Archive for the Mga mensahe ng Diyos Ama Category

Ang Kapahamakan na Nangyayari sa Wuhan ay Hindi Maiwasan Kinahinatnan ng Mabangis na Ambisyon

Wuhan ay Hindi Maiwasan Kinahinatnan at mga Bagay Ukol sa China ay Hindi Maiwasan Ang Materya sa China ay Hindi Maiwasan   Ang Diyos mahal ang bawat isa dahil anak niya tayo. Ang Diyos itinatangi ang bawat isa dahil ang bawat isa sa atin ay obra maestra

Read more

Ang Pitong Huling Salita Ni Jesus Bago Siya Namatay At Ang  

ANG PITONG HULING SALITA NI JESUS BAGO SIYA NAMATAY AT ANG TAIMTIM NA SALITA NGAYON   Para matubos ang kaluluwa ng tao, ang Diyos Ama ipinadala ang kanyang anak na si Jesus Kristo, sa lupa upang bayaran ang kasalanan ng tao.  Si Jesus ay hindi ipinanganak ng

Read more

Read more

The Decision is Up to Each Individual

Read more