Monthly archive for March 2014

Ngày 28, tháng 3, năm 2014 – 7:28 phút

L.: Lạy Chúa, 7:28 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 3, ngày 28 năm 2014, tại đồi Gôn gô tha, tại Đan viện Phước Sơn, Phước Lộc. Hôm nay con cũng như em con có cơ hội được quỳ dưới chân Thập Tự Giá. Lạy Chúa đồi mà

Read more