Matapat na Hinihiling Namin sa Diyos na Maawa Siya sa Amin

Share

Abril 3,2017

Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L.

L.: Panginoong Diyos noong nakaupo ako sa kama ngayon hinihiling ko sa Diyos na hayaan niya akong magpahinga ng kaunti upang mabasa ko ang Babasahin at Ebanghelyo ng Diyos ; pagkatapos ako at ang aking kapatid na babae K. (1) nagdarasal kami sa Diyos pakiusap hayaan mo  kaming marinig ang kanyang salita na itinuro ng Diyos at hayaan niya akong tumanggap ng mensahe. Panginoong Diyos, pakiusap tulungan ma akong maunawaan ang salita ng Diyos at tumanggap ng mensahe  dahil may misa ngayon, makikilala natin ang Diyos nagkatawan tao siya at bumababa sa lupa. Sa hindi mabilang na buwan ang Diyos ay nanatili sa apostoles, gusto niyang ipadama ang kanyang damdamin subalit ang mga apostoles hindi nila naunawaan na ang mga tao ay laging sumasalungat sa Diyos, lalo na ang eskriba, Pharisees, sa aking palagay ang Diyos ay  malungkot subalit mahal niya ang sangkatauhan, nagtitiis siya hanggang ngayon (2). Gusto kong maunawaan ang damdamin upang itaas ang salita ng Diyos. Alam kong wala akong masyadong nagawa na mabuti sa aking buhay, walang mahalaga sa akin upang makasama ko ang Diyos at pagkalooban niya ako subalit itinataas ko sa Diyos ang aking buhay. Ang Diyos hinahayaan niya na maunawaan ng buong puso ang ating kalooban,upang ihayag ang salita na gusto nilang sabihin sa akin at sa mundo sa panahon ng Lenten. Sa katapatan, naghihintay ako, madalang na nadadama ko ang Diyos kung kanyang  ayaw. Talagang gusto kong maramdaman ang pagdalo at maipamahagi kahit kaunti sa aking  sa ating isip upang aliwin ang Diyos.

Ngayon,pagbalik ng aking pagdalaw sa Icon ng Our Lady of Perpetual Help, ang aking puso ay lumuluha ( sobbing) at gusto kung lumapit kay K. dahil kaming dalawa nauunawaan namin ang aming damdamin. Mas matagal kaming magkasama lalo na kung nakikita namin ang nasa paligid na hindi naunawaan ang sintimyento namin, kaya ngayon gabi hinihiling ko sa Diyos na kaming dalawa na ihayag ang aming damdamin  sabihin at ibahagi sa Diyos sa panahon ng Lenten. Ang Diyos iniwan ang Templo;  nagtago siya ng 40 araw sa bundok; nagayuno siya. Tinutukso siya ng demomyo at gutom na gutom siya at sa oras na ito umaalingangaw 2000 libong taon ang nakakaraan. Dalawang linggo na nagtitira bago magmahal na araw maguumpisa ngayon habang binabasa ang Pagbasa pakiusap hayaan mong maunawaan ko kapag tumanggap ako ng salita ng Diyos.

Panginoon Diyos noong 12:15 ng umaga noong Abril 3,2017 sa bahay pagkatapos ng Retreat at pagdalaw sa Icon ng Our Lady of Perpetual Help sa Redemptorist Monastery umuwi kami upang gumaan ang aming damdamin at tumanggap ng salita ng Diyos. Sa isang sandali gusto kong basahin ang Ebanhelyo. Panginoong Diyos liwanagan mo ako; sana ang Banal na Espirito ay tulungan ako na maunwaan ang salita ng Diyos upang tanggapin at makinig sa turo ng Diyos. Buong puso kung itinataas sa Diyos sa mga araw noong umalis siya sa Templo at pumasok  ang panglimang lingo ng Lenten. Sa isang sandali mayroong banal na signal ang Diyos na ipinagkaloob sa akin lalo na ngayon umaga. Hiniling ko sa Diyos na maliwanagan at gusto kong basahin muli ang Babasahin bago magmisa para sa  Panglimang Linggo ng Lenten.

Lunes sa Ika-5 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Daniel 13, 41k-62
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Kahit sa daang madilim Panginoon ko’y kapiling.

Juan 8, 1-11

UNANG PAGBASA
Daniel 13, 41k-62

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, “Diyos na Walang Hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay?”

Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. “Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaing ito,” sabi niya.

Tinanong siya ng mga tao, “Ano ang ibig mong sabihin, binata?”

Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita, “Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaing ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis; walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan.”

Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, “Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng sa isang matanda, halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito.”

Pagkatapos, nagsalita si Daniel, “Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin.” Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, “Matandang walang pinagkatandaan! Inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo; pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos: ‘Huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala?’ Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaing ito, sabihin mo sa amin: sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik nang matutop ninyo?”

Sumagot siya, “Sa ilalim ng punong hati.”

Sinabi ni Daniel, “A, gayun! Buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo, at hahatiin ka sa dalawa.”

Inilayo siya roon, at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, “Ikaw naman, anak ni Canaan, hindi ka tunay na Judio. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Juda na hindi natakot sa iyong kaimbihan! Sabihin mo: sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan?”

At sumagot ang matanda, “Sa ilalim ng punong putol.”

“A, gayun!” pakli naman ni Daniel. “Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak.”

Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa kanya.. Binalingan nia ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila’y nagsisinungaling at nanumpa nang di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa Kautusan ni Moises, ang nagparatang nang di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Tugon: Kahit sa daang madilim, Panginoon ko’y kapiling.

Panginoo’y aking Pastol, hindi ako magkukulang.
Ako’y pinahihimlay sa mainam na pastulan,
at inaakay niya ako sa tahimik na batisan,
binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.

Tugon: Kahit sa daang madilim, Panginoon ko’y kapiling.

At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan
sa matuwid na landasi’y doon ako inaakay.
Kahit na ang daang iyo’y tumatahak sa karimlan,
hindi ako matatakot pagkat ika’y kaagapay;
ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang.

Tugon: Kahit sa daang madilim, Panginoon ko’y kapiling.

Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang,
ito’y iyong ginagawang nakikita ng kaaway;
nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw.

Tugon: Kahit sa daang madilim, Panginoon ko’y kapiling.

Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan,
sasaaki’t tataglayin habang ako’y nabubuhay;
doon ako sa templo mo lalagi at mananahan.

Tugon: Kahit sa daang madilim, Panginoon ko’y kapiling.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Ezekiel 33, 11

Sinabi ng Poong mahal:
“Di ko nais na mamatay
ang mga makasalanang
nagbabagong-kalooban
upang sila ay mabuhay.”

MABUTING BALITA
Juan 8, 1-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, si Hesus ay pumunta sa Bundok ng mga Olibo. Kinaumagaha’y nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya’t umupo siya at sila’y tinuruan. Noo’y dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaing nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila, at sinabi kay Hesus, “Guro, ang babaing ito’y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa Kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?” Itinanong nila ito upang subukin siya, nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Hesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan nang katatanong si Hesus, kaya’t sila’y tiningnan niya at sinabi ang ganito, “Sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya.” At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila’y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Hesus at ang babaing naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Hesus at tinanong: “Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?” “Wala po, Ginoo,” sagot ng babae. Sinabi ni Hesus: “Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka, at huwag nang magkasala.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon. 

Juan 11:1-45  

Namatay si Lazaro

11 Mayroon isang lalaking maysakit na ang pangalan ay Lazaro. Siya ay taga-Betania na nayon nina Maria at ng kaniyang kapatid na si Marta. Si Maria ang siyang nagpahid ng pabangong langis sa Panginoon. Pinunasan niya ng kaniyang buhok ang mga paa ng Panginoon. Siya ay kapatid ni Lazaro na maysakit. Ang mga kapatid na babae ni Lazaro ay nag sugo upang sabihin kay Jesus: Panginoon, narito, si Lazaro na iyong minamahal ay maysakit.

Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya: Ang karamdamang ito ay hindi para sa layunin ng sa kamatayan kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa gayon ang Anak ng Diyos ay maluwalhati sa pamamagitan nito. Si Marta at ang kaniyang kapatid na babae at si Lazaro ay inibig nga ni Jesus. Nang marinig nga niyang maysakit si Lazaro ay nanatili siya ng dalawang araw sa pook na kaniyang kinaroroonan.

Kaya pagkatapos nito ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad: Pumunta tayong muli sa Judea.

Sinabi ng kaniyang mga alagad sa kaniya: Guro, ngayon pa lang ay naghahanap na sila ng pagkakataon upang ikaw ay batuhin ng mga Judio. Babalik ka na naman ba roon?

Sumagot si Jesus: Hindi ba may labindalawang oras sa maghapon? Ang sinumang naglalakad kung araw ay hindi natitisod dahil nakikita niya ang liwanag sa sanlibutang ito. 10 Ang sinumang naglalakad kung gabi ay natitisod dahil wala ang liwanag sa kaniya.

11 Sinabi niya ang mga bagay na ito. Pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanila: Ang ating kaibigang si Lazaro ay natutulog. Pupunta ako upang gisingin ko siya.

12 Sinabi nga ng kaniyang mga alagad: Panginoon, kung siya ay natutulog, gagaling siya. 13 Ang sinabi ni Jesus ay ang patungkol sa kaniyang kamatayan. Ngunit sa palagay nila, ang sinabi ni Jesus ay patungkol sa paghimlay sa pagtulog.

14 Kaya nga, tuwirang sinabi ni Jesus sa kanila: Si Lazaro ay patay na. 15 Ako ay nagagalak alang-alang sa inyo na ako ay wala roon. Ito ay upang kayo ay sumampalataya, gayunman, puntahan natin siya.

16 Si Tomas na tinatawag na Kambal ay nagsabi nga sa kaniyang mga kapwa alagad: Pumunta rin tayo upang mamatay tayong kasama niya.

