Archive for the Inspirasyong mga Mensahe Category

Ang Mensahe sa Panahon ng Pasko-2019

Noong dumating ang Pasko , ang mga tao namili, namigay ng regalo at nagpapakasasa. Gaano karaming tao ang nag-iisip ng misteryo ng nagkatawang-tao ( incarnation)-  ang Diyos na iniwan ang kanyang korona upang ibahagi sa kalagayan ng tao,upang tubusin ang sangkatauhan noong sila ay nawala sa landas?

Read more

Ang Regalo na Nanggaling sa Langit

Nobyembre 10,2019 –1:13 ng hapon—Sa Simbahan ng Santa Theresa   Ito ay mensahe na nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa mensahero Lucia Phan, noong siya ay nagpapatirapa ng Anim na Kowtows.   Lucia: Kami ay nakaluhod sa harap ng santuwaryo, sa Tabernakulo, sa Krus, sa

Read more

Ang Panginoon Hesus kristo at Inang Maria Ipinahahayag ang Kanilansa pamamagitan ng 14 na Estasyon ng Krusg Damdamin

Si Hesus buhat-buhat ang krus sa kalbaryo. Si Santo Juan ang apostoles sinulat ang kabanata 19:16-18: “ Pagkatapos ibinigay siya sa kanila para ipako. Kaya kinuha nila si Hesus at lumabas sila, dinala niya kanyang sariling krus, sa lugar ng Skull, ang tawag ng mga Hebreo Gol’gotha.

Read more

 Kuwaresma: Ano ang dapat nating gawin?

Ipinaalala sa atin ang kapayapaan, pagsisisi at penitensiya dahil sinaktan natin ang Diyos. Ngunit iyon ay hindi sapat. Kung ganoon lamang, pagkatapos hindi pa kasama ang lahat ng kahulugan, dahil ang Kuwaresm ay ang pinakamahalagang oras ng taon. Ang Unang Pagbasa sa kuwaresma gumagawa ng pagkakaiba na

Read more

 Ang mga Kayamanan ng Biyaya ay ang Eukaristiya

Marso 9,2019 (Itong mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu na ibinigay kay, Lucia Phan noong siya ay nagpapatirapa ng Anim na Kowtows). Lucia:  Panginoon Diyos, noong 1;02 ng hapon, Sabado, Marso 9,2019, sa simabhan ng Holy Rosary. Kami ay nakaluhod sa harap ng altar,

Read more

Halina na Tayong Magbalik sa Panginoon ng Pag-ibig

Enero 21, 2019   (Ito ay isang mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mensahero, si Lucia Phan).   Lucia: O Diyos, noong 9:42 ng umaga, Lunes, Enero 21,2019, sa simbahan ng Santa Theresa, sa harap ng altar, sa tabernakulo, krus, ang icon ng

Read more

Ang Mensahe sa Panahon ng Pasko-2018

Noong dumating ang Pasko , ang mga tao namili, namigay ng regalo at nagpapakasasa. Gaano karaming tao ang nag-iisip ng misteryo ng nagkatawang-tao ( incarnation)-  ang Diyos na iniwan ang kanyang korona upang ibahagi sa kalagayan ng tao,upang tubusin ang sangkatauhan noong sila ay nawala sa landas?

Read more

Mamuhay sa Panahon ng Advent o Adbiyento

Ang Diyos ay mayroon perpektong plano para sa mga tao. Para maging eksakto, nakita niya ang tunay na magandang kinabukasan sa mga tao, magpakailanman sa kanya pagkatapos ng pansamantalang panahon sa Hardin ni Eden. Ang ating ninuno nagkasala at nasira ang plano ng Diyos.   Ang Diyos

Read more

Ang mga Pari ay Obra Maestra ng Diyos

Noong nakaraan, ang simbahan ay madalas  inaatake ng maraming iskandalo ukol sa mga pari. Ang mga iskandalo, ang iba totoo, ang iba ay hindi totoo na siyang naging dahilan na ang mga tao ay nag-aalala, ang iba ay natatakot at gustong  magtago. Ang atake ay  nanggaling sa

