Ang Mensahe sa Panahon ng Pasko-2019

Share

Noong dumating ang Pasko , ang mga tao namili, namigay ng regalo at nagpapakasasa. Gaano karaming tao ang nag-iisip ng misteryo ng nagkatawang-tao ( incarnation)-  ang Diyos na iniwan ang kanyang korona upang ibahagi sa kalagayan ng tao,upang tubusin ang sangkatauhan noong sila ay nawala sa landas?

 

Mahigit na 2 Libong taon ang nakalilipas, ang mga Hudyo ay naghihintay sa Mesiyas na dumating, subalit ng siya ay dumating, hindi sila makapaniwala na ang sanggol ay ipinanganak na mahirap, ang tagapagligtas.  Hanggang sa araw na ito, ang mga Hudyo ay naghihintay pa rin sa tagapagligtas na dumating, dahil ang isip nila si Hesus ay hindi anak ng Buhay na Diyos.

 

Tayo ba ay kakaiba sa mga Hudyo? Talaga bang tunay na tumira tayo sa kaarawan ng sanggol Hesus sa kanyang kaarawan o hindi lubos at kawalan interes katulad ng mga Hudyo?

 

Maging tunay na mamuhay sa Espiritu ng Diyos ay kumilos na katulad ng tatlong Matalinong Lalaki. Nakita nila ang Star upang matupad ang propesiya ni Isaias: Masdan ang birhen siya ay naglihi at manganganak ng lalaki at ang kanyang pangalan tatawagin  Emmanuel (Is 7:14), ang kahulugan ay “ ang Diyos ay sumasaamin,”  Noong nabatid nila ang bagong Hari ay ipinanganak, ang tatlong matalinong lalaki ay pinahayo.  Sila ay naglakbay, sila ay naghanap, dumating sila at  nakatagpo, sila ay nagsaya, sila ay nakaranas ng pagliligtas at  inialay nila sa Diyos ang mahalagang regalo.

 

Marami sa atin hindi nag-aalay sa sanggol na si Hesus ng mahalagang regalo katulag ng ginto, kamanyang o incense at mira. Pinakamatagal na, dumadalo  tayo sa Misa ng Pasko pagkatapos umuuwi ng bahay at ipinagdiriwang at nagsasaya.

 

Kailangan natin maglaan ng oras magmuni-muni sa misteryo ng pagkakatawan tao o incarnation, dahil ito ang kahanga-hanga sa Diyos Ama: Subalit  kung kailan lubos na dumating sa oras , ang Diyos dinala ang kanyang anak, ipinangak ng babae, ipinanganak sa batas, upang tubusin ang mga tao nasa ilalim ng batas, para tanggapin natin na tayo ay ampon anak na lalaki. At Dahil kayo ay anak na lalaki, ang Diyos ipanadala niya ang Espiritu ng anak sa atin puso, umiiyak, “Abba! Father!” sa pamamagitan ng Diyos, hindi na kayo alipin kundi anak na lalaki at kung anak, siya ang tagapagmana. ( Galatian 4:4-7)

 

Ang sanggol na si Hesus hindi lamang dumating sa nakaraan kundi araw-araw.  Si Hesus ay nasa atin lahat, milagro sa pamamagitan consecrated na tinapay at alak. Pagkatapos basahin ng pari ang Eukaristiyang dasal, mabilis ang tinapay at alak naging Katawan at Dugo ni Kristo, ang pagkain at tubig upang pakainin ang atin kaluluwa.

 

Bukod pa riyan, araw- araw siya ay nanatili sa tubernakulo, patuloy na kabilang natin, katulad ng Ark sa mga Hudyo sa lumipas na panahon.  Ilan ang dumadalaw sa kanya sa kaunting minuto araw-araw?  Saglit, mga kaibigan, makikita ninyo nangangailangan lamang ng kaunting minuto sa bawat araw upang dalawin ang Diyos upang iligtas ninyo ang inyong kaluluwa.

 

 

Sa 12:30 a.m. sa Oktubre 27, 2017:
Ang Mukha ni Jesucristo
sa Eukaristiya
Nakuha ni Lucia
sa Emmaus Chapel
St. Theresa Catholic Church
Sugar Land, Teksas, Estados Unidos

 

 

 

 

Sa ibaba ay ang buod ng mensahe ng Six Kowtows      ( Disyembre 21,2018)

 

Panimula sa Pamamagitan ng Banal na Espiritu

 

.   Kung kailan sinabi ng Banal na Ina, gawin ito sa akin ayon sa iyong salita, ang incarnate  na  salita ay agad pumasok sa sinapupunan ni Inay.

.   Ang Banal na Inay dinalaw si Elizabeth ay tanda na ang Inay dinadala niya ang Diyos

sa bawat tao.

.   Dapat natin ipahayag ang pasasalamat at ang utang na loob dahil ang Diyos ay dumating sa lupa upang tubusin ang mga tao.

.   Dapat tayong magsisi bilang regalo sa batang si Hesus.