Ang Magkapatid ay Binigyang Kaaliwan ni Jesus

17 Pagdating nga ni Jesus ay nalaman niyang si Lazaro ay apat na araw nang nasa libingan. 18 Ang Betania ay malapit sa Jerusalem na may humigit-kumulang na tatlong kilometro ang layo. 19 Marami sa mga Judio ang pumunta sa mga kababaihan na nakapalibot kina Marta at Maria upang aliwin sila tunkol sa kanilang kapatid. 20 Pagkarinig ni Marta na si Jesus ay dumarating sinalubong niya siya. Si Maria ay nakaupo sa loob ng bahay.

21 Sinabi nga ni Marta kay Jesus: Panginoon, kung naririto ka sana ay hindi namatay ang aking kapatid. 22 Alam ko na kahit ngayon anuman ang hingin mo sa Diyos, ito ay ibibigay sa iyo ng Diyos.

23 Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ang iyong kapatid ay muling babangon.

24 Sinabi ni Marta sa kaniya: Alam ko na siya ay muling babangon sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw.

25 Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin bagamat siya ay mamamatay, siya ay mabubuhay. 26 Ang bawat isang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo ba ito?

27 Sinabi niya sa kaniya: Opo, Panginoon. Sumasampalataya ako na ikaw ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos na darating sa sanlibutan.

28 Nang masabi niya ang mga bagay na ito, siya ay lumakad at tinawag ng palihim ang kaniyang kapatid na si Maria. Sinabi niya sa kaniya: Ang guro ay dumating at ipinatatawag ka. 29 Pagkarinig niya nito ay agad siyang tumindig at pumunta sa kaniya. 30 Si Jesus ay hindi pa nakarating sa nayon ng mga sandaling iyon. Siya ay nasa dako pa lang na kung saan ay sinalubong siya ni Marta. 31 Ang mga Judio na umaaliw kay Maria sa bahay ay sumunod sa kaniya. Ito ay nang makita nga nila si Maria na dali-daling tumindig at lumabas. Kanilang sinabi: Siya ay pupunta sa libingan upang doon tumangis.

32 Dumating nga si Maria sa kinaroroonan ni Jesus. Nang makita niya si Jesus, nagpatirapa siya sa paanan nito. Sinabi niya sa kaniya: Panginoon, kung naririto ka sana ay hindi namatay ang aking kapatid.

33 Nakita ni Jesus na siya at ang mga Judiong sumama sa kaniya ay tumatangis. Siya ay namighati sa espiritu at naguluhan. 34 Sinabi niya: Saan ninyo siya inilagay?

Sinabi nila sa kaniya: Panginoon, halikayo at tingnan ninyo.

35 Si Jesus ay tumangis.

36 Sinabi nga ng mga Judio: Tingnan ninyo kung gaano niya siya kamahal.

37 Sinabi ng ilan sa kanila: Ang taong ito ang nagmulat ng mga mata ng bulag. Wala ba siyang magagawa upang hindi mamatay ang taong ito?

Ibinangon ni Jesus si Lazaro Mula sa mga Patay

38 Si Jesus, na muling namighati ang kalooban, ay pumunta nga sa libingan. Ang libingan ay isang yungib na natatakpan ng bato. 39 Sinabi ni Jesus: Alisin ninyo ang bato.

Si Marta na kapatid ng namatay ay nagsabi sa kaniya: Panginoon, sa oras na ito ay mabaho na siya sapagkat apat na araw na siyang patay.

40 Sinabi ni Jesus sa kaniya: Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?

41 Inalis nga nila ang bato sa dakong pinaglagyan nila ng patay. Tumingala si Jesus at nagsabi: Ama, pinapasalamatan kita na ako ay dininig mo. 42 Alam ko na ako ay lagi mong dinirinig. Sinabi ko ito alang-alang sa mga taong nakatayo sa paligid. Ito ay upang sila ay sumampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin.

43 Nang masabi na niya ito, sumigaw siya ng may malakas na tinig: Lazaro, lumabas ka! 44 Lumabas ang patay. Ang kaniyang mga kamay at mga paa ay natatalian ng telang panlibing. Ang kaniyang mukha ay nababalot ng isang panyo.

Sinabi ni Jesus sa kanila: Kalagan ninyo siya at pabayaan siyang yumaon.

Ang Banta na Papatayin si Jesus

45 Marami nga sa mga Judio na pumunta kay Maria ang nakakita sa mga bagay na ginawa ni Jesus. Dahil dito, sila ay sumampalataya sa kaniya.

 

L. Panginoong Diyos, ang unang Pagbasa ngayon ang Diyos Ama ay nagpapakilala sa buong mundo. Ang Diyos inihayag niya sa lahat ng namatay na tao na bubuksan niya ang mga libingan at sila ay bubuhayin at dadalhin sila sa lupa ng Israel. Ang Diyos ang sabi sa kanila ako ang “Lord “; nagawa niya ito at gusto niyang makilala siya bilang Diyos.Bago dumating ang oras na si Panginoong Hesus ay nagkatawang tao (incarnation),walang hanggang mamarati,sa hindi mabilang na daang taon, ang Ama ay ang pinakapangyarihan Diyos; sa tamang sandali at tamang oras, ang Diyos pinapayagan ang propeta Ezekiel na ihayag sa mundo at isulat sa libro ang  istorya ng kanyang nagawa at ipinangako sa kapangyarihan ng Diyos  na gumanap at tumupad habang inihahayag.Samantala, ang ikalawang Pagbasa ay ukol sa oras ni Hesus, subalit si Santo Paul ay ang apostoles pagkatapos ng oras ni Hesus.Noong matapos ni Hesus ang  kanyang mission at nagbalik sa langit si Santo Pablo ay nagbago.Ito ay noong mga araw na hindi pa oras at ang mga apostoles ay nanatili sa misyon at  ang Diyos napinili rin si Santo Pablo.Sinulat niya ukol sa espirito, ukol sa testimonyo, at sinulat niya ang lahat ng bagay ukol sa kaharian na ipinagkaloob ng Diyos at binigyan ang mga tao na magtrabaho ukol sa espirito at naniniwala sa Panginoong Hesus Kristo.

Ang istorya ng dalawang Pagbasa, ang Unang Pagbasa maliwanag na pinaaalahanan tayo na ang panglimang Linggo ng kurisma ( lent). Ang Diyos binubuksan ang libingan at nabuhay ang mga tao at ang sabi niya  lahat ay dapat maniwala sa mga ginagawa ng Diyos dahil ang Diyos ay Panginoon ng Pagkabuhay,ang ating Diyos, ang Diyos ng mga tao; ang Diyos ng lahat ng henerasyon at bawat daang taon,na narito tayo ngayon upang malaman na ang Diyos ay totoong Diyos, ang Diyos na hindi mabilang na henerasyon, ang Diyos na nakaharap sa atin ngayon.Ang  kanyang pangako ay hindi natatapos at patuloy ang programa ng Diyos na iligtas tayo; ipinapatay ang kaisa-isang anak upang maipagpatuloy ang pagliligtas na kanyang ipingkaloob, pinaalalahanan sa Ikalawang Pagbasa, sa  sa pamamagitan ng Diyos Espirito, kung sino ang naniniwala ay mananatili sa Panginoong Hesus Kristo,kasama ang Espirito ng mga tao. Kung walang Espirito, maski ang tao ay buhay parang patay din siya dahil ang kaluluwa ang katawan,kung hindi mamarati at hindi mabubuhay sa Panginoong Hesus Kristo ang mortal na katawan ng mga tao ay nabubuhay sa kadiliman at masama (iniquity). Lahat ay pag-aari ng Diyos, sa Espirito,buhay man o patay ay taong nabubuhay sa kabanalan(righteousness) na pinatunayan ng Santo Pablo (Paul)

Ngayon nakikita natin ang plano in Hesus ukol sa Ebanghelyo sa kasaysayan ni Marta, Mary at Lazarus ; ang istorya ni Mary sa Ebanghelyo ang kapatid ni Lazarus siya ang nagpahid (anoint) ng pabango sa paa ni Hesus at kanyang pinunasan ng kanyang buhok. Ang tatlong magkapatid ay mababasa sa Ebanghelyo, sila ang mga taong minamahal ni  Hesus, ang village na lagi niyang binibisita ; sila ay kaibigan ni Hesus noong araw na iniwan sila upang mangaral.  Pagkatapos ng kanyang pangaral ay nabalitaan niya na si Lazarus ay namatay. Ito ang pangyayari na nabanggit ng Diyos sa Ebanghelyo.  Bawat  isang pangyayari (event) na naganap sa programa ng Diyos ay testimonyo sa dangal ( glory) ng Diyos at ang ginawa ng Diyos sa mga tao noong oras na iyon. Ngayon ay magkapareho; tingnan natin ang matibay na kahulugan ng kamatayan ni Lazarus, hindi lamang sa katawan at ang kanyang pagkabuhay ukol sa teolohiya; sa kailaliman ng aral, matatanggap natin na si Hesus ay nanggaling sa daigdig upang iligtas ang mga tao,maraming kaluluwa dahil ang mga tao ay mayaman sa kasalanan at kamatayan kaya si Hesus ay dumating upang iligatas tayo at nabuhay siya katulad ni Lazarus. Lazarua nabuhay at namatay sa sarili, sa kanyang mga kasalanan at nabuhay sa mga araw ng katotothanan bago si Hesus ay pumasok sa “Passion”.

Ngayon sa panahon ng kurisma lahat  ay pinaplano kasama ang pangyayari na makahulugan sa ikalawang linggo ng kurisma (lent). Halos Palm linggo na papasok ang Mahal na Araw na ating ipinagdiriwang.Ang sinasabi at ipinapayo ngayon na ang kamatayan ni Lazarus ang ibig sabihin na ang taong nabubuhay sa kasamaan ( iniquity) ay kailangan mamatay (5) para ang Diyos ay lalapit upang iligtas tayo,ang dangal, pagkabuhay na bagong umpisa sa ating buhay. Tanggalin lahat ng tela; alisin lahat ng balot ni Lazarus na namatay na apat na araw ang  nakakaraan at nangangamoy na. Sabi ni Hesus sa mga tao na buksan ang libingan subalit sabi ni Marta kay Hesus na nangangamoy na; subalit tinanong si Marta kung naniniwala siya at ang sabi ni Hesus kay Marta magtiwala at maniwala ka sa ginagawa ng Diyos; upang makita ang dangal ng Diyos,maintindihan ang milagro na ating narinig sa Ebanhelyo, ang Mabuting Balita na nakasulat  sa istorya. Parehong araw  ang dahilan ang pagbabalik sa lupa ni Hesus ay upang iligtas ang mga tao upang lahat ay makarating sa langit. Nabubuhay tayo sa  kasalanan (iniquity) kaya kailangan tayo ay mamatay, wala tayong halaga subalit iniligtas niya tayo. Dumating siya upang bigyan tayo ng buhay kung tayo ay naniniwala at gawin (realize).

