Monthly archive for September 2017

2017-9-22 Thông Điệp Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng

Ngày 22, tháng 9, năm 2017 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. L.: Lạy Chúa, 4 giờ 01 phút ngày Thứ Sáu, ngày 22, tháng 9, 2017 tại tư gia. Trước hết con xin cảm tạ ơn

Read more