Archive for the Lahat ng Mga Mensahe Category

Ang Mensahe sa Panahon ng Pasko-2019

Noong dumating ang Pasko , ang mga tao namili, namigay ng regalo at nagpapakasasa. Gaano karaming tao ang nag-iisip ng misteryo ng nagkatawang-tao ( incarnation)-  ang Diyos na iniwan ang kanyang korona upang ibahagi sa kalagayan ng tao,upang tubusin ang sangkatauhan noong sila ay nawala sa landas?

Read more

Ang Panginoon Hesus kristo at Inang Maria Ipinahahayag ang Kanilansa pamamagitan ng 14 na Estasyon ng Krusg Damdamin

Si Hesus buhat-buhat ang krus sa kalbaryo. Si Santo Juan ang apostoles sinulat ang kabanata 19:16-18: “ Pagkatapos ibinigay siya sa kanila para ipako. Kaya kinuha nila si Hesus at lumabas sila, dinala niya kanyang sariling krus, sa lugar ng Skull, ang tawag ng mga Hebreo Gol’gotha.

Read more

 Kuwaresma: Ano ang dapat nating gawin?

Ipinaalala sa atin ang kapayapaan, pagsisisi at penitensiya dahil sinaktan natin ang Diyos. Ngunit iyon ay hindi sapat. Kung ganoon lamang, pagkatapos hindi pa kasama ang lahat ng kahulugan, dahil ang Kuwaresm ay ang pinakamahalagang oras ng taon. Ang Unang Pagbasa sa kuwaresma gumagawa ng pagkakaiba na

Read more

 Ang mga Kayamanan ng Biyaya ay ang Eukaristiya

Marso 9,2019 (Itong mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu na ibinigay kay, Lucia Phan noong siya ay nagpapatirapa ng Anim na Kowtows). Lucia:  Panginoon Diyos, noong 1;02 ng hapon, Sabado, Marso 9,2019, sa simabhan ng Holy Rosary. Kami ay nakaluhod sa harap ng altar,

Read more

Halina na Tayong Magbalik sa Panginoon ng Pag-ibig

Enero 21, 2019   (Ito ay isang mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mensahero, si Lucia Phan).   Lucia: O Diyos, noong 9:42 ng umaga, Lunes, Enero 21,2019, sa simbahan ng Santa Theresa, sa harap ng altar, sa tabernakulo, krus, ang icon ng

Read more

Dalhin ang Ilaw sa mga Tao

Enero 5,2019 Lucia: Panginoon Diyos noong 12: 24 ng hapon, Sabado, Enero 5,2019. Nakaluhod kami sa harap ng Altar, ang tubernakulo, ang Krus, ang sabsaban, ang imahen ng Banal na Awa (Divine Mercy) at Banal na rebulto ng Our lady of Mount Carmel. Ngayon umaga, sa Unang

Read more

Ang Mensahe sa Panahon ng Pasko-2018

Noong dumating ang Pasko , ang mga tao namili, namigay ng regalo at nagpapakasasa. Gaano karaming tao ang nag-iisip ng misteryo ng nagkatawang-tao ( incarnation)-  ang Diyos na iniwan ang kanyang korona upang ibahagi sa kalagayan ng tao,upang tubusin ang sangkatauhan noong sila ay nawala sa landas?

Read more

Mamuhay sa Panahon ng Advent o Adbiyento

Ang Diyos ay mayroon perpektong plano para sa mga tao. Para maging eksakto, nakita niya ang tunay na magandang kinabukasan sa mga tao, magpakailanman sa kanya pagkatapos ng pansamantalang panahon sa Hardin ni Eden. Ang ating ninuno nagkasala at nasira ang plano ng Diyos.   Ang Diyos

Read more

Ang mga Pari ay Obra Maestra ng Diyos

Noong nakaraan, ang simbahan ay madalas  inaatake ng maraming iskandalo ukol sa mga pari. Ang mga iskandalo, ang iba totoo, ang iba ay hindi totoo na siyang naging dahilan na ang mga tao ay nag-aalala, ang iba ay natatakot at gustong  magtago. Ang atake ay  nanggaling sa

Read more

Determinado Ilagay ang Diyos ng Higit sa lahat ng Bagay

Mayo 6,2018 Ang mensahe ay  nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni L. noong siya ay nagsasagawa na Anim na Kowtows. L.: Panginoon Diyos, noong 2:13 ng hapon, Linggo, Mayo 6,2018 sa simbahan ng Our lady of La Vang, noon kami ay nasa maliit

Read more

Maging Masunurin  sa Lahat ng Bagay

Maging Masunurin  sa Lahat ng Bagay Marso 6,2018 L: O Panginoon- sa araw na ito, 4:02,Martes, Marso 6, 2018, sa bahay .Ngayon ang Diyos ay naglaan para sa akin pati kay K. at ang aking Ina upang maging sama-sama, upang ialay sa Diyos ang rosaryo ng Banal