Read more

Determinado Ilagay ang Diyos ng Higit sa lahat ng Bagay

Mayo 6,2018 Ang mensahe ay  nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni L. noong siya ay nagsasagawa na Anim na Kowtows. L.: Panginoon Diyos, noong 2:13 ng hapon, Linggo, Mayo 6,2018 sa simbahan ng Our lady of La Vang, noon kami ay nasa maliit

Read more

Maging Masunurin  sa Lahat ng Bagay

Maging Masunurin  sa Lahat ng Bagay Marso 6,2018 L: O Panginoon- sa araw na ito, 4:02,Martes, Marso 6, 2018, sa bahay .Ngayon ang Diyos ay naglaan para sa akin pati kay K. at ang aking Ina upang maging sama-sama, upang ialay sa Diyos ang rosaryo ng Banal

Read more

Ang Daan ng Krus

Pebrero 21,2018 L.: Panginoon Diyos, noong 4:53 ng hapon, Miyerkules, Pebrero 21,2018. Ngayon, kasama ang mga kapatid na nasa telepono at mga  kapatid na naririto, magalang na itinataas sa Diyos habang sinimulan namin ang 14 na Estasyon ng Krus.   Ang Unang Estasyon : Hinatulan ni Pilato

Read more

Magdala ng Regalo para sa Lahat na mga Kapatid na Lalaki at Babae

Enero 3, 2018 – Alaala ng Kabanal – banalang pangalan ni Jesus Ito aay mensahe na binigyan inspirasyon na Espiritu Santo sa pamamagitan ni L. noong ginagawa niya ang  Anim na Kowtows. L. noong ginagawa niya ang Anim na Kowtows. L. O Panginoon, noong 1:08, Miyerkules, Enero

Read more

Ang Regalo ng Inang Maria na Kanyang Inialay sa mga Tao

Enero 1,2018 –Ang Pista ng Inang Maria, ang Banal na Ina ng Diyos Ang mensahe ay  nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu kay L. noong ginagawa niya ang Kowtows. L.: O Panginoon Diyos- noong 1:44 ng hapon, Enero 1,2018. Noong unang araw ng bagong taon, pumunta

Read more

Gusto Niyang Ituro at Mamuno Sa Amin Pabalik kay Eukaristic Jesus

Disyembre 8,2017 Ito ay mensahe sa inspirsyon ng Banal na Espiritu kay L., noong ginagawa ang Anim na Kowtows.  L.: O Panginoong Diyos,noong 9:59 ng umaga, Biyernes, Disyembre 8.2017, sa Santa Theresa simbahan. Kami ay Itinaas sa santuwaryo, ang krus, ang icon ng Divine at ang banal

Read more

Salamat sa mga Limang Palatandaan ng Banal na Panginoong Jesucristo

Nobyembre 8,2017 Ang mensahe ay galing sa inspirasyon ng Banal Espiritu Santo sa pamamagitan ni L. noong ginagawa nila ang anim na pagyukod o kowtows. L: Panginoon Diyos- noong 2:08 ng hapon, Miyerkules, Nobyembre 8,2017, “ All Souls Cemetery “ ; ang Diyos pinayagan kaming pumunta dito-

Read more

Isang Kapahamakan na Nagpapaalala sa Amin na Bumalik sa Kanya

August 31,2017 Ito ay mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espititu sa pamamagitan ni L. L: Panginoon Diyos, noong 9:35 ng Huwebes, Agosto 31,2017 sa simbahan ng Santa Teresa. Lumuhod tayo sa harapan ng santuwaryo, sa harapan ng tubernakulo, sa harapan ng krus, ang icon ng Banal

Read more

Gumising at Magbalik

Agosto 31,2017 Mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu kay L,. L.:  Ang Diyos, 9:35 ng umaga ,Agosto 31,2017 sa Santa Teresa simbahan. Nakaluhod kami sa harapan ng santwaryo, sa harapan ng tubernakulo, sa harap ng Krus, sa harap ng imahen ng Divine Mercy at sa harap

