Pansariling- Pambungad ipinahayag kay Lucia Phan

Share

Pansariling- Pambungad ipinahayag kay Lucia Phan

Sino ako para pinili ng Panginoon?

Ako ay katulad ng mga butil ng buhangin sa disyerto, ang patak ng tubig sa karagatan, mas maliit pa sa bulate, maliit pa sa pagkaliit-liit na butil ng alikabok kumakapit kay Hesus’ sandalyas. Sa totoo lang, ako ay maikling lapis lamang, lipas na tagapagsalita, o kaawa-awa instrumento sa kamay ng Panginoon. Ako ay karaniwan babae nakatapos ng tatlong grado sa elementarya paaralan. Pagkatapos bakit ang Diyos pinili ako?

Ang Diyos gusto niya akong maliit, karaniwan, maamo at mababang- loob. Sana kagaya ako sa kanya.

Mula noon unang makatagpo kasama ang langit siyam na taon ang nakakaraan, sinusulat ko ang mensahe sa pansulat at aklat talaan, subalit kailangan ang panahon dahil sa baitang ng akin edukasyon.

Sa ilalim ay mga tula at awit na binasa ng Panginoon Hesus sa akin upang isulat at tinuruan niya akong kumanta habang sumasamba, lalo na sa huling bahagi ng gabi sa kapilya sa labas ng lunsod  Houston, Texas, USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia, St. Theresa Church

2011

Poems

 

  • Siya ay Pinabayaan

Miyerkules binibisita ko siya,

Ang kapilya ay walang tao, kaunting tao lamang bumibisita.

Ako ay lumuhod, nagmuni-muni sa monstrance,

Nakatingin sa harap ng salamin, si Itay ay nakatago.

Sa hindi mabilang na salita sasabaihin sa akin,

Ang akin puso nakadama na ang Itay ay nagagalak.

Ang Itay ay masaya. Ako ay masaya rin,

Umaasang maunawaan, at akin puso ay tutugon.

Nalulumbay sa walang tao at tahimik na lugar,

Maraming ibang lugar na ang tao nakakaalam.

9:50 p.m May 14,2014

St. Thomas Church

 

 

  • Banal na Huwebes

Araw-araw, nagmuni-muni ng Eukaristiya,

Huwebes, nagsabi siya ng paalam sa kanya.

Nakatingin, nalilito, naguguluhan,

Nakakadama ng lungkot, kasama ang guro umalis.

Ang akin dalamhati, wala isa man ang nakakaalam,

Kasamang nawala ang Komunyon, ang akin puso naghihirap,

Dahan- dahan, ang akin mga luha ay tutulo-

O Titser, pakiusap huwag ninyo akong iwan.

Maraming araw nasa inyong tabi,

Ako ay masaya, kapag kayo ay nasa akin paligid.

Ngayon ikaw ay lumiban, binibilang ko ang bawat oras.

Ngayon gabi, ako ay nanatili sa iyong tabi,

Upang aliwin sa matinding paghihirap na oras.

Bukas, tahimik, nag-iisa.

Ang iyong mukha ay pangkat ng halimaw.

7:45 p.m., Abril 17,2014

Emamaus chapel

 

  • Mournful Afternoon on Calvary

Ang Diyos ay namatay sa burol.

Ang Krus na kanyang dala.

Nang dahil sa pagmamahal sa tao,

Siya ay nagtiis hanggang sa kamatayan,

Upang iligtas ang mga tao.

Ngayon ang mundo ay mayroon

Panginoon Hesus Kristo na siyang nagliligtas.

Nagagalak sa kapayapaan,

Ang Diyos ang nagtubos sa mga tao.

Nagdala ng bagong ilaw

Nagliliwanag sa loob ng mga tao,

Nagdadala ng pag-ibig

Magpatawad ng mga kasalanan.

11:45 a.m., Agosto 28,2011

Holy Rosary Church

 

  • Diary o Talaarawan inialay sa Diyos

Sa loob ng ilang panahon, walang isinulat upang ialay sa kanya,

Ngayon nag-umpisa sa talaarawan, naaalala sa bawat araw sa kanyang tabi.

Mula ngayon, ang umaga at gabi,

Bawat araw ako ay susulat, kung ano  ang ginawa ng Ama sa akin.

At upang itago habang panahon,

Hanggang sa akin pag-alis sa mundo.

Ang salita ng Ama, nagdadala ng pagibig.

