Archive for the Ang Anim Kowtows Category

 Ang mga Kayamanan ng Biyaya ay ang Eukaristiya

Marso 9,2019 (Itong mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu na ibinigay kay, Lucia Phan noong siya ay nagpapatirapa ng Anim na Kowtows). Lucia:  Panginoon Diyos, noong 1;02 ng hapon, Sabado, Marso 9,2019, sa simabhan ng Holy Rosary. Kami ay nakaluhod sa harap ng altar,

Read more

Halina na Tayong Magbalik sa Panginoon ng Pag-ibig

Enero 21, 2019   (Ito ay isang mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mensahero, si Lucia Phan).   Lucia: O Diyos, noong 9:42 ng umaga, Lunes, Enero 21,2019, sa simbahan ng Santa Theresa, sa harap ng altar, sa tabernakulo, krus, ang icon ng

Read more

Dalhin ang Ilaw sa mga Tao

Enero 5,2019 Lucia: Panginoon Diyos noong 12: 24 ng hapon, Sabado, Enero 5,2019. Nakaluhod kami sa harap ng Altar, ang tubernakulo, ang Krus, ang sabsaban, ang imahen ng Banal na Awa (Divine Mercy) at Banal na rebulto ng Our lady of Mount Carmel. Ngayon umaga, sa Unang

Read more

Determinado Ilagay ang Diyos ng Higit sa lahat ng Bagay

Mayo 6,2018 Ang mensahe ay  nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni L. noong siya ay nagsasagawa na Anim na Kowtows. L.: Panginoon Diyos, noong 2:13 ng hapon, Linggo, Mayo 6,2018 sa simbahan ng Our lady of La Vang, noon kami ay nasa maliit

Read more

Magdala ng Regalo para sa Lahat na mga Kapatid na Lalaki at Babae

Enero 3, 2018 – Alaala ng Kabanal – banalang pangalan ni Jesus Ito aay mensahe na binigyan inspirasyon na Espiritu Santo sa pamamagitan ni L. noong ginagawa niya ang  Anim na Kowtows. L. noong ginagawa niya ang Anim na Kowtows. L. O Panginoon, noong 1:08, Miyerkules, Enero

Read more

Ang Regalo ng Inang Maria na Kanyang Inialay sa mga Tao

Enero 1,2018 –Ang Pista ng Inang Maria, ang Banal na Ina ng Diyos Ang mensahe ay  nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu kay L. noong ginagawa niya ang Kowtows. L.: O Panginoon Diyos- noong 1:44 ng hapon, Enero 1,2018. Noong unang araw ng bagong taon, pumunta

Read more

Gusto Niyang Ituro at Mamuno Sa Amin Pabalik kay Eukaristic Jesus

Disyembre 8,2017 Ito ay mensahe sa inspirsyon ng Banal na Espiritu kay L., noong ginagawa ang Anim na Kowtows.  L.: O Panginoong Diyos,noong 9:59 ng umaga, Biyernes, Disyembre 8.2017, sa Santa Theresa simbahan. Kami ay Itinaas sa santuwaryo, ang krus, ang icon ng Divine at ang banal

Read more

Salamat sa mga Limang Palatandaan ng Banal na Panginoong Jesucristo

Nobyembre 8,2017 Ang mensahe ay galing sa inspirasyon ng Banal Espiritu Santo sa pamamagitan ni L. noong ginagawa nila ang anim na pagyukod o kowtows. L: Panginoon Diyos- noong 2:08 ng hapon, Miyerkules, Nobyembre 8,2017, “ All Souls Cemetery “ ; ang Diyos pinayagan kaming pumunta dito-

Read more

Gumising at Magbalik

Agosto 31,2017 Mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu kay L,. L.:  Ang Diyos, 9:35 ng umaga ,Agosto 31,2017 sa Santa Teresa simbahan. Nakaluhod kami sa harapan ng santwaryo, sa harapan ng tubernakulo, sa harap ng Krus, sa harap ng imahen ng Divine Mercy at sa harap