Read more

Ang Daan ng Krus

Pebrero 21,2018 L.: Panginoon Diyos, noong 4:53 ng hapon, Miyerkules, Pebrero 21,2018. Ngayon, kasama ang mga kapatid na nasa telepono at mga  kapatid na naririto, magalang na itinataas sa Diyos habang sinimulan namin ang 14 na Estasyon ng Krus.   Ang Unang Estasyon : Hinatulan ni Pilato

Read more

Ang Mensahe Na Nanggaling Kay St. Francis de Sales

Enero 29,2018   L., Pangioon Diyos- noong 5:41 ng hapon, Lunes, Enero 29,2018 sa bahay,ako at si K. nagtanong kami sa Diyos  upang tumanggap ng mensahe kay St. Francis de Sales ;  bihira akong pumunta sa misa na dala ang kanyang pangalan subalit hindi ko alam ang

Read more

Magdala ng Regalo para sa Lahat na mga Kapatid na Lalaki at Babae

Enero 3, 2018 – Alaala ng Kabanal – banalang pangalan ni Jesus Ito aay mensahe na binigyan inspirasyon na Espiritu Santo sa pamamagitan ni L. noong ginagawa niya ang  Anim na Kowtows. L. noong ginagawa niya ang Anim na Kowtows. L. O Panginoon, noong 1:08, Miyerkules, Enero

Read more

Ang Regalo ng Inang Maria na Kanyang Inialay sa mga Tao

Enero 1,2018 –Ang Pista ng Inang Maria, ang Banal na Ina ng Diyos Ang mensahe ay  nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu kay L. noong ginagawa niya ang Kowtows. L.: O Panginoon Diyos- noong 1:44 ng hapon, Enero 1,2018. Noong unang araw ng bagong taon, pumunta

Read more

Mahal Kita Na Walang Kapalit

Disyembre 18,2017 L., O Diyos, noong  4:32 ng hapon, Lunes, Disyembre 18,2017,  sa bahay. Lunes ang unang araw ng Linggo ;  kami ay nakahanda na ipagdiwang ang kaaraw ni Kristo ngayon Linggo.  Matagal na , maliban sa  pagpupulong, hindi ako naglaan ng oras upang tumanggap ng salita

Read more

Gusto Niyang Ituro at Mamuno Sa Amin Pabalik kay Eukaristic Jesus

Disyembre 8,2017 Ito ay mensahe sa inspirsyon ng Banal na Espiritu kay L., noong ginagawa ang Anim na Kowtows.  L.: O Panginoong Diyos,noong 9:59 ng umaga, Biyernes, Disyembre 8.2017, sa Santa Theresa simbahan. Kami ay Itinaas sa santuwaryo, ang krus, ang icon ng Divine at ang banal

Read more

Salamat sa mga Limang Palatandaan ng Banal na Panginoong Jesucristo

Nobyembre 8,2017 Ang mensahe ay galing sa inspirasyon ng Banal Espiritu Santo sa pamamagitan ni L. noong ginagawa nila ang anim na pagyukod o kowtows. L: Panginoon Diyos- noong 2:08 ng hapon, Miyerkules, Nobyembre 8,2017, “ All Souls Cemetery “ ; ang Diyos pinayagan kaming pumunta dito-

Read more

Isang Kapahamakan na Nagpapaalala sa Amin na Bumalik sa Kanya

August 31,2017 Ito ay mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espititu sa pamamagitan ni L. L: Panginoon Diyos, noong 9:35 ng Huwebes, Agosto 31,2017 sa simbahan ng Santa Teresa. Lumuhod tayo sa harapan ng santuwaryo, sa harapan ng tubernakulo, sa harapan ng krus, ang icon ng Banal

Read more

Gumising at Magbalik

Agosto 31,2017 Mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu kay L,. L.:  Ang Diyos, 9:35 ng umaga ,Agosto 31,2017 sa Santa Teresa simbahan. Nakaluhod kami sa harapan ng santwaryo, sa harapan ng tubernakulo, sa harap ng Krus, sa harap ng imahen ng Divine Mercy at sa harap

Read more

Ang Diyos Lamang ang Makapagbibigay ng Pag-Asa

Hunyo 12,2017 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito sa pamamagitan ni L. noong ginagawa niya ang Unang Pagyukod (1) L,: Panginoong Diyos, alas 10:07 ng umaga,Lunes, Hunyo 12,2017, sa simbahan ng SantaTeresa ,sa harap ng santwaryo,bago dumating sa Krus, ang rebulto ni Our

Read more

Pista ng Banal na Trinidad

Hunyo 11, 2017 Ito ay isang mensahe na inspirasyon na Banal na Espiritu sa Pamamagitan ni  L. L.,: O Diyos, ito ay 3:52 ng hapon, sa Linggo, Hunyo 11,2017, sa bahay. Una , nagpapasalamat ako  sa Diyos; sa mga nakaraang araw, pinahintulutan tayo nga Diyos na dumalo

Read more

Matapat na Hinihiling Namin sa Diyos na Maawa Siya sa Amin

Abril 3,2017 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. L.: Panginoong Diyos noong nakaupo ako sa kama ngayon hinihiling ko sa Diyos na hayaan niya akong magpahinga ng kaunti upang mabasa ko ang Babasahin at Ebanghelyo ng Diyos ; pagkatapos ako at