Bigyan mo ako ng kagalakan, alisin mo sa akin ang dinadalang mabigat.

Ako ay maglalakad, kasama ang kapayapaan gabay sa akin daan.

Ang akin pananalig ay matibay, walang hanggang nabubuhay sa banal na biyaya.

Tahimik na nagtatapat sa Ama,

Upang sumunod sa kanya araw-araw, matibay sa pananalig.

Ang akin buhay, libre sa kabiguan,

Umaga, tanghali, gabi, sa kanyang tabi, wala ng pag-aalala.

11:30 p.m.,Abril 17,2014

Emmaus Chapel

 

Songs

Remembrance

 

Ngayon, dumating dito, ang akin puso ay mabigat,

Ama (1) ay nag-iisa, ang kapilya ay walang tao.

Pagyukod, Ako ay nagdispensa dahil hinayaan ko ang Ama naghihintay.

O Ama. Gusto kong tumigil dito,

Makipag-usap sa iyo, para maibsan ang kalungkutan.

A mahirap maunawaan, malabong anino, walang katapusan kalungkutan nakabalot ang akin kaluluwa.

Sa sandaling ito, naunawaan mo ba ang Akin Puso?

Sampung libong kapalyahan, hindi mabilang  na pananabik.

Itungo mo ang iyong ulo sarado, ako ay magsasalita,

Mula sa sandaling ito, mabuhay ng walang hanggan sa pag-ibig ng Ama.

Ama, lubos kitang minamahal,

Ama, ang iyong pagmamahal sa akin ay napakalawak.

2:10 a.m., Agosto 27,2011

Emamaus Chapel

 

  • Si Hesus ay naghayag bilang “ Ama” (bilang “Ama” sa pamilya, hindi bilang Diyos Ama) sa paglalahad kay Lucia Phan.

 

End of Tears

Wala ng luluha magmula ngayon,

Kasama ang Itay sa akin tabi, kasama ang itay sa akin buhay,

Tinatapos ang sangandaan ng buhay.

Kasama ang Itay, sa magiliw na yakap.

Itay, O Itay, pakiusap lumapit ka sa akin tabi.

Kumanta ng himno na may marubdob na pag-ibig.

Mapayapa ang sandali, taimtim na sandali.

Nakumpleto ang bahagi ng daan ng buhay.

Kasama si Itay, sa magiliw na yakap.

Itay, O Itay, pakiusap lumapit ka sa akin tabi.

Kumanta na himno na may marubdob na pag-ibig.

Mapayapa ang sandali, taimtim na sandali.

Nakumpleto ang bahagi ng daan ng buhay.

11:30 a.m., noong Oktubre 20,2012

Christ the Incarnate Word church

 

3) Mga Kanta Nagpapasalamat

—Pag-ibig ng Ama

Anak na babae ng makalangit na Ama, Ako,

Sa pamamagitan na maraming hirap sa akin buhay, subalit ang Ama na malapit sa akin puso,

Ang akin buhay kaunti lamang ang kalungkutan.

O Itay, ang iyong pag-ibig tumataas ng mataas na walang hanggan sa

alapaap.

Ang akin puso  nagagalak sa iyong pag-ibig,

Ang akin pag-ibig nagagalak sa iyong mga yakap.

Ang Banal na Espiritu

O Banal na Espiritu, lumapit ka sa akin buhay,

Ikaw ang ilaw, ang katotohanan na akin susundin.

Ang iyong pag-ibig umaapaw, katulad sa dagat,

Isang sapa ng biyaya, ang kasiyahan ng buhay.

Salamat sa Diyos, na nanggaling sa akin puso,

Magpakailanman ang ilaw na gabay ng akin buhay.

Magpakailanman ang ilaw na nagsisilbing liwanag sa mundo.

—Pinagpalang Ina

Anak na babae ng Reyna ng langit, Ako,

Sa paglipas ng buhay, kasama si Inay, kami ay dumating sa mahabagin Ama,

Para ang akin puso  mabusog sa kanyang pag-ibig.

Ang Inay namamagitan sa akin, araw at gabi.

Mas maraming kaguluhan sa akin buhay, kapag kasama si Inay hindi ako nag-aalala,

Mas maraming kaguluhanan sa akin buhay, ang Inay palagi niya akong proktektado.

2:55 a.m., noong Nobyembre 25,2013

Emmaus Chapel