Read more

Ang Diyos Lamang ang Makapagbibigay ng Pag-Asa

Hunyo 12,2017 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito sa pamamagitan ni L. noong ginagawa niya ang Unang Pagyukod (1) L,: Panginoong Diyos, alas 10:07 ng umaga,Lunes, Hunyo 12,2017, sa simbahan ng SantaTeresa ,sa harap ng santwaryo,bago dumating sa Krus, ang rebulto ni Our

Read more

Pista ng Banal na Trinidad

Hunyo 11, 2017 Ito ay isang mensahe na inspirasyon na Banal na Espiritu sa Pamamagitan ni  L. L.,: O Diyos, ito ay 3:52 ng hapon, sa Linggo, Hunyo 11,2017, sa bahay. Una , nagpapasalamat ako  sa Diyos; sa mga nakaraang araw, pinahintulutan tayo nga Diyos na dumalo

Read more

Matapat na Hinihiling Namin sa Diyos na Maawa Siya sa Amin

Abril 3,2017 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. L.: Panginoong Diyos noong nakaupo ako sa kama ngayon hinihiling ko sa Diyos na hayaan niya akong magpahinga ng kaunti upang mabasa ko ang Babasahin at Ebanghelyo ng Diyos ; pagkatapos ako at

Read more

Lumingon ako at Magbalik

Pebrero 12, 2017 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito  sa pamamagitan kay L. noong ginagawa niya ang 6 Kowtows (1) L.: Panginoong Diyos noong 6:20 ng hapon Linggo, Pebrero 12,2017 sa Santa Teresa simbahan, sa harap ng maliit na  kapilya santwaryo (sanctuary). Kasama

Read more

Ang Regalo ng Anim na Kowtows

Enero 4, 2017 Ang mensaheng  ito ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong ginagawa niya ang anim na Pagyukod o Kowtows (1) L.: O Panginoong Diyos, 9:24 ng umaga, Miyerkules, sa Santa Teresa simbahan, sa ampunan. Ngayon ay pinaalala ng simbahan ang pagdiriwang

Read more

Si Hesus ay Manggagamot

Disyembre 4,2016 Ang mensahe ay nanggaling sa Inspirasyon ng Banal na Espiritu kay L. L.,Panginoon Diyos noong 7:05 ng hapon,Linggo,Disyembre 4,2016 sa simbahan ng Santa Teresa, sa harap ng Tubernakulo, sa altar na may Krus, may rebulto  ng Inang Maria karga niya si Hesus,may rebulto ni Jose

Read more

Tayo ay Yumuko Ang Noo sa Sahig at  Lumapit Tayo sa Diyos ng Buong Puso

Tayo ay Yumuko Ang Noo sa Sahig at  Lumapit Tayo sa Diyos ng Buong Puso Nobyembre 30,2016 Ito ay mensahe na nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong ginagawa niya ang 6 Kowtows (1)   L.: Panginoong Diyos noong 9:30 ng umaga Miyerkules, Nobyembre

Read more

Ang Bato na Pundasyon ng Simbahan

Nobyembre 3,2016 Ito ay isang mensahe na inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni L. L: O Diyos noong 12:26 ng hapon ng Huwebes, Nobyembre 3, 2016, sa Vatican, bago ang altar, ang Eukristiya, sa Basilika ni San Pedro ; lumuluhod kami sa harap ng Banal

Read more

Ang Makadiyos na Awa (Divine Mercy) ng Diyos ang Makapagliligtas sa mga Tao Ngayon

  Nobyembre 3,2016-Saint Peter Basilika sa Roma, Italya Ito ay mensahe na nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong ginagawa niya ang Anim na Pagyukod L. Panginoong Diyos, noong oras ng 10:34 A.M ng Huwebes, Nobyembre 3,2016, sa Vatikan sa Santo Pedro Basilika sa

