Ang Huling Pagkakataon, Ang Anim Na Pagyukod Ng Noo Sa Sahig Habang Nakaluhod

Share

img_1707Ang Huling Pagkakataon, Ang Anim Na Pagyukod Ng Noo Sa Sahig Habang Nakaluhod

Sa oras ng 10:11 ng gabi, Meyerkoles, Agosto 19, 2015. Medyo huli na pero kami ay ibinahagi ang maraming responsibilidad at pinagsama para tuparin ang mahalagang bagay na dapat gawin. Sa mga nakaraang araw kami ay ibinahagi namin ang aming karanasan sa bawat isa para makita ang aming ginagawa na may resulta na ang Diyos ay benindisyunan tayo para maipagpatuloy na makilala kung alin ang nanggaling sa Diyos at malaman natin kung ano pa ang dapat na dagdagan ang pagkaaktibo at pilitin natin magsikap. Ngayon ay marami tayong dapat ipamahagi sa bawat isa at mayroon tayong nagiisang isip salamat sa biyaya ng pagibig o pagmamahal na inilalaan sa atin ng Diyos.Sa mga nakaraang buwan,mayroon oras tayo ay nagpapabukas bukas minsan tayo ay masyadong okupado,abala,hindi natin tinatapos ang ating katungkulan at obligasyon subalit lahat ng gawain ay natatapos at sa ngayon makikita natin lahat ng gawain ay nabibigay ng bunga na ipinagkaloob sa atin ng Diyos para sa mga kapatid na lalake at babae na hindi inaasahang katuparan, 1.)lahat ng katuparan ng ating gawa ay hindi nanggaling sa atin kundi sa programa ng Diyos at pinaalalahanan ang bawat isa na tayo ay magprogreso o umasensong mabuti para magpatotoo sa milagrong ating nakita at narinig. 2.) Ito ay totoong pahayag na ating narinig, nakikita at gunigunita patungo sa matahimik at masayang araw.

Tayo itinataas natin ang lahat ng bagay sa Diyos; Ito ang mga gawain na  ating pinagpapatuloy araw araw para itaas na walang katapusan pasasalamat at papuri sa Diyos.Tayo ay hamak na tao subalit sa katapusan makikilala natin ang totoo,tayo ay tumitistigo para sa ating kapatid na lalake at babae ay tatanggap din ng kaligayahan na nanggaling sa Diyos at mga pagpapalaala ng Diyos na inilalaan niya sa mga anak na binubuksan nila ang kanilang kaluluwa,ang kanilang puso,mga mata ng pananalig para tanggapin ang regalong grasya sa nalalabing araw. Tayo ay nakatayo sa bawat paligid sama sama para ipagpatuloy ang buhay na my programa ng pagbabalikk natin sa Diyos na nanggaling sa ating puso, ating kaluluwa at sa  ating isip para humingi tayo sa Diyos ng Awa at kapatawaran para sa mga tao lalong lalo na sa bawat tao at sa bawat kaluluwa.

Sa bawat saglit tayo iniaalay natin sa Diyos Ama ang Unang Pagyukod Ng noo sa Sahig Habang Nakaluhod.Aming Ama lahat ng bagay ay nanggagaling sa Ama kung ang Ama ay hindi magbibigay ng permiso,kung ang Ama ay hindi tayo binigyan ng pagkakataon ngayon ay mawawalan tayo ng pagasa na makasama ang unang espirito,unang paniwala,isang pusong umiibig para tayo ay magpakumbaba at laging kasama ang pusong tumitistigo sa mga bagay na nakikita,naririnig,at nalalaman. O Aming Ama,kami ay walang halaga,kami ay makasalanan,kami ay maliliit na tao, mga taong hindi banal ng dahil sa aming mga kasalanan,dahil sa aming kasamaan,mga bahagi na wala tayong kaalamanan,mga bahagi na hindi natin sinasadya at pinaaiisipan sa buhay subalit dahil sa kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos,pagmamahal ng Ama ay laging nakikilala sa bawat kaluluwa,sa bawat maliliit na tao.Kung ang Ama ay hindi magpapahintulot at ang Ama ay hindi magbibgay ng kondisyon, ang katotohanan ay matatapos sa araw ng  “paglilinis at haharapin ang hustisya ng Diyos.” Kung tayo ay maghihintay sa araw na iyon mawawalan tayo ng pagkakataon, lahat ng mangyayari ngayon,mga bagay na ating alam at naririnig na nanggaling sa pagmamahal ng Ama; ang pagkakataon na ibinigay ng Ama.Diyos Ama bigyan mo kami ng pagkakataon na makilala ang malalim na pagibig sa bawat kaluluwa at pagmamahal na ng hihintay ang Diyos Ama hanggang ngayon.Aming Ama bigyan mo kami ng pagmamahal sa nalalabing araw para makapaghanda ang aming kaluluwa,ang aming buhay na may paniwala,makapaghanda sa mga gawain na hindi namin ginagawa,mga gawain na dapat naming kilatisin at mga bagay na dapat nating mapagdesisyonan sa ating sarili ngayon,para sa hinaharap ng ating katawan at kaluluwa.

O aming Ama, lahat ng ito ay hindi nanggaling sa amin kundi sa patnubay at pagtuturo ng Diyos Espirito Santo,nagpatuloy sa isang Diyos na may tatlong katauhan sa iisang Diyos.Tayo ay magpakumbaba, sumamba,pagpitaganan,gumalang ,igalang, magpasalamat at humingi ng tawad sa Diyos,napakaraming bagay madalas nating ipinakikita ang ating pasasalamat sa Diyos.Hindi natin mabitawan ang ating masamang ugali at kayabangan sa araw araw ng buhay natin;hanggang nasa kahinaan tayo ng ating katawan, hanggang nandito tayo sa lupa , mayroon pa rin tayong sinasadya at hindi sinasadyang gawa, mga maling gawain,mga kasalanan na ating sinasadya para saktan ang loob ng Diyos. O Aming Ama patawarin mo po kami dahil sa aming kahinaan, marami pa rin  kaming kabanalan na dapat naming gawin,maraming salita na kailangan nating marinig,maraming mga pasya na dapat nating gawin sa bawat araw para harapin ang pangyayari sa ating paligid na nangangahulugan ng buhay o kamatayan ng ating kaluluwa para sa paghaharap ng matuwid at makatotohanan at ang hustisya sa harap ng Diyos.

O Panginoon,ang Diyos ay nag-aayos ng plano para sa buong tao sa mundo;ang Diyos ay may plano para sa araw ng “Alpha” ang umpisa at ang “Omega” ang katapusan, ang pangyayari sumunod sa mundo,sumunod sa lumipas ng daang taon at sa nalalabing araw.Ngayon makikita natin ang ating mata tinatangap ang batas na ayaw ng ating budhi sa mga lugar na tinatanggap sa mundo ng mga tao.Ito ang batas na hindi natin dapat tanggapin,ang maling ginagawa sa mga puso ng tao na patuloy na tumitigas ang ulo,malamig,at matigas; Hindi nila nakikilala ang kadakilaan,kabutihan, at nalalaman sa kailaliman ng puso at kaluluwa,na siyang tagapagligtas ng Diyos, cong pagmamahal ng Diyos sa Ama at nag-iisang anak,nagtitiis ang Ama para sa kanyang anak na bumaba sa lupa.Ito ang dahilan kaya inialay natin kay Jesus ang ikalawang Pagyukod.

Sa pamamagitan ng damdamin ang susunod na pagyukod,iniaalay namin sa bawat tao ang Anim na Pagyukod. Ngayon lahat ng bagay ay nanggagaling sa Diyos, ang Diyos Ama; Hari ang at pinakamataas na Hari,ang hari na may lakas na magbawi, at maghusga,ang Hari na nagbibigay ng pagkakataon na tanggapin ang Pagmamahal ng Diyos sa nalalabing araw kung mauunawaan natin ang pagibig ng Diyos; siya pa rin ang tao na buo ang pagmamahal sa katauhan ng tao at sa bawat kaluluwa.