Read more

Ang Diyos Lamang ang Makapagbibigay ng Pag-Asa

Hunyo 12,2017 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito sa pamamagitan ni L. noong ginagawa niya ang Unang Pagyukod (1) L,: Panginoong Diyos, alas 10:07 ng umaga,Lunes, Hunyo 12,2017, sa simbahan ng SantaTeresa ,sa harap ng santwaryo,bago dumating sa Krus, ang rebulto ni Our

Read more

Lumingon ako at Magbalik

Pebrero 12, 2017 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito  sa pamamagitan kay L. noong ginagawa niya ang 6 Kowtows (1) L.: Panginoong Diyos noong 6:20 ng hapon Linggo, Pebrero 12,2017 sa Santa Teresa simbahan, sa harap ng maliit na  kapilya santwaryo (sanctuary). Kasama

Read more

Gawin Ngayon ang Desisyon

Pebrero 11,2017-Memorial ng Our Lady of Lourdes Banal na Ina: L., A., Aking dalawang minamahal na anak, ngayon ay Sabado; Alam ko na lagi kayong pumupunta sa kapilya para sumamba sa Banal na Sakramento. Tama iyan; Nais ko  gusto ko na gugulin ninyo tuwing Sabado sa akin,

Read more

Ang Regalo ng Anim na Kowtows

Enero 4, 2017 Ang mensaheng  ito ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong ginagawa niya ang anim na Pagyukod o Kowtows (1) L.: O Panginoong Diyos, 9:24 ng umaga, Miyerkules, sa Santa Teresa simbahan, sa ampunan. Ngayon ay pinaalala ng simbahan ang pagdiriwang

Read more

Tayo ay Yumuko Ang Noo sa Sahig at  Lumapit Tayo sa Diyos ng Buong Puso

Tayo ay Yumuko Ang Noo sa Sahig at  Lumapit Tayo sa Diyos ng Buong Puso Nobyembre 30,2016 Ito ay mensahe na nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong ginagawa niya ang 6 Kowtows (1)   L.: Panginoong Diyos noong 9:30 ng umaga Miyerkules, Nobyembre

Read more

Ang Makadiyos na Awa (Divine Mercy) ng Diyos ang Makapagliligtas sa mga Tao Ngayon

  Nobyembre 3,2016-Saint Peter Basilika sa Roma, Italya Ito ay mensahe na nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong ginagawa niya ang Anim na Pagyukod L. Panginoong Diyos, noong oras ng 10:34 A.M ng Huwebes, Nobyembre 3,2016, sa Vatikan sa Santo Pedro Basilika sa

Read more

Kung Sino Ang May Taynga Siya ay Marapat Makarinig

Kung Sino Ang May Taynga Siya ay Marapat Makarinig Hulyo 28,2016 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. L. Panginoong Diyos, 11:24 Huwebes, sa Santa Teresa simbahan, sa tabi ng Our Lady of Mount Carmel ; sa  banal na rebulto (1) katanggap

Read more

Sa Pamamagitan Ng Anim Na Pagyukod

Sa Pamamagitan Ng Anim Na Pagyukod July 15, 2016 L. Panginoong Diyos, sa oras ng 10:14 ng Biyernes ng Hulyo 15,2016 sa Santa Rita simbahan sa Florida.Ngayon kami ay bumibisita sa Diyos; ito ang unang simbahan aming pinuntahan dahil alam ko na baka hindi na kami makabalik

Read more

Iniaalay ang Unang Pagyukod o Kowtow

Iniaalay ang Unang Pagyukod o Kowtow Hunyo 9,2016 Ang mensahe ay galing sa Inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. L.Panginoong Diyos, noong 9:30 ng umaga Huwebes, Hunyo 9,2016 sa simbahan ng Santa Teresa harap ng altar na mayroong Krus at tubernakulo at larawan ng Divine Mercy

Read more

Ang Mahal na Inang Maria ang may-akda ng Anim na Pagyukod o Kowtows

Ang Mahal  na Inang Maria ang may-akda ng Anim na Pagyukod o Kowtows Hunyo 5,2016 (Ito ay mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong kanyang ginagawa ang Kowtows) L. : Panginoong Diyos, noong alas 12:20 ng umaga, Hunyo 5,2016, sa Benedictine Order (1) sa

