Monthly archive for January 2016

2016-1-28 SAU CAI BAI LAY

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Thông Điệp của Đức Mẹ

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ngày 18, tháng 1, năm 2016

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more