Ngayon, sa pamamagitan ng damdamin,buong puso naming iniaalay ang pagyukod sa Diyos na may paggalang,pagsamba,pagpapakumbaba,nagpapasalamat at nagsisisi. Panginoong Diyos,patawarin mo po kami, patawarin mo ang mga mahal namin sa buhay, mga taong hindi ka nakikilala, mga taong hindi pa naniniwala sa inyo, mga taong pinagtasilan at epenagkanulo at mga taong nabubuhay sa kasalanan at kamalian. Panginoong Diyos, maawa po kayo sa aming kahinaan, dapat tayong magbalik ,magsalita at magpasalamat dahil ang Diyos lamang ang tao, ang nag-iisang nagbibigay ng buhay at hininga, siya lamang ang may karapatan na husgahan ang lahat ng bagay, kesyo alam natin o hindi.

Sa ngayon dapat tayong makinig,bigyan ng atensiyon at unawain na ang ating buhay ay maraming hagdan na may araw ng pagtatapon sa lupa,pagdadaanang hirap at sakit sa darating na araw, subalit darating ang katapusan kung saan tayo dapat kalagyan sa lugar ng walang hanggang kaligayahan o kaya sa lugar ng kadiliman, sa kasalanan, sa kayabangan para tanggapin ang “Hustisya ng Diyos” ayon sa ating buhay. Ang Diyos ay mahal tayo at ang ating kaluluwa. Ngayon binigyan tayo ng pagkakataon habang buhay,habang may pusong pumipintig,nakakarinig,nakakakita,sumasaksi; Dapat tayong magbalik ng tapat at makita natin ang kamalian, ang hindi lubos na nagsisisi, tayo ay dapat magbalik sa Diyos dahil siya lamang ang tao na nagmamahal sa atin. Siya lamang ang tao na makapagligtas sa atin. Siya lamang ang taong pwedeng humadlang sa panganib na ating haharapin sa ngayon sa mundo.

Ito ang dahilan ngayon kung bakit gusto kong ialay ang Unang Pagyukod na mayroong pakiramdam at may puso sa mga kapatid nating lalaki at babae sa pamamagitan ng Diyos Espirito Santo, tulungan mo po kaming itaas ang  aming mga dasal sa Ama. Pakitulungan mo kaming gisingin ang aming mga kapatid na lalaki at babae kaluluwa para makinig sa paguulat sa mga araw na dapat magbalik ang mga puso, baguhin ang mga maling ginagawa sa buhay, mga masamang bagay sa ginagawa natin sa kadiliman ng kasalanan. Tingnan natin ang ating sarili,bigyan natin ng pagkakataon ang ating kaluluwa na makilala ang Diyos,para sa mga kaluluwa na makapagpahinga sandali,gunitain at magnilay para baguhin ang ating buhay- patungo sa daang matuwid at sa doktrina na iniwan sa atin ng Diyos na nangyayari pa rin na binigyan tayo ng pagkakataon. Ang Doktrina na iniwan sa atin ng Diyos ay binigyan tayo ng pagkakataon na matuto,magbago at magbalik tayo sa kanya. Ito ang Unang Pagyukod na iniaalay sa Diyos Ama. Ako ay nagpapasalamat sa kanyang biyaya at gusto naming ipagpatuloy ang pag-alaala tungkol sa Ikalawang Pagyukod na gusto naming ialay kay Jesus.

O Mahal naming Diyos, ang puso ni Jesus ay ang puso rin ng Diyos Ama, ang pag –iibig ng Ama ay pag-ibig din ni Jesus. Kasama natin sila, ang Banal na Espirito ay nasa atin, nakabalot  sa kakaibang pag-ibig para pasiglahin ang mga salita ng Diyos Espirito Santo na nagtuturo sa atin,kung ano ang dapat sabihin sa Diyos Ama at sa Anak na si Jesus na nagkaroon at makikita ngayon sa mundo. Lahat ay tangkay ng pagmamahal, ugat ng pagtitiis ang ating Diyos- siya ay nakatago sa Banal na Eukaristiya. Nakatago pa rin siya sa Banal na Misa para tanggapin ang Banal na Katawan at Dugo ni Jesus. Ngayon maririnig natin ang boses na malakas at pinalalahanan  ang mga tao na ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal maski ang mga tao ay nagkakamali, nasa kasalanan, maraming mga sala at patuloy na nalulunod sa dilim ng kasalanan ng imoralidad. Subalit ang Diyos ay naghihintay para tulungan tayo at para makita siya  dahil ang doktrina ay magagamit dahil siya ay naging tao at gumawa siya ng maraming milagro at mabubuting gawa para baguhin ang masama nating ginagawa,kasalanan at kamatayan para magkaroon tayo ng pag asa at makita ang totoong liwanag.

Tayo ay magnilay,gumugunita at tsaka maliliwanagan at maintindihan dahil ang katotohanan ay nasa bibliya,nasa mabuting balita ng Panginoong Hesukristo na siyang nagpapatunay at ang lugar para itaas sa Diyos,para makausap ang Diyos kung maunawaan at madama natin tayo ay pwedeng maging anak ng Diyos,pwede nating makilala and Diyos. Siya ay dumating para “isalba” ang mga tao, para dalhin at tulungan niya tayong makilala ang bagong doktrina,ang doktrina ng paraiso ng langit, doktrina ng pagibig,doktrina ng pagkakaisa at doktrina ng katahimikan para sa lahat ng tao. Ngayon sa  maraming nagdaang taon mayroon ba tayong katahimikan o wala?Napagalaman ba natin kung papaano tayo umibig o hindi? Natutuhan ba nating magkaisa o hindi? Nakikilala ba natin siya at naniniwala tayo sa DIyos kung sino siya at kung sino ang makakasama natin sa habang buhay, at kung sino ang nasa gitna? Iyan ang mga bagay na kulang sa ating buhay dahil ang tao ay parang putik sa kasalanan at naging matigas ang ulo, mapaghimaksik at sutil sa pananampalataya; Ngayon ay napakaraming sakuna at mga  pangyayari sa ating paligid para malaman at makilala ang Diyos na namatay dahil sa tao,dahil sa ating kasalanan,dahil sa pagibig  at naghihintay at ang kanyang boses  ay pinaaalahanan tayo na lumapit tayo sa kanya at sa mabuting balita ni Hesukristo.Sino ang tao na makapagbibigay at mangangako sa atin? Sino ang Hari na pwedeng tuntunin ang ating kaluluwa at katawan at ang ating buhay?Ang Diyos ay binigyan tayo ng karapatan na maging anak niya, kalayaan pumili at karapatang magpaliwang, para makilala ang puti at itim sa pagitan ng makasalanan at kabutihan, sa pagitan ng mabuti at masama. Mayroon tayong karapatan,karapatan makilala at maintindihan, karapatan magsanay, lahat ng ito ay inuuit dahil sa pagibig. Ang pangwakas ay darating,hindi masyadong malayo,sa daang taon na nabubuhay tayo.

Samakatuwid  mayroong paraan para maipagpatuloy ang  buhay,pwede tayong maging banal na tao, matuwid na tao subalit hindi pa rin tayo perfecto sa harap ng Diyos,dapat tayo ay pwdeng baluktutin ang ating kaluluwa, mga isip para matutuhan natin ang magaling at kahanga hangang biyaya at kasaganaan pinagkaloob ng Diyos na bastante lalo na ngayon daang taon.Ang bawat daang taon ay mayroong biyaya at sa ngayon lalong marami dahil ito ang panahon ng mga biyaya ,panahon ng pagpapala para ipaalala sa atin kung ano ang naging kaugalian ay inuulit ng inuulit at naging matigas sa atin.Papaano natin malalaman at mahuhulaan kung hindi natin hinahannp ang malaking grasya hindi natin hinahanap ang malaking misteryo at milagro? Kung ano man ang nakasulat ay nanggaling ito sa lumipas na nakaraan subalit ang pangkasalukuyan at panghinaharap na panahunan ay nasa kamay ng Diyos, nasa pamamatnubay ng Espirito Santo,kapag binuksan natin ang ating mata sa pananampalataya, binubuksan ang ating taimtim na puso, tayo ay tatanggap ng maraming biyaya at maraming regalo. Ang Diyos gusto niyang maging malapit tayo sa kanya para makita  natin ang maraming tulong na inilalaan niya at sa mga kahinaan natin, tinutulungan niya tayo na huwag bumagsak, para tulungan ang matamlay at matigas na puso subalit ang bawat isa ay hindi nakikita, hindi nakikinig at hindi nakakaramdam na gumagalaw,kaya nabubuhay pa rin tayo sa kayabangan,makasarili, na may karapatan sa kalayaan na  minana natin,lahat ng ito ay sagabal sa atin.

