Monthly archive for February 2016

Sau Cai Bai Lay Tai Gierusalem

(PDF) 2016-2-23 SAU CAI BAI LAY TAI GIERUSALEM Ngày 23, tháng 2 năm 2016 Đây là thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua L.  L.: Lạy Chúa, 10 giờ 47 phút ngày Thứ Ba, tháng 2, ngày 23 2016, tại Bethlehem, Gierusalem mà chúng con

Read more

Ngày 13, tháng 02, năm 2016 Sau Cai Bai Lay

Ngày 13, tháng 02, năm 2016 Sau Cai Bai Lay (PDF)   Đây là thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua L. L: Lạy Chúa, 11 giờ 24 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 2, ngày 13, 2016, tại tư gia. Hôm nay là sáng Thứ

Read more