Sa araw na ito ipinaaalala ang dangal (glory) ng Diyos, ginagawa ang mga milagro, inihayag  manifest) ang ipinagkaloob ng Diyos, upang tanggapin siyang Diyos at ang kapangyarihan ay ukol sa kanya.Nakikita natin sa awa sinasagip at tinutulungan niya ang daigdig;  siya ay naguguluhan at malungkot; alam niya na ang kalaban niyang tao.Nakikita ang mga taksil (betray) na tao, mga taong namimintas,sinisisi binibigyan siya ng kalungkutan subalit patuloy ang kanyang kilos dahil alam niya hindi malawak ang ating isip, walang isip at inaasahan ang minana sa buhay ng tao. Ukol sa nagawa ng Diyos natupad o hindi ang Diyos ay iniligtas tayo, ang kanyang balak (purpose) upang  ipadala sa ating buhay at malaman, maunawaan at tulungan tayong makita ang ilaw,tumanggap ng pagibig, magkaroon ng buhay na yakapin ang doktrina  at katotohanan. Ang kapangyarihan ng Diyos  lamang ang makakapagpatotoo,nabuhay ang patay, ang pilay nakalakad at ang bulag ay nakakita ang bingi ay nakrinig.Marami pang pambihirang ginawa na pag-aari ng Diyos na kanyang isinasagawa sa kanyang kapangyarihan.

Ngayon, narinig natin ang storya ng pamilya ni Marta at Lazarus. Sa pagpasok ng ating pag-ayuno (fasting) ang ikalimang linggo ng kurisma (lent)isipin natin ang nakaraan. Nagumpisa ang kurisma sa panahon na may tamang hangarin o hindi at kung ang ginawa natin sa Diyos at kung ano ang pagtitiis natin sa panahon ng kurisma? Naghahanda tayo ng malaking handaan kasabay ang Mahal na Araw na napakahalaga ukol sa pagliligtas na ipinagdiriwang taon -taon sa hindi mabilang na henerasyon umpisa na si Hesus ay bumaba sa lupa 2000 libong taon ang nakakaraan at patuloy nating ipinagdiriwang bawat taon ng bawat kristiyano at isinasalaysay bawat taon upang bigyan tayo ng pagkakataon na makita ang ating sarili, makita ang ating kaugnayan sa Diyos at kopyahin sa ating sarili upang magmeditate, magdasal, mag-ayuno at mangumpisal upang makita at hamunin ang ating sarili.

Talaga, ilan ang nakakaisip at makakagawa nito? Ang simbahan patuloy na ginagabayan tayo sa  panahon ng kurisma na iniaalay sa Espirito ng Diyos ; ito ay 40 araw na ang Diyos ay patungo sa disyerto sa bundok. Humarap siya sa paguusig,gutom at tinukso sa bandang huli. Sa katapusan ang paghamon (challenge),kung ano ang kanyang tiniis ay halimbawa sa atin ngayon at siya ring araw ng pag-aayuno, tingnan ang ating puso at balikan ang lumipas sa ating buhay,abala sa mga araw na may pangarap ( ambition). Mga araw na nabuhay tayong masama at kalikuan ; alam natin na talagang sinasadya natin saktan ang Diyos,minsan hindi natin alam ; maraming bagay na kompromiso na hindi natin tinitingnan ang kaluluwa,hindi natin naisip ng ating puso, na wala tayong hangad sa katotohanan.Ang Panginoong Hesus ipinagkaloob ang doktrina sa atin upang pillin ang daan ng kabanalan at magbalik sa buhay ng buong puso,ang ating konsiyensiya at  katotohanan upang magsisi sa buhay, maging karapat dapat na anak ng Diyos na namatay upang iligtas tayo sa mga kasalanan, Dinala niya ang paliligtas sa bawat isa. Ayaw niyang manatili sa kasalanan ang bawat isa. Ayaw niya tayong mamatay. Maski si Lazarus  na bumaho noong 4 na araw na namatay ang Diyos ay may karapatan na iligtas tayo hanggang sa kanyang pagbabalik upang matubos ( redeem) tayo  sa kasalanan.

Kung naniniwala kami sa kapangyarihan ng Diyos at nagtitiwala sa malalim na pagibig ng Pinakamataas na Diyos; maski ang mga tao sa oras na hindi naunawaan at hindi alam patuloy pa rin ang plano ng Diyos. Hindi ito natatapos pumasok siya sa daan ng Krus na ating pinaghandaan sa darating na araw upang maranasan at magwari ( meditate) sa nangyari 2000 libong taon na sobrang malupit ( atrocious) kaya ng kopyahin sa isang sandali (6); lahat ay lumipas subalit ang Diyos gusto niyang matandaan kung ano ang resulta at pagtitiis,upang iligtas tayo , tulungan at upang ibalik sa atin ang kamatayan at mabuhay sa ipinagkaloob sa pamamagitan ng pagtubos (redeem). Tayo ay nakahanda sa papasok na Mahal na Araw.Pagkatapos ay araw ng kasiyahan, pagwawagi ng mga tao sa mundo,pagwawagi sa pasko ng pagkabuhay ni Hesus.

Panginoong Diyos,mahal tayo ng Diyos,mahal niya ang mga tao,mahal niya ang mga makasalanan ; ayaw niyang mawala ang kahit sino subalit hindi natin alam ang ating halaga kaya patuloy tayong sinasaktan,lumabag at wala tayong pakialam (indifferent). Sa unang edad pareho hanggang sa hindi mabilang na henerasyon.ngayon mas malala ; ang mga tao ay umaasa kung ano ang totoo at kabihasanan;umaasa sa minana sa panahon ngayon, sa sopistikado  at matalino upang pagtakpan at itago  ang lahat ng kailangan ng puso at kaluluwa;  upang makita si Hesus 2000 libong taon ngayon, naghihintay sa atin sa banal na kaharian. Ngayon ang istorya nagpapakilala na ang ating Diyos ay dumating upang iligatas tayo.Ano pa ang sitwasyon natin? Ano ang nadadama natin ukol sa panahon  ng kurisma, sa  mga taong kristiyano;sa bawat papel at bawat halaga? Nagwari na makilala at itaas sa Diyos at makita ang minana sa buhay at hilingin sa Diyos na patawarin tayo at paalalahanan na iniligtas tayo ng Diyos,nalibre at ipinagkaloob sa atin ang saya at kahulugan ng buhay.Tayo ay walang pakialam.Naglaan tayo ng higit na oras sa ating buhay.Hinayaan natin ang pangarap at kasikatan na mangibabaw at ang mga bagay na okupado at nakalimutan natin ang kaluluwa at kasiyahan natin sa buhay, nakalimutan ang kapayapaan na kailangan ng tao sa Diyos at nakalimutan  kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Espirito ng Diyos.

Ngayon, ang Diyos binigyan ako ng pagkakataon na pumunta sa simbahan. Narinig namin at tinanggap ang pagbasa sa misa at sabay sa oras na espesyal na pagdiriwang ng Imahen ng Ina ng Saklolo (  Our Lady of Perpetual Help ). Nanggaling siya sa Roma, Italya , itong imahen na mamarati ng maraming taon. Eksakto 150 taon at ito ay ibinabiyahe sa buong mundo. Noong unang dumating sa lungsod kasama niya ang Redemptorist misyonario ;hindi ito nagkataon; naniniwala ako na ang mahal na Ina dinala ako kasama ang aking pamilya, kapatid na babae at lalake sa grupo upang magkaroon ng okasyon na matutuhan at maunawaan mabuti at marinig sa mga pari na ipaalam ang ukol sa imahen ;sa isang banda lumawak ang kuro-kuro at kaalaman sa imahen ukol sa Ina naunawaan ang buong kahulugan at inihayag ( manifest) kay  Santo Lucas; sa umpisa  isinulat para sa imahen.(7) Ang imahen ay iginuhit ni Santo Lucas mismo at ipinaliwanag ng Espirito at ang Ina pinayagan siya na sumulat ukol sa imahen. Ang imahen ay espesyal at maraming kahulugan sa bawat larawan na nagbibigay ng kaalaman at tulong sa mga tao at naunawaan ang papel ng Ina. Ang Ina ang tumutulong sa mga tao, ang Ina hinahanap ang mga anak at ang lahat ay kanyang tinutulungan. Itong imahen ay banal at maraming milagro sa buong taon at ang Ina ay naglalakbay at diretso o hindi na nanggaling sa imahen ng Ina ng Saklolo.

Ngayon nakarating ako dito. Hindi ko alam na makakatanggap ako ng mensahe subalit hindi katulad ng nakaraan. Bawat isang oras na tumanggap ako ng mensahe ang aking kaluluwa at puso ay nag-aapoy ng walang katapusan pag-iisip inaasahan na magkaroon ng sandali magdasal at tumanggap ng salita na Diyos. Subalit ang aking utak ay walang laman, ang puso malayo, ang aking buong sarili walang pakiramdam ; habang nakikinig ako sa Ebanghelyo, nagising at gumalaw ako, nasisira at nakalarawan si Hesus dala dala ang gamit, naglalakbay kasama ang desipulo sa lugar; sa mga araw na lumipas at ang mga tao ay gusto siyang batuhin subalit gusto  pa rin niyang magbalik dahil  sa mga kaibigan na kanyang minamahal,ang pamilya ni Marta, Mary at Lazarus. Ang sentimyento aking nadadama  na mayroon bagay na maganda na aking naranasan ang Panginoong Diyos  kasama ang desipulo naglalakad patungo sa bahay ni Marta upang buhayin si Lazarus upang lumabas sa libingan.