Ang ikinikilos ni Jesus ay ang nagliliwanag para tulungan tayo na makilala ang pinakamahalagang kailangan ng ating buhay,kailangan balikan natin ang nakaraan dahil marami pang aral,matutuhan,marami pa tayong kasiraan. Pilitin nating magpakumbaba dahil ang Diyos ay mapagpakumbaba at matahimik na Kataas taasang tao.Siya ay Diyos subalit tinanggap niya ang kamatayan, niyayakap ang bugbog, tinatanggap niya ang pako sa krus dahil sa ating mga sala. Sino tayo? Tayo ay abo,tingnan natin ang ating sariki para makita natin ang walang hanggang pagibig ng Diyos na inilalaan para sa tao.Ngayon ang boses ng Diyos ay nagbalik sa mundo. Ang boses ni Jesus sa pamamagitan ng Diyos Espirito Santo, pinaalalahanan ang bawat puso at kaluluwa na tumayo,pumaitaas, at magbalik dahil pagdating ng araw ang bawat isa ay haharap sa “hustisya,”pantay-pantay sa katotohanan, sa hustisya at sa matuwid at makatuwiran sa harap ng Diyos.

Wala tayong masyadong oras, wala tayong oras para mag-alinlangan, wala tayong oras para pabayaan ang katotohanan sa maselang mundo na mangibabaw,papagurin tayo, patuloy nating susundin ang kayabangan dahil ang mundo ay nakakaalam na mayroon tayong kahinaan, hindi lubos may kakulangan,at kapag tayo ay bumagsak dahil hindi natin tiningnan ang ating pananampalataya, hindi natin nakita sa kailaliman ng tao ang dahilan , sa ngayon ang mundo ay dadalhin tayo  sa maitim na silo na may maselan talino sa paglikha na nasa ilalim ng pagkukunwari ng mga sanay o marunong sa oras, sinusunog ang ating kaluluwa, sinusunog ang ating katawan at ang lahat ng klase ng tao sa mundo. Tumayo tayo at makilala ang pagmamahal ng Diyos, na ipagkakaloob niya  sa atin. Hinahanap natin ang lugar para magkaroon tayo ng katahimikan sa ating kaluluwa at, hinahanap natin  kung sino ang magsasalba sa atin, makapagbibigay sa atin ng kayamanan sa ating kaluluwa,sa ating mga paniniwala para sa ating puso? Ang Diyos lamang ang makapagbibigay, yakapin natin at makilala natin ang yaman ng Ikalawang Pagyukod,kapag nagtapat tayo sa Diyos,lalo na kung nag-iisa tayo, at makilalla at tumayo sa ilalim ng malawak na langit.

Kung tayo ay naniniwala o hindi,tinatanggap natin siya o hindi, nakatira pa rin tayo sa mundo na nilikha ng kataas-taasang tao, hindi natin siyang pwedeng kalimutan at pasalamatan, hindi pansinin, hindi tayo dapat maging matigas,matigas ang ulo, at sutil. Tayo ay hahantong sa kamatayan na karapat-dapat sa atin, subalit kundi natin alam at hindi natin pinakinggan at buksan  ang ating puso at nagpatuloy tayo na matigas dahil tayo ang pumili para sa ating sarili para tanggapin ang halaga ng pagbabayaran habang tayo’y buhay. Sa pagmamahal ng Diyos, gusto ng Diyos na makilala natin ang kanyang pagibig subalit dapat nating  maunawaan kung kalian natin tatanggapin ang kanyang pagibig, tayo ay dapat magbago, maalis ang masamang bisyo, kayabangan, mga makasalanang elemento, mga masamang namana sa kamatayan at kasalanan. Ipaliwanag natin: Ang Diyos ay mahal tayo, ang Diyos ay matapat sa bawat kaluluwa kaya tayo pwedeng pumili ng daan patungo sa buhay na walang hanggan sa langit, sa daan patungo sa kahirapan dahil kung ano ang ating pipiliin kapag namatay tayo, mapupunta tayo sa lugar na pagdadalamhati at ngunguyain ang mga ngipin sa lugar ng walang ilaw.

Dalawang daanan ang ating pagpipilian; bumalik tayo sa Diyos o mabuhay sa gitna ng mundo na napapaligiran tayo ng katotohanan na ating gusto, na ating pinili at ang ating kayabangan. Ang mga material ay mabilis lumilipas subalit ang katawan ng tao ay lumilipas din at lipulin. Wala tayong maiiwan, panatilihin ang mahalaga ay “kaluluwa.” Ang “kaluluwa” ay hindi mamamatay, dapat natin isipin ang ating sarili  at ang ating kaluluwa. Lagi nating iisipin kung ano ang dapat nating gawin, kung ano pa ang dapat gawin para sa ating sarili, para sa ating mga kapatid, sa mahal sa buhay, sa mga kapatid natin sa pamilya, at mga kapitbahay na nagturo sa atin ng Doktrina ng Diyos; “mahalin natin ang Diyos ng buong puso at ang ating mga kapitbahay katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin.” Iyan ang paanyaya ng Diyos sa atin ngayon sa mundo. Mabuhay tayo sa pag-ibig, pagtaguyod, pagmamahal sa kapwa na may pagtitiis; kapag nagawa natin ito magkakaroon tayo ng “tunay na katahimikan” sa ating pamilya, sa kaluluwa ng bawat-isang tao at katahimikan ng buong mundo. Ito pa rin ang doktrina na hindi pa rin natin natatanggap. Ito pa rin ay ipanaalala sa bawat tao.

Kung bibigyan natin ng pagkakataon na makinig, magbalik, mgayukod at tanungin ang Diyos na tulungan tayo na maunawaan ang kahulugan ng buhay, tayo ay magiging masaya na marinig ang masiglang mensahe ni Jesus na ibinigay niya panandalian sa pamamagitan ng Diyos Espirito Santo. Ako ay nagpapasalamat sa grasya ng pa-ibig na inilalaan ng Diyos para sa atin  kasama ang Ikalawang Pagyukod, walang katapusang yaman at maraming paalala sa bawat-isa  sa atin. Komo tayo ay  maramot pa rin, marami pa rin tayong arte at nagsasanay na hindi tapos na nasa isip at puso na hinihingi at kinakamtan ng Diyos. Paki tulungan mo kami maunawaan kung paano kami aarte na nanggaling sa puso,nagsisi ng buong puso, kung papaano maunawaan at magsanay na galing sa puso para maharap natin ang mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Lahat ng ginagawa natin na nanggagaling sa puso ay doon lamang natin makaharap ang Diyos at sa kabutihan ng tao sa pamilya, sa komunidad, para ikalat sa buong mundo.

Tayo ay umaasa sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng Ikalawang Pagyukod. Tayo ay magsumamo dahil si Jesus ay narito. Nandito sa gitna ng mundo lalo na kung matahimik at magalang nakikita  siya sa Banal na Eukaristiya. Sa katahimikan, tayo ay pinaalalahanan ng banal na paraan na ating hinahanap sa Diyos na nandito sa ating kalagitnaan. Mayroon pa rin tayong pagkakataon,mayroon tayong Diyos habang panahon nasa atin o hindi? Iiwan ba natin ang kalungkutan at kasalanan? Kung hindi tayo makikinig, kung tatakpan natin ang tainga at mata, tayo ay magpapatuloy na lalakad sa daan ng kaguluhan sa mga araw, kaguluhan at darating ang araw na hahanapin natin ang magpapakontento sa ating laman habang kanalilimutan natin ang ating kaluluwa. Paki tulungan mo kami na ipaalala ang salita ngayon para magkaroon tayo ng pagkakataon na makilala kung ang marangal at magaling depende sa desisyon at pangangatuwiran natin.

