Monthly archive for August 2018

Ngày 25, tháng 8, năm 2018 

Ngày 25, tháng 8, năm 2018  Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Lạy L.: Lạy Thứ Nhất, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha. Chúng con, thay thế tất cả những người anh chị

Read more