.   Ang Anim na Kowtows ay ibinigay sa mga tao sa pamamagitan ng biyaya ng Banal na Espiritu.

 

Ang Unang Kowtow: Diyos Ama

.   Tayo sumasamba, pinupuri at pinagbubunyi ang Diyos Ama at humihingi ng paumanhin bilang hindi karapat-dapat na tao sa harap ng Ama.

.   Ang Solemnity ng Pasko nagsasaad ng walang hanggang pagibig ng Diyos sa mga tao.

.   Ang Diyos ginagamit lahat ng uri na paraan upang iligtas ang mga tao sa  kanilang kasalanan at magbalik  sa Diyos.

.   Magsisi, para ang Diyos baguhin tayo sa pagiging makasalanan at nanggaling na saksi mga santo.

.   Ang tuntunin ng Diyos ay pagibig halina tayo makipagkasundo sa Diyos at sa mga tao kung sino sila ang naging atin ugnayan.

 

Ang Ikalawang Kowtow: Hesus

 

.    Sa isang sandali na ang Banal na Ina tinanggap ang salita  ay naging laman.

.   Ang anak na si Hesus tinanggap na ipanganak sa kahirapan at maging halimbawa para sa atin.

.   Sa sandali ng kanyang kapanganakan, ang tagapagligtas ay hindi tinatanggap.

.   Ang Banal na Ina dinalaw si Elizabeth ang kahulugan si Inay ay nagdala ng tao upang mapalapit  sila sa Diyos.

.   Ang Diyos hindi naghahayag ng dakilang bagay sa mga matalino kundi sa mga maralita.

 

Ang Ikatlong Kowtow: Ang Banal na Espiritu

 

.   Ang Banal na Espiritu ay pagibig, ilaw, ang katotohanan…. Tinutulungan tayo makilala ang tama o mali, kung ano ang mabuti o masama…

.   Ang Banal na Espiriu ay pagibig ng Ama at sa Anak.

.   Ang Banal na Espiritu ay apoy, ang ilaw, ang espiritu; kabaitan, katotohanan at perpekto…

 

Ang Pang-Apat ng Kowtow: Ang Eukaristic Hesus

 

.   Ang Euakristic Hesus ay patuloy na pagibig ni Jesus pagkatapos ng kanyang kamatayan.

.   Ginawa niya ang sarili sa maliit na anyo ng tinapay sa banal na paraan at nanatili sa lupa hanggang sa katapusan ng daigdig.

.   Ang Diyos ayaw niya tayong maging ulila kaya itinatag niya ang Banal na Sakramento na siya rin ang Batang si Hesus.

.   Ang Diyos ginawa tayong matuwid na tao.

.   Kapag sinaktan natin ang Eukaristiya, sinaktan natin ang katawan ni Kristo.

.   Ang Banal na Sakramento ginagawa tayong matuwid para tayo ay maging banal.

.   Si Hesus ay patuloy parin nagbubuhos ng dugo sa altar at sa bawat consecration.

.   Si Eukaristic Hesus ay nakakabulag makislap na ilaw na naging dahilan na ang kadiliman ay nasira.

.   Ang Banal na Ina tinuturuan tayo na igalang ang Eukaristiya.

 

Ang Pang- Limang Kowtow:  Ang Limang Banal na Sugat

 

.   Ang Banal na tanda nagpapakita ng pagibig ng Diyos Ama sa mga tao.

.   Si Hesus sumunod sa Ama na bumababa sa lupa at mamatay upang palayain ang mga tao.

.   Ang Krus ay kasunduan sa pagliligtas.

.   Samabahin ang Banal na Sakramento upang basbasan tayo ng Diyos.

 

Ang Pang-Anim na Kowtow: Inang Maria

 

.   Sa isang sandali na ang Banal na Ina tinanggap ang Tagapagligtas sa kanyang sinapupunan, siya ang naging Ina ng mga tao.

.   Si Inay madalas nagpapasalamat sa Diyos alang -alang sa mga tao.

.   Si Inay tinuturuan tayong lumabas at ikalat ang discs na mayroon mensahe ng anim na Kowtows.

.   Tayo ay mapalad tumawag sa Diyos Ama para humingi ng tawad.

.   Ang Ina sana gabayan tayong bumalik sa Diyos.

.   Ang Banal na Ina tinutulungan tayong maghanda sa pagdating  ng Diyos.

.   “si Inay dudurugin niya ang ulo”. Ang Banal na Ina dudurugin niya ang ulo ng ahas.

.   Magsisi bago bumalik sa Diyos.

 

4:00 ng umaga Hunyo1,2018:

Isang pagbisita sa langit sa pamamagitan ng Eukaristiya-ang

larawan ito na kinuha ng mensahero na si LuciaPhan

sa harap ng Emamaus Chapel,

Santa Teresa Catholic Church

Sugar Land, Texas,  Estados Unidos

 

 

 

Upang panoorin ang hindi pangkaraniwang mga video,

Mangyaring pumunta sa website ng pangkat:

Ang Pinakabanal na Katawan at Dugo ni Kristo.

https: //nrtte.org