Ang pagmamahal ay nasa kailaliman ng ating kaluluwa, bawat isa ay may kabanalan na naggaling sa Diyos Spirito Santo. Siya ang pinakamatas na tao na tumutulong sa atin, pinapatnubayan at itinuturo sa atin ang lugar na matuwid at makatwiran. Hayaan natin ang puso na makinig sa boses ng ating kaluluwa at ibalik tayo sa kabanalan; hanapin para ibalik sa lugar na makakaharap ang Diyos, at sabihin sa Diyos na tulungan tayong maging banal o dakila, tulungan tayong makaharap ang Banal ng Awa {Devine Mercy} ngayon, bukas sa katapusan nalalabing araw na ating haharapin. Iyan ang ikalawang pagyukod. Ako ay nagpapasalamat sa grasya ng Diyos na inilalaan sa atin sa ngalan ng mga kapatid na may salita ng Diyos na gustong ibigay sa atin. Paki tulungan mo kaming makilala at maunawaan ang ikalawang pagyukod para mabuhay at magbalik sa Diyos na may pusong nagsisisi, pusong yumuyukod, na may pusong hinahangad ang magsanay at patuloy na maintindihan kung ano ang dapat gawin, kung ano ang gagawin habang tayo ay buhay; huwag tayong mahuli bago dumating ang oras ng pagharap ng paghuhustisya sa harap ng Diyos. Ngayon ako ay nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos; Lahat ng ating mga kapatid na lalake at babae ay patuloy na ginagawa ang pagyukod at iniaalay sa Diyos para pamarisan sa mundo, bawat isa na may pakiramdam, may karanasan, may paghahangad na itaas ang bawat kahulugan na binigyan tayo ng pagkakataon na itaas sa Diyos sa espesyal naparaan.

Ang Ikatlong Pagyukod ay iniaalay sa Diyos Espirito Santo. Ang Diyos Espirito Santo ay pinagmulan ng buhay. Ikaw ang ilaw, ang pagmamahal o pag-ibig. Ang katotohanan, ang daan na dapat sundin. Iniaalay lahat ng bagay sa Diyos Ama, kay Jesus at sa Diyos Espirito Santo; Paki turuan at tulungan mo kaming maunawaan mabuti ang mga bagay mayroon tayo, mabuhay sa pagmamahal ng Diyos. Siya ang Pinamataas na Puno. Binigyan niya tayo ng pagkakataon ngayon para buksan ang ating isip para maintindihan nating mabuti ang kahuluganng pagyukod ng ulo ng buong puso, buong kaluluwa na walang katapusang salita ng pasasalamat na itinaas sa puso ng Diyos Ama at sa damdamin itinaas ang ating pusong nagsisisi.

Tinatanong namin ang Diyos Espirito Santo na ipagpatuloy na tulungan tayo; kailangan kausapin natin ang Diyos; at tayo ay kumilos at lumaban para harapin anf kasalukuyang sitwasyon. Bukod kay Jesus walang tao na pwedeng lapitan kundi ang Diyos  Espirito Santo, walang makapagtuturo sa atin ng banal na bagay. Ang Diyos ay nakatira sa kailaliman ng kaluluwa at tinuturuan   tayo ng mabuting bagay sa buhay, para magkaroon tayo ng bagong abot tanaw , bagong buhay, bagong puso, para ang buhay natin ay mapuno ng pag-asa na ang pag-ibig ay nakikita sa Diyos. Para malapit sa Diyos, ay dapat makilala ang Diyos na nakatira sa kailaliman ng puso. Lagi niya tayo pinapatnubayan patungo  sa kabanalan, para maunawaan natin ang kahulugan ng Diyos Ama,pinababayaan niya tayo maging anak at maintindihan ang kahulugan ng “limang banal na sugat” sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, ang tanda ng pagmamahal na nakamarka sa ating kaluluwa, sa isip at sa puso na bawat-isa sa atin: Itong banal na katotohanan, at mabuting katotohanan na hindi alam ng tao, kung alam nila ito ay limitado lamang ang kaalaman at aral, subalit ang Diyos ng Pag-ibig hindi pwedeng ihambing sa kaalaman at edukasyon. Ginagamit natin ang puso, ang damdamin ng kaluluwa para makilala ang Diyos, para makilala siya sa pamamagitan ng Espirito na ibinigay sa mga tao na nanggaling sa Diyos Espirito Santo. Iyan ang pitong regalo sa bawat buhay na kung ating mararanasan, ta at magsanay, tayo ay magiging matuwid at makatuwiran tao, taong nabubuhay sa totoo na hinahangad ng Diyos Ama para sa mga tao.

O Diyos Espirito Santo, kapag napag-usapan ang mga bagay hindi maaaring hindi tayo hihingi ng tawad dahil sa isip natin hindi tayo sumunod dahil mahina ang ating laman, marami ang bumabagsak, patuloy sa kayabangan, kakulangan ng interes, katigasan at marami pang kasalanan na pinipili natin magbigay ng kalayaan, ugali ng kayabangan at ating katauhan. Alam natin ang mabuti, ang banal na gawa, sa katunayan ang mga kilos na ito ay hindi natin ginagawa at mga kasalanan na alam nating masama ay siya nating ginagawa sa buhay natin. Ang mga bagay na nakasakop sa kayabangan sa ating katauhan sa normal at banal na tao, wala na tayong masasabi kundi mayroon tayong Diyos ang Banal na Espirito ng Diyos na tinuruan tayo sa kailaliman ng buhay,naggaling sa lahat ng bahagi ng buhay,karunungan, maliwanagan para malaman kung papano kikilos sa lahat ng bagay,para malaman kung ano ang tama at mali, mabuti at masama; para malaman natin ang buhay ay pagpupunyagi,kailangan mayroong sakripisyo o hirap at para makalakad tayo sa daan patungo sa Diyos na iniwan sa doktrina ng Diyos.

Ang Diyos Spirito Santo mismo na nanggaling sa atin at nanatilli sa atin at nanatili  sa atin upang gabayan tayo-ang kanyang papel ay magpasensiya, umibig at ituro sa atin at iginagalang tayo. Kesyo tinatanggap o hindi,nakikinig o hindi, nagsasanay o hindi depende sa bawat tao.Ang Diyos ay laging nakahanda para tulungan tayo.naghihintay para buksan ang puso, isip para sumangayon na magsanay at mamili ng daan patungo sa katahimikan, katahimikan ng kaluluwa,ng katawan, katahimikan na mabuti at may pag-asa na nasa gitna ng mundo. Ang Diyos ay nilalang tayo para sumamba, makilala siya, maniwala sa kanya,para matuto at magsanay ng kanyang doktrina para magkaroon tayo ng mabuting buhay, matahimik at masayang buhay. Iyan ang gusto ng Diyos na makita  sa bawat tao sa atin,ang bagay na mayroon tayo na pwedeng maging atin.

Dapat nating ipagpatuloy na makilala, at lagi tayong makinig,magrefleksion at laging sundin ang turo na nanggagaling sa Diyos Spirito Santo. Paki tulungan mo kami sa oras ng aming kahinaan, kundi kami makikinig at hindi nakakaunawa saguro patuloy tayong limitado sa ating buhay,paikot ikot para labanan, harapin ang pangangailangan ng bawat isa,minamadalli para  makontento sa pangangailangan ng buhay,maykasamang sariling paghahangad,sakim, maramot, pansariling karapatan at yabang, pansariling katauhan na pinagaawayan. Maraming bagay na hindi natin makikilala kaya ang Diyos Spirito Santo ay tinutulungan tayo at dumaarating siya sa ating buhay.Kung hindi natin bubuksan ang ating kaluluwa,puso  para tangagapin, unawain, hindi natin ito makikilala kung tayo ay patuloy sa normal at banal na buhay,sayang kung tayo parang putik na nabubuhay sa kasalanan.

