Archive for the Những kinh khác để cầu nguyện Category

Tràng Hạt Sáu Lạy

Tràng Hạt Sáu Lạy ~ Mang ánh sáng đến thế giới ~ (Mạc khải qua một thành viên của Nhóm Mình Máu Thánh Chúa Kitô)   1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Read more

Đức Mẹ ban ơn trong Giờ Ân Sủng

Ngày 8 tháng 12 mỗi năm Từ 12:00 trưa đến 1:00 Đức Mẹ ban ơn trong Giờ Ân Sủng   1.     Bắt đầu từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều (một giờ cầu nguyện trọn vẹn); 2.     Trong giờ này, người tham dự Giờ Ân Sủng ở nhà

Read more

Những kinh khác để cầu nguyện

Ngoài  ra việc tham dự Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể, đây là những kinh nên đọc mà  thiên đàng đã khuyên bảo đề nghị qua L.: Tràng Hạt Sáu Lạy, Để mang Hào Quang đến thế giới, Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót (bấm vào “Cầu nguyện

Read more