

Ang sagrado ng anghel at santo susuportahan at tutulungan taoy sa tribulation, sa aksidente at silo ng Diyablo.

Naghahanda siya ng bitag sa lupa,subalit kahit ano ang kanyang gawin, kasama ang mga anghel at santo namamagitan, tayo ay makakaiwas sa kanila.

Ang Diyos binigyan tayo ng pagkakataon subalit ang bawat isa nangangailangan magpahayag at magdasal.

Kailangan natin bumalingt sa Diyos.

Ang atin buhay kailangan nakikiisa, nagpapatirapa, sumasamba at tumatawag sa pangalan ng Panginoon.

Tayo ay dapat mabuhay ayon sa kanyang itinuro sa pamamagitan ng doktrina at Ebanghelyo.

Tayo ay kailangan magbalik sa katotohanan,alisin ang masama at tanggalin ang lahat ng masama at mahina, para makilala natin ang Diyos bilang Ama, ang Kataas-taasang Tao na atin sinasamba.

Halina at mahalin ang bawat isa, tulungan ang isat-isa, mabuhay sa Kawanggawa na atin kailangan ngayon kuwaresma.

Isa pa, maraming bagay na atin matutuhan sa pamamagitan ng pagtuturo ni Inang, para tayo maligtas, protektado ng mga anghel at santo.

Ang Diyos pinapayagan tayong magdasal para sa kanila at tumanggap  ng kanilang tulong.

Isa pa, halina  tayo matuto sa mga halimbawa ng santo sa kuso ng kasaysayan kung sino ang mga tao  naninirahan sa lupa.

Sila ay mahina at nadadapa sa mga pagsubok. Kailangan nila ang suporta ng langit. Nabubuhay sila sa pananalig at namamatay sa kanilang pananalig. Naging saksi sila ng Makapangyarihan Diyos. sila ay lubos na nakatira sa doktrina ng Panginoon at ngayon sila ay nakaupo sa handaan sa lamesa.

Sila ang mga tao kung sino nakikiisa sa kanila, humihiling ng dasal at tinatanong sila na suportahan sila kasama ang dasal.

Sana ang kanilang nagniningning na halimbawa sa atin buhay sa kasalukuyan, ang buhay ng pananalig sa gawa, ang buhay ng patotoo, ang buhay sa pamamagitan ng lakas ng loob, ihayag ang Diyos sa mga tao at ang buhay na mayroon proteksiyon sa langit.

Sa pamamagitan  na kanilang dasal, nagdasal tayo sa kanila na tulungan tayo na maging tao na sumusunod sa kanilang  hakbang, para tayo ay maging  sundalo at  kawal upang maging saksi sa atin kataas taasang Panginoon sa gitna ng mundo.

Sa sandaling ito, ako at ang lahat  ng akin kapatid na lalaki at babae sa grupo ay patuloy na tahimik ginagawa kung ano ang lubos na kailangan upang ikalat ang Anim na Kowtows sa mundo.

Kasama ang manhik-manaog sa tahimik na araw, kami ay patuloy dinadala itong regalo sa bawat isa, para ang lahat na atin kapatid na lalaki at babae tatanggap at magsasanay, para  sa Diyos at kaawaan.

Sa kuwaresma para magkaroon ng kahulugan, halina at ikalat itong regalo upang tulungan ang lahat na kapatid na lalaki at babae kung sino nangangailangan at ang mga taong gustong magbalik sa Makapangyarihan Diyos. Siya ang Kataas-taasang Tao kung sino sinasabi natin, nagdarasal, nagpapasalamat, pinupuri, magsaya at ipagbunyi.

Tayo ay magbalik sa Diyos at humingi na patawad, para tayo ay sumagot sa Banal na Awa.

Ang Diyos ay naghihintay sa bawat makasalanan katulad natin.

Sa Banal na Pangalan ng Panginoon Hesus kristo, atin Diyos.

Lucia, kasama ang lahat na kapatid na lalaki at babae, nagwakas 2:39 ng hapon, Sabado, Marso 9,2019.

Kami ay nakaluhod sa altar, sa krus, sa tubernakulo, sa banal na rebulto ni Inang Maria,  ang banal na rebulto ng San Jose at banal na rebulto ng Sacred Heart, ang santuwaryo at Holy Rosary Church noong Sabado.

Iginagalang namin ang Puso ni Inang at ito ang unang Sabado at umpisa na kuwaresma.

Nagpapasalamat kami sa Diyos, pinagpala ang Diyos at pinupuri ang Diyos. Amen. Amen. Amen.

 

Talababa :

  1. Ang 7 sakramento
  2. Ang” Limang Banal na Tanda” ay pambihira pagsisiwalat; ang bawat sugat ni Hesus ang Limang Banal na Sugat tumutukoy o  naglalarawan ng misteryo ng pananalig. Sila ang una: ang Diyos Ama; ikalawa ang Diyos Anak; ang ikatlo ang Diyos na Banal na Espiritu; apat ang Katawan at Dugo ni Hesus; lima Pinagpalang Ina.

 

Ang mensahero, Lucia Phan ay amerikano immigrant sa Vietnam. Siya ay umaakay ng masinsin dasal sa buhay  at nakaturo sa pagdalo sa misa at pagsamba sa atin Panginoon sa  Pinakabanal na Sakramento. Siya ay tumatanggap ng mensahe sa pamamagitan ng interior Locutions at nakukuhanan niya ang mga milagrong litrato ng Eukaristiya sa cell phone camera. Kapag si Hesus ay nagbigay ng mensahe, siya ay bilang Ama ng pamilya, bilang Amo o kaya Guro.

 

www.nrtte.org