Panginoong Diyos, ngayon ay nagpapasalamat kami sa grasya at hindi natin kalilimutan na pasalamatan ang Diyos Spirito Santo. Paki tulungan mo kami na maunawaan ang ikatlong pagyukod,na may salita na nanggagaling sa inspirasyon ng Diyos Spirito Santo na tinanggap natin ang anim na pagyukod para ibigay sa ating mga kapatid na lalake at babae at ipagpatuloy ang dagdag ng salita. Kapag tayo ay magnilay, kapag naranasan,nagkaroon tayo na makita ang tulong para bumalik tayo sa Diyos,tinutulungan tayo na  maging malapit sa kanya dahil ang Diyos ay matalino,pinkamataas na tao, maamo, maawain,pasensiyoso,mapapababa,pinakamataas na tao na pinagkaloob sa atin na naghihintay upang tanggapin natin ang walang hanggang biyaya at kayaman ibibigay niya sa atin. Paki tulungan mo kami na piliin ang daan ng matuwid at makatwiran,para tanggalin  ang mga masama at kasalanan na minana natin at ginagawa natin.Tulungan mo po kami araw araw na magbalik at mabuhay na banal para tayo ay tumanggap ng biyaya at grasya.Kung ano ang narinig, natutuhan at tutulungan tayo sa buhay ang kaluluwa, buhay ng pananampalataya, buhay ng spirito para makapagpasensiya tayo para matanggap at maganap sa araw at buwan habang tayo ay nabubuhay.

Huwag tayong masyadong mahuli sa lahat ng bagay, nalunod tayo ng malalim, napabayaan at tayo ay sutil at maraming oras ang natapon, maraming pagkakataon na natapos para mabuhay tayo ng matahimik, masaya,magbalik tayo sa araw na nakalimutan sa buhay kasama ang araw sa ating buhay na tayo ay may kakulangan ng interes, malamig,tumatanggi at nagkakamali,Diyos Spirito Santo paki tulungan mo kami na makilala ang grasya ng Diyos sa pamamagitan ng Devine Mercy na natatanggap natin sa mundo. Paki turuan mo kami; tulungan mo kaming umibig, magkaisa at magbalik ng buong puso, “sa Puso ng Pagibig,” kay Jesus na naghihintay,na binibigyan tayo ng pagkakataon ngayon.

Iniaalay ang ika apat na pagyukod sa Banal na katawan at Dugo in Jesus na tinatanggap natin na nangaling sa puso bawat oras na umaatend tayo ng Banal na Misa. Ito ay pinakamalakas habang buhay, makadiyos na atraksiyon na nararamdaman natin sa ating katawan ang katotohanan sa buong henerasyon na ang tao ay tumitistigo.Ngayon mayroon tayong tularanan na hindi malinaw, ang Banal na Eukaristiya ni Kristo ay ibinibigay sa maysakit na hindi sila maka atend ng misa, mga nagtitiis at mayroong sakit na hindi gumagaling,subalit kapag tinangap nila ang katawan ni Jesus,sa Banal na Eukaristiya ang kanilang paghihirap ay nababawasan at humuhupa ang kanilang kaguluhan sa kanilang buhay.

Marami pang mga banal na kaharian na hindi natin kayang ipaliwanag subalit mayroon at nandito sa atin ngayon. Marahil iniisip natin para sa ngayon lamang ito subalit ang pinagmulan ay noong ipinangako ni Jesus at itatag ang Banal na Eukaristiya sa “Huling Kainan”dalawang libong taon ang nakakaraan; Katunayan ang kanyang Katawan at Dugo ay ipinamigay at nandito pa rin sa kalagitnaan ng mundo para mayroon tayong pagkakataon na tanggapin siya at para magkaroon tayo ng direktang ugnayan sa Banal na Eukaristiya.Ang Diyos ay Mahal tayo komo wala tayong pagkakataon na makausap siya sa unang araw na nagkatawan tao siya ng dumating siya mundo. Siya ang Diyos na malakas; Lahat ng binabalak niya sa tao ay malalim, ang Diyos lamang ang pwedeng magreserba ng kahanga hangang bagay para sa tao na isaalang alang na pamana  sa bawat tao sa simbahan. Ang Diyos ay pinagpapatuloy na mamuhay tayo. Marami tayong tinatanggap na bendisyon sa pamamagitan ng Banal na Eukaristiya ni Jesus na ipinagkaloob sa tao para tulungan ang kaluluwa at katawan para sa mga hakbang na  natanggap natin sa mga naniniwala sa Diyos noong tinaggap natin ang Sakramento Ng Binyag patuloy sa unang araw na tinangap natin ang Katawan at Dugo ni Kristo, kung mayroon tayong pagkakataon na umatend sa Banal na Misa, tinatanggap natin siya ng buong puso.

Ang “banal na kaharian” ay maraming pambihirang katotohanan na hindi kayang ipaliwanag subalit pinapayagan niya tayong makaharap at bigyan tayo ng proteksyon lahat ng klase na may banal na paraan para maiwasan ang sakuna at mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Hindi natin alam na napakaraming bindisyon ang pinagkakaloob niya na nanggaling sa Diyos na hindi maipaliwanag subalit iyon ang katotohanan na makikita natin sa mga “milagro” para ipaalala sa mga tao.Iyan ay kakaiba na pinagkaloob ng Diyos sa atin, ang kayamanan na nangaling sa kanya,ang Katawan at Dugo na nanggaling kay Jesus na makikita sa Banal na Kaharian habang panahon na makikita hanggang s katapusan ng daang taon.

Ito ang karugtong ng unang araw, ang araw at buwan na lumipas na kasaysayan sa darating sa huling araw. Hindi natin maitatangi ang malaking misteryo sa pamamagitan ng milagro sa bawat daang taon,ang pambihirang pangyayari at katotohanan na nakikita ng ating mata, ang “tinapay na nagging patak ng dugo nabasa sa kapirasong  laman ng tao na nanggaling sa puso ng taong buhay,” sa pamamagitan ng maraming daang taon na experimento ang evidensiya ay makikita ang totoo tungkol kayJesus na ipinangako sa tao- ang kanyang “Katawan at Dugo” iniwan sa katauhan ng tao. Sa mga nagdaang taon sa mga mata ng tao, ito ay naging pangkaraniwan bagay  at normal at mayroon pang oras na binabaliwala natin kaya hindi natin mauunawaan ang tunay na kahulugan ng Katawan at Dugo ni Kristo kaya maraming tao ay patuloy na sinasaktan,inaabuso,at hindi naiintindihan ang tunay na kahulugan na patuloy naghihirap ang puso ni Jesus,nagdudugo, nahahapis, nagdadalamhati,sa kasalanan ng tao dahil sa kakulangan ng interes,sa immoralidad ng tao,walang kaalaman ang tao na nagbibigay ng sakit sa puso ni Jesus bawat Segundo at minuto.

Ito ang bagay na dapat nating malaman para mabuksan ang malaking misteryo na  nangyayari at mangyayari sa ating harap;Para makaharap siya sa pamamagitan ng Banal na Eukaristiya. Si Jesus binibisita tayo ng maraming beses sa pamamagitan Eukaristiya na tinatanggap natin sa puso, at katawan; makikita sa maliwanag na tinapay makilala si Jesus ay totoo,nasa laman sa paglipa ng panahon. Ngayon sa salitang kanyang ipinangako, katunayan si Jesus na nagpapakita at tinatanggap na tanggapin siya; Gusto niya na makilala at maunawaan ang kanyang walang hanggang pgmamahal na inilalaan niya sa mga tao.Ang walang hanggang pagibig na may halaga na siya mismo ang nagbayad ng kanyang kamatayan sa Krus,na mayroong marka ng Limang Banal na Sugat.