Ito ay ukol sentimyento ng Diyos ukol sa mga henerasyon. Hindi ko alam kung sinabi ito sa akin o kaya nadarama ko lamang o panaginip ( illusion)? Nadarama ko na ang Diyos ay dumating upang turuan ang mga tao ; at sabay na oras parehong sentimyento ng Diyos sinabi na tutulungan niya ang mga tao makilala ang pagibig na inialay ng Diyos, iligtas ang mga tao at mga taong naniniwala.Ang iba naninisi pa rin ; subalit ang iba sabi nila hindi ba siya ang nagbukas ng mata ng bulag at ang patay ay kanyang binuhay ? (John 11:37) Ito ang salitaan na mapait at nagpapakilala na wala silang paniniwala na dapat nakita nila ang buhay ukol sa Diyos na magroon paggalang, papuri (8) at maging pareho at hindi mabilang na henerasyon hanggang ngayon.

Ukol sa kahanga- hangang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng propeta at mensahero, lagi kung iniiwasan pagusapan ako. Iniiwasan ko na ipasabi ang ipinagkaloob ng Diyos sa akin. Minsan hindi ko nakikilala ang aking sarili subalit ang Diyos mismo na nasa akin (9)maunawaan siya ay nasa akin, at  siya sa pamamagitan ko. Napakaraming kahanga -hangang bagay na aking nakita, nabatid at nakilala  subalit ang aking buhay at tahimik at walang takot,hindi ko ito iniisip na dahilan ; minsan nadarama ko na ang Diyos ang dahilan ng dahil sa akin; subalit ngayon nadarama ko ang lakas kapag naisip ko ang pasya na kanyang ginawa; nagbalik sa bayan at ang mga tao  ay handa siyang batuhin paglipas ng mga araw; maski natatakot ang apostoles, ipinaalala nila kay Hesus subalit pinagtibay  sa 24 na oras sa isang oras ( John 11:9 ) ; binigyan niya  maliwanag na paliwanag ang apostoles , na malalim at ang kahulugan at sama sama sila ng  amo at estudyante na naglalakbay.

Ngayon ang Diyos ay gumawa ng hindi mabilang at kahanga- hangang bagay sa mundo para sa mga tao; sa pamamagitan ng karaniwan at simple na tao katulad ko kasama ang mga kapatid na babae at lalake sa grupo;  mga taong walang alam,mga taong hindi nakakaunawa, mga taong walang pinag-aralan, kaalaman o isip, hindi takot, tayo ay pinili lamang ; bilang  kapatid na babae at lalake mayroon ding mga tao na matalino, mayroon pinag-aralan subalit ang pinag-aralan at talino ay mayroon limitasyon. Kapag ang Diyos hindi ipinagkaloob at ibinigay ng maliwanag sa atin na mayroon grasya, ngayon para tayong bulag, may talino at limitado katulad ng libro. Subalit ang Diyos ay makapangyarihan at hindi mabilang ang grasya sa buhay, matuwid ang kanyang gusto at pinapayagan maganap (realize) ang maraming ginawa na kahanga- hanga at hindi mabilang na milagro sa  banal na kaharian na nagpapatunay at nanghihikayat ang mga tao na makinig ; ang tunay na frutas hindi natin matanggihan ang gawain ng Diyos at plano sa atin na ipinagkaloob sa mundo para sa mga tao.

Tingnan natin ang puso, magpasalamat sa pagibig ng Diyos;kung ang mga tao nakikilala ang ginagawa ng Diyos, kung ano ang pinagtitiisan niya dahil sa atin; patungo sa kabanalan dahil ang Diyos hindi nagkakaloob ng paghihirap sa tao. Ang paghihirap ang tao ang siyang may likha na nanggaling sa ating mga gawain; ito ay minana natin sa kasalanan at kamatayan; dahil sa ating unang magulang na nagtaksil sa Diyos; ang ating pagkatao ay bumagsak sa bangin ng kasalanan at si Hesus ay dumating upang iligtas tayo. Hindi natin maunawaan at kung minsan nalulungkot ang Diyos at masakit ang loob ng puso dahil mahal niya tayo subalit ang mga tao ay walang pakialam; naghahanap sila ng paraan para pumatay, gumagawa ng paraan upang burahin ang katotohanan at naghahangad ng lahat ng bagay upang sirain ang mabuting bagay na pinaplano ng Diyos sa atin. Kahit ano pa maski ang mga tao ay maninira ,ang Diyos ay Diyos; ang Pinakamataas, Pinakamapangyarihan tao na ginagamit ang kapangyarihan upang ipagkaloob sa tao; mga taong nagtitiis, nagpapatawad,maawain at mapagbigay na may buhay na marangal (noble) na pinaplano sa mga tao sa unang panahon hanggang sa hindi mabilang na henerasyon at ngayon. Lahat ng ginawa ng Diyos ay malalim at malawak at kung ano ang mabuti  ipinagkaloob ng Diyos sa atin.Paumanhin sa mga tao,maraming araw na bulag, mahina sa kasalanan at may araw na isip bata ang paniniwala, ang mga araw na hindi naniniwala at nagtataksil sa buhay ay patuloy sa mga araw ng poot, araw ng pagkainggit,mga araw na ang mga tao ginagawa ang masama sa bawat isa, mayroon digmaan at pagkalat ng  mga sakit. Sa hindi mabilang na henerasyon ang tao ay nabubuhay sa krimen, mga araw na hindi sumusunod at araw na malayo sa pagibig ng Diyos.

Ang araw ay dumating na; hindi tayo puwedeng magpatuloy na bulag ang paniwala, mga araw na burak (mire) sa kasalanan,mga araw na mayroon tayong mata subalit hindi makakita,may taynga subalit hindi makarinig, may puso subalit hindi pumipintig. Patuloy tayong mali at ignorante, walang pakialam,walang pakiramdam, malamig at patuloy sa hindi mabilang at sinasaktan paulit-ulit ang Diyos. Ang isang bagay na hindi nagbago ay ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay mapagpasensiya,punong-puno ng pagibig at awa sa bawat henerasyon  at sa susunod na henerasyon, wala siyang kamay upang saktan tayo. Siya ay maawain subalit ang mga tao marapat mamatay.Ang Diyos ayaw niyang mamatay ang mga makasalanan,ang gusto niya sila ay magsisi at mabuhay; dahil sa kanyang sinabi totoo sa Diyos at siya ay tapat na tao.Lahat ng bagay ay mamarati at patuloy na nangyayari hanggang sa kasalukuyan henerasyon,ang hindi mabilang na tao nanakit,mga taong lumalabag, ang hindi mabilang na tao nabubuhay na hindi matuwid, mga araw ng alitan sa gitna ng mga tao. Bakit ang Diyos hindi nanira? Bakit ang mga tao namamatay? Bakit ang mga banal na tao nagtitiis? Maraming katanungan sa buhay ng tao.

Talaga, ang Diyos ay hindi humihiling sa atin; dahil ang araw at oras (10) ang Diyos ay nagpapasya at nangangailangan ng oras, ang pasya ay nasa kanya;.ipinagkaloob niya ang lahat; ipinagkaloob niya ang langit at araw na nagbibigay ng buhay sa tao, mga taong hindi sumusunod,salbahe o mabait ; ang Diyos ay nagbibigay ng liwanag  sa daigdig at saya. Sa mga araw na nabubuhay sa mundo, mayroon masama at mabuti, mayroon mabait, banal na tao subalit mayroon ding makasalanan, nanakit at iba pa.Ang henerasyon  na ito ay masama; ang mga tao na pinili ang kalayaan, mga taong natuklasan ang agham at teknolohiya; mga tao na nadiskubre ang katapusan ng mundo,mga sopistikado subalit lumalayo sila sa Diyos,itinatakwil ang Diyos. Lahat ng bagay na pag-aari sa lupa, sa mundo, ang espiritwal at pisikal lahat sa buhay,ang lakas at hangin, lahat ng ito ay pag-aari ng Diyos. Ilang mga tao ang nagmumuni sa oras na ito, ilan ang nagbibigay ng oras upang ito ay maranasan,ilan ang nagbalik at hanapin ang pagtitiis na ginawa ng Diyos para sa atin? Nabubuhay pa rin tayo sa araw na batang isip, may  araw ng walang laman ang isip may,araw na walang paniwala kung mayroon man  kaunti lamang. Ganito karaming bagay na hindi natin alam at maraming bagay na hindi natin maunawaan.

Ngayon ano ang malapit sa Ebanghelyo at Mabuting Balita(11) tumawag upang malaman ang iniaalay ng Diyos sa atin. Maging handa tayo sa oras ng paanyaya, lalo na sa ikalimang linggo na kurisma ;  pakiusap maglaan tayo ng oras kay Hesus Kristo ang ating Panginoon.Marami siyang nagawa para sa mga tao at ang kanyang layunin ay iligtas tayo; ang gusto niya ay makita tayong magulang ( mature) sa daan patungo sa pagsisi at magbalik;  ang kanyang layunin ay tulungan tayong maintindihan ng maliwanag na dumating siya upang iligtas tayo,hindi upang kutyain.subalit  tayo kinukutya natin ang bawat isa. Hinahangad natin ang kamatayan,nabubuhay tayong masama,nalululong sa kasalanan at tinatanggap ang hindi matuwid at patuloy na itinatanggi ang Diyos.Ito ay nagpapatuloy depende sa mundo at depende sa bawat tao, sa bawat papel at lahat ng tao. Ang Diyos ay Diyos na punong- puno ng pagibig subalit lahat ng bagay ay maliwanag,ang oras ng dumating ang Panginoong Hesus; ang oras na ipinanganak si Hesus ; ang oras na ang Panginoong Hesus natapos niya ang misyon sa Krus ; ang oras na ang Panginoong Hesus nagbalik sa langit,kaluluwa at katawan ;  ang oras na Diyos ay nanatili sa Eukaristiya ; sa oras na ang Eukarist ni Hesus ay kailangan magbalik sa lugar na kanyang pag-aari. Ang lupa at mundo, ang umpisa (alpha) at ang katapusan (omega) (12) ang araw ay darating din ; lahat ng bagay ngayon na ating alam, nakikita, mga hindi nangyari noon, subalit ang Diyos ay nagpakita ng milagro at ipinagkaloob sa atin.