Read more

Magbalik na Nagkakaisa

Magbalik na Nagkakaisa February 23,2016 Ito ang mensahe ng Banal  na Espirito ka L. noong pumunta saya sa Israel. L. Panginoong Diyos noong nakaraang araw, pumunta kami sa bayan ng Jewish bansa. Una naming pinuntahan ang Jerusalem ; Ngayon  Martes Feb . 23,2016 puminta kami sa Bethlehem

Read more

Ang anim na Pagyukod ng Noo sa Sahig Habang Nakaluhod na Dapat aIkalat sa Buong Mundo

Ang anim na Pagyukod ng Noo sa Sahig Habang Nakaluhod na Dapat aIkalat sa Buong Mundo Nobyembre 15,2015 L.  Panginoong Diyos, tungkol sa huling salita,ang salita na nanggaling sa Banal na Espirito, ang salita na aking natanggap (2) na ipinamahagi sa mundo,mga salita na tumitistigo sa mga

Read more

Ang mga Grasya na nanggaling sa Banal na Espirito

Ang mga  Grasya na nanggaling sa Banal na Espirito Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. Oktubre 25,2015 L. Panginoong Diyos noong 7:06 ng hapon Linggo Oktubre 25,2015 sa simbahan ng Santa Teresa, sa harap ng altar at Krus. Nandoon kami sa

Read more

Salamat sa Ina na Nagturo sa Atin

Mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. Oktubre 3,2015 L. :  O Panginoong Diyos , noong  11:14 ng umaga, Sabado, Oktubre 3,2015 sa simbahan ng Holy Rosary. Ngayon ay ang unang sabado ng buwan, nagkaroon kami ng  pagkakataon na magsimba. Ang Oktubre ay araw ng

Read more

Ang Kahulugan ng Paglugmok ng Ulo at Katawan sa Sahig Habang Nakaluhod

Ang Kahulugan ng Paglugmok ng Ulo at Katawan sa Sahig Habang Nakaluhod (The Meaning of the Prostration) September 12,2015 Ito ang mensahe na ibinigay ng Banal na Espirito kay L. L. Panginoong Diyos noong 8:25 ng hapon Sabado , Sept. 12,2015 sa simbahan ng Incarnate Word.Lahat kami

Read more

Ang Huling Pagkakataon, Ang Anim Na Pagyukod Ng Noo Sa Sahig Habang Nakaluhod

Ang Huling Pagkakataon, Ang Anim Na Pagyukod Ng Noo Sa Sahig Habang Nakaluhod Sa oras ng 10:11 ng gabi, Meyerkoles, Agosto 19, 2015. Medyo huli na pero kami ay ibinahagi ang maraming responsibilidad at pinagsama para tuparin ang mahalagang bagay na dapat gawin. Sa mga nakaraang araw

Read more

Ang Kahulugan ng Anim na Pagyukod ng

The Meaning of the Six Kowtows or Ang Kahulugan ng Anim na Pagyukod ng Noo Sa Sahig Habang Nakaluhod   Ang Diyos Espirito Santo ang naghayag kay L.(Interior Locutionist) ng kahulugan ng Anim na Pagyukod.Ito ay naganap noong Agosto 8, 2015.   Sa Ngalan ng Ama,Anak, at Espirito

Read more

Ipahayag ang Tinig ng Katotohanan at Katarungan

Ang mensaheng ito ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu kay L. Hulyo 5,2015 L., O Panginoon Diyos noong 1:27 ng hapon Linggo ng Hulyo 5,20 15 sa simbahan ng Santa Teresa,  sa harap ng altar ng Krus.  Ngayon, nagkaraoon ako ng pagkakataon na magsimba ngayon

Read more

Ang Anim na Pagyukod ng Noo sa Sahig Habang Nakaluhod

The Six Kowtows or Ang  Anim na Pagyukod ng Noo sa Sahig Habang Nakaluhod August 19,2014 L. Panginoong Diyos,twing ako ay nakakatanggap ng mensahe na nanggagaling sa Banal na Espirito,gusto kong tanungin ang Ama na hayaan niya akong tumanggap ng mensahe ng galing sa Ama sa pamamagitan

Read more

The Decision is Up to Each Individual

Read more