Read more

Ang Pintuang Bukas sa Ganitong Hubileo ng Taon ng Awa

Ang Pintuang Bukas sa Ganitong Hubileo ng Taon ng Awa Septyembre 13,2016 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. Panginoong Diyos noong 10:28 ng umaga Martes Septyembre 13,2016 sa Santa Teresa simbahan ako ay nakaluhod L. sa harap ng altar, ang Krus,

Read more

Kung Sino Ang May Taynga Siya ay Marapat Makarinig

Kung Sino Ang May Taynga Siya ay Marapat Makarinig Hulyo 28,2016 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. L. Panginoong Diyos, 11:24 Huwebes, sa Santa Teresa simbahan, sa tabi ng Our Lady of Mount Carmel ; sa  banal na rebulto (1) katanggap

Read more

Santa Mary Magdalene Nakita ang Katotohanan

Santa Mary Magdalene Nakita ang Katotohanan Hulyo 22,2016 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. L.: O Panginoong Diyos ,sa oras ng 1:54 a.m, Biyernes, Hulyo 22,2016, sa simbahan ng St. Laurence. Ngayon ang aming pagpunta ay hindi pagkakataon-ang Diyos ay naglaan

Read more

Sa Pamamagitan Ng Anim Na Pagyukod

Sa Pamamagitan Ng Anim Na Pagyukod July 15, 2016 L. Panginoong Diyos, sa oras ng 10:14 ng Biyernes ng Hulyo 15,2016 sa Santa Rita simbahan sa Florida.Ngayon kami ay bumibisita sa Diyos; ito ang unang simbahan aming pinuntahan dahil alam ko na baka hindi na kami makabalik

Read more

Iniaalay ang Unang Pagyukod o Kowtow

Iniaalay ang Unang Pagyukod o Kowtow Hunyo 9,2016 Ang mensahe ay galing sa Inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. L.Panginoong Diyos, noong 9:30 ng umaga Huwebes, Hunyo 9,2016 sa simbahan ng Santa Teresa harap ng altar na mayroong Krus at tubernakulo at larawan ng Divine Mercy

Read more

Ang Mahal na Inang Maria ang may-akda ng Anim na Pagyukod o Kowtows

Ang Mahal  na Inang Maria ang may-akda ng Anim na Pagyukod o Kowtows Hunyo 5,2016 (Ito ay mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong kanyang ginagawa ang Kowtows) L. : Panginoong Diyos, noong alas 12:20 ng umaga, Hunyo 5,2016, sa Benedictine Order (1) sa

Read more

Magbalik na Nagkakaisa

Magbalik na Nagkakaisa February 23,2016 Ito ang mensahe ng Banal  na Espirito ka L. noong pumunta saya sa Israel. L. Panginoong Diyos noong nakaraang araw, pumunta kami sa bayan ng Jewish bansa. Una naming pinuntahan ang Jerusalem ; Ngayon  Martes Feb . 23,2016 puminta kami sa Bethlehem

Read more

Ang mga Grasya na nanggaling sa Banal na Espirito

Ang mga  Grasya na nanggaling sa Banal na Espirito Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. Oktubre 25,2015 L. Panginoong Diyos noong 7:06 ng hapon Linggo Oktubre 25,2015 sa simbahan ng Santa Teresa, sa harap ng altar at Krus. Nandoon kami sa

Read more

Salamat sa Ina na Nagturo sa Atin

Mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. Oktubre 3,2015 L. :  O Panginoong Diyos , noong  11:14 ng umaga, Sabado, Oktubre 3,2015 sa simbahan ng Holy Rosary. Ngayon ay ang unang sabado ng buwan, nagkaroon kami ng  pagkakataon na magsimba. Ang Oktubre ay araw ng