Ang bawat isa ngayon ay nagmumuni-muni sa kanilang sarili at wala sino man ang gusto sa atin  na magkamali sa ipinagkaloob sa atin ng Diyos at pinaalalahanan ang ating papel upang palakasin ang ating buhay ng paniniwala komo tayo ay tao na nakakarinig, nakakaalam, may buhay ng testimonyo. Nagawa ba natin ang gawain na ibinigay sa ating ng Diyos? Sabay sa oras marami tayong kapatid na babae at lalake na mahina ang paniniwala dahil hindi sila matapang at hindi malakas ang loob, hindi makapagtiis para sa Diyos at hindi natin naunawaan ang panata ng apostoles na nagtiis sila sa kanilang sariling buhay upang tumistigo sa totoo para sa Amo. Ngayon ang Amo hindi nanggaling sa laman o bilang tao, ang Amo ay hindi dumating sa atin pagkatapos na lumipas ang 2000 libong taon, subalit ang istorya ipinakita na ang Amo ay nagkatawan tao sa gitna sa mundo. Lahat ng nagawa ng Amo ay inulit sa bawat edad ng nag-iisang panahon. Siya ay lumapit sa atin sa pamamagitan ng Eukaristiya.Nakipagkita siya sa pamamagitan ng mensahe, sigla (liveliness) at udyok sa pamamagitan ng milagro na ating tinanggap;  sa pamamagitan ng mensahe na gumaling na kapatid na babae at lalake na nagising sa buhay na mayroon paniniwala at maraming tao na nakarinig, mga taong nakakaalam at naniniwala sa katotohanan. Ngayon ang mata ay lumuluha dahil maraming nakitang grasya na ipingkaloob ng Diyos at ibinigay ng misyon sa mga kapatid na babae at lalake.Paumanhin, hindi pa rin tayo perpekto at hindi matapang na tumistigo sa ipinagkaloob ng  Amo, hindi matapang isinaad ang ibinigay ng Diyos sa tao. Sana tulungan tayo ng Diyos na maisip kung ano ang bastanteng ipinagkaloob sa atin ng Diyos, tumistigo tayo sa Diyos upang maging tagapanguna sa iniaalay ng Diyos sa daigdig.

Panginoong Diyos alam ko na mahina pa rin ako; alam ko ang Ina tinuturuan tayo upang purihin (glorify) ang Diyos ang aking buhay ngayon ang mga kapatid na babae naglalakbay kami kahit saan, at itnataas ko sa Diyos ang anim na Pagyukod. Sa masigasig na puso, nakaluhod kami sa harap ng altar, ng krus maski sa tingin ng mga tao ay nagtataka (doubt), inaayawan,tinitingnan kami na may alinlangan. Noong umpisa nahihiya kami ; pakiramdam naming wala kaming pakialam subalit bawat araw, nakikita naming na kailangan gawin. Napakaraming kahanga- hanga na ipinagkaloob ng Diyos sa atin bawat oras na dumapa sa sahig para sa Diyos; hindi namin nakikita subalit naniniwala kami dahil tinuturuan kami na itaas sa Diyos ang kahinaan ng mga tao, ang mortal na katawan ay walang alam, hindi alam kumilos at hindi karapat dapat sa mga ginawa ng Diyos sa akin at sa buong mundo.

Ganito, Panginoong Diyos sa salita hindi ako maglalakas ng loob;alam ko lamang kumilos. Sana tanggapin mo ang bawat salita na aking ipinagdarasal, hindi sa akin kundi sa inspirasyon ng Diyos, hinihiling ko na itaas sa Diyos sa ngalan ng aking pamilya,kamag-anak, mga kapatid na lalake aat babae sa aming grupo na hindi ko kasama o kaya okupado sa kanilang pagsisilbi. Itinataas ko sa Diyos sa ngalan nila at sa maraming tao sa mundo, sa espirito ng nagsisi,, pighati, humihingi  ng tawad, dumadapa at sumusuko sa Diyos.. Panginoong Diyos, patawarin mo kami; Panginoong Diyos patawarin mo kami; maski libong beses,humingi ng tawad sumusuko,dumapa sa sahig, hindi pa rin kami karapat dapat sa pagpapatawad ng Diyos subalit ng dahil sa pagibig at Banal na  Awa (Divine Maercy) ang Diyos binibigyan ako ng pagkakataon, ang buong daigdig at lahat ng klase ng pagkakataon na magbalik sa Diyos. Lalo na sa kurisma, nadarama at naranasan bawat hakbang sa 14  apat na estasyon ng Krus; ng dahil sa akin, sa aking mga kasalanan, sa kasalanan ng mga tao, kasalanan ng bawat isa, ngayon ang Diyos ay umiiyak,natatakot  at ang Diyos ang kanyang puso ay nagdurugo.Ang sugat ng Diyos hindi pa  rin gumagaling dahil sa aking mga kasalanan, kasalanan ng bawat tao na walang pakialam, malamig. Ngayon ang Diyos ay patuloy na nagdurugo ng dahil sa tao. Panginoong Diyos patawarin mo kami ng maraming libong beses, patawad Panginoong Diyos.

Panginoong Diyos,mas naunawaan ko. Diyos Ama ng pagibig na hindi masukatan, walang katapusan at walang hangganan na ipinagkaloob niya sa tao na katulad natin. Gaano karaming beses si Hesus ay nagtitiis upang manatili tayo sa kanya; naghihintay hanggang sa tumanda, makilala sa hindi mabilang na gawain na kanyang ginagawa upang gabayan tayo at iligtas  tayo at magbalik sa Diyos. Sa akin at sa aking mga kapatid na babae at lalake, walang daan upang malaman ang dapat gawin; isang tahimik na tao na matanda na puwede nating asahan ay ang Ina. Ang mahal na Ina na pinili ng Diyos; ang Ina ay coredemptrix (13) si Hesus nagampanan ang gawain ng pagtubos (redemption);ang Ina ay laging kumakatawan sa Diyos para sa atin,Ang imahen ng Ina ng Saklolo ay hindi lamang tinutulungan tayo  at nasa panganib kundi hanggang sa huling sandali ng ating buhay,tinutulungan tayo na mabuhay sa mundo sa hindi mabilang na imperpeksiyon,paglaban,paniniwala ganoon pa man ang Ina ay dumating upang iligtas tayo at tinutulungan tayo sa bagay-bagay. Kung ganoon kailangan natin ang Ina.Ngayon kung ano ang ituro ng Ina,ang Ina tinuturuan tayong magyukod o kowtow sa Diyos,magsisi, dumapa sa sahig at sumuko at inilalapit niya tayo kay Hesus na kanyang anak. Ginagabayan din niya tayo, Ang Ina ay nakikiusap na bigyan tayo ng maraming  oras hanggang tayo ay magising. Lahat ng bagay,ngayon at kailan man ay darating sa katauhan ng mga tao sa mundo dahil lahat ay matatapos sa araw ng Omega na plano at isinaayos na.

Ngayon sa araw ng kurisma, narito pa rin tayo sa lupa kung may susunod o wala na? Subalit alam ko na ang lahat ng bagay ay totoo araw araw,naging ugali na; ang mga tao ay patuloy na walang pakialam, patuloy na tinatanggi, naglalaban ang bawat isa, patuloy sa daan ang mga tao sa nakaraan at ngayon. Ang sagot ay kaunti; ang Eskriba at Pharisee ay marami ,tagahadlang, tinatanggi kahit anong paraan. Ang mga kapatid na babae at lalake na kasama ay may banal na grasya sa pagsama sa misyon subalit sila ay naiinggit at sinasaktan ng kaunti pagkatapos nagkakaroon ng daan na tanggapin, tanggihan at maraming bagay sa buhay ang kasalanan at pitong mabagsik na kasalanan na nasa katauhan ng tao. Ang simbahan sa turo ng Papa, pari at mga madre, tumarok ukol sa teolohiya upang maunawaan na maliwanag ang buhay. Bawat isang oras kailangan lagi nating makita ang mga kasalanan na ating nagawa sa lupa, lahat ng klase at papel. Ito ang 7 mabagsik na kasalanan  na nasa kailaliman ng laman ; nakikita natin lahat ng paraan upang mapansin sa isang sandali ang pagsisi subalit hindi ito madali sa atin upang manaig ang bagay  sa tunay na buhay kung  walang grasya ng Diyos.

Tingnan muli,walang nakita, hindi tayo banal subalit bawat araw ipinagkakaloob ng Diyos. Pakiusap maawa kayo sa amin sa pamamagitan ng 6 na pagyukod o kowtows, pakiusap maawa ka sa amin sa pamamagitan ng petisyon ng bawat tao sa salita,nakikiusap kami sa Diyos, sa buhay ng pagdarsal sa pamamagitan ng Banal na Espirito  na sindihan ang apoy sa atin. Ang mga taong walang alam at ngayon may alam; mga taong hindi nagdarasal ay may pagkakataon na maunawaan kung ano ang pagdasal;kaya lamang hindi maalab,datapwat yumuyuko at dumadapa tayo sa sahig at sigurado ang Banal na Espirito ay gagabayan at tutulungan tayo upang makilala kung ano buhay. Ngayon sa buong panahon ng kurisma, pag-aayuno at paghahanda sa darating na Mahal  na Araw,nagdarasal tayo sa pagtanda at maranasan ang espesyal na paraan ngayon taon na ito.Magkasabay na oras kung walang Ina wala tayo dahil ang Ina hinahanap lahat ang paraan upang gabayan tayo at hindi niya tayo tinuturuan ng mahirap at hindi rin madali. Kung wala tayong matapat na buhay at wala tayong puso at lakas ang loob na ipagpatuloy ang daan ng pagkilos kaysa magsalita,iyan  ang daan patungo sa tunay na pagsisi. Hinihiling namin sa Diyos na maawa, magpatawad at tanggapin at iligtas at tulungan tayo na magbago, sa bagong programa ngayon sa mga tao upang makapaghanda dahil ang paghuhukom ng Diyos ay nalalapit na at ang oras na nabanggit sa atin noong nakaraan  ang araw ng Alpha ay lumipas na. Sa hindi mabilang ng henerasyon maski sa pasensya ng Diyos ang araw ay darating ang Omega at ito rin ang araw ng pagliligtas ang katapusan ng araw (14).