Ngayon natutuhan natin ang mga bagay na nasa ating puso, sa kailaliman ng kaluluwa para maunawaan ang mahalagang kahulugan ng Banal  na Eukaristiya na ating tinatanggap araw araw kapag tayo ay umaatend ng Banal na Misa,kapag tinatanggap natin siya. Huwag nating sundin ang normal na paraan dahil ito ay nagiging ugali o pangkaraniwan lamang kaya nawawala ang pagkakataon kapag tayo ay nanahimik ang kaluluwa para lumapit na may paggalang tayo ay makakaranas ng banal na pagpapala ng Diyos para mapalapit tayo sa kanya. Walang katumbas ang kaligayahan ay kapayapaan kapag tinanggap natin siya sa ating puso dahil ang pahihirap,ang kalungkutan na ating naririnig ang Diyos ay nakakaunawa at lagi natin siyang kasama.

Tayo ay dapat magnigas na parang apoy ang ating paniwala at maunawaan ang kahulugan ng Banal na Eukaristiya na binigyan tayo ng pagkakataon na liwanagin sa pamamatnubay ng Diyos Spirito Santo para maintindihan natin ng maliwanag ang katawan at Dugo ni Kristo na ipinagkaloob sa atin; Para tanggapin at maging atin siya.Paki tulungan mo kami na maging handa ang kaluluwa habang tinatanggap natin siya, tayo ay dapat magsisi sa ating maga kasalanan,para ang atin puso ay malinis kapag tinanggap natin siya. Ang ating mga kilos na tayo ay naniniwala sa Diyos at mga kilos na sinasaktan natin ang Diyos; Panginoong Diyos maawa po kayo sa mga hindi sinasadyang kilos ng tao.Tulungan mo po kaming maranasan at maunawaan ang kahulugan na sabihin na tayo ay anak ng Diyos, na laging tapat, mga christiyano ng simbahan. Paki tulungan mo kaming makatanda sa ating maririnig,at ating ipagpatuloy ng patuturo ng anim na pagyukod na may kahulugan na itinataas natin sa Diyos sa spesyal na gawa.

Iniaalay ang panglimang Pagyukod sa Limang Banal na Sugat ng Diyos. Ang Limang Banal na Sugat ay hindi binabanggit, hindi ito masyadong napapansin ng tao ang walang hanggang Limang Banal na Sugat na iniaalay sa mga tao sa pamamagitan ng “patitiis sa pako,sa korona ng tinik, sa mga bugbog, sa mga sugat na nagdurugo at nauka” dahil sa kasalanan ng mga tao. Ngayon tayo ay nasakailaliman ng kahulugan ng Limang Banal na Sugat para maunawaan si Jesus ipinagpalit ang kalayaan ng kanyanng buhay para iligtas tayo sa pamamagitan ng “limang banal na sugat.” Ipinagpalit niya ang kaligayahan,ang kaunting pag-asa kapag tayo ay nagsisi at magbalik at ang limang banal na sugat ang kaplit ay “tanda ng pagibig” na nasa kailaliman ng kaluluwa at puso ng bawat isang tao.

Ngayon pinaalalahanan ang tao na nagpabaya at hindi pinapansin ang mga dakilng grasya na patuloy ang buwelo na ang mga tao ay may kakulangan ng interes,hindi makapagsalita, binabaliwala ang mga bagay.Umpisa na ipinagkanulo ang mga tao ngayon hanggang sa huling buhay hindi tinatanggap,hindi inuunawa, matigas,matigas ang ulo,pinababayaan ang kayabangan ang mangibabaw;Inaasahan ang ating kakayahan, ang katotohanan na mayroong limitasyon, may normal at banal na isip, laging umiikot sa mga bagay na kailangan ng tao. Lahat ng bagay ay nanggagaling sa Diyos ay dakila; Kung marunong tayong gamitin at makilala at maranasan na nanggaling sa puso hindi tayo mapapahamak at malulungkot kung tayo ay babagsak sa mundo. Kung naniniwala tayo sa Diyos, kung naniniwala tayo sa grasya ng kaligtasan, kung maniniwala tayo kay Jesus namatay dahil sa paagmamahal sa tao, tinatanggap ang limang banal na sugat para iligtas sa mga kasalanan ang mga tao,ang sugat ay tanda na narito siya tayo ay pinaaalahanan na maunawaan nating mabuti ang banal na sugat ang tanda ng pagibig.

Ngayon tayo ay pinaalalahanan para maintindihan kung ano and dapat gawin para magbalik tayo sa Diyos na may pusong nagpapasalamat, nagsising puso para makilala kung ano ang mayroon tayo kung anong bagay ang pinagkaloob sa atin para kapalit ng pagbabalik, pagsisi at makita ang gawa ni Jesus at ang kanyang ginagawa.Hindi ito natapos sa limang banal na sugat na misteryo subalit patuloy pa rin tayo na tumataggap ng paanyaya ng Banal na Awa[Devine Mercy} sa mundo.Ang Banal na Awa ay nililinis ang sugat, kaluluwa at katawang may sakit. Ito ang mga bagay na pinaalalahanan tayo sa pamamagitan ng Limang Banal na Sugat para maunawaan kung ano ang  dapat gawin, kung ano ang dapat desisyonan para magbalik ang taong makasalanan, para magampanan ang papel na nakalaan sa bawat isa na nanggaling sa kalooban  ng Diyos.

Tingnan ang limang Banal  na Sugat ni Jesus para makita natin ang katotohanan ng sakit at daing at reklamo para isuko natin ang lahat ng bagay na mahalaga sa ating kalooban para ipagkatiwala at laiialay sa Diyos. Walang “paghihirap” na pwede nating  ikompara sa hirap na dinaanan ni Jesus;  Walang “krus” na kasing bigat ng kay Jesus na kanyang dinadala; Walang kamatayan na malilinis tayo at bigyan tayo ng  bagong mundo,walang mundo ng kamatayan,ng kaluluwa, para taggapin natin mamaya, para maging kontento at masaya sa mapayapang mundo na ating nakikita sa ating buhay. Panginoon ang kahulugan ng “limang banal na sugat” ay masagana kung ating mauunwaan gagawin, ang kahulugan ay nagaapoy sa ating puso,pananampalataya at gagawin natin ng masigasig para maintindihan ang kahulugan ng doktrina ng Diyos na iniwan sa mga tao.

Sa ngayon ang Diyos Spirito Santo sinusubaybayan at pinapayagan na maunawaan ang kahulugan ng “limang banal na sugat.” Sana ang bawat isa ay libreng magpasiya,makilala ang mga napabayaan sa bawat buwan at taon sa ating buhay ukol sa limang banal na sugat. Dapat bigyan natin ng pansin para bumalik at magkaroon tayo ng pagkakataon kung ano ang dapat nating gawin ukol sa “limang banal na sugat.”Darating ang oras ng “Paglilinis” sa nalalabing araw at kailangan umasa tayo sa tulong ukol sa limang banal na sugat ang tanda  na pinako ang Diyos  sa mga magbabalik na may pusong nagsisi,mga pusong magyuyukod para makilala at umasa sa “Paghadlang na manggagaling sa mga Santo, Anghel sa langit kasama ang Mahal na Ina” na sinabi sa atin kung susundin natin ang anim na Pagyukod ng Noo sa Sahig Habang Nakaluhod. Ang ikalimang pagyukod ay ukol sa limang  banal na sugat.

Diyos Ama hindi naming makakalimutan pasalamatan ka.Ang Diyos Ama ang Pinakamataas na tao, Ama na may dakilang Kapangyarihan; habang panahon lahat ay siya ang may pagaari ng lahat.Ang Ama ay tao na nakikita niya lahat ng nangyayari sa buong mundo,sa lumipas na panahon at sa kasalukuyan at darating na panahon-ang Ama ang magliligtas sa atin,may kasalanan at kamatayan na darating may paglaban at ipagkanulo. Aming Ama kami ngayon ay nagpapasalamat sa grasya ng pagibig na inilalaan sa mga tao lalo na sa mga kaluluwa. Pinili mo para sa amin ang Ina,ang hukbo ng mga tao na napapaligiran ng kagandahan at mga grasya sa paraiso sa langit, ang taong tinatawag ng Inang Maria. Ang Pinakabanal na puso ng Ina ay dapat pagpitagan,pagmasdan,dapat nating malaman at malaman sa buhay kung kailan natin makikilala na tayo ay anak ng Ama na myroon tayong familya sa langit.Ngayon ay nauunawaan mabuti para makilala ang kabuuan at pagka perpekto na Birheng Maria na pinili na Ama, Ang Ina ay ang taong nagdadala ng pagsikat sa “laban” subalit ang pagsikat na gumagawa ng kabutihan, pagsikat ng kabanalan, pagsikat ng lubos na paniniwala,pagsikat na tinatanggap, pagsikat na may salita na tinatanggap niya na maging Ina ni Jesus kay Santo Gabriel.

