Monthly archive for July 2017

2017-7-29 SÁU CÁI BÁI LẠY TẠI THÁNH ĐƯỜNG THÁNH JUAN DIEGO

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

2017-7-3 THÔNG ĐIỆP THÁNH TÔ MA TÔNG ĐỒ

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more