Marami ba tayong nasabi,narinig at natanggap na paalala ng Banal na Espirito, bawat oras na iginagalang ang Diyos sa pamamagitan ng 6 Kowtows. Panginoong Diyos pakiusap tulungan mo kami sa daan ng testimonyo at ang mga tao na buksan ang kanilang mata, taynga at mga puso upang makilala kung ano ang problema na nangyayari sa pamilya, sa lipunan, sa kommunidad at sa bawat nagiisang tao para magbalik tayo agad sa Diyos, humingi ng Banal na Awa sa Diyos, magsumamo at magdasal ng tapat. Panginoong Diyos pakinggan mo kami sa pamamagitan ng pagdapa sa sahig, pagyukod na anim na beses na ngayon ay mayroon tayong pagkakataon na itaas sa Diyos ama at sa bawat tao (15), iginagalang at sinasambit ang pangalan ng Panginoon at tinatanong ang Diyos ng Awa na maghanda tayo at patawarin at magbago at ilubog sa Banal na Awa na ipinagkaloob ng Diyos  sa lahat at sa bawat nagiisang tao sa mundo.

Ngayon ang hindi mabilang ang sorpresa ay dumating na hindi inaasahan,pinaalalahanan tayo ukol sa kapangyarihan ng 6 na Pagyukod na ating isinasagawa ,kapag dumapa sa sahig at ang ating paningin ay hindi  nagawi kahit saan kundi sa harap ng altar, ng krus at sa harap ng santwaryo; ito ang banal na lugar natin, iginagalang ang Diyos sa harap ng tubernakulo, ang Diyos ay nakatago  subalit nakikita niya tayo; ang Diyos gusto niyang makita kung paano tayo magsanay sa nakaraang araw noong tanggapin natin ang regalo, ang dakila at kalinga nakaharap natin ang Diyos at udyok ng Banal na Espirito.Pagkatapos na matapos ang gawain, mayroon tayong katahimikan at kasiyahan; bawat araw ginagawa ang 6  na pagyukod upang purihin ang Diyos, upang ipakita ang pasasalamat at kabutihan; sa pagdapa, pagsuko, hinihiling namin  sa Diyos na patawarin at tanggapin ang nagsising puso namin, talagang nagbago at hinihiling  naming magbalik sa Diyos. Sa sandali ng  pagsasanay ang kaluluwa at puso ay hindi nadidiktahan ng pangkaraniwang puntos ng palagay ( view) dahil hindi madalas na may pagkakataon na nakaturo upang itaas ang buong puso. Subalit kapag nagdarasal tayo sa Diyos ang puso natin at isip ay magkalapit at focus. Ang salita na ating dinarasal ay hindi galing sa atin kundi sa  gabay ng Banal na Espirito, sa kailaliman ng buong puso at kaluluwa at nagsising puso. Ang may paggalang na alay, talaga itinataas ng buong puso sa Diyos, sa paanyaya ngayon tinatawag tayong magbalik na nanggaling sa ating puso, magbalik na may tapat na puso, magmahal at makilala at maunawaan ang matapat na nagawa na nanggaling sa puso.

Ngayon, kung ano  ang nagawa natin at kung ano nagampanan natin ay nanggaling sa Inang Maria mismo (16) sana matuto tayo sa  nagging buhay ni Mary. Tinuturuan niya tayo na magpakumbaba,maging karaniwan (simple), at maging maliit. Sabi ni Hesus “ kung tayo ay maliit, ang langit ay para sa atin”(17) lahat ng tao sa mundo, kung lahat ay matalino, marunong may klase at papel,lahat ng nasa itaas ,sa mata ng Diyos  tayo ay kanyang anak. Maging maliit, pangkaraniwan anak upang makaharap natin ang Diyos. Ito ay isang bagay na nakasulat sa doktrina at sa mga salita  na ipinangako na talagang nangyari. Ngayon ang paanyaya sa bawat tao sa pamamagitan ng 6 kowtows ay nanggaling sa Inang Maria  siya ang taong may kargo ng pagtuturo sa paraan na dapat gawin. Sana  maakit ang puso at kaluluwa at maitaas at maibaling sa Diyos. Itong marunong ay nanggaling sa Reyna. Ang Ina ginagawa ito noong siya ay nasa lupa (18) kaya wala siyang kasalanan upang maging alipin ng mga tao. Ang Ina ay naging perpektong tao sa kagustuhan ng Diyos Ama, talagang nakalaan bilang tao ang anak na babae ng Diyos Ama, ang kasintahan ng Banal na Espirito, ang Ina ng ikalawang katauhan ng Diyos at malinis na kaibigan ni Santo Jose. Ang buong kalangitan kailangan makinig at hanapin ang nauukol sa Reyna na nilagyan ng korona ng Diyos at napili na humarap sa lahat ng katauhan. Noong matapos ni Hesus ang kanyang trabaho, ang Inang Maria na ang kasama natin upang igabay ang mga tao sa kabutihan,sa matuwid, magsisi upang makabalik sa Diyos.

Ngayon ,mayroon na hindi mabilang na bagay na ipinagkaloob sa akin ng Diyos lalo na ngayong gabi. Salamat sa pagibig na ibinigay ng Diyos.Ang hindi maintidihan,nabubuhay sa magulo sa mga araw, nabubuhay sa takot at walang pag-asa may mga araw na wala tayong lakas ng loob na kumilos at magsalita ng katotohanan: ito  ay totoo. Prangka, hindi ako tumatayo sa gitna ng mga tao; hindi rin sa gitna ng mundo,upang magsalita sa mataong lugar; ano man ang gawin ko ngayon, Panginoong Diyos tanggapin ninyo dahil lahat ng dasal ay buong puso at buong paggalang itinataas sa Diyos alang alang sa mga kapatid na lalake at babae, sa aking tungkulin, alang -alang sa buong mundo ngayon.Ukol sa mga tao na naidlip, may oras na napabayaan at iniwasan at pinapayagan na ipakilala ang kapatid na babae at lalake na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng matahimik na gabi, may oras na ang mga tao ay natutulog, subalit masaya ako kasama ang Diyos, purihin ang Diyos sa turo ng Inang Maria. Ang Ina ay tahimik na babae subalit tinuruan niya tayo na matapang na paraan, disiplinang paraan at tinuturuan kami kung papaano maging mapakumbaba,maging matatag (steadfast) , kung papaano dumapa sa sahig sa harap ng Diyos at paano mabuhay ng simple at nagtitiwala sa buhay.

Ngayon,ang mayroon tayo ay hindi galing sa  ating  sariling talino; wala  tayong halaga subalit sa Ina, tinuruan at tinulungan niya tayo para tayo ay magkaisip araw-araw ,upang magsanay sa buhay na birtud (virtue),gumaling at matuto na mabuhay na may paalala sa ating sarili upang mabuhay tayong masaya,matahimik at may kahulugan ang araw noong ang Diyos ipinagkaloob sa atin ang pagkakataon na makaharap, ihayag, tumistigo at maging tagapanguna sa lahat ng bagay na minana na hindi matanggap ng mundo. Subalit lahat ng ito ay totoo na nagampanan sa kailaliman ng puso at sa espirito ng pagsisi,pighati buong pag-aalay.Sa lahat ng nangyari at nangyayari sa mundo ngayon, ang mga tao ay hindi kayang makaharap ang mga tusong mga paraan ginagamit ang balatkayo ng mga espirito; hindi nating kayang makaharap ang demonyo- ang alam natin ay lumapit sa Ina at humingi ng tulong. Tayo ay patuloy na lumalakad sa daan, sa mga araw at patuloy na manatili na malakas ; manatili malakas ang loob,tumitistigo sa Diyos dahil ang Diyos lamang ang makakakilos at humadlang; ang Diyos nakikita ang lahat ng bagay na malapit sa tukso. Dahil hindi natin maintindihan kung ano ang banta(Plot) ukol sa paraan na sirain tayo, mayroon tayong Ina na ipagtatanggol tayo.Ang Inang Maria ay dinadala tayo sa kabanalan, magbalik,magsilbi, sumamba,purihin, ipagdiwang (glorify) sumuko, dumapa sa sahig at magsisi ; talaga ang Diyos hindi tayo pababayaan,balewalain, ang Diyos susuportahan at tutulungan  tayo at magbalik sa kanya.

Ang paanyaya ng Diyos na inialay sa mundo  na ibalik na may puso at mabuhay na nakikilala ang Diyos na ating sariling Panginoon dahil hinahayaan niya ang tao noong matagal  na mabuhay na muli sa libingan, ang mga tao na nasa libingan na mabuhay . Sino ba kayo? Tayo ay mga tao na ang katawan ay nanggaling sa alikabok, minamahal ng Diyos; iniligtas ni Hesus ang nag-iisang anak; mayroon Banal na Espirito na inspirasyon, gabay, tinutulungan tayo na maging matuwid at dalhin tayo sa katotohanan, maging banal,perpekto at makaharap ang Eukaristik Hesus na tunay na buhay ngayon upang maunawaan at makaharap siya. Siya ang nanghihikayat at pinayagan tayo na tumarok ( delve)  sa Limang Banal na Sugat , ang pagdadala ng krus 2000 libong taon ang nakakaraan ; na hindi matapos ang kalbaryo at patuloy sa lahat sa hindi mabilang na henerasyon. Ngayon umaasa tayo sa Limang Banal na Sugat upang maganyakan (motivate),maging matapang at magbalik tayo sa Diyos at mabuhay na nagwagi  na may karangalan.Ang Inang Maria ang guro at tinutulungan tayo sa pabalik na daan sa Diyos, sa daan ng katotohanan at tinutulungan tayo na humakbang ng mataas sa lugar na inihanda ng Diyos.

