Monthly archive for December 2017

2017-12-31 Thông Điệp của Thiên Chúa

Ngày 31 tháng 12 năm 2017 L.: Lạy Chúa, 8 giờ 24 phút, ngày Chúa Nhật, tháng 12, ngày 31, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá và trước Chúa Giêsu Hài Đồng, thánh tượng Mẹ Áo Đức

Read more

2017-12-24 SÁU CÁI BÁI LẠY

Ngày 24 tháng 12, năm 2017 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy. L.: Lạy Chúa, 11 giờ 30, ngày Chủ Nhật, tháng 12, ngày 24, 2017 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa. Chúng

Read more

2017-12-22 SÁU CÁI BÁI LẠY

Ngày 22, tháng 12, năm 2017 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 1 giờ 10 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 12, ngày 22, 2017 tại Thánh Đường Thánh Laurence.

Read more

2017-12-21 Ba Cái Bái Lạy

Ngày 21, tháng 12, năm 2017 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Ba Cái Bái Lạy.   L.: Lạy Chúa, 10 giờ 32 phút, ngày Thứ Năm, tháng 12, ngày 21, 2017 tại Thánh Đường Thánh

Read more

2017-12-18 Thông Điệp của Thiên Chúa

Ngày 18, tháng 12, năm 2017 L.: Lạy Chúa, 4 giờ 32 phút, ngày Thứ Hai, tháng 12, ngày 18, 2017, tại tư gia. Hôm nay ngày Thứ Hai đầu tuần, chúng con cũng chuẩn bị ngày Chúa Nhật tuần này đón mừng Chúa Giáng Sinh; đã

Read more

2017-12-13 Thông Điệp của Thánh Lucia

Ngày 13, tháng 12, năm 2017 L.: Lạy Chúa, 5 giờ 36 phút, ngày Thứ Tư, tháng 12, ngày 13, 2017, tại tư gia. Cuộc họp của ngày 13 và đồng thời cũng nhằm ngày Thứ Tư mỗi tuần mà Chúa dành cho chúng con cơ hội

Read more

2017-12-10 Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng

Ngày 10, tháng 12, năm 2017   Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L.    L.: Lạy Chúa, 8 giờ 05 phút, ngày Chúa Nhật, tháng 12, ngày 10, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, chúng con đang

Read more

Đức Mẹ Muốn Dạy và Dẫn Chúng Ta Trở Về với Chúa Giêsu Thánh Thể

Ngày 8, tháng 12, năm 2017 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 9 giờ 59 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 12, ngày 8, 2017, tại Thánh Đường Thánh

Read more

2017-12-06 Sáu Cái Bái Lạy

Ngày 12, tháng 6, năm 2017 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy  L.: Lạy Chúa, 8 giờ 23 phút, ngày Thứ Tư, tháng 12, ngày 6, 2017, tại Thánh Đường Thánh Tôma

Read more