Monthly archive for August 2017

Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng Sau Cơn Bão Harvey

Ngày 31, tháng 8, năm 2017 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần trước khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 9 giờ 35 phút, ngày Thứ Năm, tháng 8, ngày 31, 2017, tại thánh đường Thánh

Read more

2017-8-31 SÁU CÁI BÁI LẠY SAU CƠN BÃO HARVEY

Ngày 31, tháng 8, năm 2017 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 10 giờ 51 phút, ngày Thứ Năm, tháng 8, ngày 31, 2017, sáng hôm nay Chúa dành

Read more

2017-8-13 SÁU CÁI BÁI LẠY

Ngày 13, tháng 8, năm 2017    Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 11 giờ 24 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 8, ngày 13, 2017, tại Thánh Đường

Read more

2017-8-12 Sáu Cái Bái Lạy

Ngày 12, tháng 8, năm 2017  Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 10 giờ 40 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 8, ngày 12, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa,

Read more

2017-8-5 Sáu Cái Bái Lạy

Ngày 5, tháng 8, năm 2017  Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 12 giờ 14 phút, sáng ngày Thứ Bảy, tháng 8, ngày 5, 2017 tại Thánh Đường Thánh

Read more