Ang Ina ay ayaw tayong malubog sa kadiliman, ang Ina ayaw niya tayong matukso ng demonyo at  malunod sa kasalanan. Ngayon ang Diyos Ama ipinagkatiwala ang pinakamahalagang regalo  ang Inang Maria upang ang Ina ay gabayan tayo pabalik sa Diyos. Ang Ina itinuturo tayo kay Eukaristik Hesus; tinutulungan tayo na yakapin ang dakilang misteryo ng Diyos na ipinagkaloob at ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Banal na Awa (Divine Mercy ) sa henerasyon ngayon sa mga tao. Ano ang sinabi sa unang henerasyon ay noong una ang Diyos ay nakipagusap sa ahas, na nangyari ngayon sa Banal na Birhen Maria, ang Ina ng Diyos; ang Reyna ng Langit nagampanan ito, ang Diyos Ama pinapayagan lahat ng puwede sa buhay na nagkaroon tayo ng pagkakataon ngayon—ang mga milagro (19); ang patay na tao ay pinapayagan magbalik at magsalita kung ano dapat silang tumistigo. Ang mga nasa langit na santo dumating upang ibahagi ang kanilang buhay noong mga araw na sila ay nabubuhay at tumitistigo sa Diyos na kanilang minimithi na magkaroon ng pagkakataon na igalang (honor) sa pamamagitan ng kanilang buhay upang ipagdiwang (glorify) ang Diyos. Marami pang istorya upang magising ang tao,mga istorya na nasasaling ang ating puso at mga istorya na nauukol kay Hesus Kristo,sa buhay na may doktrina at katotohanan.

Maraming pambihira at kahanga-hanga na totoo at nakikita sa gitna ng daigdig ng mga tao- ang Diyos lamang ang makagagawa at siya lamang ang may karapatan; mga bagay na hindi puwede, sa Diyos lahat ay puwede. Kailangan tayo ay maniwala; kailangan buksan natin ang ating mga mata at puso; kailangan makilala natin kung ano ang pinaghirap ng Diyos upang ibalik tayo sa kanya,ituro sa atin ang daan ng kadiliman patungo sa liwanag at gabayan tayo sa buahy ng pagsisisi- sa pamamagitan ng kagandahang loob, kabanalan, pagpapakumbaba at maging simple.Ang Inang Maria itinuturo at tinutulungan tayo ngayon ang mga tao sa mundo sa kilos, at galaw,gawa na pangloob sa pamamagitan ng isip, konsiyensiya, sa pamamagitan ng disisyon at mga pagbabago, na ating iniaalay sa Diyos,upang purihin at ihayag sa gitna ng mga tao ngayon. Kaya, kung ano ang nakasulat sa libro,lahat ng matataas na herarkiya ng simbahan (20) ay sumusunod sa batas na nanggaling sa luma at  turuan tayong magsisi at piliin ang daan na totoo, banal at perpekto; upang kunin ang daan ng pagbabago at pagkabuhay; upang tanggapin ang pagtubos (redemption) ng Panginoon Hesus na natupad.

Ngayon ang Inang Maria ay dumating upang mamuno sa atin. Ano ang dapat sanayin, sino ang nangangailangan ng kalutasan, ano ang dapat nating isuko at dumapa,na itinuro ng Ina sa atin upang iligtas ang mga tao,ang mga kapatid na lalake’upang ihayag ang tunay na pagsisi, upang bumalik sa Diyos. Ito ang nagpapatunay na ang mga tao  hindi magawa kahit ano man kung hindi mamagitan ang Diyos at kung hindi darating ang tulong  niya. Ito ang  mahalagang turo na nakatago ang kahulugan dahil sa  hindi mabilang na daang taon ang mga tao ay walang ginawa upang magbalik sa pagibig na iniaalay ng Diyos, subalit ang Inang Maria ay ang tao na humaharap para sa atin at ang tao na tumatanggap ng grasya at siya ang nakakaalam kung ano ang plano ng Diyos sa katapusan ng  istorya. Ito ang pagkakataon na magsisi. Tayo ay sumuko at iginagalang ang namana sa mga tao, italaga ang ating pagdarasal sa Diyos, sa sagot  sa Banal na Awa sa katapusan ng istorya,sa isang sandali ng mga araw ng mga tao sa mundo, sa nalalapit na araw ng’ paglilinis’ patungo sa pagwawakas ng Omega, patungo sa bagong mundo.

Ang Ina nakikita at ayaw niyang mawalan ng pagkakataon ang bawat isa kaya kailangan buong puso tayong magsisi. Huwag tayong matakot sa tawag ng ating misyon na lumabas sa daigdig dahil lahat ng tao na nakinig at tumanggap ng paggaling ay naliwanagan at naranasan nilang madama ang Diyos,ipinagkaloob sa kanila sa espesyal na paraan noong sumapi sila sa amin sumuko at dumapa sa sahig.Kahit na ano. Lahat ng klase, papel at kahit kailan na marinig at buksan ang puso sa bawat araw, sa ating sarili, pagsumikapan natin lumapit kay Eukaristik Hesus; lumapit tayo sa lugar na  banal upang sumamba ,ang altar; ang tubernakulo, ang krus ang ang larawan ng Banal ng Awa (Divine Mercy),angPinakamalinis na Puso ni Maria at mga rebulto. Tayo ay dumating na may espirito ng paggalang, upang ipagdiwng ang Diyos sa pagharap sa Sakramento ng Eukaristiya para sa atin upang palakasin ang ating pananampalataya.  Kapag nangyari ito mayroon tayong bagong buhay at  paniwala sa Diyos sa udyok ng Banal na Espirito. Ang regalo ng Banal na Espirito at ang tanyag ng apoy ng pagibig- ang apoy ng pagkakaisa, apoy ng katotohanan, hustisya at matuwid ay nagbibigay liwanag sa mundo, kailangan tayo ay nakahanda na humarap sa hustisya na hindi maiiwasan ng kahit sino, ang kabutihan ng Diyos na kanyang pinaplano sa atin ngayon taon.

Sa pamamagitan ng 6 na Pagyukod, tayo ay nabubuhay sa buong kalangitan na malapit sa atin.,pinaalalahanan tayo sa tulong ng santo na kalapit natin at mga anghel na nagtatanggol sa atin. Ang pamilya sa langit sinusuportahan at binibigyan tayo ng inspirasyon na manguna at magingmatatag ( steadfast), manguna na may lakas ng loob,umunlad ng walang takot sa daan upang tumistigo at tagapanguna sa Diyos, si Hesus ating Panginoon. Ito ang mga araw ang 5 linggo ng Kurisma  na ipinaalala ng Ina sa tao. Napakaraming kahanga-hanga lalo na sa 100 daang taon ng Our Lady of Fatima dumating upang paalalahanan ang mga tao. Kapag dumating na ang Ina, tinatawag niya tayong magsisi. Ang Ina gusto niya magkaroon tayo ng buhay. Ang Ina kailangn makita ang kanyang itinuro upang iligtas ang ating kaluluwa at ilayo tayo sa tali ng kasalanan maski tayo ay matigas ang ulo, nagtaksil at matigas.

May oras kapag ang Ina ay dumating upang paalalahanan tayo ngayon. Ang imahen ng Ina ng Saklolo ay naglalakbay kahit saan. Sa pamamagitan ng imahen ang Ina ay dumating sa daigdig; kung naniniwala tayo, makakatanggap tayo ng hindi mabilang na milagro ng Ina na kanyang ipinagkakaloob. At sa parehong oras, ang Ina binibisita niya ang kanyang mga anak paulit ulit kahit saan upang makasama ang mga anak, hinihikayat ang mga bata, tinuturuan; minamahal,ginagabayan at sinasabi sa Ina ang sobrang magmahal at huwag tanggihan sino man.Talaga, malaking grasya sa mundo,mayroon tayong maraming pagkakataon na makaharap ang Diyos; makaharap ang Ina, ang Ina ng Diyos at ang Ina ng mga tao. Ang Ina ayaw niyang madaig tayo ng tukso ng demonyo at bumagsak sa daan na hindi pag-aari ng Diyos; sa walang hanggang buhay, kung hindi natin makaharap ang Diyos at hindi niya tayo maging pag-aari,mapupunta tayo sa lugar ng pananangis sa kadiliman  at walang hanggang hindi makikita ang liwanag. Ukol sa lahat ng bagay na ating kaharap , huwag nating payagan na mahawakan tayo,hayaan natin malagpasan ang pangkamunduhan, yabang,pagkamakasarili, maramot , ganid,hangarin at ambisyon at marami pang bagay na nagpapabagsak sa atin;  gingawa tayong maramot; naiinggit;  ang dahilan ng 7 pitong mabagsik na kasalanan.

Pagsumikapan natin mapabuti ang bawat araw at humingi ng tulong sa Ina, turuan tayo, na unti unting bawasan ang kompromiso para tayo ay magbago, maging perpekto, maging banal dahil ang Ina ay mahal tayo,tinutulungan tayo at binibigyan tayo ng pagkakataon na maibalik ang nawala na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat tao ang regalo ng 6 kowtows o anim na pagyukod na ngayon tinitingnan ng malalim, naunawaan mabuti,maliwanag at desidido tayo na makaharap ang Diyos at udyukan ang Banal na Espirito.Ang direksiyon at pahintulot ng Banal ng Espirito tinutulungan tayo na maliwanagan,upang makilala ang ating sarili, upang makinig sa Ina at sumunod sa Ina para mailigtas ang mga tao sa daigdig,masagip,bigyan ng kanlungan at ipagtanggol upang makapasok sa bagong daigdig na inihanda ng Diyos sa mga banal. Ang tao na kasapi niya at mga taong sa kanya na dala ang marka ng pagibig,mayroon dalang ilaw ng katotohanan,tayo ay kasapi sa ilaw ng Eukarist na ipinagkaloob ng Diyos at ibinigay sa atin ang huling yugto ng istorya.

