Monthly archive for April 2016

Walk through the Holy Doors of Mercy

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese y French.

Read more

Ngày 19, tháng 4, năm 2016 – Thong Diep Cua Chua

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Thông Điệp Linh Ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more