Lahat ng katotohanan ay naging napakagaling at mabuti napakahalagang kasaysayan sa bawat kaluluwa para maunawaan at maipamahagi ang magandang balita ngayon sa natitirang araw ang  araw ng pagbabalik ng mabuting balita para sabihin na buhay ni Jesus sa pamamagitan na Banal na Eukaristiya na nasa atin na nasa bawat tanda na iniwan ni Jesus sa lupa na ginagampanan ng tao na hindi natin dapat iwasan. Ngayon ang Mahal na Ina ang tao na pinili ni Jesus na kanyang kasama. Ang lna ang unang tumanggap ng Banal na spirito ng Diyos, maamo,mapakumbaba, siya ang “Reyna ng Langit” ang kanyang titulo habang panahon.Ang lna ay ang ikalawang katauhan ng Diyos.Siya ang lna ng Eukaristiya, ang lna ng Awa[Devine Mercy], ang lna ng may Puso ng Pagibig, Ina ng mga Simbahan, ang ina ng walang “katapusang pagtulong, Paki tulungan mo kami.”

Iniaalay ko ang Pang Anim na Pagyukod sa Mahal na Ina, na may paggalang ng puso, mapagpasalamat na puso, pinupuri ko ang gawa ng Ina na ginagampanan niya ng matahimik,malakas ang loob, nagmunimuni para ang mga tao ay tumaggap ng katuparan at gantimpala.Ang Mahal na Ina ay ginagampanan ang lahat ng mabuti at bumalik sa Diyos ang katawan at kaluluwa sa langit subalit hindi niya nagustuhan ang maging Reyna na Langit, nanatili pa rin siyang lna na nasa lupa, mapakumbaba, matahimik, lagi niyang iniisip ang mga anak sa lupa na naghihirap.Ang kasalanan ang nagpapalayo sa Diyos sa mga tao.Hindi alam ng tao ang dapat gawin para bumalik ang pananampalataya sa Diyos,napabayaan nila ang pagkakataon hanggang huling sandali. Mayroong tao sa purgatoryo, mga taong iniwan ang Diyos kaya napunta sila sa lugar na dumadaing at kinakagat ang mga ngipin. Ang lna ay nahahapis.Ang lna ay hindi makatingin sa ginagawang kasalanan ng mga tao na nakadikit na parang putik.Ang lna ay hindi makatiis na makita ang pagkamababaw ng tao,kalokohan at kahinaan sa pananampalataya. Ang lna ay patuloy pa ring tumutulong sa mga tao,tinututuan at ginagabayan at inilalapit tayo sa kanyang anak,Sa Diyos ang lna ay laging lumuluha para paningasan[kindle[ ang mga kaluluwa,para ipaalala ang salita,mga anak magbalik kayo sa Diyos,magsisi, lumapit kayo sa Diyos sa pamamagitan ng rosaryo,sa pagdarasal ng [Devine Mercy].  Humingi tayo ng kapatawaran,tulong, suporta para tulungan tayo sa pagpunta sa “Pagpapatapon” sa Lupa.

Sino  ang makapagbibigay ng mga salita,sino ang may karapatang magsalita kundi ang “Reyna na Langit” na tinatawag nating “Mahal na Ina,”lumapit tayo sa Ina,ang ina ay hinahawakan ang ating kamay, mga taong lumalapit sa Ina maski hindi sila banal,makasalanan,maski tayo ay masama.Hindi tayo makakaalis sa katotohanan na nasa paligid ng ating buhay,subalit ang Ina ay laging nakakaunawa ng ating kahinaan,ang ating ikinikilos na hindi natin kayang gampanan dahil wala tayong bendisyon ng Diyos.Ang Ina ay tinutulungan ang mga tao habang siya ay nasa lupa. Ang Ina ay ayaw tayong mahuli hanggang hindi natin tinatanggap ang paagmamahal ng Diyos, ang pagibig na kanyang  ipinamimigay at nahihinntay siya hanggang ngayon.

Sa mga araw ngayon, ang boses ng Ina ay maririnig dahil kaunti na lamang araw ang natitira sa mundo para maging matigas tayo,mapagmataas. Dapat tayong yumuko, isuko ang pansariling gusto para mabuhay tayo na mapakumbaba, para maunawaan natin kung anong buhay mayroon tayo para ang Ina ay subaybayan tayo na mapalapit sa Diyos,maunawaan ang buhay,kung ano ang dapat nating pipiliin,tanggalin,iiwasan para ang grasya ng Diyos ay tulungan tayo sa buhay, para magkaroon tayo ng pagkakataon na umakyat sa langit habang panahon,ginugunita ang Diyos at kasama ang Mahal na Ina. Lahat  ng mayroon tayo ang Ina ay gusto niyang tingnan nating muli kung ano ang nangyayari,tingnan ang hirap na ating pinagdaanan,sa paligid maraming masamang nangyayari, mga kasalbahahang ginagawa ng tao, kalupitan na nanaig, manaig ang totoo  pangungusap ukol sa nakakasakit na nilikha ng Diyos.

Ang mga tao ay hindi pwedeng ipagpatuloy ang kanilang ginagawa na sobra.Mawawalan tayo ng pagkakataon at oras maghanda bago dumating ang “Paglilinis”. Sa mga nangyayari sa ating paligid at lumalala ang kasamaan na nakikita natin bawat araw at buwan ang demonyo ay patuloy na nanghihikayat  ng tao kaya patuloy ang pagbagsak ng mga tao at paggawa ng kasalanan at lumalayo tayo sa Diyos.Ang pananampalataya ng tao ay wala sa tama at lahat ng ito ay hindi makakabuti sa kaluluwa at pangkatawan. Ito ay nakikita ng Ina;Ang Ina tumatayo sa buong katauhan-kasama si Jesus,laging nagdarasal sa Diyos Ama

Ang huling pagkakataon ay ang Anim na Pagyukod ng  Noo sa Sahig Habang Nakaluhod or the six Kowtow ang dapat gawin ng mga tao na may tapat na puso para bumalik sa tamang    daan. Ang mga tao ay walang ikalawang pagpipilian kaya ang anim na pagyukod ay maraming grasya na ipingkakaloob ng Diyos kung tayo ay hihingi ng tawad para makapunta sa bagong mundo, para magkaroon tayo ng pagkakataon na sumalba sa “palilinis” sa  pamamagitan ng tulong ng mga Santo,Anghel at tulong ng Mahal na Ina sa pamamagitan ng kumakalingang panalangin ng Reyna na Langit.Ang mga tao ay dapat lumaban at makilala ang kamalian,makasama ang pagibig para magyukod sabihin sa Diyos na bawasan ang “Parusa”dahil sa mga nakakasakit na ginagawa ng tao at paglabag sa batas ng Diyos. Ito ang mga bagay ginagawa ng tao ay dapat pagbayaran ngayon o bukas,iyan ang “araw ng paghihirap,” “ang araw ng paglilinis” ng buong mundo. Mahaharap natin ito pero marami pa rin tayong haharapin?