Sa isang sandali,ako ay nagpapasalamat.pinupuri at ipinagdiriwang ang Diyos,ang ating Panginoon na bigyan tayo ng pagkakataon na tanggapin ang salita sa inspirasyon ng Banal na Espirito,upang sabihin ko ang salita na kailangan sabihin,noong nagbalik ako noong pumunta sa pista (festival). Sa paalala ngayon sa pamamagitan ng Una at Ikalawang Pagbasa,at Ebanghelyo,napag-alaman namin marinig ang lalim at lawak ng trabaho ng Banal na Espirito na ginawa sa atin at atin. Si Santo Pablo (Paul) sa Ikalawang Pagbasa:” Upang magkaroon ng Espirito ng Diyos, mabuhay sa Espirito ng Diyos, kahit ano ang mangyari,kung nasa Espirito,totoo  banal parin” . (21) Ngayon, ang Banal na Espirito naunawaan ito,ng higit kay K; maski na huli,patuloy pa rin kaming makikinig sa turo ng Banal na Espirito,makinig kung ano ang kailangan sa akin kasama ang mga kapatid kung lalake at babae,magsikap sa buhay na mayroon misyon, sa ating kapatid na babae at lalake na kasalukuyan nagtatrabaho ng tahimik sa mga araw upang mabuo ang lahat ng bagay na ipinagkaloob ng Diyos, upang dalhin sa daigdig sa madaling panahon at bawat araw.Dito maraming tao na may alam at nakarinig; para magbago, sa mga salita at magising,at mag-apoy, sa puso upang lumbot at sa bawat isa upang magbalik sa Diyos sa panahon ng kurisma habang naghahanda sa Mahal na Araw sa darating na araw.

Sa gabi, pagkatapos ng sandali ang espirito  ng pasasalamat, papuri, pagsamba at salamat sa Diyos ngayon at walang hanggan. Hindi ko malilimutan ang araw noong binisita  ko ang imahen ng Ina ng Saklolo dumating kasama sa Redemptorist Monastery sa siyudad. Inilaan ko ang araw upang bisitahin ang Ina,dumalo kami sa retreat,narinig namin ang kanyang turo at nakinig sa paghahayag ng pari, maunawaan kung ano ang kailangan matutuhan at kung ano ang dapat malaman.Ngayon gabi natanggap ko ang mensahe sa udyok ng Banal na Espirito sa kanyang inspirasyon na gawin ito. Salamat sa Diyos, papuri sa Diyos at karangalan (glory) ng Diyos. Salamat sa Ina; alam ko ang aking tungkulin na hindi mapigil at kailangan ipagpatuloy na may galak, mayroon pagsisikap dahil ang trabaho na aking ginagawa ay hindi nanggaling sa akin kundi sa Espirito na nasa akin; ang espirito ay nagtatrabaho sa mga kapatid na babae at lalake ; ang espirito na kasama ang mga kapatid magkasama na pinupuri ang Diyos,glorify sa pamamagitan ng pagsuko at pagdapa sa sahig at makinig sa boses ng Banal na Espirito, matutuhan mabuti ang paghahayag na ipinagkaloob sa daigdig ; sa tulong ng Ina binabantayan at ibinabahay tayo sa daan na ating napili, tumitistigo sa nalalabing araw ng katapusan ng daang taon.

Salamat sa Diyos,Salamat sa Banal na Espirito at sa Mahal na Ina. Iniaalay namin ang aming gawain sa Diyos.Aming Ina, pakiusap ayusin,iplano at tulungan mong umunlad  kung ano ang kulang upang umurong sa daan na matapos ang kagustuhan ng Diyos.Pakiusap, tanggalin lahat ang mga bagay na hindi ukol sa Diyos at gampanan ang kagustuhan ng Banal na Espirito, udyok at maliwanagan at mailaan sa kanya ang buhay na tumitistigo at tagapanguna.

Salamat, papuri at ipinagdiwang ang Diyos.Sa Ina, pakiusap, tulungan mo kaming maging masunurin,maging karaniwan at mapakumbaba at tulungan mo kaming maging banal at magbago upang maging karapat dapat sa mga araw na ang Diyos ipinagkaloob at ibinigay  kay.L ng buo. natapos 1:30  ng umaga Abril 3,2017 sa bahay; L. natapos ang mensahe sa mga salita sa inspirasyon ng Banal na Espirito ngayon gabi. Inuulit ko, salamat sa Diyos, papuri at ipinagdiwang ang Diyos; sa ngalan ng Banal na pangalan ni Hesus Krsto ating Panginoon pinasasalamatan,pinupuri at ipinagdiriwang ang Diyos at salamat  sa Ina. Amen, Amen Amen.

 

Ang hindi kilalang mensahero, L. ay amerikana  na dayuhan nanggaling sa Vientnam. Si L. ay madasalin sa buhay at laging nagsisimba at laging nasa adorasyon sa Banal na Sakramento. L. tumatanggap siya ng mensahe sa pamamagitan ng ineterior locution at  nakukunan niya litrato ang mga milagro sa pamamagitan ng cell phone. Kapag si Hesus ay nagbigay ng mensahe ito ay may pagmamahal ng ama sa mga anak. ( pumunta kayo sa www.nrtte.org)

 

Mga Talababa o Footnote:

1.      Ang kaibigan at kasama ni L.

2.      Dito sinasabi niya ang unang tao ay ukol sa kanya, sabi niya para sa’ akin ito ay araw ko’

3.       Ang  pagbasa sa bawat araw ng misa ay  mahalaga kay Lmayroon itong kaugnayan sa esprituwal na nakaikot sa Eukaristiya ng misa at adorasyon.

4.       Ang mga kasulatan ay hindi dapat isipin literally. Ayon sa mga pari  ng simbahan ito ay nauukol sa pagkabuhay ng katawan;  sa kahalagahan ito ay nauukol sa mga Hudyo na nagbalik sa Israel pagkatapos ng ikalawang pagkatapon,ito ay natupad na hula.

5.      Ito ay nauukol sa kamatayan ni Lazarus.

6.      Ang hindi madugong krus sa mga kristiyanong artista hindi magwari ukol sa paghihirap ni Hesus.Si Hesus inihayag ng Santa Bridget of Sweden: ako ay nakatanggap ng 5480 na bugbog sa katawan. Si Santa Faustina nakita ang pangitain ang pahirap na ginawa nila kay Hesus: hindi ko masukat kung gaano ang hirap ang sinapit ni Hesus( diary,948).

7.      Ang paniwala ng iba ang sikat na imahen ay ipinagkatiwala sa simbahan ng Redemptorist Order,maaring inilarawan ni Santo Lukas ang tagapangaral.

8.      Ang unang panahon ng tao ay sa paglikha sa mga sa tao o  kaya sa pagdating ng katahmikan na ipinangako ng  Our Lady of Fatima;  ang pangalawa at huli ay tumagal hanggang sa ikalawang pagbabalik ni Kristo na tao at sa katapusan ng daigdig.

9.      Hindi ito mahalaga ukol ito pagkakilala kay L. na nakatanggap siya ng mensahe at larawan ng milagro ng Eukaristiya at ang Diyos ay nasa loob niya mayroon oras.

10.  Pumunta kayo Matthew 24:38

11.  Ang Ebanhelyo ay ukol kay Hesus Kristo at ang Mabuting Balita ukol sa pagliligtas na nagpatuloy sa Lumang Testamento ( Isaiah 40:9,41:27,6:1)

12.  Ang dalawang talata (clause) ay hindi magkatumbas.Mamaya ang talata, ang mensahe at milagro ng larawan ng Eukaristiya ay nakunan ng cell phone.

13.  Ang Banal na Ina ay Coredemptrix ay doktrina katoliko ( ayon sa pinayagan appartion sa Amsterdam,dahil aktibo, pambihira sa pagsali ng pagtubos  sa mga Gawain. Ang  resulta ang pakakaisang hapis ay ang simbahan. Kumpara 1 corinthian 3: 9, 2 Cor.6:1, Colo>1:24)

14.   Ang Unang panahon ng tao ay Alpha ang umpisa . Narito na tayo sa Ikalawa at huling panahon Omega ang kahulugan katapusan at ang ikalawang pagbabalik. Ito ay makikita sa libro ng revelation. Ang dalawang panahon ay ukol sa panahon ng awa at hustisya na inilahad ni Santa Faustina.

15.  Ang pang Anim  na Pagyukod ay ukol Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espirito Santo, Katawan at Dugo ni Hesus, Limang Banal na Sugat at sa Paggalang sa Pinakabanal na Puso ni Maria at  ang kanyang Pagsikat.

16.  Ang 6 na Pagyukod na itinuro ng Mahal na Ina sa lupa ay magkakaloob ng grasya sa tao.Sa pangkalahatan ang papel ni Maria bilang Mediatrix of all graces ang opisyal na doktrina ng simbahan.( sa nabanggit na approve na apparition sa Amsterdam Holland ito ay dogma). Dahil tumanggap siyang grasya noong ang natubos tayo sa kalbaryo si Maria ay puwede ring magkaloob ng grasya na nanggaling sa Diyos.

17.  Ito ay nauukol sa maliliit na bata na inihayag ni Hesus Matthew 19;14 , Mark 10:14 at Luke 18:16

18.  Ang Mahal na Ina dumapa sa sahig noong siya ay nabubuhay ayon sa Mystical City ng Diyos ayon kay Venerable Mary of Agreda;

19.  Ang mensahe ay galing sa langit lalo na iyong nauukol sa mga santo.

20.   Ang mga matataas na hindi kasama ay paminsa minsan may kamalian sa ibang parte na kasapi.

21.  Ang sinasabi ng bibliya ay laging itinatama sa mga mensahe ayon sa tunay na bibliya subalit sa ibang kaso hindi puwede. Hindi naman ito problema dahil si Santa Teresa of Avila, halimbawa kinuha niya bibliya; o kaya sa kanyang memory, hindi perpekto hanggang walang maitatapon inconsistent at tinatanggap din.

 

Bagong Pagsisiwalat sa Pamamagitan Ng Eukaristiya

 

www.nrtte.org

 

Mangyari lamang na ibahagi ang mensaheng ito at website na may mga alam mo sa pamamagitan ng e-mail, social media, pag-print ang mga mensahe at salita ng bibig.