Monthly archive for April 2019

Our Lord Jesus Christ and Mother Mary Expressing Their Feelings through the 14 Stations of the Cross

Ang Panginoon Hesus kristo at Inang Maria Ipinahahayag ang Kanilang Damdamin sa pamamagitan ng 14 na Estasyon ng Krus   Si Hesus buhat-buhat ang krus sa kalbaryo. Si Santo Juan ang apostoles sinulat ang kabanata 19:16-18: “ Pagkatapos ibinigay siya sa kanila para ipako. Kaya kinuha nila

Read more