Read more

Lumingon ako at Magbalik

Pebrero 12, 2017 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito  sa pamamagitan kay L. noong ginagawa niya ang 6 Kowtows (1) L.: Panginoong Diyos noong 6:20 ng hapon Linggo, Pebrero 12,2017 sa Santa Teresa simbahan, sa harap ng maliit na  kapilya santwaryo (sanctuary). Kasama

Read more

Gawin Ngayon ang Desisyon

Pebrero 11,2017-Memorial ng Our Lady of Lourdes Banal na Ina: L., A., Aking dalawang minamahal na anak, ngayon ay Sabado; Alam ko na lagi kayong pumupunta sa kapilya para sumamba sa Banal na Sakramento. Tama iyan; Nais ko  gusto ko na gugulin ninyo tuwing Sabado sa akin,

Read more

Ang Regalo ng Anim na Kowtows

Enero 4, 2017 Ang mensaheng  ito ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong ginagawa niya ang anim na Pagyukod o Kowtows (1) L.: O Panginoong Diyos, 9:24 ng umaga, Miyerkules, sa Santa Teresa simbahan, sa ampunan. Ngayon ay pinaalala ng simbahan ang pagdiriwang

Read more

Ang Kahulugan ng Krus

Ang Kahulugan ng Krus Disyembre 14, 2016 L : Panginoong Diyos, noong 9:14 ng hapon Miyerkules sa Santa Teresa simbahan, sa harap nga rebulto ng Divino Nino Hesus, rebulto ng Our Lady of Guadalupe at Juan Diego. Ngayon ang Diyos pinayagan ako sa huling oras upang paghandaan

Read more

Si Hesus ay Manggagamot

Disyembre 4,2016 Ang mensahe ay nanggaling sa Inspirasyon ng Banal na Espiritu kay L. L.,Panginoon Diyos noong 7:05 ng hapon,Linggo,Disyembre 4,2016 sa simbahan ng Santa Teresa, sa harap ng Tubernakulo, sa altar na may Krus, may rebulto  ng Inang Maria karga niya si Hesus,may rebulto ni Jose

Read more

Tayo ay Yumuko Ang Noo sa Sahig at  Lumapit Tayo sa Diyos ng Buong Puso

Tayo ay Yumuko Ang Noo sa Sahig at  Lumapit Tayo sa Diyos ng Buong Puso Nobyembre 30,2016 Ito ay mensahe na nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong ginagawa niya ang 6 Kowtows (1)   L.: Panginoong Diyos noong 9:30 ng umaga Miyerkules, Nobyembre

Read more

Ang Hari Sino ang Nahahabag at Naghihintay

Ang Hari Sino ang Nahahabag at Naghihintay Nobyembre 20,2016 Kadakilaan ng Panginoong Hesus Kristo, ang Hari ng Daidig Ama : Mga mahal kong anak, Ngayon, ang salita na nanggaling sa Banal na Espirito magpaalaala(1),sa akin na paginhawain ang daan  a lumipas na araw ; pinatahimik ang kaluluwa

Read more

Ang Bato na Pundasyon ng Simbahan

Nobyembre 3,2016 Ito ay isang mensahe na inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni L. L: O Diyos noong 12:26 ng hapon ng Huwebes, Nobyembre 3, 2016, sa Vatican, bago ang altar, ang Eukristiya, sa Basilika ni San Pedro ; lumuluhod kami sa harap ng Banal

Read more

Ang Makadiyos na Awa (Divine Mercy) ng Diyos ang Makapagliligtas sa mga Tao Ngayon

  Nobyembre 3,2016-Saint Peter Basilika sa Roma, Italya Ito ay mensahe na nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong ginagawa niya ang Anim na Pagyukod L. Panginoong Diyos, noong oras ng 10:34 A.M ng Huwebes, Nobyembre 3,2016, sa Vatikan sa Santo Pedro Basilika sa

Read more

Ang Pintuang Bukas sa Ganitong Hubileo ng Taon ng Awa

Ang Pintuang Bukas sa Ganitong Hubileo ng Taon ng Awa Septyembre 13,2016 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. Panginoong Diyos noong 10:28 ng umaga Martes Septyembre 13,2016 sa Santa Teresa simbahan ako ay nakaluhod L. sa harap ng altar, ang Krus,

Read more

Kung Sino Ang May Taynga Siya ay Marapat Makarinig

Kung Sino Ang May Taynga Siya ay Marapat Makarinig Hulyo 28,2016 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. L. Panginoong Diyos, 11:24 Huwebes, sa Santa Teresa simbahan, sa tabi ng Our Lady of Mount Carmel ; sa  banal na rebulto (1) katanggap

Read more

Santa Mary Magdalene Nakita ang Katotohanan

Santa Mary Magdalene Nakita ang Katotohanan Hulyo 22,2016 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. L.: O Panginoong Diyos ,sa oras ng 1:54 a.m, Biyernes, Hulyo 22,2016, sa simbahan ng St. Laurence. Ngayon ang aming pagpunta ay hindi pagkakataon-ang Diyos ay naglaan

Read more