Kuwaresma: Ano ang dapat nating gawin?

Share

Ipinaalala sa atin ang kapayapaan, pagsisisi at penitensiya dahil sinaktan natin ang Diyos. Ngunit iyon ay hindi sapat. Kung ganoon lamang, pagkatapos hindi pa kasama ang lahat ng kahulugan, dahil ang Kuwaresm ay ang pinakamahalagang oras ng taon. Ang Unang Pagbasa sa kuwaresma gumagawa ng pagkakaiba na mas malinaw  o halata.

 

Ang simbahan ay nagsimula ng kuwaresma na may pagbasa mula kay Propetang Joel (2:12-18)

Ang pagbasa ay nagdala sa amin ng pabalik sa labis ng mahirap na panahon  sa Israel. Ang lupain ay sinira ng balang at ang mga ani ay bumagsak. Ang hinaharap ng mga tao ay walang pag-asa. Sinasabi ng Propetang Joel na ang mga tao ay nagdala ng kalamidad sa kanilang sarili dahil hindi sila tapat sa Diyos. Subalit hindi niya tinawagan ang mga tao sa sinagoga magsisisi. Hindi rin niya tinawagan ang mga tao  ihain ang mga hayop  bilang sakripisyo sa templo. Hindi niya pinag-usapan ang tungkol sa pagsisisi sa publiko, sirain ang mga gamit upang ipakita ang kalungkutan. Hindi, sabi ng Propetang Joel:” Sirain ninyo ang inyong mga puso at huwag ang inyong mga gamit.

 

Ang unang hamon ng Kuwaresma ay buksan ng malawak ang atin puso sa buhay. Pinagsama namin ang amin mga puso hindi lamang sa espirituwal na kaharian kundi pati sa totoong buhay; halimbawa, ibahagi ang tinapay sa mga nangangailangan; pagbisita sa mga maysakit, sa mga may sakit, sa mga bahay, sa mga ospital o mga bahay ng mga pagaaruga.

 

Ang Kuwaresma ay isang tawag na nagdadalamhati para sa kung ano ang magagawa natin ngunit hindi. Ang kuwaresma ay isang pagkakataon na malungkot sa ating magagawa ngunit hindi. Ang kuwaresma ay isang pagkakataon na baguhin kung ano ang dapat nating gawin. Samakatuwid, ang kuwaresma ay hindi lamang para sa penitensiya. Ang kuwaresma ay pagbuo, paghahanda at pagbabago ng mga bagay na nakakapigil sa buhay na makiisa sa Diyos.

 

Samakatuwid, ang kuwaresma ay paanyaya para sa atin na makiisa sa Diyos sa pamamagitan ng Banal na Sakramento.

 

Ang Dasal na iniaalay sa Eukaristic Jesus:

 

O Panginoon Hesus, ako ay nagpapatirapa sa harap ng Sakramento ng Banal na Eukaristiya upang ialay ang akin kaluluwa, katawan, pag-iisip, salita, gawa at lahat ng hirap sa akin buhay. Diyos, pakiusap tanggapin mo ang akin mapakumbabang ihandog at ipagkaloob mo sa akin ang iyong Pinakabanal ng Katawan.

 

Kahit na ang kasunduan ay may pagtatangi alam kong ito ay dahil sa iyong buong pag-ibig sa akin, kahit na ako ay mahina at makasalanan. Ako ay nangangako araw-araw magpasalamat, magmahal, sumamba at purihin kayo.

 

Pinarurusahan ko ang aking sarili upang ihayag ang akin pasasalamat sa iyo ng dahil sa akin walang pakialam at malamig sa mga nakaraan ukol sa Pinakamahalagang Katawan at Dugo sa Pinakabanal na Sakramento. Ako ay nakikiusap na hayaan tanggapin ko ang sakramento na ito at bilang pagwawalang-sala at upang taimtim na bisitahin ko ang Banal na Katawan sa Tabernakulo, sapagkat nasaktan ko ang Panginoon ng langit at lupa.

 

O ang Pinakasagrado na Sakramento, O ang Pinakabanal na Sakramento- sana araw-araw kong pasalamatan, mahalin, sumamba at purihin ang Eukaristik Jesus. Sapagkat ikaw lamang ang akin paa-asa at akin mana. Amen.