Monthly archive for August 2015

Thay Thế cho Tất Cả Anh Chi Em trên Toàn Thế Giới

Ngày 27, tháng 8 năm 2015 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy (1) Ngày 27, tháng 8, năm 2015 – Lễ Thánh Monica   L.:  Lạy Chúa, hoàn tất với tất cả những

Read more

Đây Là Cơ Hội Cuối Cùng, Sáu Cái Bái Lạy

(PDF)  Đây Là Cơ Hội Cuối Cùng, Sáu Cái Bái Lạy Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua L. Ngày 19, tháng 8 năm 2015 L.: 10 giờ 11 phút, thứ Tư, tháng 8, ngày 19, 2015, tuy trễ nhưng chúng

Read more

Ngày 8, tháng 8 năm 2015

Sau Cai Bai Lay 8-08-2015 (PDF) Ngày 8, tháng 8 năm 2015 L.: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   Lạy Chúa, giờ này 12 giờ 22 phút ngày Thứ Bảy, tháng 8, ngày 8 2015, chúng con vừa tham dự Thánh Lễ tối

Read more