Nakikita natin ang nangyayari sa Mundo ngayon na nangangailangan tayo ng tulong ng Diyos subalit ang pinakamabilis ay yumukod sa Diyos.Ang Mahal na Ina ay pinaaayayahan tayo na humingi ng tawad sa Diyos na nanggaling sa ating puso at kaluluwa.Kailangan tayo ay magbalik, humingi ng tulong,humingi ng awa sa Diyos, sa pamamagitan ng ating gawa, pagsamba ng buong kaluluwa at katawan para maalis ang yabang, matoto tayong gumalang sa Diyos. Ito ang gustong gawin natin na naggaling sa Mahal na Ina,Ang Ina ay handang tumulong para harapin ang malungkot na nangyayari sa Mundo. Ito rin ang itinuro niya kung dapat nating payagan ang kayabangan, batang kilos at katigasan ng ulo na makakasira sa katotohanan para ikalat ang pagsisiwalat ng Mahal na Ina  sa Mundo.Ito ang grasya na ipinagkaloob ng Mahal na Ina sa mga tao sa inspirasyon ng Banal na Spirito Santo ang Pagyukod sa Diyos at Pagbabalik natin sa Diyos.

Ngayon ating mga kapatid mayroon tayong pagkakataon para tanggapin at ituro ang anim na pagyukod ng noo sa sahig habang nakaluhod na dapat ikalat sa buong mundo at patuloy ipaliwanag ang kahulugan.Mayroon tayong nagiisang paraan para bumalik tayo s Diyos,tayo ay magmahal;Sabihin natin sa Mahal na Ina mamagitan siya para ang mga tao ay magkaisa, magdasal sa Diyos.Ang Diyos lamang ang pwedeng tumulong sa atin para tayo ay makarating sa “Bagong Mundo”; Kung mamatay tayo sa paghihirap sa darating na “Paglilinis” makababalik pa rin tayo sa Diyos ng habang panahon  sa paraiso sa langit

Huwag tayong magpakahuli, huwag nating pakawalan ang pagkakataon dahil  kung wala tayong pasensiya para maunawaan,walang lakas para makita ang tama at mali,kung ano ang dapat gawin para magsiklab ang kaluluwa at budhi.Kumilos tayo na naggaling sa puso,magsanay at sumamba tayo sa Diyos alang alang sa mga kapatid na lalake at babae na hindi naniniwala,nabubuhay sa kasalanan,mga taong hindi nakakaalam,nakakaunawa at mga taong hindi kumikilos. Ang dapat nating gawin para matulungan ang mga kapatid na lalake at babae ay magkaisa sa pagibig ayon sa doktrina ng Diyos.Mahalin ang Diyos sa lahat ng bagay,mahalin ang mga kapatid na lalake at babae,mga kamaganak at familya, mga taong nangangailangan ng pagyukod na kasalukuyan tayo ang “tagapanguna at tumitistigo” sa anim na pagyukod na nanggagaling sa ating puso at kaluluwa na sinabi ng Diyos sa buong mundo. Ito ang Paraan para bumalik tayo sa Diyos at magyukod.

Sa ngayon hindi natin dapat kalimutan si San Jose,ang taong napili ng simbahan na maging patron at puno ng Banal na Familya ng Nazareth at patron din siya ng mga bata sa mundo na lumalapit sa kanya na walan wala. Ang Santo at mga anghel ay laging nakahanda na tumulong sa  bawat tao.Tinutulungan tayo ng santo at anghel na makinig,mga taong gustong bumalik kung mayroon tayong pagkakataon gunitain ang Banal na Eukaristiya, ang mga santo at anghel ay nasa paligid ng Tabernacle o dalanginan sa simbahan at sa himpapawid.Paki tulungan mo kaming makilala ang mga bagay na ipinagkaloob nd Diyos habang tayo ay nabubuhay,mga dapat gawin kung kailangan at tanungin ang anghel at santo na mamagitan sila sa Diyos para sa atin. Humingi rin tayo ng tulong sa mga nagbabantay nating mga anghel para mapaglabanan ang tukso,maiwasan ang mga hapis sa buhay at sa mga ating paligid. Tulungan mo kaming bumalik sa wastong daan ng matuwid at makatuwiran, para maunawaan ang kahulugan ng pagbabalik sa Diyos ng buoong puso at kaluluwa,mabuhay na nauukol sa tawag ng Diyos,mamuhay na may pagtitiis,tinatanggap,ipagkatiwala,umiibig, nagaalaga,nagsasakrifisyo at nagbibigay ng tulong.

Maraming  mga bagay sa ating kaluluwa na dapat nating harapin ,mapaglabanan natin ang hirap at hapis subalit ang mga anghel at santo at ang Mahal na Ina ay nangako na tutulungan tayo kung maniniwala tayo sa Diyos. Ang lumalapit sa Ina mahahayag ang langit at makikita ang malalim na kahulugan,makikilala ang pagibig ng Diyos,tumatanggap ng biyaya at pagbasbas sa buwan at taon hanggang daan taon. Tulungan mo kaming magising,tumayo at maisip bumalik sa Diyos bago dumating ang “Paglilinis” na ating haharapin.Sa lakas ng tao kung walang grasya ng Diyos,kung ang tao ay hindi naniniwala sa Diyos kung walang paghadlanng Diyos,kung walang tulong sa mahal na Ina,hindi tayo mananalo sa masamang spirito,hindi natin silang kayang labanan na nasa paligid ng daang taon. Tulungan mo kami. Amen.

Mayroon pang dagdag ukol sa anim na Pagyukod para maintindihan mabuti. Marami pang dapat malaman ang tao at tanggapin para masanay sa darating na araw.Ang mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos ay pinagyayaman at hinihikayat para  tulungan ang mga kapatid nating lalake at babae sa buong mundo para makilala ang Diyos, magbalik, magsisi, magyukod sa  pamamagitan ng “Anim ng pagyukod ng noo sa sahig habang nakaluhod sa sahig para tulungan ang mga tao sa mundo. Sa ngalan ng Banal na pangalan ni Jesus Kristo ating Diyos. Si L. natapos ang mensahe Agosto 19,2015 sa simbahan ng Saint Thomas Aquinas; nakaluhod sa tabernacle, nagkaroon kami ng pagkakataon na yumukod at ialay sa Diyos ang salita na itinuro at ibinigay ng Diyos Spirito Santo natapos ng gabi sa ngalan ng Banal na Pangalan ni Jesus Kristo, Amen, Amen.

1) Ang dapat gawin ng mga babae ay baguhin ang pananampalataya at ikalat ang mga mensahe.

2) Ang mga mensahe at milagro na nakunan ng litrato na ibinigay kay L.

3) Itong mensahe ay ibinigay sa unang taon ng Anibersaryo ng pinakamahalagang mensahe sa mundo kay L : Ang Anim na Pagyukod, Agosto 19, 2014.

4) Hindi ito nangangahulugan ng katapusan ng mundo kundi ang katapusan sa kasalukuyang panahon ngayon at ang umpisa ng Panahon ng Kapayapaan na ipinangako ng Mahal na Birhen sa Fatima.

5) Ang pitong regalo ng Banal na Espirito: (Wisdom) Karunungan, (Understanding) Pang-unawa, (Knowledge) Kaalaman, (Fortitude) Katatagan ng Loob, (Counsel) Tagapayo, (Piety) Banal na Gawain, at (Fear of the Lord) May Takot sa Diyos.

6) Kapag tayo ay naging Kristiyano noong tayo ay bininyagan ang kaluluwa ay nagbabago.

7) Si Jesus ay nagkatawang tao noong siya ay nasa lupa at siya rin ay nagkatawang tao sa Eukaristiya.

8) “Fiat” ay ipinaliliwanag sa Latin sa Biblia, sinabi ni Maria na mangyari sa kanya kung ano ang sinasabi ng salita “ Luke 1:38”. Ang sagot niya ay Oo sa gusto ng Diyos.

9) Ang Mahal ng Birhen ang nagbigay ng Anim na Pagyukod sa mundo sa pamamagitan ng mensahe niya kay L. Ang paanyaya ay ang pagbabalik ng tao sa Diyos at magsisi sa pamamagitan ng Pagyukod.

10) Iniaalay ito sa mga Anghel at Santo na nagpapakita sa mga milagro sa pamamagitan ng pahabang puting linya at mga nakitang milagro sa mata.

New Revelations through the Eucharist

http://nrtte.org/

 

Please share this message and website with those you know via email, social media, printing the message and word of mouth.