Read more

Ang Kahulugan ng Paglugmok ng Ulo at Katawan sa Sahig Habang Nakaluhod

Ang Kahulugan ng Paglugmok ng Ulo at Katawan sa Sahig Habang Nakaluhod (The Meaning of the Prostration) September 12,2015 Ito ang mensahe na ibinigay ng Banal na Espirito kay L. L. Panginoong Diyos noong 8:25 ng hapon Sabado , Sept. 12,2015 sa simbahan ng Incarnate Word.Lahat kami

Read more

Ang Huling Pagkakataon, Ang Anim Na Pagyukod Ng Noo Sa Sahig Habang Nakaluhod

Ang Huling Pagkakataon, Ang Anim Na Pagyukod Ng Noo Sa Sahig Habang Nakaluhod Sa oras ng 10:11 ng gabi, Meyerkoles, Agosto 19, 2015. Medyo huli na pero kami ay ibinahagi ang maraming responsibilidad at pinagsama para tuparin ang mahalagang bagay na dapat gawin. Sa mga nakaraang araw

Read more

Ang Kahulugan ng Anim na Pagyukod ng

The Meaning of the Six Kowtows or Ang Kahulugan ng Anim na Pagyukod ng Noo Sa Sahig Habang Nakaluhod   Ang Diyos Espirito Santo ang naghayag kay L.(Interior Locutionist) ng kahulugan ng Anim na Pagyukod.Ito ay naganap noong Agosto 8, 2015.   Sa Ngalan ng Ama,Anak, at Espirito

Read more

Ang Anim na kowtows ang Huling Susi ng kasaysayan

Hulyo 21, 2015 Ito ay mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni L. O Diyos noong 3:54 ng hapon, Martes, Hulyo 21,2015, sa aking bahay. Ngayon, bagaman huli na, nagkaroon kami ng pagkakataon itaas sa Diyos ang Chaplet of Divine Mercy, lalo na pinasasalamatan

Read more

Ipahayag ang Tinig ng Katotohanan at Katarungan

Ang mensaheng ito ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu kay L. Hulyo 5,2015 L., O Panginoon Diyos noong 1:27 ng hapon Linggo ng Hulyo 5,20 15 sa simbahan ng Santa Teresa,  sa harap ng altar ng Krus.  Ngayon, nagkaraoon ako ng pagkakataon na magsimba ngayon

Read more

Iniwanan ang Trono ng Reyna

Hunyo 8,2015 L., O Panginoon Diyos, noong 3:25 ng  Lunes, Hunyo 8,2015 sa bahay. Panginoon Diyos, maski hindi maganda ang aking pakiramdam dahil pagod qko kailangan ko ng kaunti ng paghinga ng akin  boses, mayroon akong mabuting hangarin sa aking puso-gusto kung makakuha ng mensahe sa Diyos

Read more

Ang Pagmamahal ni Hesus sa Krus

Sa mensahe ang Banal na Espiritu itinuro kay Lucia na ilahad ang pagibig ng Diyos sa Krus. Marso 11,2013 L.: Panginoon Diyos, ngayon umaga pinayagan mo akong tumanggap ng mensahe ukol sa Krus, hinayaan mo akong tumanggap sa santuwaryo sa simbahan ng Santa Teresa at binigyan mo

Read more

Labing Apat na Istasyon ng Krus

Pebrero 26, 2013 Ang mensahe ay nanggaling sa Espiritu ni Jesus  na  ginabayan si L. sa kanyang mga sulat ukol sa 14 na Istasyon ng Krus. Unang Istasyon: Si Jesus ay hinuhusgahan mamatay ni Pilato L.,Panginoon Diyos, 2000 taon ang nakakaraan, ikaw ay nasa harapan ni Pilato

Read more

Magbalik kayo sa Diyos ng Buong Puso

Febrero 23,2013 Sa mensaheng ito ang   Espiritu ni Hesus inakay si L. sa kanyang sulatin ukol sa kanyang sarili at misyon. L. Salamat sa Diyos, dahil ang mensahe na iyong pinayagan na ilahad at sa isang sandali, hiniling ko na bigyan mo ako ng salita na gusto

Read more