Monthly archive for May 2017

Ngày 17, tháng 5, năm 2017

Ngày 17, tháng 5, năm 2017   Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy.     L.: Lạy Chúa, 11 giờ đúng, ngày Thứ Tư, tháng 5, ngày 17, 2017, tại Thánh Đường

Read more

Ngày 3, tháng 05, năm 2017

Ngày 3, tháng 05, năm 2017   Đây là thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy   L.: Lạy Chúa, 9 giờ 45 phút, ngày Thứ Tư, tháng 05, ngày 3, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa.

Read more