Archive for the Inspirasyong mga Mensahe Category

Our Lord Jesus Christ and Mother Mary Expressing Their Feelings through the 14 Stations of the Cross

Ang Panginoon Hesus kristo at Inang Maria Ipinahahayag ang Kanilang Damdamin sa pamamagitan ng 14 na Estasyon ng Krus   Si Hesus buhat-buhat ang krus sa kalbaryo. Si Santo Juan ang apostoles sinulat ang kabanata 19:16-18: “ Pagkatapos ibinigay siya sa kanila para ipako. Kaya kinuha nila

Read more

Lent: What Should We Do?

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese y French.

Read more

 Ang mga Kayamanan ng Biyaya ay ang Eukaristiya

Marso 9,2019 Itong mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu na ibinigay kay, Lucia Phan noong siya ay nagpapatirapa ng Anim na Kowtows. Lucia:  Panginoon Diyos, noong 1;02 ng hapon, Sabado, Marso 9,2019, sa simabhan ng Holy Rosary. Kami ay nakaluhod sa harap ng altar,

Read more

Let Us Return to the Lord of Love

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, European Spanish y French.

Read more

Ang Mensahe sa Panahon ng Pasko

Noong dumating ang Pasko , ang mga tao namili, namigay ng regalo at nagpapakasasa. Gaano karaming tao ang nag-iisip ng misteryo ng nagkatawang-tao ( incarnation)-  ang Diyos na iniwan ang kanyang korona upang ibahagi sa kalagayan ng tao,upang tubusin ang sangkatauhan noong sila ay nawala sa landas?

Read more

Mamuhay sa Panahon ng Advent o Adbiyento

Ang Diyos ay mayroon perpektong plano para sa mga tao. Para maging eksakto, nakita niya ang tunay na magandang kinabukasan sa mga tao, magpakailanman sa kanya pagkatapos ng pansamantalang panahon sa Hardin ni Eden. Ang ating ninuno nagkasala at nasira ang plano ng Diyos.   Ang Diyos

Read more

Dưới đây là thông điệp của các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

117 Canonized Vietnamese Martyrs

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese y French.

Read more

Ang mga Pari ay Obra Maestra ng Diyos

Noong nakaraan, ang simbahan ay madalas  inaatake ng maraming iskandalo ukol sa mga pari. Ang mga iskandalo, ang iba totoo, ang iba ay hindi totoo na siyang naging dahilan na ang mga tao ay nag-aalala, ang iba ay natatakot at gustong  magtago. Ang atake ay  nanggaling sa

Read more

Have Mercy and Rescue Vietnam

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese, European Spanish y French.

Read more